Sách học Mastercam

Chia sẻ: tuhuy

Modul MasterCam Mill là một modul dàng riêng cho lập trình gia công trên máy Phay CNC, nhiệm vụ của nó gồm có: - Tích hợp cả modul MasterCam Design dành cho thiết kế mô hình chi tiết. - Xuất phát từ mô hình chi tiết và các dữ liệu công nghệ (phôi liệu, tham số máy, dao cụ…) tính toán quỹ đạo chạy dao. - Mô phỏng và kiểm tra quá trình gia công cắt gọt trên màn hình đồ hoạ, dạng 2D và 3D. - Cho phép chỉnh sửa các đường chạy dao, các tham số công nghệ. - Dùng nhiều postprocessor......

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Sách học Mastercam

Môc lôc
Ch¬ng 1. LËp tr×nh gia c«ng phay...........................4
1.1.Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng...............................4
1.2.C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam mill...........4
1.3.Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt.........5
1.3.1.Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn gia c«ng. . .5
1.3.2.Bíc 2: ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao cô..........5
1.3.3.Bíc 3: ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè c«ng nghÖ. 7
1.3.4.Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC........................9
1.4.C¸c kiÓu ®êng ch¹y dao chÝnh trong modul MasterCam mill..11
1.4.1.Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths)...............11
1.4.2.Ch¹y dao khoan (Drill).......................................12
1.4.3.Ch¹y dao theo kiÓu Pocket....................................14
1.4.4.Ch¹y dao theo kiÓu Face......................................16
1.4.5.Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt)..........................17
1.5.Bµi tËp: LËp ch¬ng tr×nh NC gia c«ng chi tiÕt trong b¶n vÏ sau
.............................................................22
1.5.1.ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè vÒ m¸y vµ dông cô..............23
1.5.2.ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt...............24

Ch¬ng 2.LËp tr×nh gia c«ng cho m¸y tiÖn...................36
2.1.C¸c thuËt ng÷ thêng dïng.................................36
2.2.C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam lather.........36
2.3.Bµi tËp 1: LËp ch¬ng tr×nh gia c«ng cho chi tiÕt nh h×nh vÏ. 39
2.3.1.Tr×nh tù thùc hiÖn...........................................39
2.3.2.Néi dung tiÕn hµnh...........................................39
2.4.Bµi tËp 2: LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt nh h×nh sau.......52
2.4.1.Tr×nh tù thùc hiÖn:..........................................53
2.4.2.Néi dung tiÕn hµnh...........................................53
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 3
Ch¬ng 1.  LËp tr×nh gia c«ng phay

Modul MasterCam Mill lµ mét modul dµng riªng cho lËp 
tr×nh gia c«ng trªn m¸y Phay CNC, nhiÖm vô cña nã gåm cã:
­ TÝch hîp c¶ modul  MasterCam Design  dµnh cho thiÕt 
kÕ m« h×nh chi tiÕt.
­ XuÊt ph¸t tõ m« h×nh chi tiÕt vµ c¸c d÷ liÖu c«ng 
nghÖ (ph«i liÖu, tham sè m¸y, dao cô…) tÝnh to¸n quü ®¹o 
ch¹y dao.
­   M«   pháng   vµ   kiÓm   tra   qu¸   tr×nh   gia   c«ng   c¾t   gät 
trªn mµn h×nh ®å ho¹, d¹ng 2D vµ 3D.
­  Cho phÐp chØnh söa c¸c ®êng ch¹y dao, c¸c tham sè 
c«ng nghÖ.
­   Dïng   nhiÒu   postprocessor   thÝch   hîp   ®Ó   dÞch   ra   m·
ch¬ng tr×nh NC cho c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau.
1.1. Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng
Toolpaths: C¬ së d÷ liÖu cña ®êng dÞch chuyÓn dao cô 
(gäi t¾t lµ ®êng ch¹y dao).
Job Setup: ThiÕt lËp c¸c tham sè m¸y, cµi ®Æt ph«i, 
cÊu h×nh NCI, c¸c gi¸ trÞ bï dao cô.
Operations: Nguyªn c«ng, mét phÇn c¶u c¶ qu¸ tr×nh gia 
c«ng chi tiÕt
Drill: Nguyªn c«ng khoan
Face: Nguyªn c«ng kho¶ mÆt
Rough: Nguyªn c«ng gia c«ng th«
Finish: Nguyªn c«ng gia c«ng tinh
Pocket: KiÓu gia c«ng c¸c hèc, ®¶o
Surface: BÒ mÆt (cong)
Parameter: Tham sè
Tool: Dao cô
Postprocessor: Bé hËu xö lý
1.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam  mill
Tªn Chøc n¨ng
New T¹o míi toµn bé tõ ph«i liÖu, dông cô vµ 
c¸c nguyªn c«ng
Contour Ch¹y dao theo ®êng chu tuyÕn
Drill Khoan
Pocket Phay chi tiÕt d¹ng hèc, ®¶o
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 4
Face Phay kho¶ mÆt
Surface Phay bÒ mÆt cong
Multiaxis LËp tr×nh cho m¸y nhiÒu trôc
Operation Më   hép   tho¹i  Operations   Manager  ®Ó   lµm 
s viÖc   víi   c¸c   nguyªn   c«ng   (thªm,   hiÖu 
chØnh, m« pháng, xuÊt ch¬ng tr×nh NC…)
Job setup ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè m¸y
Next Menu ChuyÓn sang trang menu kÕ tiÕp
Manual  NhËp c¸c chó thÝch ch¬ng tr×nh
entry
Point Chøc n¨ng t¹o ®iÓm ch¹y dao
Transform T¹o c¸c nguyªn c«ng gièng nhau b»ng: DÞch 
chuyÓn, quay, ®èi xøng.
1.3. Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt

1.3.1. Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn 
gia c«ng
Cã   thÓ   thiÕt   lËp   trùc   tiÕp   trªn   phÇn   mÒm   MasterCam 
b»ng chøc n¨ng Design hoÆc thiÕt lËp trªn   phÇn mÒm CAD 
kh¸c (Pro/ ENGINEER, Inventor…) råi chuyÓn sang MasterCam 
®Ó tiÕn hµnh lµm CAM.

1.3.2. Bíc 2:   ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao 

Sau khi ®·  cã m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt ta tiÕn 
hµnh thiÕt ®Æt ph«i liÖu vµ c¸c tham sè vÒ m¸y, dông cô, 
c«ng nghÖ…nh sau:
Tõ Main Menu ⇒ Job Setup më hép tho¹i Job Setup.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 5
Import: NhËp c¸c thiÕt ®Æt tõ mét file ®· cã s½n
Views: Më hép tho¹i Views Manage ®Ó thiÕt ®Æt híng 
nh×n
Tools: Më hép tho¹i Tools Manage ®Ó thiÕt ®Æt dao cô
X, Y, Z: KÝch thíc cña ph«i trªn c¸c trôc x, y, z.
Stock Origin: Gèc to¹ ®é ph«i
Select Origin: Chän gèc to¹ ®é ph«i
Select Corners: T¹o ph«i b»ng chän hai ®iÓm gãc trªn 
vµ gãc díi ®èi diÖn cña khèi hép.
Bounding box: T¹o ph«i tù ®éng bao quan chi tiÕt
NCI extents: Tự động tính tù ®éng tÝnh to¸n dùa trªn 
c¸c đường dịch chuyển của dụng cụ trong file NCI.
Display Stock: HiÓn thÞ ph«i
Fit screen to stock: HiÓn thÞ toµn bé h×nh d¹ng ph«i 
võa khÝt mµn h×nh
Safety zone: thiết lập vïng an toµn
Toolpath   Configuration:   §Æt   c¸c   tuú   chän   cho   cÊu 
h×nh ®êng ch¹y dao.
Tool Offset Register: Khai b¸o bï dao, tuú chän  Add 
cã   hai   th«ng   sè  Length  (bï   chiÒu   dµi   dao)   vµ 
Diameter  (bï ®êng kÝnh dao). Tuú chän  From tool  lµ 
tõ khai b¸o dao cô.
Feed Caculation:   TÝnh   to¸n   lîng   ch¹y   dao,  Material 
lµ  theo  vËt  liÖu   gia  c«ng,  From tool  lµ tÝnh   theo 

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 6
dao  cô.  Maximum RPM  lîng  ch¹y   dao   lín  nhÊt   (vÝ  dô 
5000 vßng/ phót).
Material: Chän vËt liÖu gia c«ng
Post Processor: Chän bé hËu xö lý ®Ó dÞch ra ch¬ng 
tr×nh NC phï hîp víi c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau.
Sau khi thiÕt lËp xong c¸c tham sè trong b¶ng chän 
OK.

1.3.3. Bíc 3:  ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè 
c«ng nghÖ
Sau   khi   t¹o   ph«i   vµ   c¸c   tham   sè   cÇn   thiÕt   ta   tiÕn 
hµnh   thiÕt   lËp   c¸c   nguyªn   c«ng   gia   c«ng   chi   tiÕt.   Tuú 
thuéc vµ ®Æc trng m« h×nh cña tõng chi tiÕt mµ ta chän 
c¸c nguyªn c«ng phï hîp (Drill, Contuor, Face, Surface, 
…)
Sau khi chän nguyªn c«ng ta tiÕn hµnh chän h×nh häc 
cho ®êng ch¹y dao, cã thÓ lµ c¸c ®êng hay c¸c chuçi 2D, 
cã   thÓ   lµ   c¸c   bÒ   mÆt   cong   (Surfaces)   3D   hoÆc   c¸c   khèi 
(Solids)…
ThiÕt lËp c¸c tham sè dao cô, c«ng nghÖ…
Trong phÇn nµy ta cÇn chó ý c¸c tham sè c¬ b¶n sau 
(VÝ dô víi nguyªn c«ng gia c«ng th« bÒ mÆt):
 C¸c tham sè dao cô:
Tool #: Số hiệu dao
Head #: Số hiệu đầu dao
Dia.offset: Bï đường kÝnh dao

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 7
Len. of f set : Bï chi ều dài dao
Com ent Chó thÝch ch¬ng t r×nh
m :
To batch: Nối
Tool name Tªn dao
:
Feed rate: Tốc độ t i ến dao
Plunge rate: Tốc độ di chuyển theo ph¬ng t r ục Z
khi gia c«ng
Retract rate: Tốc độ l ï i dao
Tool dia: § êng kÝnh cña dao
Program: Số chương tr×nh
Seq. start : Số th ứ t ự c©u lÖnh ®Çu t i ªn
Seq. inc: số gia của số thø tù c©u lÖnh
Conner radius: B¸n kÝnh gãc l în cña dao
Spinde speed: Tốc độ tr ục chÝnh
Coolant: ChÕ ®é t r¬n nguéi
Change NCI: Thay đổi f i l e NCI
Tool Display: HiÓn thÞ dao cô
Home pos: VÞ trÝ l ï i dao vÒ sau khi gia c«ng
Rotate axis: LËp t r×nh quay quanh mét trôc nµo
®ã
Ref Point: § iÓm tham chiÕu
T/ C plane: MÆt ph¼ng dao cô vµ mÆt ph¼ng
const ruct i on .
Misc Values: C¸c gi¸ trÞ kh¸c
 C¸c tham sè h×nh häc (Surface parameters,
face parameters…)
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 8
Cl earance: Täa ®é cña dao tr íc vµ sau khi gia
c«ng xong
Retract : Chän kho¶ng l ï i dao
Absolute: To¹ ®é tuyÖt ®èi
Incremental: To¹ ®é t ¬ng ®èi
Feed plane: MÆt ph¼ng ch¹y dao
Rapid retract : Lï i dao nhanh
Regen CËp nhËt c¸c thay ® vÒ tham sè cho ch-
: æi
¬ng tr×nh
Top of Stock: T¹o ®é bÒ m trªn cña ph«i (to¹
Æt
®é Z)
Tip cop: Lµ tuú chän biªn d¹ng tÝnh to¸n ë ®Ønh
dao (Tip) hay t©mdao (Center)
Drive surface/ solids : BÒ m Æt hoÆc khèi ® îc
chän ®Ógia c«ng
Stock to leave: Lîng d sau khi gia c«ng
Select: Chän thªm hoÆc bít bÒ m hay khèi ®Ó
Æt
gia c«ng
Check surface/ solid : BÒ m hoÆc khèi kiÓm tra
Æt
Tool contaiment: ChÆn dao cô

1.3.4. Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC
Sau khi ® thiÕt lËp xong c¸c nguyªn c«ng ta t iÕn
·
hµnh m« pháng c¸c ® êng ch¹y dao, nÕu kh«ng thÊy xuÊt hiÖn
lç i th× t iÕn hµnh chän bé postprocessor vµ dÞc ra ch¬ng
tr×nh NC.

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 9
Chó ý: Trong qu¸ t r×nh m« pháng nÕu dao c¾t lÑm vµo
ph«i th× vÕt c¾t lÑm sÏ cã mµu ®á, khi ®ã ta ph¶i hiÖu
chØnh l ¹ i ch¬ng t r×nh.
Thùc hiÖn: Main Menu ⇒Toolpaths⇒ Operations më hép
tho¹ i Operations Manage.
Trong hép tho¹ i ta thÊy danh s¸ch cña c¸c nguyªn
c«ng, t¹ i ® ©y ta cã thÓ thªm, xo¸ hoÆc hiÖu chØnh c¸c
nguyªn c«ng b»ng viÖc chän chóng:
: Tªn vµ sè thø tù
nguyªn c«ng
C¸c tham sè
Th«ng t in dao cô
H×nh häc
KiÓm t ra ®êng dÉn
dao
Chän tÊt c¸c nguyªn
c«ng
CËp nhËt c¸c thay
® æi
kiÓm t ra ® êng ch¹y
dao
M« pháng ë chÕ ®é 3D
xuÊt ch¬ng t r×nh
tèc ®é ch¹y dao
nhanh
- XuÊt ch¬ng t r×nh NC:
Sau khi m« pháng ch¹y dao
xong kh«ng thÊy xuÊt hiÖn
lç i ta t iÕn hµnh t ¹o ch¬ng
t r×nh NC nh sau:
+ Trong hép tho¹ i
Operations Manage chän nót
. Më hép tho¹ i Post
processing.
Chän bé
postprocessor
C¸c m« ta vÒ
h×nh häc
NCI fi le XuÊt ra f i l e NCI


MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 10
NC file XuÊt ra  file  NC
Save   NC  Lu tr÷  file  NC
file H i u   chØ nh   file  
Ö
Edi t NC
Send G öi  ch¬ ng  tr× nh 
Send   to  sang m ¸y CNC
m achine Chän cæ ng xuÊt
Com m
1.4. C¸c   kiÓu   ®êng   ch¹y   dao   chÝnh   trong   modul   MasterCam 
mill
1.4.1. Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths)
­ §©y lµ kiÓu ch¹y dao dïng ®Ó c¾t ®i mét lîng ph«i 
däc theo mét ®êng dÉn ®Þnh nghÜa bëi mét chuçi c¸c ®êng 
cong. Ta cã thÓ chän kh«ng giíi h¹n sè lîng chuçi cho mçi 
®êng dÉn dao. Contour cã thÓ lµ 2D hoÆc 3D.
­ Tr×nh tù thùc hiÖn:
1. Main menu ⇒ Toolpaths ⇒ Contour
2. Chän mét hoÆc nhiÒu chuçi 2D hoÆc 3D, chän Done
3.   Më   hép   tho¹i  Contour,  nhËp   c¸c   tham   sè   dao   cô   vµ 
Contour  trong hép tho¹i.
4. Chän OK vµ tiÕn hµnh m« pháng thö.
­ C¸c tham sè Contour (Contour Parameters)
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 11
Clearance: Täa ®é cña dao tríc vµ sau khi gia 
c«ng xong
Retract: Chän kho¶ng lïi dao
Absolute: To¹ ®é tuyÖt ®èi
Incremental: To¹ ®é t¬ng ®èi
Feed plane: MÆt ph¼ng ch¹y dao
Rapid retract: Lïi dao nhanh
Top of Stock: T¹o ®é bÒ mÆt trªn cña ph«i (to¹ 
®é Z)
Depth: ChiÒu s©u c¾t (tÝnh theo to¹ ®é Z)
Contour type: KiÓu Contour 2D, 2D chamfer…
Compensation type: KiÓu bï
Compensation   direction:  Híng   bï   Left   (bªn 
tr¸i), Right(bªn ph¶i)
Linearization tolerance: Dung sai c¾t gät
XY stock to leave: Lîng d ®Ó l¹i theo hai ph¬ng 
X vµ Y
Z Stock to leave: Lîng d ®Ó l¹i theo ph¬ng Z
Multi passes: Offset ®êng dÉn dao
Depth cuts: ChiÒu s©u líp c¾t

1.4.2. Ch¹y dao khoan (Drill)
­ KiÓu ch¹y dao Drill trong  MasterCam Mill cho phÐp 
ta cã thÓ chän mét d·y c¸c ®iÓm hoÆc c¸c thùc thÓ, t¹o ra 
®êng   dÉn   dao   khoan   gi÷a   chóng,   chØ   ®Þnh   c¸c   chu   tr×nh 
khoan vµ c¸c tham sè ®Ó khoan c¸c ®iÓm. 
­ §Ó vµo chøc n¨ng nµy ta thùc hiÖn nh sau:
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 12
1. Main Menu, Toolpaths, Drill.
2.   Chän   mét   hoÆc   nhiÒu   ®iÓm   sö   dông   menu   Point 
Manager.
3. Chän Done
4. Chän mét mòi khoan.
5. NhËp c¸c tham sè Drill cho nguyªn c«ng vµ chän OK.
­ C¸c tham sè khoan (Drill Parameters)
­   Clearance:   Täa   ®é 
cña   dao   tríc   vµ   sau   khi 
gia c«ng xong
­   Retract:  Chän 
kho¶ng lïi dao
­   Absolute:  To¹   ®é 
tuyÖt ®èi
­ Incremental: To¹ ®é 
t¬ng ®èi
­   Top   of   Stock:   T¹o 
®é   bÒ   mÆt   trªn   cña   ph«i 
(to¹ ®é Z)
­   Subprogram:  Ch¬ng 
tr×nh con
­   Tip   comp:  Bï   ®Ønh 
dao khoan
­   Cycle:   Chu   tr×nh 
khoan

+ Drill/Counterbore: Sö dông cho c¸c lç khoan 

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 13
cã ch i u s© u nhá h¬ n 3 l n  ®êng kÝnh m òi
Ò Ç  khoan.
+   Peck   Drill:   Sö   dông   cho   c¸c   lç   khoan   cã 
chiÒu s©u lín h¬n 3 lÇn ®êng kÝnh mòi khoan. Lïi 
toµn bé mòi khoan ra khái lç khoan ®Ó bá hÕt c¸c 
phoi sau ®ã míi khoan tiÕp, ¸p dông víi c¸c vËt 
liÖu cøng khã gia c«ng.
+ Chip Break: Khoan c¸c lç víi chiÒu s©u lín 
h¬n   3   lÇn   ®êng   kÝnh   mòi   khoan,   lïi   dao   l¹i   mét 
phÇn   lç   khoan   ®Ó   bÎ   gÉy   c¸c   phoi   vËt   liÖu.   ¸p 
dông cho c¸c vËt liÖu t¬ng ®èi mÒm.
+ Tap: Ta r« lç ren tr¸i hoÆc ph¶i cho lç
+ Bore #1: Khoan lç víi dÞch chuyÓn ch¹y dao 
vµo trong vµ ra ngoµi. KiÓu nµy t¹o c¸c lç th¼ng 
víi bÒ mÆt tr¬n nh½n.
+Bore #2: Khoan c¸c lç víi ch¹y dao vµo trong, 
sau ®ã dõng trôc chÝnh vµ dÞch chuyÓn ch¹y kh«ng 
nhanh ra ngoµi.
+ Fine bore (shift):   Dõng   trôc   chÝnh   m¸y   t¹i 
vÞ trÝ kÕt thóc cña mçi ®iÓm khoan, råi quay mòi 
khoan mét gãc ®Þnh nghÜa tríc, rót khái thµnh lç 
khoan vµ lïi vÒ.
+ Custom cycle: C¸c chu tr×nh tõ 9­20, dïng ®Ó 
khoan c¸c lç sö dông c¸c tham sè thay ®æi.
­ 1 st peck: Lîng khoan 
lÇn ®Çu tiªn
­ Subsequent peck: Lîng 
¨n dao tiÕptheo
­ Peck clearance: Kho¶n 
an toµn
­   Retract   amount:   Lîng 
rót dao vÒ
­ Dwell: Thêi gian dõng1.4.3. Ch¹y dao theo kiÓu Pocket
­   KiÓu   ch¹y   dao  Pocket  sö   dông   cho   c¶   gia   c«ng   th« 
(Rough)   vµ   gia   c«ng   tinh   (Finish)   víi   c¸c   hèc   hoÆc   ®¶o 
®ãng. TÊt c¶ c¸c h×nh häc dïng ®Ó ®Þnh nghÜa mét d¹ng hèc 
(pocket)   hoÆc   c¸c   d¹ng   ®¶o   (island)   ph¶i   cïng   mét   mÆt 
ph¼ng x©y dùng. 

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 14
­ §Ó  vµo chøc n¨ng nµy:
1. Chän Main Menu, Toolpaths, Pocket.
2. Chän mét hoÆc nhiÒu chuçi sö dông thùc ®¬n Chaining 
Methods vµ chän Done
3. Chän mét dao cô cho ®êng d©nc dao
4. NhËp c¸c tham sè cho ®êng dÉn dao vµ chän  OK. HÖ 
thèng   sÏ   thªm   nguyªn   c«ng   Pocket   vµo     Operations 
Manager. 
­ C¸c tham sè Pocket:
+   C¸c tham sè nh  Clearance, Retract…  Nh  c¸c phÇn 
trªn ®· tr×nh bµy
+ Pocket Style: C¸c kiÓu phay hèc, ®¶o
Standard: kiÓu hèc kÝn
Facing: Phay bÒ mÆt theo biªn d¹ng hèc
Island Facing: Phay bÒ mÆt theo biªn d¹ng cña 
®¶o
Remachining: Gia c«ng l¹i hèc
Open: Hèc cã biªn d¹ng hë
+  Machining drection:  Híng gia c«ng, cã hai tuú 
chän lµ Climb vµ Conventional:
Climb: Híng quay cña dao vµ híng tiÕn dao lµ 
ngîc nhau
Conventional:   Híng   quay   cña   dao   vµ   híng   tiÕn 
dao lµ cïng nhau
Climb Conventional
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 15
1.4.4. Ch¹y dao theo kiÓu Face
­ KiÓu ch¹y dao Face trong Mastercam Mill ®Ó gia c«ng 
nhanh bÒ mÆt trªn cña ph«i (kho¶ mÆt) chuÈn bÞ cho c¸c 
nguyªn c«ng sau. Ta cã thÓ chän mét chuçi cho ®êng dÉn 
dao hoÆc sö dông ®êng bao cña ph«i ®· t¹o tõ Job Setup.
­ C¸ch t¹o lËp
1. Chän Main Menu, Toolpaths, Face.
2.   Chän   mét   chuçi   sö   dông   menu   Chaining   Methods 
hoÆc chän  Done  ®Ó sö dông ®êng bao cña ph«i ®·
®Þnh nghÜa trong Job Setup.
3. NhËp c¸c tham sè vµ chän OK.
­ C¸c tham sè Facing
+ Mét sè tham sè t¬ng tù nh nh÷ng phÇn trªn 
+ Z Stock to leave: Lîng d theo chiÒu Z
+ Cuting Method: Ph¬ng ph¸p c¾t, cã c¸c ph¬ng ph¸p 
Zigzag,   One   way­climb,   One   way­Conventional,   One 
pass.
+ Stepover: Bíc gia c«ng ngang (VÝ dô: 75% so víi 
®êng kÝnh dao)
+ Roughing angle: Gãc nghiªng cña ®êng dÉn dao so 
víi ph¬ng x
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 16
1.4.5. Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt)
­   KiÓu   ch¹y   dao  Surface  lµ   mét   kiÓu   ch¹y   dao   quan 
träng   nhÊt   vµ   khã   nhÊt   trong   lËp   tr×nh   trªn   modul 
MasterCam Mill. §©y lµ kiÓu ch¹y dao ®îc thiÕt lËp b»ng 
c¸ch chän c¸c bÒ mÆt cÇn gia c«ng trªn chÝnh m« h×nh cña 
chi tiÕt, sau ®ã thiÕt lËp c¸c tham sè cÇn thiÕt ®Ó m« 
pháng ®îc qu¸ tr×nh ch¹y dao. 
KiÓu ch¹y dao Surface ph©n ra lµm hai kiÓu con: Rough 
(dµnh   cho   gia   c«ng   th«)   vµ  Finish  (dµnh   cho   gia   c«ng 
tinh).
­ Tr×nh tù chung ®Ó thiÕt lËp c¸c kiÓu ch¹y dao trong 
Surface nh sau:
1.  Main   menu  ⇒  Toolpaths  ⇒  Surface  ⇒  Rough 
(Finish)  ⇒  Chän mét kiÓu ch¹y dao con cÇn thiÕt 
(Parallel, Radial…)
2. Chän mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt ®Ó gia c«ng sau ®ã 
chän Done
3. Më hép tho¹i ®Ó thiÕt lËp c¸c tham sè dao cô, 
tham sè bÒ mÆt…
4. Chän OK
5.   M«   pháng   qu¸   tr×nh   ch¹y   dao,   chØnh   söa   c¸c 
tham sè nÕu cÇn.
­ C¸c kiÓu ch¹y dao th« vµ tinh trong Surface (Rough, 
Finish)


MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 17
Rough ( G a c«ng t h«)
i
Ki Óu Tr uy cËp M t¶
« VÝ dô
Par al M n M
ai enu, C¸c ® êng ch¹y
l el Tool pat hs, dao lu«n sèngng
Sur f ace, ví i nhau. Sö
Rough, dông khi gia
Par al l el c«ng c¸c chi
t iÕt d¹ng lßng
hoÆc d¹ng khèi
nh«.
Radia Main Menu, KiÓu híng kÝnh
l Toolpaths, nµy chñ yÕu
Surface, dïng cho c¸c
Rough, chi t iÕt cã
Radial kiÓu t rßn

Proje Main Menu, KiÓu nµy t ¹o
ct Toolpaths, c¸c ® êng dÉn
Surface, dao t rªn mét bÒ
Rough, mÆt b»ng c¸ch
Project chiªus c¸c ®-
êng, c¸c ®iÓm
l ªn bÒ mÆt ®ã
Flowl Main Menu, Flowl ine lµ mét
ine Toolpaths, chøc n¨ng t ¹o
Surface, nh÷ng ® êng ch¹y
Rough, dao ®Ó gia c«ng
Flowline c¸c chi t iÕt
“kiÓu vá sß”,
nã cã thÓ lµm
nh½n c¸c bÒ
mÆt.
Conto Main Menu, §©y lµ mét kiÓu
ur Toolpaths, c¾t ®a n¨ng t ¹ i
Surface, tõng møc c¾t Z,
Rough, chóng cã thÓ lµ
Contour mét ph¬ng ph¸p
c¾t lý t ëng cho
c¸c lo ¹ i dao
phay to cøng
v÷ng.MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 18
Rough ( G a c«ng t h«)
i
Ki Óu Tr uy cËp M t¶
« VÝ dô
Rest m M n M
ai enu, Lµ kiÓu ch¹y
ill Tool pat hs, dao ®Ó ra c«ng
Sur f ace, phÇn l îng d cßn
Rough, l¹ i sau c¸c
Rest m l l
i nguyªn c«ng tr -
íc ®ã (contour
rough, contour
f i n i sh , hoÆc
pocket rough) .
Restmi l l dïng
khi cã c¸c phÇn
tr ªn ph«i mµ
dao ë nguyªn
c«ng t r íc kh«ng
võa hoÆc kh«ng
®Õn.
Pocke Main Menu, KiÓu nµy ®Ó gia
t Toolpaths, c«ng c¸c chi
Surface, t iÕt d¹ng lßng
Rough, hoÆc d¹ng ®¶o
Pocket tõ viÖc chän bÒ
mÆt hoÆc khèi .
Plung Main Menu, KiÓu nµy dïng
e Toolpaths, ®Ó gia c«ng
Surface, nhanh c¸c bÒ
Rough, mÆt, c¸c ®êng
Plunge dÞch chuyÓn cã
kiÓu gièng nh
khoan.

Finish (Gia c«ng tinh)
KiÓu Truy cËp M« t¶ VÝ dô
Parall Main Menu, Lµ kiÓu ch¹y dao
el Toolpaths, phæ biÕn cña hÇu
Surface, hÕt c¸c nguyªn
Finish, c«ng phay t inh
Parallel
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 19
Par . St M n M
ai Dïng ®Ó gia c«ng
enu,
eep l îng d cßn l ¹ i
Tool pat hs,
cña
Sur f ace, ph«i t¹ i
Fi ni sh,vïng cã ®é dèc,
vïng dèc nµy x¸c
Par st eep
®Þnh bëi mét ®é
dèc c¶u bÒ mÆt.
Radial Main Menu, Chñ yÕu dïng ®Ó
Toolpaths, gia c«ng chÝnh
Surface, x¸c c¸c bÒ mÆt
Finish, cña chi t iÕt
Radial t rßn .
Projec Main Menu, KiÓu nµy t¹o c¸c
t Toolpaths, ® êng dÉn dao
Surface, t rªn mét bÒ mÆt
Finish, b»ng c¸ch chiªus
Project c¸c ® êng, c¸c
®iÓm l ªn bÒ mÆt
®ã


Flowli Main Menu, Flowl i ne lµ mét
ne Toolpaths, chøc n¨ng t¹o
Surface, nh÷ng ® êng ch¹y
Finish, dao ®Ó gia c«ng
Flowline c¸c chi t iÕt
“kiÓu vá sß”, nã
cã thÓ lµm nh½n
c¸c bÒ mÆt.
Contou Main Menu, §©y lµ mét kiÓu
r Toolpaths, c¾t ®a n¨ng t ¹ i
Surface, tõng møc c¾t Z,
Finish, chóng cã thÓ lµ
Contour mét ph¬ng ph¸p
c¾t lý t ëng cho
c¸c lo ¹ i dao
phay to cøng
v÷ng.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 20
Shal l o M n M
ai enu, KiÓu nµy dïng
w Tool pat hs, gia c«ng l ¹ i c¸c
Sur f ace, vïng dèc, kh«ng
Fi ni sh, s©u. Shal l ow th -
Shal l ow êng dïng ®Ó gia
c«ng l¹ i chi
t iÕt sau khi gia
c«ng b»ng kiÓu
Contour .
Pencil Main Menu, Cã thÓ sö dông
Toolpaths, nh mét nguyªn
Surface, c«ng th« ®Ó gia
Finish, c«ng c¸c gãc ®Ó
Pencil c¸c ® êng ch¹y
dao cña c¸c
nguyªn c«ng sau
®ã ® îc dÔ dµng
h¬n. Ta còng cã
thÓ sö dông cho
nguyªn c«ng t inh
®Ó gia c«ng c¸c
vËt l iÖu thõa
t rong gãc cña
chi t iÕt .
Leftov Main Menu, KiÓu nµy dïng ®Ó
er Toolpaths, gia gia c«ng l -
Surface, îng d cßn l ¹ i
Finish, bëi nguyªn c«ng
Leftover t r íc ®ã ® dïng ·
mét dao to nªn
kh«ng c¾t gät
hÕt ® . Nã ®iÒu
îc
chØnh chiÒu ®é
s©u Z, kh«ng
gièng nh kiÓu
Restmi l l .
Scallo Main Menu, KiÓu ch¹y dao
p Toolpaths, nµy lµ kiÓu vÏ
Surface, l ªn t rªn mét bÒ
Finish, mÆt b»ng c¸ch h¹
Scallop thÊp dÇn mét ® -
êng ch¹y dao vµ
in nã l ªn bÒ mÆt
®ã.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 21
1. 5. Bµi t Ëp: LËp ch¬ng t r×nh N gi a c«ng chi
C t i Õ t rong
t
b¶n vÏ sau
Chi t iÕt yªu cÇu gia c«ng cã mÆt cong b¸n kÝnh R8
theo ® êng contour cña hèc kÝch th íc 90x60. Do ®ã, kh«ng
thÓ dùng chi t iÕt b»ng h×nh vÏ 2D mµ ph¶i t¹o mÆt cong
ví i kÝch th íc 3D. MÆc dï qu¸ t r×nh CAM vÉn cã thÓ t iÕn
hµnh ví i h×nh vÏ 2D khi sö dông dông cô dao phay ®Çu
chám cÇu gia c«ng theo ® êng contour ví i chiÒu s©u Z x¸c
®Þnh. Nhng khi ®ã ta cÇn tÝnh to¸n ®Ó dùng thªm ® êng
contour vµ t rong qu¸ tr×nh gia c«ng kh«ng cã mÆt cong ®Ó
kiÓm tra vµ ®èi chøng.
H×nh vÏ ® îc dùng tr ªn MasterCam design hoÆc ngay
t rong modul MasterCam Mil l , hoÆc ta còng cã thÓ x©y dùng
m« h×nh tõ mét phÇn mÒ CAD kh¸c (Pro / Engineer , Autodesk
m
Inventor , Sol idsWorks …) rå i converter sang MasterCam ®Ó
t iÕn hµnh lËp tr×nh.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 22
1. 5. 1. Thi Õ ® t ph«i vµ c¸c t ham sè vÒ m vµ dông cô
t Æ ¸y
- Sau khi ® cã m« h×nh chi t iÕt ta t iÕn hµnh thiÕt
·
® ph«i cho chi tiÕt cÇn gia c«ng nh sau:
Æt
Main Menu ⇒ Toolpaths ⇒ Job Setup, më hép tho¹i Job
setup vµ ta t iÕn hµnh thiÕt ® ph«i trong hép tho¹i nµy.
Æt
Chän , ®Ó ch¬ng tr×nh tù ®éng tÝnh to¸n vµ
thiÕt lËp mét khèi ph«i bao quanh cho tiÕt, nÕu muèn thay
® kÝch thíc ph«i ta cã thÓ nhËp trùc tiÕp vµo c¸c hép
æi
text X, Y, Z sau ®ã.
Sau khi chän Bounding box, hÖ thèng më hép tho¹i
Bounding box ®Ó x¸c ®Þnh h×nh bao: t¹o ® êng, ®iÓm, më
réng (expand)…), ta chän OK .
Stock Origin : Lµ to¹ ®é cña ph«i
Toolpath Configuration: Ta chän c¸c cÊu h×nh cho t¹o
® êng ch¹y dao nh trong h×nh dí i .
Tool Offset Register : Ta khai b¸o bï dao cô gåm cã
Length lµ bï chiÒu dµi dao, Diameter lµ bï b¸n kÝnh dao
phay.
Feed Calculation : TÝnh to¸n l îng ch¹y dao, ta chän
Material ®Ó chän theo vËt l iÖu gia c«ng, gi¸ trÞ l ín nhÊt
( MaximumRPM lµ 5000 V/ P.
)
Material : Lµ chän vËt l iÖu cho ph«i gia c«ng
Post Processor: Chän bé hËu xö lý ®Ó t¹o ra ch¬ng
tr×nh N
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 23
Sau khi hoµn thµnh c¸c thñ tôc trªn ta chän OK.

1. 5. 2. Thi Õ l Ëp c¸c nguyªn c«ng ® gi a c«ng chi t i Õ
t Ó t
- Nguyªn c«ng 1: Phay h¹ bËc ® êng bao ngoµi
- Nguyªn c«ng 2: Khoan t¸m lç Φ8
- Nguyªn c«ng 3: Gia c«ng th« hèc cã ®¶o
- Nguyªn c«ng 4: Gia c«ng t inh m cong trong hèc
Æt
1.Phay h¹ bËc ®êng bao ngoµi
Trªn Main Menu chän Toolpath ⇒ Contour ⇒ Chain
Chän ® êng bao ngoµi vµ ®ÓkÕt thóc chän D one
Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Contour (2D)
Cöa sæ héi tho¹i gåm cã 2 phÇn lµ: C¸c tham sè dao cô
( Tool parameters) vµ c¸c tham sè ® êng contour( Contour
parameters).
Tool parameters: Trong phÇn th«ng sè dông cô, trªn cöa
sæ th viÖn dao hiÖn lªn c¸c dao cô mµ ta ® x¸c ®Þnh tõ
·
phÇn ® th«ng sè lµm viÖc (Job setup), chän dông cô lµ
Æt
dao phay trô ®Çu ph¼ng ( Endmill flat ) ví i ®êng kÝnh dao

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 24
lµ 16m C¸c th«ng sè c¾t sÏ ® tù ®éng tÝnh to¸n hoÆc
m. îc
nhËp vµo tõ ngêi lËp tr×nh.
- Cont our par am ers: ChuyÓn sang phÇn th«ng sè ®
et êng
contour, nhËp gi¸ trÞ chiÒu s©u gia c«ng vµ theo híng mòi
tªn trong phÇn x¸c ®Þnh ® êng contour ®Óchän phÝa bï dao.
Chän OK khi kÕt thóc viÖc nhËp d÷ l iÖu. Ch¬ng tr×nh
tÝnh to¸n vµ cho ra ®êng ch¹y dao trªn mµn h×nh.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 25
2. Khoan t¸m lç Φ 7
- M anual: nhập điểm b¨ng tay
- Autom ati  nhập điểm tự động
c:
- Entitie s:  Chän ® èi  c¸c  thùc 
thÓ
- W indow s  pts:   Chän   theo   cöa 

- Last:  Chän ® i Óm tr í  ® ã
c
- M ask  on   arc:   Chän  t m   ®êng 
©
trßn
- Patterns:  Theo c¸c ® i Óm ph© n 
bè   d¹ng   m a  trËn   hoÆ c  ®êng 
trßn .  O ptions:  Tuú chän  c¸c 
ph¬ ng   ¸n   di   chuyÓ n   m òi  
khoan.
- Subpgm   ops:   Sö   dông   m ét  
Tool paths  ®· t¹o

ChuyÓ n m µn h× nh vÒ chÕ ® é  Gview­Top b»ng nót lÖnh  . 
Trªn Main Menu chän Toolpaths ⇒ Drill. Trªn mµn h×nh menu 
cã   dßng   nh¾c   nhËp   c¸c   ®iÓm   khoan   (   Point   manager:   add 
points) vµ cho biÕt MasterCam cã thÓ x¸c ®Þnh 32.766 ®iÓm 
khoan víi sù s¾p xÕp ®îc chän tríc. §Ó chän thø tù s¾p 
xÕp c¸c ®iÓm khoan, trªn menu chän  Options  ®Ó hiÖn b¶ng 
Point Sorting:
­   Trong   b¶ng   cã   nhiÒu   sù   lùa   chän   thø   tù   gia   c«ng 
khoan c¸c lç theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau phï hîp víi mçi 
lo¹i h×nh d¸ng chi tiÕt. 
    Ta   chän   mét   trong   c¸c   kiÓu   thø   4   cña   trong   b¶ng 
Point Sorting thø nhÊt v× chi tiÕt chóng ta cÇn khoan cã 
c¸c lç s¾p xÕp theo m¶ng ch÷ nhËt.

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 26
  Sau kh i chän xong, chän OK.
­ Trªn menu Point Manage ⇒ Manual
  Hép   tho¹i   Simple  drill  –  no  peck   cã  c¸c  phÇn   nhËp 
th«ng sè t¬ng tù nh phÇn khoan trong chi tiÕt tiÖn. Chän 
mòi khoan Φ7 ®· x¸c ®Þnh s½n vµ ®a vµo c¸c th«ng sè cho 
qu¸ tr×nh c¾t.
Chän OK ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh. Ch¬ng tr×nh thùc hiÖn 
viÖc tÝnh to¸n vµ ®a ra kÕt qu¶ ®êng ch¹y dao. ChuyÓn mµn 
h×nh sang chÕ ®é Gview – Isometric ®Ó thùc hiÖn viÖc gia 
c«ng hèc cã ®¶o ch÷ nhËt.

3. Gia c«ng th« hèc cã ®¶o
Nh ®· ph©n tÝch, hèc( pocket) trªn chi tiÕt cã bÒ mÆt 
cong nªn kh«ng gia c«ng hèc ë d¹ng th«ng thêng mµ ph¶i 
gia c«ng bÒ mÆt( Surface) d¹ng hèc. Trªn Menu Toolpaths 
chän Surface ⇒ Rough ⇒ Pocket
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 27
D ßng nh¾ c “Sel ect  dri  surfaces ” xuÊt hi n, chän c¸c 
ve Ö
bÒ m Æ t cña hèc vµ ® ¶o ch÷  nhËt, kÕ t thóc  chän Done. Trªn 
mµn   h×nh   xuÊt   hiÖn   cöa   sæ  Surface Rough Pocket  víi   c¸c 
phÇn: Th«ng sè dông cô, th«ng sè bÒ mÆt vµ c¸c th«ng sè 
hèc th« (Rough Pocket Parameters).
­ Tool Parameter: VÒ dông cô ta chän dao phay trô Φ12 
®Çu lîn trßn víi b¸n kÝnh 2mm chÊp nhËn c¸c th«ng sè c¾t 
do ch¬ng tr×nh tù tÝnh to¸n.
­ Surface Parameters: Ta nhËp t¬ng tù nh trong nguyªn 
c«ng 1.
­ Rough Pocket Parameters: Chän ph¬ng ph¸p c¾t lµ xo¾n 
èc   gèi   chång   liªn   tiÕp(   Constant   Overlap   Spiral)   trong 
rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng ph¸p c¾t kh¸c nh: zizac, xo¾n èc song 
song, xo¾n èc lîn gãc, mét chiÒu...
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 28
Ngoµi ra cßn c¸c th«ng sè
kh¸c nh: x¸c ®Þnh tæng
dung sai , bíc t iÕn l í nn
nhÊt . . . Chän OK khi kÕt
thóc qu¸ t r×nh nhËp vµ
chän c¸ th«ng sè. Ch¬ng
tr×nh B¾t ®Çu tÝnh to¸n
theo c¸c th«ng sè ® cho·
vµ thÓ hiÖn kÕt qu¶ lµ ® -
êng ch¹y dao nh t rªn
h×nh.
§Õn ® ©y chi t iÕt ® ®
· îc ®Þnh h×nh vµ cÇn kiÓm tra
toµn bé qu¸ t r×nh gia c«ng ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng chç cha ®¹t
yªu cÇu hay cÇn gia c«ng t inh thªm n÷a.
§Ó theo dâi vµ kiÓm tra
® êng ch¹y dao mét c¸ch thuËn
t iÖn, chia mµn h×nh thµnh ba
híng nh×n kh¸c nhau b»ng
c¸ch:
M n
ai Menu ⇒Scr een ⇒
Vi ewport s.

Scr een ⇒ Next Menu
⇒Vi ewport s vµ chän khung
nh× phï hî p t r ong hép t ho¹ i
n
® r a.
a
HoÆ t r ª n t hanh c«ng cô chän
c
nót :
Tr ª n cöa sæ Vi ew t chän
por
mét t r ong c¸c khung h× nh bi Óu
di Ô h× chi Õ
n nh u.
Tõ M n mai enu chän NC
ut i l s ⇒ Backplot ⇒ Run.
Qu¸ tr×nh gia c«ng sÏ thÓ
hiÖn b»ng c¸c ® êng ch¹y dao vµ
quan s¸t theo ba híng sÏ gióp
ngêi lËp tr×nh nhanh chãng
ph¸t hiÖn lç i trong gia c«ng
hay ® ra c¸c th«ng sè vµ chän
a
lùa tèi u h¬n.MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 29
§Ó theo dâi mét c¸ch trùc quan sinh ®éng h¬n, ta chän
Ver i f y tõ menu N Untils . KÕt qu¶ sau khi gia c«ng thÓ
C
hiÖn trªn h×nh.
Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy m cong cha ® gia c«ng, cßn
Æt îc
c¸c bÒ m kh¸c ® ®¹t yªu cÇu. VËy tiÕn hµnh gia c«ng
Æt ·
m cong trong hèc cã ®¶o h×nh ch÷ nhËt.
Æt
4.Gia c«ng tinh mÆt cong trong hèc
§Ó gia c«ng t inh bÒ mÆt, trong menu Toolpaths chän
Surface ⇒ Finish ⇒ Contour.


MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 30
V× m cong lµ mét f i l l e t gi÷a m c¹nh cña hèc vµ
Æt Æt
m ®¸y hèc theo ®
Æt êng contour cña hèc nªn gia c«ng t inh
m cong cÇn gia c«ng theo ®
Æt êng contour ví i dao phay ®Çu
chám cÇu ví i b¸n kÝnh bµng b¸n kÝnh m cong.
Æt
X¸c ®Þnh bÒ m gia c«ng vµ chän D
Æt one khi kÕt thóc.
Trªn cöa sæ Surface Finish Contour, phÇn th«ng sè dao, ta
chän dao phay ®Çu chám cÇu ® êng kÝnh φ 4m c¸c chÕ ®é
m,
c¾t ® tù ®éng tÝnh to¸n hoÆc cã thÓ nhËp vµo theo yªu
îc
cÇu.
Chó ý: Khi chän bÒ m ta cã thÓ dïng chÕ ®é chän theo
Æt
cöa sæ (Window) ®Ó chän c¸c bÒ m mét c¸ch nhanh vµ
Æt
chÝnh x¸c.
Trong phÇn th«ng sè phay tinh theo contour, chän lùa
mét vµi th«ng sè nh tæng dung sai, bíc tiÕn l ín nhÊt,
d¹ng chuyÓn t iÕp gi÷a c¸c l íp c¾t, híng ch¹y cña ®êng
contour kÝn hay hë.. . thÓ hiÖn nh trªn h×nh.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 31
Chó ý: PhÇn nµy ph¶i ® Æc biÖt chó ý tr êng Tool
contaiment (chÆn dao cô), ta chän chuçi trªn miÖng cña
vïng lâm lµm chuçi chÆn.
Chän OK khi kÕt thóc qu¸ tr×nh nhËp d÷ l iÖu. Ch¬ng
tr×nh thùc hiÖn viÖc tù ®éng tÝnh to¸n vµ cho ra ® êng
ch¹y dao
Ta thÊy vÉn cßn nh÷ng phÇn mµ nguyªn c«ng nµy kh«ng gia
c«ng hÕt, ta ph¶i sö dông kiÓu ch¹y dao Shallow ®Ó lµm
t inh hÕt c¸c bÒ m Æt.
5.Gia   c«ng   tinh   nh÷ng   phÇn   cßn   l¹i   mµ   kiÓu  
Contour ®Ó l¹i, sö dông kiÓu gia c«ng Shallow
- Main menu, Toolpaths, Surface, Finish, Shallow.
- HÖ thèng yªu cÇu ta chän c¸c bÒ m Æt, chän c¸c bÒ mÆt
nh phÇn Contour. Môc ®Ých cña ph¬ng ph¸p nµy lµ ta gia
c«ng tÊt c¶ c¸c vïng cßn l îng d ë lÇn gia c«ng thø nhÊt.
Sau khi chän song c¸c bÒ m chän Done
Æt .
- ThiÕt lËp c¸c tham sè nh trong h×nh dí i .
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 32
6.KiÓm tra vµ xuÊt d÷ liÖu tíi m¸y gia c«ng
Sau khi hoµn thµnh c¸c nguyªn c«ng ta t iÕn hµnh m«
pháng toµn bé qu¸ tr×nh gia c«ng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC.
1. M n m
ai enu ⇒ Tool pat hs ⇒ Operat i ons, më hép tho¹i
Operation Manage.
2. Trong hép tho¹i nµy, chän Select All ®Ó chän toµn
bé c¸c nguyªn c«ng
3. Chän Verify ®Ót iÕn hµnh m« pháng ë chÕ ®é 3D
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 33
4. Sau khi m« pháng xong, kh«ng thÊy xuÊt hiÖn lç i g×
ta t iÕn hµnh xuÊt ch¬ng tr×nh NC.
Chän mét trong nh÷ng bé hËu xö lý(Postprocessor) ® îc
lËp tr×nh s½n trong th viÖn cña phÇn mÒ ®Ó dÞch ch¬ng
m
tr×nh vµ truyÒn d÷ l iÖu trùc tiÕp cho m¸y gia c«ng CNC
(chän Change Post).
Víi c¸c th«ng sè ®Þnh d¹ng d÷ l iÖu nh qu¸ tr×nh tiÖn,
qu¸ tr×nh truyÒn d÷ l iÖu ® hiÓn thÞ trªn mµn h×nh nh
îc
sau:
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 34
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 35
Ch¬ 2.
ng LËp t r×nh gia c«ng cho m¸y t iÖn
Modul MasterCam Lather lµ mét modul dµng riªng cho
lËp tr×nh gia c«ng trªn m¸y t iÖn CNC, nhiÖm vô cña nã gåm
cã:
TÝch hîp c¶ modul MasterCam Design dµnh cho thiÕt kÕ m«
h×nh chi tiÕt.
XuÊt ph¸t tõ m« h×nh chi t iÕt vµ c¸c d÷ l iÖu c«ng
nghÖ (ph«i l iÖu, tham sè m¸y, dao cô…) tÝnh to¸n quü ®¹o
ch¹y dao.
M« pháng vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh gia c«ng c¾t gät trªn
mµn h×nh ®å ho¹ ë d¹ng 2D vµ 3D.
Cho phÐp chØnh söa c¸c ® êng ch¹y dao, c¸c tham sè
c«ng nghÖ.
Dïng nhiÒu postprocessor thÝch hîp ®Ó dÞch ra m ch-
·
¬ng tr×nh NC cho c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau.
2. 1. C¸c t huËt ng÷ t hêng dï ng
Tool pat hs: C¬ së d÷ l iÖu cña ®êng dÞch chuyÓn dao cô
(gäi t¾t lµ ® êng ch¹y dao).
Job Setup: ThiÕt lËp c¸c tham sè m¸y, cµi ® ph«i,
Æt
cÊu h×nh NCI, c¸c gi¸ trÞ bï dao.
Operations: Nguyªn c«ng, mét phÇn c¶u c¶ qu¸ tr×nh gia
c«ng chi tiÕt
Dril l : Nguyªn c«ng khoan
Face: Nguyªn c«ng khoÈ m Æt
Rough Nguyªn c«ng gia c«ng th«
:
Finish: Nguyªn c«ng gia c«ng tinh
Groove: Nguyªn c«ng t iÖn r ·nh
Thread: Nguyªn c«ng c¾t ren
2.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh t rong modul MasterCa lather
m
Tªn Chøc n¨ng
New T¹o míi toµn bé tõ ph«i l iÖu, dông cô vµ
c¸c nguyªn c«ng
Quick T¹o nhanh c¸c ®êng ch¹y dao:
Rough Gia c«ng th«
Finish Gia c«ng t inh

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 36
Groove TiÖn r ·nh
Face Nguyªn c«ng tiÖn kho¶ m Æt
Rough Nguyªn c«ng tiÖn th«:
Chain Chän ® êng giao c«ng lµ mét chuçi
Window Chän gia c«ng theo cöa s«
Area Chän gia c«ng theo vïng
Single Chän mét tõng ® êng ® ¬n
Section Chän ®o¹n
Point Chän ®iÓm
Solids Chän khèi (ë ® cã bÒ m khèi)
©y Æt
Last Chän chuçi sau cïng
Unselect Bá chän thùc thÓ võa lÊy
Done Tho¸t menu tiÖn th«, vÒ trang menu tr íc
Finish Nguyªn c«ng tiÖn t inh:
Chain Chän ® êng giao c«ng lµ mét chuçi
Window Chän gia c«ng theo cöa s«
Area Chän gia c«ng theo vïng
Single Chän mét tõng ® êng ® ¬n
Section Chän ®o¹n
Point Chän ®iÓm
Solids Chän khèi (ë ® cã bÒ m khèi)
©y Æt
Last Chän chuçi sau cïng
Unselect Bá chän thùc thÓ võa lÊy
Done Tho¸t menu tiÖn th«, vÒ trang menu tr íc
Groove Nguyªn c«ng tiÖn r ·nh
Dri l l Nguyªn cång khoan
Operation Vµo chøc n¨ng qu¶n lý c¸c nguyªn c«ng (m«
s pháng, postprocessor …)
Job setup ThiÕt ®¨th ph«i vµ c¸c tham sè m¸y
Next Menu ChuyÓn sang trang menu kÕ t iÕp
Manual NhËp c¸c chó thÝch ch¬ng tr×nh
entry
Thread Nguyªn c«ng tiÖn ren
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 37
Cutoff Nguyªn c«ng tiÖn c¾t ®øt
Canned Chøc n¨ng t¹o c¸c chu tr×nh tiÖn
Point Chøc n¨ng t¹o ®iÓmcho gia c«ng
Rapid - DÞch chuyÓn dao nhanh ®Õn vÞ trÝ míi
Rapid brk - DÞch chuyÓn dao nhanh ®Õn vÞ trÝ míi, ® -
êng dÞch chuyÓn lu«n song song ví i trôc
to¹ ®é.
Feed rate
- DÞch chuyÓn nhanh ®Õn vÞ trÝ míi, sö
dông l îng ch¹y dao ®É nhËp.
C – axis Chøc n¨ng t¹o c¸c ® êng ch¹y dao cho phay
trong trung t©m Phay-t iÖn.
Face ctr T¹o ® êng ch¹y dao theo m Æt
Cross ctr T¹o ® êng ch¹y dao theo chuçi ®Ó c¾t c¸c
r ·nh
C-axis
ctr T¹o ® êng ch¹y giao gia c«ng trªn m trô
Æt
Face drl Khoan lç trªn bÒ m chi t iÕt
Æt
Cross drl Khoan lç cã trôc vu«ng gãc ví i trôc chÝnh
C-axis Khoan lç trªn m trô
Æt
drl Phay
Mil l crt Phay khoan
Mil l drl
Misc.Ops Tuú chän cho c¸c dông cô m¸y (m© cÆt, m
chÊu cÆp )

Transform Chøc n¨ng t¹o c¸c nguyªn c«ng gièng nhau
b»ng: DÞch chuyÓn, quay, ®èi xøng.
Mil l Phay
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 38
2.3. Bµi tËp 1: LËp ch¬ng tr×nh gia c«ng cho chi tiÕt nh 
h×nh vÏ.
2.3.1. Tr×nh tù thùc hiÖn
­ ThiÕt  ®Æt  c¸c tham  sè vÒ  m¸y, bï  dao cô vµ  ph«i 
liÖu
­ ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng:
+ Nguyªn c«ng 1: Face ­ kho¶ mÆt ®Çu
+ Nguyªn c«ng 2: Rough – Tiªn th« mÆt ngoµi
+ Nguyªn c«ng 3: Finish – TiÖn tinh mÆt ngoµi
+ Nguyªn c«ng 4: Drill  –  Khoan t©m lç  Φ18, s©u 
45
+ Nguyªn c«ng 5: Drill – Khoan réng lç Φ 25, s©u 
45
+ Nguyªn c«ng 6: Groove – tiÖn r·nh
+ Nguyªn c«ng 7: Finish – TiÖn tinh lç Φ27
+ Nguyªn c«ng 8: Thread – C¾t ren
­ M« pháng gia c«ng
­ Postprocessor.

2.3.2. Néi dung tiÕn hµnh

7.1. ThiÕt ®Æt ph«i, c¸c tham sè vÒ m¸y, bï dao  

­   ThiÕt   lËp   biªn   d¹ng   chi   tiÕt   b»ng   modul   MasterCam 
Design   hoÆc   converter   tõ   c¸c   phÇn   mÒm   CAD   kh¸c   sang 
MasterCam.MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 39
­   Tõ  Main   menu,   Tootpaths,   job   setup  më   hép   tho¹i 
Lather job Setup.
 Tab General
+ Toolpath Configuration: §Æt cÊu h×nh cho ®êng ch¹y 
dao
+ Tool Offsets: C¸c gi¸ rtrÞ bï dao cô (b¸n kÝnh vµ 
chiÒu dµi)
+ Post Processor: chän ch¬ng tr×nh dÞch cho c¸c m¸y 
kh¸c nhau
+ Material: Khai b¸o vËt liÖu cho ph«i liÖu
C¸c khai b¸o nh h×nh trªn.
  Tab Boundaries
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 40
­ Stock: ThiÕt ®Æt ph«i:
+ Left spindle: Ph«i ë bªn tr¸i trôc chÝnh
+  Right   spindle:   Ph«i   ë   bªn   ph¶i   trôc 
chÝnh
+  Chain:   Khai   b¸o   ph«i   b»ng   c¸ch   chän 
chuçi 
+  Parameter:   ThiÕt   lËp   ph«i   b»ng   ®Æt   c¸c 
tham sè cho ph«i
+  Reset: Xo¸ bá tÊt c¶ c¸c thiÕt lËp cò, 
tiÕn hµnh t¹o míi. 
+ NhÊn vµo nót Parameter vµ ®Æt c¸c th«ng sè 
thiÕt lËp cho ph«i nh sau:
  OD:   §êng 
kÝnh   ngoµi   ­   80 
mm.
  Length: 
ChiÒu dµi ph«i ­ 
150 mm.
  Base Z: Gèc 
ph«i­ t¹i to¹ ®é 
Z=1.
  Chän   nót 
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 41
Pr evi ew ®Ó xem
t r íc ph«i .
 NhÊn OK.
- Chuck: M© m
cÆp tr ªn m¸y,
Left spindle: Bªn
t r¸ i trôc chÝnh,
Right Spindle:
Bªn ph¶i trôc
chÝnh: Chän bªn
t r¸ i .
Ên nót
Parameter ®Ó
th iÕt lËp kÝch
th íc vµ vÞ t rÝ
m mcÆp
©
C¸c tham sè
th iÕt lËp nh
h×nh bªn
- Tailstock:
Mòi chèng t©m,
Cl i ck vµo
Parameter vµ
th iÕt lËp trong
hép tho¹ i
Tailstock. ë ® ©y
ta kh«ng dïng
mòi chèng t©m
cho chi t iÕt
nµy.
- Stedy Rest:
ChÊu cÆp,Cl i ck
vµo Parameter ®Ó
®Þnh nghÜa. ë
®©y ta kh«ng
dïng chÊu cÆp
cho chi t iÕt nµy


MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 42
- D spl ay O i on: Tuú chän hiÓn thÞ – Left
i pt
chuck: hiÓn thÞ m m cÆp t r¸ i t rªn mµn h×nh ®å
©
ho¹ .

8.2.  ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng
(1 ) Nguyªn c«ng kho¶ m Æ t Çu
 ®
1.   Tõ  M ai   M enu,
n  
Toolpaths, Face.
2.   M ë   hép   tho¹i  
Lather Face:
­   Trong   Tool 
Param et   chän   dao 
er
kho¶   m Æ t  T0202   vµ 
c¸c   tham   sè   dao   cô 
nh trong  h× nh bªn .

­  Trong  Face 
Param et er  th i t   l  
Õ Ëp
c¸c   tham   sè   nh  h× nh 
bªn:
Chän O K
3. Chän M ai n M enu, Toolpath , O perations  ® Ó ki m  tra  ®­
Ó
êng ch¹y  dao cña nguyªn c«ng kho¶ m Æ t Çu.
 ®
Chän Verify  ® Ó «
 m  pháng ë d¹ng 3D .
(2 ).   Nguyªn c«ng gi  c«ng th«  m Æ t
a  ngoµi
1. Tõ M ain m enu,
 Toolpath , Rough.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 43
2. H i n thÞ  thùc  ® ¬ n Rough, hÖ thèng yªu cÇu chän 
Ó
biªn d¹ng gia c«ng
Chän biªn d¹ng ngoµi cña chi tiÕt nh h×nh díi:
3. Chän End Here, Done. Më hép tho¹i Lather Rough
­Tool parameter:  chän 
dao tiÖn th« vµ ®Æt c¸c 
tham   sè   nh  trong   h×nh 
bªn:
+  Tool   number:   sè 
dao.
+  Offset   number:   sè 
bï.
+  Feed   rate:   tèc   ®é 
ch¹y dao.
+Spindle   speed:   tèc 
®é trôc chÝnh.
+ Coolant: Tr¬n nguéi
+  Home   position:   vÞ 
trÝ håi dao
­   Rough   parameter: 
§Æt c¸c tham sè gia 
c«ng nh h×nh bªn:
+ Depth of cut: ChiÒu 
s©u c¾t.
+  Minimum   cut   depth: 
chiÒu   s©u   c¾t   nhá 
nhÊt
+  Stock   of   leave   X: 
lîng   du   theo   chiÒu 
X.
+  Stock   of   leave   Z: 
lîng   d  theo   chiÒu 
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 44
Z.
+ Cut t i ng m hod: Ph-
et
¬ng ph¸ p c¾ – Ot ne
way.
+ Tool compesat i on:
Bï dao.
4. Chän M n M
ai enu, Tool pat h, Operat i ons ® ki Óm t r a ®
Ó êng
ch¹ y dao cña nguyª n c«ng t i Ön t h«.
Chän Ver i f y ® m pháng ë d¹ ng 3D.
Ó «
(3) . Nguyªn c«ng gia c«ng t inh mÆt ngoµi
1. Tõ Main menu, Toolpath, Finish.
2. HiÓn thÞ thùc ®¬n Fin i sh , hÖ thèng yªu cÇu chän biªn
d¹ng gia c«ng
Chän biªn d¹ng ngoµi cña chi t iÕt nh h×nh dí i :
3. Chän End Here, Done Më hép tho¹ i
. Lather Fin i sh
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 45
- Tool par am er :
et
chän dao t iÖn
t inh vµ ® Æt c¸c
tham sè nh t rong
h×nh bªn:
+ Tool number: sè
dao.
+ Offset number sè
:
bï .
+ Feed rate: tèc
®é ch¹y dao.
+ Spindle speed :
tèc ®é t rôc
chÝnh.
+ Coolant: Tr¬n
nguéi
+ Ho me position: vÞ
trÝ håi dao
- Rough parameter:
§Æt c¸c tham sè gia
c«ng nh h×nh bªn:
+ Finish stepover:
Bíc tiÖn tinh.
+ Number of finish
passes: Sè lÇn
gia c«ng t inh .
+ Stock of leave X:
l îng d ®Ó l ¹ i
theo ph¬ng x.
+ Stock of leave Z:
l îng d ®Ó l ¹ i
theo ph¬ng Z.
+ Finish direction:
híng gia c«ng- OD
lµ gia c«ng mÆt
ngoµi .
4. Chän Main Menu, Toolpath, Operations ®Ó kiÓm t ra ® -
êng ch¹y dao cña nguyªn c«ng t iÖn t inh . Chän Verify
®Ó m« pháng ë d¹ng 3D.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 46
(4) . Nguyªn c«ng khoan t©m
MasterCam cung cÊp chøc n¨ng Dril l dïng cho khoan (c¶
trong gia c«ng phay (Mil l ) vµ gia c«ng t iÖn (Lather)) .
1. Chän Main menu, Toolpaths, Dril l
2. Më hép tho¹i Lather Dril l ® ®Þnh nghÜa c¸c tham sè
Ó
cho nguyªn c«ng khoan t©m.
- Tool parameter:
Trong b¶ng c¸c tham
sè cho dao cô chän
mòi khoan t©m cè ® -
êng kÝnh 20 m vµ
m
nhËp c¸c tham sè
nh h×nh bªn:
- Peck dri l l - ful l
retrect: NhËp c¸c tham sè
cho nguyªn c«ng khoan nh
sau:
+ Depth: chiÒu s©u mòi
khoan - 45 mm.
+ Dril l point : §iÓm
khoan, to¹ dé 0,0.
+Clearence: kho¶ng b¾t
®Çu khoan 10.

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 47
+ Ret r act : Kho¶ng l ï i dao
5.
+ Cycle: Chu tr×nh
3. Chän Main Menu, Toolpath, Operations ®Ó kiÓm tra ®-
êng ch¹y dao cña nguyªn c«ng khoan lç. Chän Verify ®Ó m«
pháng ë d¹ng 3D.
(5). Nguyªn c«ng khoan réng lç Φ 25
Nguyªn c«ng nµy t ¬ng tù nh nguyªn c«ng khoan t©m chØ
kh¸c lµ thay mòi khoan Φ 20 b»ng mòi khoan Φ 25, c¸c
thao t¸c vµ c¸c tham sè t iÕn hµnh ® t ¬ng tù nh trªn. ,
Æt
(6). Nguyªn c«ng t iÖn r ·nh.
1. Tõ Main menu, Toolpaths, Groove.
2. Më hép tho¹i Grooving options ®Ó ®Þnh nghÜa r ·nh
t iÖn, chän 2 points.
Click vµo nót OK vµ chän hai ®iÓm ë gãc dí i vµ trªn
cña r ·nh, Ên ESC ®Ó chÊp nhËn vµ më hép tho¹i Lather
Groove.
3. Trong hép tho¹i Lather Groove ®Þnh nghÜa c¸c tham
sè nh sau:
Tool parameters: chän dao t iÖn r ·nh vµ ® c¸c tham
Æt
sè dông cô.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 48
G oove shape param ers:
r et ®Æt c¸c tham sè vÒ h×nh
d¹ng r ·nh
Groove rough parameters: ®Æt c¸c tham sè gia c«ng
th« r ·nh
Groove finish parameters: §Æt c¸c tham sè gia c«ng
t inh r ·nh
4. Sau khi t iÕn hµnh ®Æt ®Çy ®ñ c¸c tham sè, chän
OK Ta thÊy râ c¸c ®
. êng ch¹y dao ®É ® th iÕt lËp.
îc
5. Chän Main Menu, Toolpath, Operations ®Ó kiÓm tra
®êng ch¹y dao cña nguyªn c«ng t iÖn r ·nh. Chän
Verify ®Ó m« pháng ë d¹ng 3D.
(7) . Nguyªn c«ng t iÖn
t inh lç Φ 27
T¬ng tù nh t iÖn t inh
bÒ mÆt ngoµi , chi kh¸c
lµ ta chän dao t iÖn
t rong cho nguyªn c«ng
nµy.
Sau khi th iÕt ®Æt
c¸c tham sè dao cô, tham
sè gia c«ng…ta ® îc kÕt
qu¶ nh sau:

(8) . Nguyªn c«ng t iÖn ren
1. Tõ Main menu, Toolpaths , Next menu, Thread. Më hép
tho¹ i Lather Thread.
2. Trong hép tho¹ i nµy ta t iÕn hµnh th iÕt ®Æt c¸c
tham sè cho gia c«ng:

MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 49
- Tool parameters: ThiÕt ® dao cô vµ c¸c tham sè
Æt
cho dao cô, chän dao cho c¾t ren T0909.
- Thread shape parameters: ThiÕt ® c¸c tham sè
Æt
cho h×nh d¹ng cña ®o¹n ren.
+ Lead: Bíc ren
– 3
+ Included
Angle: Gãc bao
cña ren - 600
+ Thread angle:
Gãc nghiªng
cña ren 300
+ Major
Diameter…: §êng
kÝnh ® Ønh ren:
48
+Minor Diameter: + Start point: §iÓm b¾t ®Çu
§êng kÝnh ch©n ®o¹n ren. Click lªn nót vµ
ren: 44. chän hoÆc nhËp to¹ ®é
+ Thread Depth: + End point: §iÓm kÕt thóc
ChiÒu s©u cña ®o¹n ren.
ren- 2.
+ Thead
oriention: H-
íng cña ren:
OD: ren ngoµi
(chän)
ID: ren trong
+ Thread cut parameters: C¸c tham sè c¾t ren
3. Sau khi ®Þnh nghÜa xong c¸c tham sè, nhÊn OK HÖ
.
thèng tÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ ® êng c¾t ren.
4. Chän Main Menu, Toolpath, Operations ®ÓkiÓm tra ®-
êng ch¹y dao cña nguyªn c«ng c¾t ren.
Chän Select All vµ Verify ®Óm« pháng ë d¹ng 3D.
9.4. M« pháng vµ postprocessor
1. Chän Main Menu, Toolpath, Operations ®Ó kiÓm tra
®êng ch¹y dao cña tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng.
Chän Select All vµ Verify ®Óm« pháng ë d¹ng 3D.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 50
2. Postprocessor:
Sau khi kiÓm tra
tÊt c¶ c¸c nguyªn
c«ng kh«ng thÊy
xuÊt hiÖn lç i nµo
ta tiÕn hµnh hËu sö
lý ®Ó t¹o ch¬ng
tr×nh NC cho m¸y
gia c«ng:
- Trong hép tho¹i
Oper at i ons Manage
chän tÊt c¶ c¸c
nguyªn c«ng b»ng
nót lªnh Select All .
- Chän nót Post, më
hép tho¹i Post
processing:
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 51
- Trong hép tho¹i nµy
Ên vµo nót Change Post
®Ó chän postprocessor
thÝch hîp cho m¸y.
- Chän Output MC9 f i le
decriptor ®Ó ghi chó
m« ta ch¬ng tr×nh.
- NÕu m¸y tÝnh nèi trùc
t iÕp ví i m¸y gia c«ng
ta cl ick vµo send to
machine, nót Com … ®Ó
m
chän cæng xuÊt vµ tõ
® ch¬ng tr×nh cã thÓ
©y
truyÒn trù c tiÕp ®Õn
m¸y gia c«ng.
- NC f i le : Chän Save NC
f i le vµ Edit ®Ó hiÖu
chØnh ch¬ng tr×nh.
- NhÊn nót OK ®Ó xuÊt
ch¬ng tr×nh.
3. Sau khi chän OK, hÖ thèng yªu cÇu ta ghi f i le NC
ra th môc x¸c ®inh. Chän th môc vµ chän OK.

2. 4. Bµi t Ëp 2: LËp t r×nh gi a c«ng chi t i Õ nh h×
t nh sau
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 52
2. 4. 1. Tr ×nh t ù t hùc hi Ön:
- ThiÕt ® ph«i l iÖu vµ c¸c tham sè m¸y.
Æt
- ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng:
 Nguyªn c«ng kho¶ m ®Çu chi tiÕt
Æt
 Nguyªn c«ng tiÖn th« m ngoµi
Æt
 Nguyªn c«ng khoan më lç t©m
 Nguyªn c«ng khoan t©m
 Nguyªn c«ng khoan réng lç t©m
 Nguyªn c«ng phay m lôc gi¸c l ín
Æt
 Nguyªn c«ng phay lôc gi¸c nhá
 Nguyªn c«ng tiÖn r ·nh
 Nguyªn c«ng khoÐt
 Phay c¸c r ·nh bªn
 Khoan c¸c lç bªn Φ 8
 Khoan c¸c lç bªn Φ 4

2.4.2. Néi dung tiÕn hµnh

10. 1. 
ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè m¸y
Main menu, Job setup sau ®ã c¸c tham sè thiÕt lËp
gièng nh vÝ dô trªn.
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 53
11. 2. 
ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng

(1 ).     Ti n   th«  
Ö
mÆ t
 ngoµi 
Còng gièng nh phÇn
trªn: chØ chó ý lµ
khi x©y dùng m«
h×nh chi tiÕt ë
d¹ng Solids thi khi
chän biªn d¹ng gia
c«ng th× chän
Rough, Sol i ds.
( 2) . C¸ c nguyª n
c«ng khoan t © : m
T¬ng tù nh phÇn
trªn

(3). Nguyªn c«ng phay m lôc gi¸c l ín
Æt
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 54
§Ó phay m lôc gi¸c
Æt
l ín :
- Chän M n
ai menu,
Tool pat hs, C- axi s,
Cr oss ct r .
- HÖ thèng yªu cÇu chän
Contour cho gia c«ng,
ta chän nh h×nh dí i :
- Chän xong ta chän
Done.
- Vµo hép tho¹i C-Axis
Cross contour:
C¸c tham sè contour ( Contour parameters) ® nh trong
Æt
h×nh dí i :
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 55
(4). Quay m Cplane ®Ó lËp tr×nh cho c¸c m
Æt Æt lôc
gi¸c cßn l¹ i
Tõ M n m
ai enu, Tool pat h, Next menu, Transf orm Më
. hép
tho¹i Transform Operation Parameters. Trong hép tho¹i nµy
ta chän kiÓu dÞch chuyÓn (Type) lµ quay: Rotate
Ph¬ng ph¸p quay (Method) lµ dïng m ph¼ng dông
Æt cô:
Tool plane
Trong tab Rotate chän sè bíc lµ 5, gãc b¾t ®Çu
lµ 600, gãc quay lµ 600. MÆt ph¼ng Cplane (Rotation
View) lµ m Right. Chän OK
Æt
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 56
KÕt qu¶ cña hai nguyªn c«ng phay nh sau:
(5). Phay c¸c m lôc gi¸c nhá, t ¬ng tù nh phÇn trªn
Æt
ta cã kÕt qu¶ nh sau:
(6). Gia c«ng tinh l¹ i toµn bé c¸c m cña c¶ hai lôc
Æt
gi¸c:
- M n m
ai enu, Tool pat h, C- axi s,
Face ct r .
- Chän hai chuçi dí i ®¸y cña
hai h×nh lôc gi¸c. Chän Done
- Më hép tho¹i C-Axis face
contour:
KÕt qu¶ nh sau:
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 57
(7). Khoan s¸u lç Φ8, s©u 4m b»ng mòi khoan Φ8
m
-Main menu, Toolpath, Next menu, C-axis, Cross drl.
-HÖ thèng yªu cÇu nhËp ®iÓn khoan, chän 6 ®iÓm lµ
t©m cña 6 lç
- Chän Done më hép tho¹i Simple dri l l - no peck-C-axis
Dril l .
- Trong hép tho¹i nµy chän mòi khoan cã ® êng kÝnh Φ8,
khoan s©u - 4. C¸c tham sè nh trong h×nh dí i ®©y:
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 58
- Sau khi ® ® ®ñ c¸c tham sè chän OK
· Æt
- KÕt qu¶ cña nguyªn c«ng nµy nh sau:
(8). Khoan lç c¸c φ 4
T¬ng tù nh nguyªn c«ng trªn ta t iÕn hµnh khoan c¸c lç
Φ4 ví i mòi khoan Φ4. KÕt qu¶ ta ® nh sau:
îc
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 59
(9). Nguyªn c«ng phay 6 hèc ë m lôc gi¸c l ín
Æt
-M n m
ai enu, Tool pat h, Next menu, M l l , Pocket
i
- HÖ thèng yªu cÇu chän chuçi ®Ó ®Þnh nghÜa pocket,
chän chuçi khÐp kÝnh lµ miÖng cña pocket nh sau:
- KÕt thóc chän Done, më hép tho¹i Pocket (standard):
Trong hép tho¹i nµy ® dao phay ®
Æt êng kÝnh lµ Φ2, ®Æt
c¸c tham sè gia c«ng nh trong h×nh dí i ® y:
©
- KÕt thóc chän OK
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 60
(10). §Ó lËp tr×nh cho 5 hèc cßn l¹ i ta dïng chøc
n¨ng quay
-M n m
ai enu, Tool pat h, Next menu, Transf orm
- ThiÕt lËp c¸c tham sè còng gièng nh ta ® lµm ë
·
phÇn tr ªn .
- KÕt qu¶ ta ® nh sau:
îc
(11). LËp tr×nh gia c«ng kh¾c ch÷ trªn bÒ m trô
Æt
- Main menu, Toolpath, Next menu, Mill , Contour.
- HÖ thèng yªu cÇu chän c¸c ® êng contour, ta chän
c¸c ch÷ t rªn mÆt ph¼ng.
- Khi kÕt thóc chän Done.
- Më hép tho¹ i Contour (2D), chän dao Φ2, ® Æt c¸c
tham sè dao cô. Cl i ck vµo nót Rotary Axis më hép
tho¹ i Rotary Axis ®Ó quay chuçi ® chän g¾n l ªn
·
mÆt t rô . Trong hép tho¹ i chän kiÓu quay (Rotat i on
Type) lµ quay quanh t rôc ( Axis substitut ion) ,
chiÒu quay cïng chiÒu kim ®ång hå (CW), ® êng kÝnh


MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 61
trô ( Rot ary D am er) lµ 127m Chän OK C¸c tham
i et m. .
sè contour cã thÓ ® dÔ dµng.
Æt
- KÕt qu¶ cña nguyªn c«ng nµy nh sau:
(12). LËp tr×nh cho nguyªn c«ng khoÐt r ·nh tho¸t dao
Nguyªn c«ng nµy ® ® nãi dÕn trong vÝ dô 1: Tõ
· îc
Main menu, Toolpath, Groove ta tiÕn hµnh chän biªn d¹ng
gia c«ng (ë ® dïng 2 Point) vµ ® c¸c tham sè cuèi
©y Æt
cïng ta sÏ ® kÕt qu¶ mong muèn.
îc
(13). LËp tr×nh cho nguyªn c«ng c¾t ren:
Ta còng ® lµm quen ë bµi 1
·
MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 62
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản