Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật

Chia sẻ: thuyvu1

Dạy học Mĩ thuật là dạy học sinh thấy được những cái đẹp từ những hình ảnh rất bình dị của cuộc sống và yêu cầu cái đẹp, từ đó có thể sử dụng đôi tay khéo léo làm nên cái đẹp mới. Làm thế nào để học sinh thấy được vẻ đẹp từ những điều bình dị ấy, sẽ rất cần ở người giáo viên một kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan khoa học và tinh tế để giúp học sinh đạt mục tiêu....

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật

Sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .

1.Tính cấp thiết :
Dạy học Mĩ thuật là dạy học sinh thấy được những cái đẹp từ nh ững hình ảnh
rất bình dị của cuộc sống và yêu cầu cái đẹp, từ đó có thể sử dụng đôi tay khéo léo làm
nên cái đẹp mới. Làm thế nào để học sinh thấy được vẻ đẹp từ những điều bình d ị ấy,
sẽ rất cần ở người giáo viên một kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan khoa h ọc và tinh
tế để giúp học sinh đạt mục tiêu.
Trong các tiết học Mĩ thuật thì đồ dùng trực quan đóng m ột vai trò h ết s ức quan tr ọng,
thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình tiếp thu bài, hay kh ả năng th ực hành v ẽ tranh
của học sinh. Ngay từ khi bắt đầu tiết học, đồ dùng đã có tác d ụng lôi cu ốn gây h ứng
thú cho học sinh đi theo định hướng của bài học. Đồ dùng luôn có sự thay đ ổi hay l ặp
lại nhưng phải phù hợp với từng hoạt động của bài như: giới thi ệu bài, quan sát nh ận
xét, hướng dẫn cách vẽ,... Đặc biệt đối với các bài thường th ức mĩ thu ật r ất c ần có s ự
đầu tư thời gian tìm tòi.
Học sinh vẫn chưa thoát ly hoàn toàn thói quen vẽ tranh bắt trước những gì các em thấy
hay theo cách nghĩ máy móc về hình ảnh có thật trong thực tế. Tâm lý của học sinh tiểu
học là các em rất sốt sắng thích làm theo ngay những điều mà mình thích, mình nghĩ. Vì
thế, các em rất cần có sự định hướng ngay từ ban đầu, ngay từ khi các em thấy để công
nhận rằng đó là đẹp, là những gì các em cần đạt và c ần h ướng t ới. Đi ều đó ph ụ thu ộc
rất lớn vào việc sử dụng đồ dùng trực quan của giáo viên trong các ti ết h ọc, trong t ừng
hoạt động khác nhau của một bài...
Đồ dùng trực quan cần có sự chọn lọc kĩ lưỡng, một đồ dùng trực quan có trọng tâm,
có thẩm mĩ sẽ khai thác được mục tiêu của bài học, h ọc sinh có thêm h ứng kh ởi trong
suốt tiết học và tự tin với những ý tưởng sáng tạo của mình. Ngược l ại, m ột đ ồ dùng


Nguyễn Như Hoa 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật
trực quan không đúng trọng tâm, không có thẩm mĩ hoặc th ậm chí không có đồ dùng
trực quan thì hiệi quả của tiết học đó sẽ giảm đi rất nhi ều... Nh ư v ậy, chúng ta r ất d ễ
thừa nhận hiệu quả của việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Mĩ thuật.
Có được đồ dùng trực quan trọng tâm, có thẩm mĩ rồi nh ưng th ời đi ểm s ử d ụng và
cách sử dụng và khai thác đúng mục tiêu của từng phần nội dung bài h ọc cũng là m ột
việc rất cần giáo viên có sự đầu tư chuẩn bị kết hợp kết h ợp v ới cách g ợi qua các câu
hỏi nhằm phát huy tính độc lập trong suy nghĩ của h ọc sinh, giúp h ọc sinh t ự nh ận ra
vấn đề, giải quyết vấn đề một cách thoải mái rễ hiểu như những gì các em nhìn thấy.
Phát huy tính tích cực của học sinh trong các giờ học Mĩ thuật qua việc s ử dụng trực
quanlà một việc rất khoa học và phù hợp với suy nghĩ logic nói chung của con ng ười,
làm việc, phát triển ý tưởng dựa trên những cái mà mình th ấy h ợp lí, là có k ết qu ả cao
hơn. Qua sự trao đổi và thảo luận với bạn, qua cách trình bày ý ki ến với cô giáo v ề
những gì mình thấy, mình nghĩ, mình định thực hiện cũng sẽ nói lên toàn bộ kết quả mà
học sinh lĩnh hội trong các bài học trước, bài đang học...

2. Thực trạng.
Vấn đề sử dụng trực quan của giao viên Mĩ thuật từ trước t ới nay v ẫn là m ột v ấn đ ề
đáng quan tâm. Trước đây ta thường sử dụng đồ dùng để cho học sinh quan sát và vẽ
theo rất thụ động, hay có đặt câu hỏi tìm hiểu cũng là để các em biết những đi ều mà
các em chỉ nhìn thấy qua đồ dùng đó chứ chưa đi sâu gợi mở thêm những điều mà đồ
dùng minh hoạ không thể hiện. Như vậy rõ ràng học sinh chưa được chủ động phát
huy khả năng học tập hiểu bài và thêm kiến thức mở rộng quanh bài học.
Vậy làm thể nào để giáo viên có được nh ững kỹ năng s ử d ựng đ ồ dùng tr ực quan
khoa học, cuốn hút được học sinh vào bài học và có khả năng phát huy tính tích cực của
học sinh khi học Mĩ thuật hiệu quả, có nhiều học sinh h ọc t ốt môn h ọc này và các em
sẽ yêu mến hơn môn học là điều mong muốn và cuốn hút tôi đến với đ ề tài này. M ột
đề tài sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong công tác, trong việc phát huy khả năng h ọc tậpNguyễn Như Hoa 2
Sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật
đồng đều của một thế hệ học sinh...
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .
- Khi nghiên cứ đề tài này giúp giáo viên Mĩ thuật đạt được những mục đích sau:
+ Giúp giáo viên định hướng được mục tiêu của từng tiết dạy và có sự chuẩn bị sao
cho phù hợp nhất.
+ Giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn đồ dùng sao cho đi đúng
trọng tâm bài học.
+ Giáo viên tổ chức được tiết học phát huy tích cực chủ động của học sinh khi tham gia
học, gợi mở nội dung bài học và dần nâng cao chất lượng môn học.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .
1.Thời gian: Từ ngày 15/9/2009 đến ngày 20/5/2010.
2.Địa điểm :Tại Trường Tiểu học Liên Hoà.
3.Đối tượng nghiên cứu : Học sinh khối lớp 5 –Trường Tiểu học Liên Hoà.


B. PHẦN NỘI DUNG
I: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu về mục tiêu sử dụng đồ dùng khi dạy Mĩ thuật.

2. Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết Mĩ thuật.

3. Phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh qua đồ dùng trực quan.

II:PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nghiên cứu:
* Phương pháp chính:
+ Tìm hiểu thực tế.
+ Nghiên cứu trắc nghiệm.
+ Quan sát điều tra - Thống kê.
2. Kết quả nghiên cứu.


Nguyễn Như Hoa 3
Sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật
III. Đề xuất.
Biết đượ c nh ững lợi ích to l ớn c ủa vi ệc s ử d ụng đ ồ dùng tr ực quan vào các
giờ h ọc mĩ thu ật và nh ững m ặt h ạn ch ế còn t ồn t ại tôi xin m ạnh d ạn đ ưa ra m ột
số đề xuất sau : V ề phía c ấp trên c ần có nh ững đ ợt t ập hu ấn chuyên sâu đ ối v ới
việc sử dụng trực quan hi ệu qu ả các ti ết h ọc Mĩ thu ật .C ần cân đ ối khoa h ọc th ời
gian soạn bài ng ắn g ọn và t ập trung nghiên c ứu ph ương pháp d ạy h ọc phát huy
tính tích c ực sáng t ạo c ủa h ọc sinh ,trong đó có nhi ệm v ụ nghiên c ứu k ết h ợp s ử
dụng trực quan linh ho ạt .
Nên quan tâm xem xét ch ế đ ộ khuy ến khích đ ộng viên cho nh ững sáng t ạo mang
tính cải ti ến đ ối v ới vi ệc làm và s ử d ụng đ ồ dùng trong môn Mĩ thu ật. M ở các
cuộc thi nhằm đ ộng viên phong trào t ự làm đ ồ dùng ,các b ộ s ưu t ập tích lu ỹ tranh
vẽ của học sinh ... Cần đầu tư nâng cấp xây dựng các phòng học chức năng dành riêng
cho việc học tập bộ môn năng khiếu nhằm tạo điều kiện phát huy tối đa vi ệc d ạy h ọc
và quản lý sử dụng đồ dùng cho môn học này .
Đối với phụ huynh học sinh cần có những trao đổi tham mưu cụ thể về việc đầu tư
mua sắm sách vở ,đồ dùng học tập đầy đủ cho các em .Ngoài ra giáo viên cũng r ất c ần
phải giáo dục các em ý thức về việc giữ gìn bảo quản sách vở đồ dùng học tập cẩn
thận để phục vụ cho việc học tập đạt kết quả cao . Tăng cường bổ xung những tài
liệu tham khảo những đồ dùng trực quan có dụng ý sư phạm và tính thẩm mĩ cao v ề
các trường còn khó khăn vùng sâu vùng xa nhằm giảm bớt những thiệt thòi về phía tiếp
thu kiến thức của học sinh .
Chúng ta đ ều r ất rõ vai trò và nhi ệm v ụ c ủa b ậc giáo d ục ti ểu h ọc đ ối v ới
sự trưởng thành và phát triển nhân cách một con người, vì th ế không có lý do gì đ ể
chúng ta sao nhãng trách nhiệm giáo dục của người giáo viên .Dù ở c ương v ị m ột giáo
viên Mĩ thuật tôi cũng luôn dành chọn tâm huy ết cho công vi ệc , ở đó tôi luôn quan tâm
tới sự đổi mới trong các phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả th ật từ chính bài
làm học sinh .Tôi nhận thấy rằng dạy học Mĩ thuật thì đồ dùng tr ực quan đóng vai trò

Nguyễn Như Hoa 4
Sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật
vô cùng quan trọng ,đây chính là cây cầu nối tri thức rễ nhận bi ết nh ất v ề s ự đ ổi m ới
,là người bạn đồng hành trên con đường giáo dục trong nhà trường .Trên đây là nh ững
chia xẻ rất nghiêm túc về những việc làm và suy nghĩ của tôi về việc “ Sử dụng trực
quan để phát huy tính tích cực ,sáng tạo của h ọc sinh khi h ọc Mĩ thu ật l ớp 5”. R ất
mong nhận được những ý kiến chỉ đạo giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và nh ững ý ki ến
đóng góp của các đồng nghiệp giúp cho đề tài của tôi trở thành hữu ích nh ất với vi ệc
dạy và học môn Mĩ thuật nói chung
Tôi xin trân thành cảm ơn.

Liên Hoà, ngày 20 tháng 1 năm 2010
Người viết đề tài:Nguyễn Như Hoa
Nguyễn Như Hoa 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản