Sắc lệnh số 77C

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 77C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 77C vế việc thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 77C

  1. S C L NH V THI T L P M T TÒA ÁN QUÂN S T I PHAN THI T C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 77-C NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi i n tín s 34 TP c a U ban nhân dân Bình Thu n yêu c u Chính ph l p m t toà án quân s t i Phan Thi t theo quy t c nh trong S c l nh ngày 13-9-1945. Chi u chi i n tín 147 c a Tư pháp Trung b cho bi t ã ng ý v i U ban nhân dân Bình Thu n. Chi u chi S c l nh ngày 13-9-1945 thi t l p các toà án quân s và S c l nh ngày 29- 9-1945 t m t Toà án quân s t i Nha Trang. Chi u chi tình th c bi t t i phía Nam Trung b . Chi u theo l i ngh c a B trư ng B Tư pháp. Sau khi H i ng Chính ph ã bàn lu n ngày 21-12-1945. RA S C L NH: i u I: t thêm m t Toà án quân s t i Phan Thi t theo úng quy t c n nh trong S c l nh ngày 13-9-1945. i u II: a phương thNm quy n c a Toà án quân s Qu ng Ngãi, Nha Trang, Phan Thi t s do ngh nh c a U ban nhân dân Trung b n nh, sau khi h i ý ki n các ông Chánh nh t và Chư ng lý Toà Thư ng thNm Thu n Hoá. i u III: Nh ng S c l nh trái v i s c l nh này u hu b . i u IV: Các B trư ng B Qu c phòng, B N i v và B Tư pháp, U ban nhân dân Trung b chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản