Sắc lệnh số 58

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 58

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 58 về việc tổ chức Bộ nội vụ do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 58

  1. CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 58 Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 1946 S C L NH CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh ngày 3-5-1945 t ch c các B , Chi u ngh B N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u 1. B N i v g m có: I- Văn phòng, do m t ng lý Văn phòng i u khi n. II- Nha thanh tra, có nhi m ki m soát và trình báo v hành chính và chính tr . Nha này thu c quy n tr c ti p c a B trư ng và s do m t S c l nh riêng t ch c. III- Năm Nha có nhi m v k sau ây, thu c quy n ki m soát c a m t ng lý s v : 1- Nha công ch c và k toán: quy ch và quan tr công ch c - k toán trong B ; 2- Nha Pháp chính: vi c Pháp ch và Hành chính; 3- Nha Thông tin tuyên truy n: thu nh p và truy n bá các tin t c trong nư c; 4- Vi t Nam công an v : vi c tr an; 5- Nha dân t c thi u s : xem xét các v n chính tr và hành chính thu c v các dân t c thi u s trong nư c, và th t ch t tinh th n thi n gi a các dân t c s ng trên t Vi t Nam. M i Nha có m t Giám c qu n tr . i u 2. Chi ti t t ch c Văn phòng và các Nha s do ngh nh c a B trư ng B N i v n nh sau. Ngh nh B trư ng B N i v ngày 19 tháng 1 năm 1946, nay bãi b . i u 3. B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành.
  2. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản