Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa học trong trường THCS

Chia sẻ: trihuynhcao65

Môn hóa học trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để học sinh không bối rối trong các tình huống gặp phải trong tự nhiên, giải thích được các hiện tượng tự nhiên.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa học trong trường THCS

Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí


SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM MÔN HÓA HỌC

Phần I: LỜI NÓI ĐẦU
A/ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

-Hóa học là khoa học thực nghiệm, nghiên cứu về chất, sự biến đổi về
chất, những biến đổi vật chất trong tự nhiên.

-Môn hóa học trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để h ọc sinh
không bối rối trong các tình huống gặp phải trong tự nhiên, gi ải thích đ ược các
hiện tượng tự nhiên, không mê tín dị đoan có niềm tin vào khoa h ọc. Môn hóa
học giáo dục cho các em học sinh ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bi ết
bảo vệ môi trường sống trước những hiểm họa về môi trường do con người
gây ra trong thời kỳ công nghiệp hóa.

-Trường THCS Thị Trấn 2 đầu tư trang bị cho môn hóa học các thiết bị
dạy học đầy đủ, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giảng dạy bộ môn hóa h ọc.
Giáo viên khai thác phương tiện dạy học để thí nghiệm chứng minh, thí
nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành giúp cho học sinh nắm ch ắc ki ến th ức
lý thuyết một cách chủ động sáng tạo, hứng thú và tích cực học tập.

-Bộ môn hóa học là môn học được coi là môn khó đối với h ọc sinh
THCS. Nếu tạo cho học sinh có được tính tích cực học t ập thì vi ệc h ọc t ập
môn hóa học sẽ trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng giúp học sinh có thể tiếp tục h ọc
tốt ở cấp THPT, vì vậy việc đổi mới phương pháp đóng vai trò quan tr ọng
trong chất lượng giảng dạy.

Chính vì những điều đã nêu trên nên năm học 2011-2012 tôi m ạnh d ạn
đăng ký sáng kiến kinh nghiệm có tên: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG
DẠY BỘ MÔN HÓA HỌC NHẰM KÍCH THÍCH TÍNH TÍCH C ỰC HỌC
TẬP CỦA HỌC SINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP BỘ MÔN
HÓA HỌC TRONG TRƯỜNG THCS”.

B/ CỞ SỞ LÝ LUẬN

B.1- KIẾN THỨC:
SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
1
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

Học sinh có một hệ thống kiến thức phổ thông:

- Lớp 8 hệ thống khái niệm hóa học cơ bản

- Lớp 9 các kiến thức cơ bản về các hợp chất vô cô: oxit, axit, baz ơ, muối, h ợp
chất hữu cơ

- Các kiến thức cơ bản điều chế, nguyên liệu, sản phẩm, quá trình hóa h ọc,
sản xuất hóa học, bảo vệ môi trường.

B.2- KỸ NĂNG:

- Làm việc khoa học, làm việc với hóa chất, với dụng cụ thí nghiệm, biết
chiếm lĩnh khoa học kỹ thuật.

- Giải bài tập định tính, định lượng, thực nghiệm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

B.3- THÁI ĐỘ:

- Yêu thích môn hóa học

- Tin vào khoa học

- Phẩm chất tốt trong cuộc sống

C/ CƠ SỞ THỰC TẾ

- Mục tiêu môn hóa học chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Hướng dẩn thực hiện giảm tải.

- Sách giáo khoa đã cải cách viết mở.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Học sinh địa bàn thị trấn.

- Giáo viên giảng dạy linh hoạt sáng tạo chủ động kết h ợp hài hòa gi ữa các
nhóm phương pháp, mạnh dạn đổi mới phương pháp để hoàn thành các đơn v ị
kiến thức một cách hiệu quả.

- Kích thích học sinh học tập.


SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
2
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao TríD/ PHẠM VI ĐỀ TÀI:

Áp dụng cho lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở. Đối tượng là giáo viên,
học sinh.

Phần II- THỰC TRẠNG
1/QUAN SÁT THỰC TẾ

- Môn hóa học là môn học thực nghiệm thú vị, h ấp dẫn nh ưng cũng không ph ải
dễ học. Không phải học sinh nào cũng học tốt môn này nếu không có một
phương pháp học thích hợp và ở đây cũng đòi h ỏi m ột chút v ề năng khi ếu c ủa
người học. Chính vì thế tỉ lệ học sinh yếu kém ở môn hóa học rất nhiều.

- Tại trườngTHCS Thị Trấn 2 chúng tôi, có học sinh của các đ ịa bàn dân c ư
khác về học, đa số người dân sống bằng nghề buôn bán nhỏ một số làm nông
nghiệp và dân nhập cư kinh tế thu nhập không ổn định, mức độ quan tâm đ ến
các em còn hạn chế ... đó là những nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự y ếu, kém
của các em.

- Tác động xấu của môi trường xã hội làm ảnh h ưởng không tốt đ ến vi ệc h ọc
tập. - Chúng tôi đã tìm hiểu được một số nguyên nhân dẫn đến việc h ọc y ếu:
Các học sinh này đa số là không có động cơ h ọc t ập, có thái đ ộ h ọc tập không
đúng, nói chuyện trong giờ học, không ghi bài, không học bài, không làm bài
tập , dần dẫn đến việc chán học và có em còn vô lễ với giáo viên. Cũng có một
số em do điểu kiện kinh tế gia đình khó khăn, ba mẹ làm xa, không quan tâm
việc học của các em, có em còn mồ côi cha mẹ, hoặc bố mẹ ly dị ...

- Hạn chế được tỉ lệ học sinh yếu kém sẽ giúp nhà trường hạn chế tỉ lệ học
sinh bỏ học.

2/ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU:

- Qua quá trình nghiên cứu sách giáo khoa hóa h ọc lớp 8, l ớp 9 c ủa nhà xu ất
bản giáo dục, sách giáo viên, “Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo
viên THCS chu kì 3” của tác giả VŨ ANH TUẤN và CAO THỊ THẶNG,
SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
3
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

“Hình thành kĩ năng Giải bài tập hóa học trường Trung Học Cơ Sở CHU
KỲ 1997-2000” cùa tác giả CAO THỊ THẶNG, Báo Giáo dục sáng tạo và một
số tài liệu tham khảo khác. Tôi cảm nhận được đổi mới ph ương pháp dạy h ọc
là vấn đề cấp bách mang tính chiến lược quyết định hiệu quả giảng dạy của
giáo dục, của bộ môn hóa học. Giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng.

3/ TRÌNH BÀI THỰC TRẠNG

Với những nguyên nhân trên đã dẫn tới một thực trạng là tỉ lệ học sinh
dưới trung bình môn hóa học nhiều, khoảng 30 % học sinh. N ếu tình tr ạng này
cứ diễn ra thì các em sẽ bị mất căn bản, dần đi tới tình trạng chán h ọc, b ỏ h ọc,
điều đau lòng nhất là các em sẽ bỏ học vào đời s ớm. Th ế h ệ trẻ Vi ệt Nam làm
sao sánh vai với các cường quốc, năm châu, làm sao làm ch ủ công ngh ệ mới?
Trăn trở với điều này chúng tôi đã suy nghĩ và áp d ụng th ực t ế m ột s ố bi ện
pháp, giải pháp nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém của môn hóa học và đồng
thời nâng cao chất lượng bộ môn như sau:

PHẦN III - GIẢI PHÁP
1- ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC Ở
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 2

1.1- ĐỔI MỚI TỪ TRONG SUY NGHĨ

Bản thân tôi đổi mới từ trong suy nghĩ đi đến đổi mới ho ạt đ ộng giáo
viên. Dạy học theo quan điểm tích cực hóa người học là quá trình giáo viên
thiết kế giáo án, tổ chức điều khiển các hoạt động của học sinh theo mục tiêu
cụ thể của chuẩn kiến thức kỹ năng. Khi thiết kế các đơn vị kiến th ức th ường
là từng bài học tôi thiết kế bài dạy có mục tiêu về ki ến th ức, kĩ năng, thái đ ộ,
trọng tâm, hướng nghiệp lồng ghép. Soạn các hoạt động 1, 2, 3…của th ầy, của
trò, nội dung bài học, có hướng dẫn hoạt động nối ti ếp ở nhà cho h ọc sinh t ự
hoc bài tập về nhà, soạn bài kế tiếp học sinh phải tự đặt ra câu hỏi và tìm cách
trả lời

Trước một đơn vị kiến thức mới tôi sử dụng biểu đồ K,W, L,H để đánh
giá nhu cầu học tập của học sinh, từ đó có cách tác động tạo ra tình huống có
SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
4
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

vấn đề, kích thích tính tò mò ham khám phá chinh ph ục của học sinh, làm cho
các em tích cực học tập. Thí dụ: Bài 4: “Một số axit quan trọng”

Câu hỏi đánh giá nhu cầu của học sinh ở mục B Axit Sunfuric (sách giáo
khoa):

- Những điều em đã biết về axit sufuric?

- Những điều em sẽ muốn biết về axit sufuric?

- Những điều em đã học về axit sufuric?

- Cách em đã học về axit sufuric?

Có học sinh trả lời được, có học sinh không trả lời được 4 câu hỏi này,

Học sinh không trả lời được 4 câu hỏi này sẽ có suy nghĩ mình chưa có
kiến thức về axit sunfuric, học sinh được kích thích để khám phá bài học

Kế tiếp tôi xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng:

- Câu hỏi khái quát

- Câu hỏi bài học

- Câu hỏi nội dung

Hệ thống câu hỏi định hướng ,giúp học sinh học tập tự định h ướng. Học
tập tự định hướng là cách tiếp cận học tập mà trong đó h ọc sinh thu th ập thông
tin và dữ liệu để giải quyết các câu hỏi được đặt ra.

CÂU HỎI NỘI DUNG:

Các câu hỏi cụ thể, dựa trên dữ liệu, có sẵn câu trả lời rõ ràng.Nh ững
câu hỏi này thường liên quan đến định nghĩa và yêu cầu nhớ lại thông tin hỗ trợ
trực tiếp cho các chuẩn mục tiêu của bài h ọc. Việc nắm v ững các Câu h ỏi N ội
dung là điều cần thiết để giải quyết được những câu hỏi quan trọng hơn của
bài học thí dụ: Axit sufuric có những tính chất hóa h ọc nào? S ản xu ất Axit
sunfuric qua mấy giai đoạn?.

CÂU HỎI BÀI HỌC:


SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
5
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

Câu hỏi được sử dụng để giới thiệu và định hướng một bài học cụ thể.
Đây là các câu hỏi mở nhằm giúp học sinh thể hiện mức độ tiếp thu của các
em đối với các khái niệm quan trọng, xây dựng nền tảng đ ể hi ểu Câu h ỏi khái
quát. So với câu hỏi khái quát thì câu hỏi bài học liên quan trực tiếp đến bài học
nhiều hơn, và vì vậy thích hợp hơn để định hướng các yêu cầu về kiến th ức,
chuẩn bị cho học sinh tiếp thu câu hỏi khái quát, vốn trừu tượng h ơn. Thí d ụ:
Một trong những axit có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xu ất là axit
sunfuric, tại sao axit sunfuric có nhiều ứng dụng như thế?

CÂU HỎI KHÁI QUÁT:

Là những câu hỏi mở, có phạm vi rộng, nhắm đến những khái niệm lớn
và lâu dài, liên quan đến nhiều bài học hoặc nhiều lĩnh vực môn học.Các câu
hỏi khái quát thường có tính chất liên môn và giúp h ọc sinh nhìn th ấy m ối liên
quan giữa các môn học với nhau.

Thí dụ: Thử tưởng tượng cuộc sống và sản xuất công nghiệp n ếu không
có axit sunfuric?

Hệ thống câu hỏi định hướng giúp học sinh tích cực khám phá kiến thức.

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP CỦA HỌC SINH
1.2

Dạy học theo hướng tích cực ( quan điểm lấy học sinh làm trung tâm )là
quá trình học sinh tự nhận thức ,tự khám phá ,tìm tòi các tri th ức hóa học một
cách chủ động ,tích cực là quá trình tự phát hiện và giải quy ết vấn đề thông
qua các hoạt động của học sinh.

ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
1.3

Hoạt động nhóm 4 đến 6 học sinh cử thư ký của nhóm

- Đề tài thảo luận

- Thời gian thảo luận

- Các nhóm trình bài kết quả thảo luận của nhóm

- Các nhóm nhận xét cho nhau

SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
6
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

- Giáo viên nhận xét

- Học sinh lĩnh hội kiến thức

1.4 ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

- Mục tiêu cần đánh giá

- Nội dung đánh giá: Kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng thực hành, kỹ năng tư duy,
kỹ năng viết công thức hóa học, kỹ năng giải bài tập …

- Đa dạng phương pháp đánh giá: Học sinh tự đánh giá, học sinh đánh giá lẩn
nhau, giáo viên đánh giá, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì. Học sinh tự
đánh giá: yêu cầu học sinh tự giác trung thực, bài tập nào tự giải ghi giải, bài
tập nào tự giải đúng ghi đúng bài tập nào tự giải mà sai phải ghi sai và ghi sửa.

1.4.a/ Phiếu giao việc giải bài tập hóa học trong từng bài học

(Trích một phần trong Phiếu giao việc giải bài tập hóa học)

Lớp Bài học số và trang

4P19
2P9 3p1
9/… 1P6 5P21
.11 4

1..
1 2 3 4 5,6 4+6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
4

Giải thích

1P6 nghĩa là bài 1 trang 6 sách giáo khoa

Có các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 học sinh cần phải giải

TH: thực hành

1.4.b/ Hướng dẫn cho học sinh các bước giải một bài tập hóa học:

Thí dụ câu 5 trang 6 sách giáo khoa: Có hỗn h ợp khí CO 2 và O2 làm thế
nào để thu khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bài cách làm và viết ph ương trình hóa
học

Hướng dẩn: CO2 thuộc loại oxit gì? Có tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2
không ? KhíO2 có tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 không?

SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
7
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

Nếu cho hỗn hợp khí CO2 và O2 lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì khí nào
bị giữ lại? Khí nào thoát ra? ta thu lại được khí nào?

Viết phương trình hóa học của phản ứng xy ra:

Ca(OH)2 + CO2  H2O + ?

1.4.c/ hướng dẫn học sinh tự kiểm mục bài

Bài học Số bài tập Trang

1 6 6

2 4 9

2 6 11

3 4 14

4 6 19

5 5 21

6 TH

7 5 25

8 4 27

8 4 30

9 5 33

Cộng 49 bài

Kiểm mục bài tập từ bài học 1đến bài học 9 có 49 bài tập

Các em thống kê các bài tập tự giải đúng và tính a%, b%

Tổng số bài tập (Z) Số bài tập học sinh đã tự giải (X) Số bài tập học sinh
tự giải đúng (Y).

Học sinh đáp ứng yêu cầu của giáo viên:

Thí dụ: Một học lớp 94 sinh giải 45 bài tập,học sinh đó chỉ giải đúng 42 bài tập
(X:Z) 1oo% = a%

SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
8
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

(45:49)100% = 91,8%

- Khi a càng gần 100% chứng tỏ học sinh chăm làm bài tập.

(Y:Z)100% = b%

(42:49)100% = 85,7 %

- Khi b càng gần 100% chứng tỏ kỉ năng giải bài tập của học sinh càng tốt

Hướng dẩn học sinh tự kiểm mục bài tập khi các em tính cho mình đ ược
số a%, b% .

Nếu b% = 100% thì qui ra 10 điểm, nếu giãm 2% bớt đi một đi ểm n ếu
không chăm giải bài tập điểm số sẽ giãm dần. Học sinh tự đánh giá cho điểm
so sánh với bạn khác điều chỉnh động cơ học tập tích cực hơn.

1.5 SỬ DỤNG CÁC THÍ NGHIỆM ĐỂ DẠY HỌC TÍCH CỰC:

Sử dụng các thí nghiệm để dạy học là phương pháp đặc trưng c ủa b ộ
môn hóa học. Tôi tận dụng triệt để các dụng cụ hóa ch ất có trong phòng thí
nghiệm

1.5.a –Sử dụng thí nghiệm làm xuất hiện vấn đề:

Thí nghiệm giấy quì tím nhúng vào nước cất vẩn tím, còn nhúng vào dung
dịch axit H2SO4 loãng thì màu của giấy quì tím đổi thành đỏ

Thí nghiệm giấy quì tím nhúng vào Axit HCl loãng thì màu c ủa gi ấy quì
tím đổi thành đỏ

Vấn đề đặt ra làm sao phân biệt axit H2SO4 và axit HCl ?

1.5.b-Thí nghiệm giải quyết vấn đề

1.5.c- Thí nghiệm để chứng minh một vấn đề :

Cho đinh sắt vào ống nghiệm 1 chứa dung dịch H2SO4 loãng, ống nghiệm
2 chứa dd H2SO4 (đặc nguội ), điều này chứng minh H2SO4 (đặc nguội ) thụ
động hóa sắt .

1.5.d- Thí nghiệm thực hành:

SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
9
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

1.6 SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Soạn đề kiểm tra tập trung đánh giá đủ 6 bậc nhận thức , tuy nhiên để
động viên khuyến khích các học sinh yếu kém h ọc t ập trọng đi ểm cho m ức đ ộ
biết 60% ,các bậc còn lại 40%.

PHẦN IV- KẾT QUẢ:
1/ Nhóm các lớp được áp dụng đổi mới phương pháp dạy học tích cực
triệt để kết quả khả quan:

Dẫn chứng: lớp 98 điểm bình quân học kỳ 1 môn hóa học đạt trung bình
trở lên là : (40: 42 ) 100% = 95,2%

2/ Một lớp không được áp dụng phương pháp đổi mới triệt để kết quả
không khả quan:

Dẫn chứng: Lớp 97 điểm bình quân học kỳ 1 môn hóa học đạt trung bình
trở lên là :(38: 42 ) 100% = 90,5%

3/ So sánh : 95,2% > 90,5%

PHẦN V: BÀI HỌC KINH NGHIỆM
A/ BÀI HỌC

Bài học mà tôi rút ra được là: Nếu đổi mới phương pháp dạy h ọc theo
quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm một cách triệt để đúng h ướng
ta có thể hạn chế được tỉ lệ học sinh yếu kém môn hóa h ọc .Các bi ện pháp nói
trên đòi hỏi tâm và tài của người giáo viên , mạnh dạn đổi m ới ph ương pháp
dạy học hóa họctheo quan điểm lấy người học làm trung tâm .

B/ KINH NGHIỆM

- Ở học kì 2 quyết tâm đổi mới phương pháp dạy h ọc được áp d ụng cho
tất cả các lớp khối 9 thì đến cuối học kì 2 kết quả nh ất định ph ải kh ả quan,
đạt chỉ tiêu.
SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
10
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí

- Có tầm có tâm nhất định thành công, có tâm thì mới làm h ết trách
nhiệm, bởi vì đối với học sinh yếu chúng ta phải có trách nhi ệm nhi ều h ơn,
nặng nề hơn.

C/ ĐỂ THÀNH CÔNG TÔI CẦN SỤ HỖ TRỢ CỦA:

a/ Ban Giám Hiệu

b/ Giáo Viên Chủ Nhiệm

c/ Giám thị

d/ Cha Mẹ Học sinh và sự nổ lực học tập của các em h ọc sinh và đ ặc
biệt là các em học sinh yếu ,kém

D/ YẾU TỐ THỜI GIAN TÍNH KIÊN TRÌ

- Các biện pháp nói trên đỏi hỏi phải có th ời gian th ực hi ện , tính kiên trì
của người giáo viên để chăm chút, uốn nắn cho học sinh.

- Thành công thắng lợi trong kết quả h ọc t ập ở h ọc kỳ 2 năm h ọc 2011-
2012 là do sự tổng hòa các nổ lực:Trong đó có nổ lực rất lớn c ủa b ản thân tôi,
đồng nghiệp của tôi, nổ lực của học sinh, kết h ợp s ự h ổ tr ợ t ừ nhóm b ộ môn,
Ban Giám Hiệu và Cha mẹ học sinh.

- Các việc đã làm sẽ làm của cá nhân tôi viết ra đây cũng không tránh khỏi
thiếu sót rất mong quý lãnh đạo và quý đồng nghiệp đóng góp cho tôi vào địa
chỉ : tri.huynhcao@yahoo.com.vn” .Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả và sau
cùng xin chúc cho tất cả các anh chị em đồng nghiệp sư phạm có một sức kh ỏe
tốt để tiếp tục sự nghiêp giáo dục theo như lời Bác dạy “Vì l ợi ích m ười năm
trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người “.

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

Người viết sáng kiến
HUỲNH CAO TRÍ

SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
11
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí
TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1/ Báo Giáo dục sáng tạo sách

2/ Dạy học intel.net

3/ Hình thành kĩ năng Giải bài tập hóa học trường Trung H ọc C ơ Sở CHU KỲ
1997-2000 CÙA TÁC GIẢ CAO THỊ THẶNG

4sách giáo viên giáo khoa hóa học lớp 8, lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục.

5/ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì 3 của tác giả
VŨ ANH TUẤN VÀ CAO THỊ THẶNG

6/ Tài liệu tham khảo khác.
SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
12
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Trường THCS Thị Trấn 2 GV: Huỳnh Cao Trí
MỤC LỤC:

Nội dung
Trang

-Bảng chấm điểm

-Nhận xét của hội đồng thi đua

-Phần I LỜI NÓI ĐẦU
1

-Phần II- THỰC TRẠNG
3

-Phần III GIẢI PHÁP
4

-Phần IV KẾT QUẢ :
10

-Bài học kinh nghiệm

-Tài liệu tham khảo
13

-Mục lục :
14
SKKN:Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm kích thích
13
tính tích cực học tập nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản