Sắc lệnh sô 96

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
16
lượt xem
1
download

Sắc lệnh sô 96

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh sô 96 về việc lập những "Uỷ ban điều giải" do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh sô 96

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 96 NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1946 V VI C L P NH NG “ Y BAN I U GI I” CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u l i ngh c a các ông B tr ng Quóc phòng, N i v , Chi u s c n thi t th c hi n oàn k t ng h Chính ph liên hi p trong vi c ngo i giao và ch n ch nh n i t nh; RA S C L NH: i u th 1 Nay l p nh ng u ban m nh danh là nh ng "U ban i u gi i" i di n Chính ph n t ng a phương gi i thích s c n thi t oàn k t th c hi n s th ng nh t quân i và hành chính. i u th 2 M i U ban g m có: 1- i di n B qu c phòng, 2- i di n B N i v , 3- i di n c a T ng Tham mưu trư ng, U ban có th tuỳ a phương yêu c u các ng phái c i di n tham d giúp . i di n các ng phái không bi u quy t. i u th 3 N u là vi c liên can n quân i thì u ban s do i di n B Qu c phòng ch t ch. N u là vi c liên quan n hành chính thì u ban s do i di n B N i v Ch t ch. N u m t vi c có tính cách v a quân s , v a hành chính thì trong hai i di n ngư i cao tu i hơn s ch t ch. i u th 4 U ban có nhi m v t i các a phương : 1- Gi i thích chính sách c a Chính ph liên hi p i v i ho t ng ng ph i; u tra m i ho t ng ng phái b t h p pháp và tìm cách gi i quy t, 2- Xét nh ng ơn khi u n i c a các ng ph i ph i do u ban liên l c các a phương chuyên ,
  2. 3- Xét các khi u n i c a dân chúng v s l m than, thi t h i do ng phái gây nên, 4- Ti n hành vi c th ng nh t quân i, hành chính b ng m i phương ti n, 5- Ki m tra vi c thi hành m i ban ký k t oàn k t a phương gi a các chính ng ã ư c Chính ph duy t y, 6- Trong nh ng trư ng h p c bi t ngh lên Chính ph tr ng ph t. i u th 5 U ban Dieu Giai có quy n: 1- Ra vào t t c các cơ quan công, tư, và l y các tài li u c n thi t cho s i u tra, 2- Xét h i b t c nhân viên nào trong ......? i u th 6 Các ông B trư ng Qu c phòng, N i v chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản