Sắc luật số 004/SLT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
39
lượt xem
2
download

Sắc luật số 004/SLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc luật số 004/SLT về việc về bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc luật số 004/SLT

 1. CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 004/SLT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 1957 NGHN QUY T NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CHU N Y S C LU T S 004/SLT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1957 QUY NNH TH L B U C H I NG NHÂN DÂN VÀ U BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H P KHOÁ TH VII, Sau khi nghe i di n Chính ph báo cáo v s c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và U ban hành chính các c p; Sau khi nghe Ti u ban s c lu t thuy t trình, QUY T NGHN: ChuNn y s c lu t s 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và U ban hành chính các c p. Ngh quy t này ã dư c Qu c h i nh t trí thông qua trong phiên h p ngày 14 tháng 9 năm 1957. S C LU T S 004-SLT NGÀY 20-7-1957 V B U C H I NG NHÂN DÂN VÀ U BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u ngh quy t ngày 24 tháng 1 năm 1957 c a Qu c h i; Theo ngh c a H i ng Chính ph ; Sau khi Ban Thư ng tr c Qu c h i bi u quy t tho thu n, RA S C L NH: Chương 1 B UC H I NG NHÂN DÂN CÁC C P TI T 1- NGUYÊN T C CHUNG
 2. i u1 Các cu c b u c H i ng nhân dân các c p u theo nguyên t c b u phi u ph thông, bình ng, tr c ti p và kín. các khu t tr và mi n núi, H i ng nhân dân c p châu tr lên u do H i ng nhân dân xã b u ra. i u2 Các công dân Vi t Nam, không phân bi t dân t c, trai gái, ngh nghi p, gi u nghèo, thành ph n xã h i, tín ngư ng, tôn giáo, trình văn hoá, th i h n cư trú, t 18 tu i tr lên u có quy n b u c , và t 21 tu i tr lên u có quy n ng c . Công dân trong quân i có quy n b u c và ng c như nh ng công dân khác. i u3 Nh ng a ch sau ây, tuy chưa ư c thay i thành ph n, cũng ư c b u c và ng c : - a ch kháng chi n; - a ch thư ng ư c U ban Hành chính và U ban ch p hành Nông h i ngh cho b u c và ng c , và ư c U ban Hành chính t nh chuNn y. i u4 Nh ng ngư i sau ây không có quy n b u c và ng c : - Ngư i b pháp lu t ho c Toà án tư c công quy n; - Ngư i b b nh iên; - a ch chưa thay i thành ph n (tr nh ng ngư i ã nói i u 3). i u5 TRong m i khoá b u c h i ng nhân dân m t c p nào, m i c tri ch ư cb m t phi u b u. C tri nào mu n ng c ch ư c ng c m t nơi. TI T 2- CÁCH TÍNH S I BI U i u6 Cách tính s i bi u H i ng nhân dân mi n xuôi quy nh như sau: 1) H i ng nhân dân xã và th tr n:
 3. Xã và th tr n t 1.000 nhân khNu tr xu ng thì bNu c 15 i bi u. Xã và th tr n trên 1.000 nhân khNu thì ngoài s 15 i bi u tính cho s 1.000 nhân khNu u tiên, c thêm 200 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 35 i bi u. c bi t xã trên 6.000 nhân khNu có th có t i 40 i bi u 2) H i ng nhân dân th xã: Th xã t 4.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 25 i bi u. Th xã trên 4.000 nhân khNu thì ngoài s 25 i bi u tính cho s 4.000 nhân khNu u tiên, c thêm 500 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 50 i bi u. 3) H i ng nhân dân t nh: T nh t 250.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 50 i bi u. T nh trên 250.000 i bi u thì ngoài s 50 i bi u tính cho s 250.000 nhân khNu u tiên, c thêm 20.000 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 100 i bi u. 4) H i ng nhân dân thành ph : Thành ph t 60.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 50 i bi u. Thành ph trên 60.000 nhân khNu, thì ngoài s 50 i bi u tính cho s 60.000 nhân khNu u tiên, c thêm 8.000 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nh ng t ng s không ư c quá 100 i bi u. i u7 Cách tính s i bi u H i ng nhân dân các c p các khu t tr và mi n núi quy nh như sau: 1) H i ng nhân dân xã và th tr n: - Xã vùng cao t 3.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 9 i bi u. Xã trên 3.000 nhân khNu thì ngoài s 9 i bi u tính cho s 300 nhân khNu u tiên, c thêm 35 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 25 i bi u. - Xã vùng th p và th tr n t 400 nhân kh u tr xu ng thì b u c 11 i bi u. Xã và th tr n trên 400 nhân khNu thì ngoài s 11 i bi u tính cho s 400 nhân khNu u tiên, c thêm 70 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 25 i bi u. 2) H i ng nhân dân th xã: Th xã t 3.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 20 i bi u. Th xã trên 3.000 nhân khNu thì ngoài s 20 i bi u tính cho s 3.000 nhân khNu u tiên c thêm 300 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 45 i bi u. 3) H i ng nhân dân t nh hay là châu:
 4. (Trong khu t tr không có c p t nh): - T nh t 80.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 40 i bi u. T nh trên 80.000 nhân khNu thì ngoài s 40 i bi u tính cho s 80.000 nhân khNu u tiên, c thêm 5.000 nhân khNu thì thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 70 i bi u. - Châu t 8.000 nhân khNu tr xu ng thì b u c 25 i bi u. Châu trên 8.000 nhân khNu thì ngoài s 25 i bi u tính cho s 8.000 nhân khNu u tiên, c thêm 800 nhân khNu thi thêm m t i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 50 i bi u. 4) H i ng nhân dân khu: Tu theo tình hình dân s và dân t c t ng nơi, t 2.000 n 6000 nhân khNu thì b u c m t i bi u, nhưng t ng s i bi u không ư c quá 150. Các t l nói trên có th châm trư c các dân t c ít ngư i có th b u c i bi u c a mình vào H i ng nhân dân các c p. TI T 3- ƠN VN B U C VÀ KHU V C B PHI U i u8 H i ng nhân dân các c p b u c theo nh ng ơn v sau ây: -H i ng nhân dân xã theo ơn v liên xóm (thôn cũ); -H i ng nhân dân th tr n theo ơn v ph hay là liên xóm; -H i ng nhân dân th xã theo ơn v khu ph và xã (n u có xã ngo i th ); -H i ng nhân dân châu theo ơn v hành chính xã; -H i ng nhân dân t nh theo ơn v hành chính huy n và th xã; - H i ng nhân dân thành ph theo ơn v khu ph hay là liên khu ph n i thành, theo ơn v xã hay là liên xã ngo i thành; -H i ng nhân dân khu t tr theo ơn v hành chính châu hay là huy n và th xã. i u9 S ơn v b u c H i ng nhân dân khu t tr , t nh, thành ph và s i bi u cho m i ơn v do U ban Hành chính Khu t tr , t nh, thành ph ngh , B n i v duy t y. S ơn v b u c H i ng nhân dân xã, th tr n, th xã và s i bi u cho m i ơn v do U ban Hành chính xã, th tr n và th xã ngh . U ban Hành chính t nh (hay là trong khu t tr không có c p t nh) duy t y; i v i các xã ngo i thành thu c các thành ph thì do U ban Hành chính duy t y.
 5. S ơn v b u c H i ng nhân dân châu và s i bi u cho m i ơn v do U ban Hành chính châu ngh , U ban Hành chính khu t tr duy t y. i u 10 Các ơn v b u c H i ng nhân dân m t c p ph i ư c U ban Hành chính c p y công b ch m nh t là b n mươi ngày trư c ngày b u c . i u 11 Các U ban Hành chính xã, th xã (không có khu ph ), th tr n và khu ph , có th tuỳ theo tình tr ng cư trú c a nhân dân mà nh ít hay nhi u khu v c b phi u. i u 12 Các ơn v quân i s t ch c thành khu v c b phi u riêng. TI T 4- DANH SÁCH C TRI i u 13 Danh sách c tr do các U ban Hành chính xã, th xã (không có khu ph ), th tr n và khu ph l p theo ơn v xã, th xã, th tr n, khu ph và theo khu v c b phi u. Danh sách c tr các ơn v quân i do các ban ch huy ơn v quân i l p cho m i khu v c b phi u. Trong danh sách c tri l p cho m i khu v c b phi u, tên các c tri x p theo th t A, B, C. i u 14 Ch m nh t là b n mươi ngày trư c ngày b u c , danh sách c tri ph i ư c niêm y t t i tr s các U ban Hành chính hay là t i nh ng nơi công c ng c a các ơn v b phi u ho c khu v c b phi u. Danh sách c tri các ơn v quân i ch công b t i các khu v c b phi u c a quân i. i u 15 K t ngày niêm y t và ch m nh t là 25 ngày trư c ngày b u c , các c tri có quy n ki m soát danh sách c tri, n u th y có sai l m ho c thi u xót thì g i gi y khi u n i n cơ quan l p danh sách. Trong th i h n ba ngày cơ quan l p danh sách ph i gi i quy t xong khi u n i; n u ngư i khi u n i chưa ng ý v cách gi i quy t ó thì có th khi u n i lên Toà án nhân dân huy n, châu hay là thành ph . i u 16 Trong th i gian niêm y t danh sách c tri, c tri nào i ch i nơi khác, có quy n xin gi y c a U ban Hành chính a phương cũ ch ng th c ã xoá tên danh sách c tri nơi cũ ư c ghi vào danh sách c tri nơi mình m i n .
 6. i u 17 M is a i trong danh sách c tri ph i làm xong ba ngày trư c ngày b u c . TI T 5- NG C i u 18 M i khi có cu c b u c H i ng nhân dân, M t tr n T qu c s gi i thi u nh ng gư i ng c . Cá nhân cũng có quy n t ra ng c . i u 19 Ch m nh t là hai mươi lăm ngày trư c ngày b u c thì M t tr n T qu c ph i n p danh sách các ngư i ư c M t tr n c t i U ban Hành chính c p H i ng nhân dân, kèm theo: 1) T khai ng c c a nh ng ngư i ư c gi i thi u, ghi tên, tu i, ngh nghi p, nguyên quán, a ch , nơi ra ng c . 2) Gi y c a U ban Hành chính a phương ch ng nh n ngư i ng c có i u ki n ng c . Ch m nh t là hai mươi lăm ngày trư c ngày b u c , cá nhân t ra ng c cũng ph i n p t khia ng c và gi y ch ng nh n có i u ki n ng c . Khi nh n t khai ng c U ban Hành chính ph i c p gi y biên nh n. i u 20 Khi h t h n khai ng c , U ban Hành chính nh n ơn ng c ph i l p danh sách nh ng ngư i ng c theo t ng ơn v b u. Danh sách y ph i niêm y t các nơi công c ng c a m i ơn v b u c và khu v c b phi u. ít nh t là hai mươi lăm ngày trư c ngày b u c . i u 21 K t ngày niêm y t và ch m nh t là mư i tám ngày trư c ngày b u c có ai khi u n i v danh sách ng c s g i ơn n H i ng b u c . H i ng này ph i xét trong th i h n ba ngày và có quy t nh cu i cùng. i u 22 Trong ph m vi pháp lu t c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, các cu c v n ng b u c t do. TI T 6- H I NG B U C - BAN B U C -T B UC i u 23
 7. H i ng b u c : Ch m nh t là ba mươi ngày trư c ngày b u c H i ng nhân dân m t c p, U ban Hành chính c p y s thành l p m t H i ng b u c cho toàn a phương mình g m t b y n hai mươi m t i bi u các gi i và các oàn th nhân dân trong a phương, t t c các i bi u y u ph i là ngư i không ra ng c và ph i bi t c, bi t vi t. H i ng t b u ra m t ch t ch, m t phó ch t ch và m t hay nhi u thư ký. H i ng b u c c p khu, t nh, thành ph do B N i v công nh n. H i ng b u c các c p khác do do U ban hành chính trên m t c p công nh n. Nhi m v và quy n h n c a H i ng b u c như sau: 1) Ki m tra và ôn c vi c thi hành lu t l b u c a phương; 2) Xét và gi i quy t nh ng khi u n i v ng c ; 3) Ti p nh n nh ng th c tri và phi u b u c c a U ban Hành chính c p tương ương phân ph cho các Ban b u c thành l p theo i u 24 dư i ây ch m nh t là mư i ngày trư c ngày b u c ; 4) Ki m soát công vi c b u c trong lúc ti n hành b u c các phòng b phi u; 5) Ti p nh n và ki m soát biên b n sơ k t cu c b u c do các Ban b u c t i các ơn v b u c g i n, làm biên b n ghi k t qu cu c b u c trong toàn a phương; 6) Tuyên b và niêm y t k t qu t m th i c a cu c b u c ; 7) Sau khi b u c n u có ơn khi u n i thì do H i ng b u c ti p nh n, xét và ý ki n c p có thNm quy n quy t nh; 8) Ch m nh t là mư i lăm ngày sau ngày b u c , H i ng b u c ph i g i n c p có thNm quy n m t biên b n kèm các gi y t ghi các nh n xét v cu c b u c ho c góp kinh nghi m cho các cu c b u c sau. H i ng b u c không ư c v n ng c cho m t danh sách hay là m t cá nhân nào. i u 24 Ban b u c : Ch m nh t là mư i lăm ngày trư c ngày b u c H i ng nhân dân m t c p, U ban Hành chính cùng c p s thành l p m i ơn v b u c m t Ban b u c g m t năm n chín i bi u các gi i và oàn th nhân dân trong ơn v b u c , t t c u là ph i ngư i không ra ng c và ph i bi t c, bi t vi t. Ban b u c t b u ra m t trư ng ban, m t phó ban và m t hay nhi u thư ký. Nhi m v và quy n h n c a Ban b u c như sau: 1) Ki m tra và ôn c k p th i b trí các phòng b phi u; 2) Ti p nh n th c tri và phi u b u c phân ph i cho các T b u c thành l p theo i u 25 dư i ây, ch m nh t là b y ngày trư c ngày b u c ;
 8. 3) Ki m soát vi c l p và niêm y t danh sách c tri và vi c niên y t danh sách ng c ; 4) Ki m soát công vi c b u c trong lúc ti n hành cu c b u c t i các phòng b phi u. 5) Ti p nh n ki m soát biên b n sơ k t cu c b u c do các T b u c g i n; làm biên b n ghi k t qu cu c b u c trong dơn v , g i lên H i ng b u c . Ban b u c không ư c v n ng b u c cho m t danh sách hay m t cá nhân nào. i u 25 T b u c : Ch m nh t là mư i ngày trư c ngày b u c , U ban Hành chính xã, th xã, (không có khu ph ), th tr n, khu ph s thành l p m i khu v c b phi u m t t b u c g m t năm n chín d i bi u các gi i và oàn th nh n dân. Các ban ch huy quân i s thành l p m i khu v c b phi u m t t b u c g m t năm n chín i bi u quân i. Các i bi u u ph i là nh ng ngư i không ra ng c và ph i bi t c, bi t vi t. T b u c b u ra m t t trư ng, m t t phó và m t hay nhi u thư ký. Nhi m v và quy n h n c a T b u c như sau: 1) Ki m soát vi c niêm y t danh sách c tri và danh sách ng c ; 2) B trí phòng b phi u và chuNn b hòm phi u; 3) Phát th c tri và phi u b u c cho các c tri. Phi u b u ph i óng d u c a U ban Hành chính a phương hay là c a ơn v quân i (n u là phi u b u c a quân nhân); 4) Là m i công vi c b o m cu c b u c ti n hành t t và ch u trách nhi m gi tr t t trong phòng b phi u trong khi ti n hành b u c ; 5) Ki m phi u, làm biên b n sơ k t cu c b u c t i phòng b phi u g i lên Ban b uc . T b u c không ư c v n ng b u c cho m t danh sách hay m t cá nh n nào. i u 26 Th c tri, phi u b u c , hòm phi u là theo m u th ng nh t do B n i v quy nh. TI T 7- TRÌNH T B UC M C I- NGÀY B U C i u 27 Ngày b u c H i ng nhân dân các c p ph i là ngày ch nh t hay là ngày ngh l và ph i ư c n nh ít nh t là hai tháng trư c. Ngày ó ph i trong kho ng th i gian t m t tháng trư c n hai tháng sau khi H i ng nhân dân h t nhi m kỳ.
 9. Th tư ng Chính ph n nh ngày b u c H i ng nhân dân khu t tr , t nh, thành ph . U ban Hành chính khu t tr n nh ngày b u c H i ng nhân dân châu. U ban Hành chính t nh (hay là U ban Hành chính trong khu t tr không có c p t nh). U ban Hành chính thành ph , n nh ngày b u c H i ng nhân dân xã, th tr n và th xã. M C 2- CÁCH B PHI U i u 28 Cu c b phi u s b t u t sáu gi sáng n tám gi t i. i u 29 C tri ph i thân hành i b u, không ư c u quy n cũng không ư c b u b ng cách g i thư. i u 30 C tri không bi t ch hay vì tàn t t không th t vi t phi u ư c, có th tuỳ ý ch n ngư i vi t h , nhưng ph i t tay mình b phi u. Ch trong trư ng h p không th t mình b phi u l y ư c, c tri có th ch n ngư i b lá phi u vào hòm phi u, nhưng c tri y ph i t n m t th y b lá phi u c a mình vào hòm phi u. i u 31 m b o nguyên t c b phi u kín, lúc c tri vi t phi u b u hòm phi u, thì ngoài c tri ho c ngoài c tri và ngư i vi t giúp (trư ng h p c tri tàn t t hay không bi t ch ) không ai ư c n g n xem, k c nh ng nhân viên T b u c . i u 32 N u vi t h ng c tri có th ngh v i T b u c phát m t phi u khác. i u 33 Riêng i v i m t vài nơi nào mà trình văn hoá và t ch c c a nhân dân chưa cho phép t ch c b u c b ng phương pháp b phi u thì có th thay b ng m t phương pháp thích h p khác, do U ban Hành chính t nh (hay U ban Hành chính khu trong khu t tr không có c p t nh) nh. i u 34 C m tuyên truy n c ng cho ngư i ng c t i phòng b phi u. M C 3- KI M PHI U
 10. i u 35 Ngay sau khi h t gi b phi u, phi u b u ph i ư c m và ki m soát t i phòng b phi u, trư c công chúng. Lúc ki m phi u, T b u c ph i m i hai c tri không ra ng c , có m t t i ó, ch ng ki n. i u 36 Nh ng phi u sau ây là không h p l : a) Phi u không có d u c a U ban Hành chính a phương, ơn v quân i; b) Phi u có ch ký c a ngư i i b u ho c ngư i vi t giúp; c) Phi u ghi tên quá s i bi u i b u; d) Phi u tr ng. i u 37 N u có s nghi ng nào không h p l , thì T trư ng T b u c ưa ra toàn T bi u quy t. i u 38 Nh ng khi u n i t i ch v vi c ki m phi u do T b u c ti p nh n, gi i quy t và ghi cách gi i quy t vào biên b n. N u T không gi i quy t ư c thì ph i ưa lên c p có thNm quy n gi i quy t. i u 39 Ki m phi u xong, T b u c ph i l p biên b n ghi: - T ng s c tri; - S c tri i b u; - S phi u b cho m i ngư i ng c ; - S phi u không h p l . - Nh ng khi u n i nh n ư c và cách gi i quy t, nh ng khi u b i chưa gi i quy t ư c. Biên b n ph i có ch ký c a T trư ng, c a thư ký và c a hai c tri ư c m i vào ch ng ki n cu c ki m phi u, ph i c cho các c tri có m t t i ch nghe, r i g i n Ban b u c . M C 4- SƠ K T CU C B U C ƠN VN B U C . B U L I HO C B U THÊM
 11. i u 40 Sau khi nh n ư c biên b n các khu v c b phi u, Ban b u c làm biên b n sơ k t cu c b u c t i ơn v b u c . i u 41 Trong m i ơn v b u c ph i có quá n a s c tri ghi trong danh sách i b u, thì cu c bàu c ơn v ó m i có giá tr . N u không, s có cu c b u c l i. i u 42 Nh ng ngư i ng c ph i ư c quá n a s phi u b u h p l m i trúng c . i u 43 N u trong cu c b u c l n u, s ngư i trúng c chưa s i bi u nh b u, thì s t ch c m t cu c b u b u thêm cho s . i u 44 Cu c b u c th hai (b u l i hay b u thêm) không ph i theo nh ng quy nh trong i u 41 và 42. i u 45 N u nhi u ngư i ư c m t s phi u b ng nhau thì ngư i hơn tu i ư c ch n. i u 46 N u có cu c b u l i ho c b u thêm b uc s i bi u thì s ti n hành ba tu n l sau cu c b u c u tiên. i u 47 T ch c b u c , cách b phi u, i m phi u, làm sơ k t, t ng k t và tuyên b k t qu t m th i c a cu c b u c l n th hai cũng làm như l n u. i u 48 Trong các cu c b u l i ho c b u thêm thì ch ch n trong nh ng ngư i ã ng c nh ng không trúng c trong cu c b u l n th nh t. M C 5- T NG K T CU C B U C i u 49 Vi c t ng k t cu c b u c s do H i ng b u c m i c p làm. i u 50
 12. H i ng b u c tuyên b k t qu t m th i c a cu c b u ch m nh t là: 3 ngày sau ngày b u c iv iH i ng nhân dân xã, th tr n và th xã; 7 ngày iv iH i ng nhân dân t nh và thành ph ; 12 ngày iv iH i ng nhân dân t nh và châu trong Khư t tr . 15 ngày iv iH i ng nhân dân khu t tr . Biên b n ph i ư c niêm y t t i tr s U ban Hành chính, các tr s b phi u và nơi công c ng, ng th i ph i ph bi n k t qu cu c b u c b ng m i phương ti n khác. i u 51 Sau khi tuyên b k t qu t m th i cu c b u c , t t c biên b n c a các T , Ban và H i ng b u c u ph i g i m i th m t b n: - Lên B N i v xét duy t i v i cu c b u c H i ng nhân dân t nh, thành ph và khu t tr ; - Lên U ban Hành chính Khu t tr xét duy t i v i cu c b u c H i ng nhân dân châu, th xã khu t tr ; - Lên U ban Hành chính t nh trong m t Khu t tr (hay là U ban Hành chính khu trong Khu t tr không có c p t nh) xét duy t i v i cu c b u c H i ng nhân dân xã, th tr n thu c Khu t tr . M C 6- KHI U N I i u 52 Ch m nh t là b y ngày sau ngày tuyên b k t qu t m th i c a cu c b u c , ai có gì khi u n i ph i g i ơn n H i ng b u c . i u 53 H i ng b u c ph i xét ngay các ơn khi u n i và ch m nh t là b y ngày sau khi nh n ơn khi u n i, ph i g i các ơn ó lên c p nói i u 51 kèm theo t trình ý ki n c a mình v các ơn khi u n i ó. Các c p nói i u 51 có quy n quy t nh cu i cùng v các ơn khi u n i. M C 7- TUYÊN B K T QU CHÍNH TH C i u 54 Ch m nh t là hai mươi ngày k t ngày nh n ư c các biên b n b u c . Các c p nói i u 51 s chính th c tuyên b k t qu cu c b u c H i ng nhân dân.
 13. B N i v có th tuyên b hu b cu c b u c H i ng nhân dân b t c c p nào n u xét ra cu c b u c y không có giá tr vì có nh ng i u không h p pháp nghiêm tr ng. i u 55 N u cu c b u c b hu b , các c p nói i u 51 báo cho U ban Hành chính c p dư i bi t và n nh ngày b u l i. Cu c b u c l i y cũng làm theo cách th c cu c b u c l n u. Chương 2 B UC U BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P i u 56 H i ng nhân dân các c p s b u c U ban Hành chính sau khi c p trên chính th c tuyên b k t qu h p l c a cu c b u c H i ng nhân dân. i u 57 nh ng c p có H i ng nhân dân (xã, th tr n, th xã, châu, t nh, thành ph , Khu t tr ) U ban Hành chính c p nào do H i ng nhân dân c p y b u ra. i u 58 Nh ng c p không có H i ng nhân dân (huy n, qu n, ngo i thành, khu), U ban Hành chính do H i ng nhân dân c p dư i m t c p b u ra. Vi c t ch c b u c U ban Hành chính m i do U ban Hành chính h t nhi m kỳ ph trách. i u 59 Khi b u U ban Hành chính, s b u toàn U ban, U ban s b u ra Ch t ch và Phó ch t ch. i u 60 Trong cu c h p b u U ban Hành chính, nh ng c p có H i ng nhân dân ph i có m t ít nh t hai ph n ba (2/3) t ng s h i viên H i ng nhân dân, thì cu c b u m i có giá tr . nh ng c p không có H i ng nhân dân ph i có quá n a t ng s h i viên các H i ng nhân (c p dư i m t b c) i b u thì cu c b u c m i có giá tr . N u cu c b u l n th nh t không s h i viên t i thi u nói trên, thì ph i t ch c cu c b u c l n th hai; l n này dù s h i viên i b u không s t i thi u nói trên, cũng có th b u U ban Hành chính ư c.
 14. i u 61 Trong cu c b u c U ban Hành chính các c p, l n u ai ư c quá n a s phi u h p l thì trúng c ; l n th hai ai ư c nhi u phi u hơn thì trúng c . i u 62 Nh ng c p có H i ng nhân dân, mu n vào ng c U ban Hành chính c p nào thì ph i là H i viên h i ng nhân dân c p y. c p không có H i ng nhân dân, ai có i u ki n ã ghi i u 2 trên ây u có quy n ng c vào U ban Hành chính. i u 63 U ban Hành chính c p các c p b u xong ph i ư c c p trên công nh n m i ư c nh n ch c. - Th tư ng Chính ph công nh n U ban Hành chính khu, Khu t tr và thành ph tr c thu c trung ương. - B N i v công nhân U ban Hành chính t nh. - U ban Hành chính khu công nh n U ban Hành chính huy n, th xã. - U ban Hành chính Khu t tr công nh n U ban Hành chính huy n, châu, th xã (trong khu t tr ). - U ban Hành chính thành ph công nh n U ban Hành chính qu n ngo i, xã ngo i thành. - U ban Hành chính t nh (hay là U ban Hành chính khu trong Khu t tr không có c p t nh) công nh n U ban Hành chính xã, th tr n. i u 64 Th l chi ti t v b u c U ban Hành chính các c p do ngh nh Th tư ng Chính ph quy nh. Chương 3 K LU T B U C i u 65 Nh ng ngư i dùng b o l c, h i l ho c m t th o n khác phá ho i b u c , ho c c n tr công dân t do s d ng quy n b u c và ng c c a mình có th tuỳ theo t i nh hay là n ng b ph t tù t m t tháng n ba năm. i u 66
 15. Nhân viên nào trong các H i ng b u c , Ban b u c , T b u c gi m o gi y t , gian l n phi u ho c c tình báo cáo s phi u sai s th t ho c dùng m i th o n khác làm sai l c k t qu b u c , có th tuỳ theo t i nh hay là n ng b ph t tù t m t tháng n ba năm. i u 67 M i ngư i u có quy n t cáo v i Toà án nhân dân các hành vi ph m pháp trong lúc b u c . Ai c n tr ho c tr thù ngư i t cáo có th tuỳ theo t i nh hay là n ng b ph t tù t m t tháng n ba năm. Chương 4 TRƯ NG H P KHU H NG QU NG VÀ KHU V C VĨNH LINH i u 68 Vi c b u c H i ng nhân dân và U ban Hành chính khu H ng Qu ng và khu v c Vĩnh Linh ti n hành theo th l áp d ng cho các t nh mi n xuôi nói trên ây. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 69 Nh ng th l ã quy nh v vi c b u c H i ng nhân dân và U ban Hành chính trái v i s c l nh này u bãi b . i u 70 Th tư ng Chính ph và B trư ng B N i v quy nh chi ti t thi hành s c l nh này. *** Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản