Sắc lệnh số 52

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 52 về việc quy định việc lập hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 52

  1. CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 52 Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1946 S C L NH CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u ngh c a B N i v , B Tư pháp, Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u 1. H i là m t oàn th có tính cách vĩnh c u g m hai ho c nhi u ngư i giao ư c hi p l c mà hành ng t m c ích chung; m c ích y không ph i chia l i t c. i u 2. C m không ư c l p nh ng h i có m c ích và ho t ng làm i b i phong t c, h i n tr t t chung, ho c n s án toàn c a qu c gia. i u 3. Ngư i sáng l p ra h i ph i 21 tu i, là ngư i xưa nay không có can án thư ng ph m tr ng t i hay khinh t i bao gi . Trư c khi ho t ng, nh ng ngư i sáng l p ra h i ph i làm gi y khai kèm theo hai b n i u l g i cho U ban hành chính kỳ ho c B N i v . U ban hành chính kỳ ho c B N i v , khi nh n ư c t khai và các b n i u l , s phát biên lai. Trong t khai ph i kê rõ: 1- Tên h i 2- M c ích h i 3- Tr s c a h i và c a các chi nhánh 4- Tên, tu i, ngh nghi p, ch c a ngư i qu n tr h i. M t b n tư pháp lý l ch c a ngư i sáng l p và qu n tr h i s nh theo t khai y. Trong b n i u l ít ra cũng ph i nh rõ các kho n sau này: a) M c ích c a h i b) Tên c a h i
  2. c) H i s âu d) H i có th i h n nh t nh không e) Th l vào h i và ra h i g) Nghĩa v và quy n l i c a các h i viên h) S ti n góp c a h i viên và các kho n ti n mà h i có quy n thu nh p. Sau này phàm m i khi có c n thay i hay thêm b t kho n nào trong i u l thì cùng ph i khai theo cách th c ã nh o n trên. i u 4. 15 ngày sau khi nh n ư c t khai và i u l , U ban hành chính kỳ s ph i chuy n c h sơ và phát bi u ý ki n lên B N i v . B trư ng B N i v xét h sơ và n u cho phép h i thành l p, s ký ngh nh cho phép. Sau h n 4 ngày k t hôm phát biên lai, n u B N i v không tr l i ngăn c m h i thành l p và ho t ng, thì h i s coi như ư c thành l p. i u 5. H i này ã ư c thành l p theo úng th l S c l nh này, ư c tư cách pháp nhân như sau này: a) Có quy n t t ng trư c các Toà án, mà không ph i xin phép trư c b) ng mua ng s n và b t ng s n c) Thu ti n góp c a các h i viên, d) S h u và qu n tr b t ng s n, song ch ư c có nh ng b t ng s n v a v n dùng cho h i ho t ng mà thôi. i u 6. N u sau khi thành l p, mà h i mu n có chi nhánh và h i s m t t nh, ph , huy n thì ngoài s khai báo U ban hành chính kỳ ho c B N i v theo i u th 3 S c l nh này, ngư i qu n tr còn ph i khai t i U ban hành chính t nh, và kỳ 2 b n sao i u l v i b n sao Ngh nh c a B N i v . U ban hành chính t nh s c p biên l i. i u 7. Không h i viên nào có th b cư ng bách trong h i. Tuỳ ý h i viên mu n xin ra bao gi cũng ư c, dù h i l p ra có th i h n nh t nh m c lòng, mi n là h i viên xin ra h i ã thanh toán các tr i kho n i v i h i, và ã báo trư c m t tu n l . i u 8. Các h i ph i ăng ký vào m t quy n s riêng, tr s : a) Ngày tháng và s các biên l i nh n ư c khi khai báo v i các cơ quan hành chính theo i u th 3 S c l nh này, b) T t c các s thay iv i u l ho c trong vi c qu n tr , giám c. S y, ph i có ch ký, t trang u n trang cu i c a Chánh toà nh c p nơi tr s .
  3. Các nhà ương c c hành chính ho c tư pháp có quy n n t n nơi xem xét s ó. Tư nhân cũng có th xin h i phát cho b n trích l c s mi n là ch u phí t n. i u 9. N u h i l p trái v i i u th 3, ho c ho t ng tuy B N i v ã ngăn c m, thì toà tr ng tr nơi tr s s tuyên b gi i tán. N u sáng l p h i viên, qu n lý ho c giám c kháng cáo, thì trong th i kỳ kháng cáo, h i cũng ph i ng ng ho t ng. N u h i ã b gi i tán, mà v n còn ti p t c ho t ng, thì sáng l p h i viên, qu n lý ho c giám c, s b ph t ti n t 100 ng n 1.000 ng, và ph t tù t 6 ngày n 2 tháng, ho c b m t trong hai th ph t ó. Các h i viên khác còn trong h i, s b ph t ti n t 100 ng n 500 ng và t 6 ngày n 1 tháng tù, ho c b m t trong hai th ph t ó. i u 10. N u h i mua b t ng s n trái th l ã nh i u th 5 thì tư nhân ho c bi n lý nơi tr s , có quy n xin toà án nh c p tuyên b s mua y vô giá tr , b t ng s n y s ph i em bán u giá và ti n thu ư c s tr v qu c a h i. i u 11. N u trái v i i u th 8, qu n lý s b ph t ti n t 15 ng n 100 ng. i u 12. Nh ng h i ã k i u th hai s b gi i tán, và tài s n có th b t ch thu, do ngh nh B trư ng B N i v chi u ng ý B Tư pháp. Vi c qu n tr , thanh toán, s d ng tài s n b t ch thu y, s n nh sau b ng m t ngh nh B trư ng B N i v chi u ng ý các B Tư pháp và Tài chính. i u 13. H i trư ng ho c ngư i qu n lý các h i ã thành l p trư c ngày ký S c l nh này, ph i theo th l ã nh i u th 3 và th 4 trong h n 30 hôm k t ngày ban hành S c l nh này. i u 14. S c l nh này s thi hành c p t c theo i u th 14 S c l nh ngày 10 tháng 10 năm 1945. i u 15. B trư ng B N i v , B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Tài chính chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản