Sách học Mastercam

Chia sẻ: tuhuy

Modul MasterCam Mill là một modul dàng riêng cho lập trình gia công trên máy Phay CNC, nhiệm vụ của nó gồm có: - Tích hợp cả modul MasterCam Design dành cho thiết kế mô hình chi tiết. - Xuất phát từ mô hình chi tiết và các dữ liệu công nghệ (phôi liệu, tham số máy, dao cụ…) tính toán quỹ đạo chạy dao. - Mô phỏng và kiểm tra quá trình gia công cắt gọt trên màn hình đồ hoạ, dạng 2D và 3D. - Cho phép chỉnh sửa các đường chạy dao, các tham số công nghệ. - Dùng nhiều postprocessor......

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Sách học Mastercam

 

 1. Môc lôc Ch¬ng 1. LËp tr×nh gia c«ng phay...........................4 1.1.Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng...............................4 1.2.C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam mill...........4 1.3.Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt.........5 1.3.1.Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn gia c«ng. . .5 1.3.2.Bíc 2: ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao cô..........5 1.3.3.Bíc 3: ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè c«ng nghÖ. 7 1.3.4.Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC........................9 1.4.C¸c kiÓu ®êng ch¹y dao chÝnh trong modul MasterCam mill..11 1.4.1.Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths)...............11 1.4.2.Ch¹y dao khoan (Drill).......................................12 1.4.3.Ch¹y dao theo kiÓu Pocket....................................14 1.4.4.Ch¹y dao theo kiÓu Face......................................16 1.4.5.Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt)..........................17 1.5.Bµi tËp: LËp ch¬ng tr×nh NC gia c«ng chi tiÕt trong b¶n vÏ sau .............................................................22 1.5.1.ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè vÒ m¸y vµ dông cô..............23 1.5.2.ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt...............24 Ch¬ng 2.LËp tr×nh gia c«ng cho m¸y tiÖn...................36 2.1.C¸c thuËt ng÷ thêng dïng.................................36 2.2.C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam lather.........36 2.3.Bµi tËp 1: LËp ch¬ng tr×nh gia c«ng cho chi tiÕt nh h×nh vÏ. 39 2.3.1.Tr×nh tù thùc hiÖn...........................................39 2.3.2.Néi dung tiÕn hµnh...........................................39 2.4.Bµi tËp 2: LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt nh h×nh sau.......52 2.4.1.Tr×nh tù thùc hiÖn:..........................................53 2.4.2.Néi dung tiÕn hµnh...........................................53 MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 3
 2. Ch¬ng 1.  LËp tr×nh gia c«ng phay Modul MasterCam Mill lµ mét modul dµng riªng cho lËp  tr×nh gia c«ng trªn m¸y Phay CNC, nhiÖm vô cña nã gåm cã: ­ TÝch hîp c¶ modul  MasterCam Design  dµnh cho thiÕt  kÕ m« h×nh chi tiÕt. ­ XuÊt ph¸t tõ m« h×nh chi tiÕt vµ c¸c d÷ liÖu c«ng  nghÖ (ph«i liÖu, tham sè m¸y, dao cô…) tÝnh to¸n quü ®¹o  ch¹y dao. ­   M«   pháng   vµ   kiÓm   tra   qu¸   tr×nh   gia   c«ng   c¾t   gät  trªn mµn h×nh ®å ho¹, d¹ng 2D vµ 3D. ­  Cho phÐp chØnh söa c¸c ®êng ch¹y dao, c¸c tham sè  c«ng nghÖ. ­   Dïng   nhiÒu   postprocessor   thÝch   hîp   ®Ó   dÞch   ra   m· ch¬ng tr×nh NC cho c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. 1.1. Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng Toolpaths: C¬ së d÷ liÖu cña ®êng dÞch chuyÓn dao cô  (gäi t¾t lµ ®êng ch¹y dao). Job Setup: ThiÕt lËp c¸c tham sè m¸y, cµi ®Æt ph«i,  cÊu h×nh NCI, c¸c gi¸ trÞ bï dao cô. Operations: Nguyªn c«ng, mét phÇn c¶u c¶ qu¸ tr×nh gia  c«ng chi tiÕt Drill: Nguyªn c«ng khoan Face: Nguyªn c«ng kho¶ mÆt Rough: Nguyªn c«ng gia c«ng th« Finish: Nguyªn c«ng gia c«ng tinh Pocket: KiÓu gia c«ng c¸c hèc, ®¶o Surface: BÒ mÆt (cong) Parameter: Tham sè Tool: Dao cô Postprocessor: Bé hËu xö lý 1.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam  mill Tªn Chøc n¨ng New T¹o míi toµn bé tõ ph«i liÖu, dông cô vµ  c¸c nguyªn c«ng Contour Ch¹y dao theo ®êng chu tuyÕn Drill Khoan Pocket Phay chi tiÕt d¹ng hèc, ®¶o MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 4
 3. Face Phay kho¶ mÆt Surface Phay bÒ mÆt cong Multiaxis LËp tr×nh cho m¸y nhiÒu trôc Operation Më   hép   tho¹i  Operations   Manager  ®Ó   lµm  s viÖc   víi   c¸c   nguyªn   c«ng   (thªm,   hiÖu  chØnh, m« pháng, xuÊt ch¬ng tr×nh NC…) Job setup ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè m¸y Next Menu ChuyÓn sang trang menu kÕ tiÕp Manual  NhËp c¸c chó thÝch ch¬ng tr×nh entry Point Chøc n¨ng t¹o ®iÓm ch¹y dao Transform T¹o c¸c nguyªn c«ng gièng nhau b»ng: DÞch  chuyÓn, quay, ®èi xøng. 1.3. Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt 1.3.1. Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn  gia c«ng Cã   thÓ   thiÕt   lËp   trùc   tiÕp   trªn   phÇn   mÒm   MasterCam  b»ng chøc n¨ng Design hoÆc thiÕt lËp trªn   phÇn mÒm CAD  kh¸c (Pro/ ENGINEER, Inventor…) råi chuyÓn sang MasterCam  ®Ó tiÕn hµnh lµm CAM. 1.3.2. Bíc 2:   ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao  cô Sau khi ®·  cã m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt ta tiÕn  hµnh thiÕt ®Æt ph«i liÖu vµ c¸c tham sè vÒ m¸y, dông cô,  c«ng nghÖ…nh sau: Tõ Main Menu ⇒ Job Setup më hép tho¹i Job Setup. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 5
 4. Import: NhËp c¸c thiÕt ®Æt tõ mét file ®· cã s½n Views: Më hép tho¹i Views Manage ®Ó thiÕt ®Æt híng  nh×n Tools: Më hép tho¹i Tools Manage ®Ó thiÕt ®Æt dao cô X, Y, Z: KÝch thíc cña ph«i trªn c¸c trôc x, y, z. Stock Origin: Gèc to¹ ®é ph«i Select Origin: Chän gèc to¹ ®é ph«i Select Corners: T¹o ph«i b»ng chän hai ®iÓm gãc trªn  vµ gãc díi ®èi diÖn cña khèi hép. Bounding box: T¹o ph«i tù ®éng bao quan chi tiÕt NCI extents: Tự động tính tù ®éng tÝnh to¸n dùa trªn  c¸c đường dịch chuyển của dụng cụ trong file NCI. Display Stock: HiÓn thÞ ph«i Fit screen to stock: HiÓn thÞ toµn bé h×nh d¹ng ph«i  võa khÝt mµn h×nh Safety zone: thiết lập vïng an toµn Toolpath   Configuration:   §Æt   c¸c   tuú   chän   cho   cÊu  h×nh ®êng ch¹y dao. Tool Offset Register: Khai b¸o bï dao, tuú chän  Add  cã   hai   th«ng   sè  Length  (bï   chiÒu   dµi   dao)   vµ  Diameter  (bï ®êng kÝnh dao). Tuú chän  From tool  lµ  tõ khai b¸o dao cô. Feed Caculation:   TÝnh   to¸n   lîng   ch¹y   dao,  Material  lµ  theo  vËt  liÖu   gia  c«ng,  From tool  lµ tÝnh   theo  MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 6
 5. dao  cô.  Maximum RPM  lîng  ch¹y   dao   lín  nhÊt   (vÝ  dô  5000 vßng/ phót). Material: Chän vËt liÖu gia c«ng Post Processor: Chän bé hËu xö lý ®Ó dÞch ra ch¬ng  tr×nh NC phï hîp víi c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. Sau khi thiÕt lËp xong c¸c tham sè trong b¶ng chän  OK. 1.3.3. Bíc 3:  ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè  c«ng nghÖ Sau   khi   t¹o   ph«i   vµ   c¸c   tham   sè   cÇn   thiÕt   ta   tiÕn  hµnh   thiÕt   lËp   c¸c   nguyªn   c«ng   gia   c«ng   chi   tiÕt.   Tuú  thuéc vµ ®Æc trng m« h×nh cña tõng chi tiÕt mµ ta chän  c¸c nguyªn c«ng phï hîp (Drill, Contuor, Face, Surface,  …) Sau khi chän nguyªn c«ng ta tiÕn hµnh chän h×nh häc  cho ®êng ch¹y dao, cã thÓ lµ c¸c ®êng hay c¸c chuçi 2D,  cã   thÓ   lµ   c¸c   bÒ   mÆt   cong   (Surfaces)   3D   hoÆc   c¸c   khèi  (Solids)… ThiÕt lËp c¸c tham sè dao cô, c«ng nghÖ… Trong phÇn nµy ta cÇn chó ý c¸c tham sè c¬ b¶n sau  (VÝ dô víi nguyªn c«ng gia c«ng th« bÒ mÆt):  C¸c tham sè dao cô: Tool #: Số hiệu dao Head #: Số hiệu đầu dao Dia.offset: Bï đường kÝnh dao MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 7
 6. Len. of f set : Bï chi ều dài dao Com ent Chó thÝch ch¬ng t r×nh m : To batch: Nối Tool name Tªn dao : Feed rate: Tốc độ t i ến dao Plunge rate: Tốc độ di chuyển theo ph¬ng t r ục Z khi gia c«ng Retract rate: Tốc độ l ï i dao Tool dia: § êng kÝnh cña dao Program: Số chương tr×nh Seq. start : Số th ứ t ự c©u lÖnh ®Çu t i ªn Seq. inc: số gia của số thø tù c©u lÖnh Conner radius: B¸n kÝnh gãc l în cña dao Spinde speed: Tốc độ tr ục chÝnh Coolant: ChÕ ®é t r¬n nguéi Change NCI: Thay đổi f i l e NCI Tool Display: HiÓn thÞ dao cô Home pos: VÞ trÝ l ï i dao vÒ sau khi gia c«ng Rotate axis: LËp t r×nh quay quanh mét trôc nµo ®ã Ref Point: § iÓm tham chiÕu T/ C plane: MÆt ph¼ng dao cô vµ mÆt ph¼ng const ruct i on . Misc Values: C¸c gi¸ trÞ kh¸c  C¸c tham sè h×nh häc (Surface parameters, face parameters…) MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 8
 7. Cl earance: Täa ®é cña dao tr íc vµ sau khi gia c«ng xong Retract : Chän kho¶ng l ï i dao Absolute: To¹ ®é tuyÖt ®èi Incremental: To¹ ®é t ¬ng ®èi Feed plane: MÆt ph¼ng ch¹y dao Rapid retract : Lï i dao nhanh Regen CËp nhËt c¸c thay ® vÒ tham sè cho ch- : æi ¬ng tr×nh Top of Stock: T¹o ®é bÒ m trªn cña ph«i (to¹ Æt ®é Z) Tip cop: Lµ tuú chän biªn d¹ng tÝnh to¸n ë ®Ønh dao (Tip) hay t©mdao (Center) Drive surface/ solids : BÒ m Æt hoÆc khèi ® îc chän ®Ógia c«ng Stock to leave: Lîng d sau khi gia c«ng Select: Chän thªm hoÆc bít bÒ m hay khèi ®Ó Æt gia c«ng Check surface/ solid : BÒ m hoÆc khèi kiÓm tra Æt Tool contaiment: ChÆn dao cô 1.3.4. Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC Sau khi ® thiÕt lËp xong c¸c nguyªn c«ng ta t iÕn · hµnh m« pháng c¸c ® êng ch¹y dao, nÕu kh«ng thÊy xuÊt hiÖn lç i th× t iÕn hµnh chän bé postprocessor vµ dÞc ra ch¬ng tr×nh NC. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 9
 8. Chó ý: Trong qu¸ t r×nh m« pháng nÕu dao c¾t lÑm vµo ph«i th× vÕt c¾t lÑm sÏ cã mµu ®á, khi ®ã ta ph¶i hiÖu chØnh l ¹ i ch¬ng t r×nh. Thùc hiÖn: Main Menu ⇒Toolpaths⇒ Operations më hép tho¹ i Operations Manage. Trong hép tho¹ i ta thÊy danh s¸ch cña c¸c nguyªn c«ng, t¹ i ® ©y ta cã thÓ thªm, xo¸ hoÆc hiÖu chØnh c¸c nguyªn c«ng b»ng viÖc chän chóng: : Tªn vµ sè thø tù nguyªn c«ng C¸c tham sè Th«ng t in dao cô H×nh häc KiÓm t ra ®êng dÉn dao Chän tÊt c¸c nguyªn c«ng CËp nhËt c¸c thay ® æi kiÓm t ra ® êng ch¹y dao M« pháng ë chÕ ®é 3D xuÊt ch¬ng t r×nh tèc ®é ch¹y dao nhanh - XuÊt ch¬ng t r×nh NC: Sau khi m« pháng ch¹y dao xong kh«ng thÊy xuÊt hiÖn lç i ta t iÕn hµnh t ¹o ch¬ng t r×nh NC nh sau: + Trong hép tho¹ i Operations Manage chän nót . Më hép tho¹ i Post processing. Chän bé postprocessor C¸c m« ta vÒ h×nh häc NCI fi le XuÊt ra f i l e NCI MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 10
 9. NC file XuÊt ra  file  NC Save   NC  Lu tr÷  file  NC file H i u   chØ nh   file   Ö Edi t NC Send G öi  ch¬ ng  tr× nh  Send   to  sang m ¸y CNC m achine Chän cæ ng xuÊt Com m 1.4. C¸c   kiÓu   ®êng   ch¹y   dao   chÝnh   trong   modul   MasterCam  mill 1.4.1. Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths) ­ §©y lµ kiÓu ch¹y dao dïng ®Ó c¾t ®i mét lîng ph«i  däc theo mét ®êng dÉn ®Þnh nghÜa bëi mét chuçi c¸c ®êng  cong. Ta cã thÓ chän kh«ng giíi h¹n sè lîng chuçi cho mçi  ®êng dÉn dao. Contour cã thÓ lµ 2D hoÆc 3D. ­ Tr×nh tù thùc hiÖn: 1. Main menu ⇒ Toolpaths ⇒ Contour 2. Chän mét hoÆc nhiÒu chuçi 2D hoÆc 3D, chän Done 3.   Më   hép   tho¹i  Contour,  nhËp   c¸c   tham   sè   dao   cô   vµ  Contour  trong hép tho¹i. 4. Chän OK vµ tiÕn hµnh m« pháng thö. ­ C¸c tham sè Contour (Contour Parameters) MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 11
 10. Clearance: Täa ®é cña dao tríc vµ sau khi gia  c«ng xong Retract: Chän kho¶ng lïi dao Absolute: To¹ ®é tuyÖt ®èi Incremental: To¹ ®é t¬ng ®èi Feed plane: MÆt ph¼ng ch¹y dao Rapid retract: Lïi dao nhanh Top of Stock: T¹o ®é bÒ mÆt trªn cña ph«i (to¹  ®é Z) Depth: ChiÒu s©u c¾t (tÝnh theo to¹ ®é Z) Contour type: KiÓu Contour 2D, 2D chamfer… Compensation type: KiÓu bï Compensation   direction:  Híng   bï   Left   (bªn  tr¸i), Right(bªn ph¶i) Linearization tolerance: Dung sai c¾t gät XY stock to leave: Lîng d ®Ó l¹i theo hai ph¬ng  X vµ Y Z Stock to leave: Lîng d ®Ó l¹i theo ph¬ng Z Multi passes: Offset ®êng dÉn dao Depth cuts: ChiÒu s©u líp c¾t 1.4.2. Ch¹y dao khoan (Drill) ­ KiÓu ch¹y dao Drill trong  MasterCam Mill cho phÐp  ta cã thÓ chän mét d·y c¸c ®iÓm hoÆc c¸c thùc thÓ, t¹o ra  ®êng   dÉn   dao   khoan   gi÷a   chóng,   chØ   ®Þnh   c¸c   chu   tr×nh  khoan vµ c¸c tham sè ®Ó khoan c¸c ®iÓm.  ­ §Ó vµo chøc n¨ng nµy ta thùc hiÖn nh sau: MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 12
 11. 1. Main Menu, Toolpaths, Drill. 2.   Chän   mét   hoÆc   nhiÒu   ®iÓm   sö   dông   menu   Point  Manager. 3. Chän Done 4. Chän mét mòi khoan. 5. NhËp c¸c tham sè Drill cho nguyªn c«ng vµ chän OK. ­ C¸c tham sè khoan (Drill Parameters) ­   Clearance:   Täa   ®é  cña   dao   tríc   vµ   sau   khi  gia c«ng xong ­   Retract:  Chän  kho¶ng lïi dao ­   Absolute:  To¹   ®é  tuyÖt ®èi ­ Incremental: To¹ ®é  t¬ng ®èi ­   Top   of   Stock:   T¹o  ®é   bÒ   mÆt   trªn   cña   ph«i  (to¹ ®é Z) ­   Subprogram:  Ch¬ng  tr×nh con ­   Tip   comp:  Bï   ®Ønh  dao khoan ­   Cycle:   Chu   tr×nh  khoan + Drill/Counterbore: Sö dông cho c¸c lç khoan  MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 13
 12. cã ch i u s© u nhá h¬ n 3 l n  ®êng kÝnh m òi Ò Ç  khoan. +   Peck   Drill:   Sö   dông   cho   c¸c   lç   khoan   cã  chiÒu s©u lín h¬n 3 lÇn ®êng kÝnh mòi khoan. Lïi  toµn bé mòi khoan ra khái lç khoan ®Ó bá hÕt c¸c  phoi sau ®ã míi khoan tiÕp, ¸p dông víi c¸c vËt  liÖu cøng khã gia c«ng. + Chip Break: Khoan c¸c lç víi chiÒu s©u lín  h¬n   3   lÇn   ®êng   kÝnh   mòi   khoan,   lïi   dao   l¹i   mét  phÇn   lç   khoan   ®Ó   bÎ   gÉy   c¸c   phoi   vËt   liÖu.   ¸p  dông cho c¸c vËt liÖu t¬ng ®èi mÒm. + Tap: Ta r« lç ren tr¸i hoÆc ph¶i cho lç + Bore #1: Khoan lç víi dÞch chuyÓn ch¹y dao  vµo trong vµ ra ngoµi. KiÓu nµy t¹o c¸c lç th¼ng  víi bÒ mÆt tr¬n nh½n. +Bore #2: Khoan c¸c lç víi ch¹y dao vµo trong,  sau ®ã dõng trôc chÝnh vµ dÞch chuyÓn ch¹y kh«ng  nhanh ra ngoµi. + Fine bore (shift):   Dõng   trôc   chÝnh   m¸y   t¹i  vÞ trÝ kÕt thóc cña mçi ®iÓm khoan, råi quay mòi  khoan mét gãc ®Þnh nghÜa tríc, rót khái thµnh lç  khoan vµ lïi vÒ. + Custom cycle: C¸c chu tr×nh tõ 9­20, dïng ®Ó  khoan c¸c lç sö dông c¸c tham sè thay ®æi. ­ 1 st peck: Lîng khoan  lÇn ®Çu tiªn ­ Subsequent peck: Lîng  ¨n dao tiÕptheo ­ Peck clearance: Kho¶n  an toµn ­   Retract   amount:   Lîng  rót dao vÒ ­ Dwell: Thêi gian dõng 1.4.3. Ch¹y dao theo kiÓu Pocket ­   KiÓu   ch¹y   dao  Pocket  sö   dông   cho   c¶   gia   c«ng   th«  (Rough)   vµ   gia   c«ng   tinh   (Finish)   víi   c¸c   hèc   hoÆc   ®¶o  ®ãng. TÊt c¶ c¸c h×nh häc dïng ®Ó ®Þnh nghÜa mét d¹ng hèc  (pocket)   hoÆc   c¸c   d¹ng   ®¶o   (island)   ph¶i   cïng   mét   mÆt  ph¼ng x©y dùng.  MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 14
 13. ­ §Ó  vµo chøc n¨ng nµy: 1. Chän Main Menu, Toolpaths, Pocket. 2. Chän mét hoÆc nhiÒu chuçi sö dông thùc ®¬n Chaining  Methods vµ chän Done 3. Chän mét dao cô cho ®êng d©nc dao 4. NhËp c¸c tham sè cho ®êng dÉn dao vµ chän  OK. HÖ  thèng   sÏ   thªm   nguyªn   c«ng   Pocket   vµo     Operations  Manager.  ­ C¸c tham sè Pocket: +   C¸c tham sè nh  Clearance, Retract…  Nh  c¸c phÇn  trªn ®· tr×nh bµy + Pocket Style: C¸c kiÓu phay hèc, ®¶o Standard: kiÓu hèc kÝn Facing: Phay bÒ mÆt theo biªn d¹ng hèc Island Facing: Phay bÒ mÆt theo biªn d¹ng cña  ®¶o Remachining: Gia c«ng l¹i hèc Open: Hèc cã biªn d¹ng hë +  Machining drection:  Híng gia c«ng, cã hai tuú  chän lµ Climb vµ Conventional: Climb: Híng quay cña dao vµ híng tiÕn dao lµ  ngîc nhau Conventional:   Híng   quay   cña   dao   vµ   híng   tiÕn  dao lµ cïng nhau Climb Conventional MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 15
 14. 1.4.4. Ch¹y dao theo kiÓu Face ­ KiÓu ch¹y dao Face trong Mastercam Mill ®Ó gia c«ng  nhanh bÒ mÆt trªn cña ph«i (kho¶ mÆt) chuÈn bÞ cho c¸c  nguyªn c«ng sau. Ta cã thÓ chän mét chuçi cho ®êng dÉn  dao hoÆc sö dông ®êng bao cña ph«i ®· t¹o tõ Job Setup. ­ C¸ch t¹o lËp 1. Chän Main Menu, Toolpaths, Face. 2.   Chän   mét   chuçi   sö   dông   menu   Chaining   Methods  hoÆc chän  Done  ®Ó sö dông ®êng bao cña ph«i ®· ®Þnh nghÜa trong Job Setup. 3. NhËp c¸c tham sè vµ chän OK. ­ C¸c tham sè Facing + Mét sè tham sè t¬ng tù nh nh÷ng phÇn trªn  + Z Stock to leave: Lîng d theo chiÒu Z + Cuting Method: Ph¬ng ph¸p c¾t, cã c¸c ph¬ng ph¸p  Zigzag,   One   way­climb,   One   way­Conventional,   One  pass. + Stepover: Bíc gia c«ng ngang (VÝ dô: 75% so víi  ®êng kÝnh dao) + Roughing angle: Gãc nghiªng cña ®êng dÉn dao so  víi ph¬ng x MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 16
 15. 1.4.5. Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt) ­   KiÓu   ch¹y   dao  Surface  lµ   mét   kiÓu   ch¹y   dao   quan  träng   nhÊt   vµ   khã   nhÊt   trong   lËp   tr×nh   trªn   modul  MasterCam Mill. §©y lµ kiÓu ch¹y dao ®îc thiÕt lËp b»ng  c¸ch chän c¸c bÒ mÆt cÇn gia c«ng trªn chÝnh m« h×nh cña  chi tiÕt, sau ®ã thiÕt lËp c¸c tham sè cÇn thiÕt ®Ó m«  pháng ®îc qu¸ tr×nh ch¹y dao.  KiÓu ch¹y dao Surface ph©n ra lµm hai kiÓu con: Rough  (dµnh   cho   gia   c«ng   th«)   vµ  Finish  (dµnh   cho   gia   c«ng  tinh). ­ Tr×nh tù chung ®Ó thiÕt lËp c¸c kiÓu ch¹y dao trong  Surface nh sau: 1.  Main   menu  ⇒  Toolpaths  ⇒  Surface  ⇒  Rough  (Finish)  ⇒  Chän mét kiÓu ch¹y dao con cÇn thiÕt  (Parallel, Radial…) 2. Chän mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt ®Ó gia c«ng sau ®ã  chän Done 3. Më hép tho¹i ®Ó thiÕt lËp c¸c tham sè dao cô,  tham sè bÒ mÆt… 4. Chän OK 5.   M«   pháng   qu¸   tr×nh   ch¹y   dao,   chØnh   söa   c¸c  tham sè nÕu cÇn. ­ C¸c kiÓu ch¹y dao th« vµ tinh trong Surface (Rough,  Finish) MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 17
 16. Rough ( G a c«ng t h«) i Ki Óu Tr uy cËp M t¶ « VÝ dô Par al M n M ai enu, C¸c ® êng ch¹y l el Tool pat hs, dao lu«n sèngng Sur f ace, ví i nhau. Sö Rough, dông khi gia Par al l el c«ng c¸c chi t iÕt d¹ng lßng hoÆc d¹ng khèi nh«. Radia Main Menu, KiÓu híng kÝnh l Toolpaths, nµy chñ yÕu Surface, dïng cho c¸c Rough, chi t iÕt cã Radial kiÓu t rßn Proje Main Menu, KiÓu nµy t ¹o ct Toolpaths, c¸c ® êng dÉn Surface, dao t rªn mét bÒ Rough, mÆt b»ng c¸ch Project chiªus c¸c ®- êng, c¸c ®iÓm l ªn bÒ mÆt ®ã Flowl Main Menu, Flowl ine lµ mét ine Toolpaths, chøc n¨ng t ¹o Surface, nh÷ng ® êng ch¹y Rough, dao ®Ó gia c«ng Flowline c¸c chi t iÕt “kiÓu vá sß”, nã cã thÓ lµm nh½n c¸c bÒ mÆt. Conto Main Menu, §©y lµ mét kiÓu ur Toolpaths, c¾t ®a n¨ng t ¹ i Surface, tõng møc c¾t Z, Rough, chóng cã thÓ lµ Contour mét ph¬ng ph¸p c¾t lý t ëng cho c¸c lo ¹ i dao phay to cøng v÷ng. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 18
 17. Rough ( G a c«ng t h«) i Ki Óu Tr uy cËp M t¶ « VÝ dô Rest m M n M ai enu, Lµ kiÓu ch¹y ill Tool pat hs, dao ®Ó ra c«ng Sur f ace, phÇn l îng d cßn Rough, l¹ i sau c¸c Rest m l l i nguyªn c«ng tr - íc ®ã (contour rough, contour f i n i sh , hoÆc pocket rough) . Restmi l l dïng khi cã c¸c phÇn tr ªn ph«i mµ dao ë nguyªn c«ng t r íc kh«ng võa hoÆc kh«ng ®Õn. Pocke Main Menu, KiÓu nµy ®Ó gia t Toolpaths, c«ng c¸c chi Surface, t iÕt d¹ng lßng Rough, hoÆc d¹ng ®¶o Pocket tõ viÖc chän bÒ mÆt hoÆc khèi . Plung Main Menu, KiÓu nµy dïng e Toolpaths, ®Ó gia c«ng Surface, nhanh c¸c bÒ Rough, mÆt, c¸c ®êng Plunge dÞch chuyÓn cã kiÓu gièng nh khoan. Finish (Gia c«ng tinh) KiÓu Truy cËp M« t¶ VÝ dô Parall Main Menu, Lµ kiÓu ch¹y dao el Toolpaths, phæ biÕn cña hÇu Surface, hÕt c¸c nguyªn Finish, c«ng phay t inh Parallel MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 19
 18. Par . St M n M ai Dïng ®Ó gia c«ng enu, eep l îng d cßn l ¹ i Tool pat hs, cña Sur f ace, ph«i t¹ i Fi ni sh,vïng cã ®é dèc, vïng dèc nµy x¸c Par st eep ®Þnh bëi mét ®é dèc c¶u bÒ mÆt. Radial Main Menu, Chñ yÕu dïng ®Ó Toolpaths, gia c«ng chÝnh Surface, x¸c c¸c bÒ mÆt Finish, cña chi t iÕt Radial t rßn . Projec Main Menu, KiÓu nµy t¹o c¸c t Toolpaths, ® êng dÉn dao Surface, t rªn mét bÒ mÆt Finish, b»ng c¸ch chiªus Project c¸c ® êng, c¸c ®iÓm l ªn bÒ mÆt ®ã Flowli Main Menu, Flowl i ne lµ mét ne Toolpaths, chøc n¨ng t¹o Surface, nh÷ng ® êng ch¹y Finish, dao ®Ó gia c«ng Flowline c¸c chi t iÕt “kiÓu vá sß”, nã cã thÓ lµm nh½n c¸c bÒ mÆt. Contou Main Menu, §©y lµ mét kiÓu r Toolpaths, c¾t ®a n¨ng t ¹ i Surface, tõng møc c¾t Z, Finish, chóng cã thÓ lµ Contour mét ph¬ng ph¸p c¾t lý t ëng cho c¸c lo ¹ i dao phay to cøng v÷ng. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 20
 19. Shal l o M n M ai enu, KiÓu nµy dïng w Tool pat hs, gia c«ng l ¹ i c¸c Sur f ace, vïng dèc, kh«ng Fi ni sh, s©u. Shal l ow th - Shal l ow êng dïng ®Ó gia c«ng l¹ i chi t iÕt sau khi gia c«ng b»ng kiÓu Contour . Pencil Main Menu, Cã thÓ sö dông Toolpaths, nh mét nguyªn Surface, c«ng th« ®Ó gia Finish, c«ng c¸c gãc ®Ó Pencil c¸c ® êng ch¹y dao cña c¸c nguyªn c«ng sau ®ã ® îc dÔ dµng h¬n. Ta còng cã thÓ sö dông cho nguyªn c«ng t inh ®Ó gia c«ng c¸c vËt l iÖu thõa t rong gãc cña chi t iÕt . Leftov Main Menu, KiÓu nµy dïng ®Ó er Toolpaths, gia gia c«ng l - Surface, îng d cßn l ¹ i Finish, bëi nguyªn c«ng Leftover t r íc ®ã ® dïng · mét dao to nªn kh«ng c¾t gät hÕt ® . Nã ®iÒu îc chØnh chiÒu ®é s©u Z, kh«ng gièng nh kiÓu Restmi l l . Scallo Main Menu, KiÓu ch¹y dao p Toolpaths, nµy lµ kiÓu vÏ Surface, l ªn t rªn mét bÒ Finish, mÆt b»ng c¸ch h¹ Scallop thÊp dÇn mét ® - êng ch¹y dao vµ in nã l ªn bÒ mÆt ®ã. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 21
 20. 1. 5. Bµi t Ëp: LËp ch¬ng t r×nh N gi a c«ng chi C t i Õ t rong t b¶n vÏ sau Chi t iÕt yªu cÇu gia c«ng cã mÆt cong b¸n kÝnh R8 theo ® êng contour cña hèc kÝch th íc 90x60. Do ®ã, kh«ng thÓ dùng chi t iÕt b»ng h×nh vÏ 2D mµ ph¶i t¹o mÆt cong ví i kÝch th íc 3D. MÆc dï qu¸ t r×nh CAM vÉn cã thÓ t iÕn hµnh ví i h×nh vÏ 2D khi sö dông dông cô dao phay ®Çu chám cÇu gia c«ng theo ® êng contour ví i chiÒu s©u Z x¸c ®Þnh. Nhng khi ®ã ta cÇn tÝnh to¸n ®Ó dùng thªm ® êng contour vµ t rong qu¸ tr×nh gia c«ng kh«ng cã mÆt cong ®Ó kiÓm tra vµ ®èi chøng. H×nh vÏ ® îc dùng tr ªn MasterCam design hoÆc ngay t rong modul MasterCam Mil l , hoÆc ta còng cã thÓ x©y dùng m« h×nh tõ mét phÇn mÒ CAD kh¸c (Pro / Engineer , Autodesk m Inventor , Sol idsWorks …) rå i converter sang MasterCam ®Ó t iÕn hµnh lËp tr×nh. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 22
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản