Sáng kiến kinh nghiệm: RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

Chia sẻ: martino10nguyenan

Đất nước ta hiện đang trong thời kì đổi mới, từng bước tiến lên CNXH. Mọi ngành nghề đều phải thực hiện đổi mới một cách triệt để, toàn diện. Trong đó ngành giáo dục phải được đặt lên vị trí hàng đầu. Trong những năm gần đây, việc đổi mới SGK được thực hiện rất tốt tuy nhiên việc giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

ĐỀ TÀI :RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đất nước ta hiện đang trong thời kì đổi mới, từng bước tiến lên CNXH.
Mọi ngành nghề đều phải thực hiện đổi mới một cách triệt để, toàn di ện. Trong
đó ngành giáo dục phải được đặt lên vị trí hàng đầu. Trong nh ững năm g ần đây,
việc đổi mới SGK được thực hiện rất tốt tuy nhiên vi ệc giáo d ục đ ạo đ ức cho
học sinh cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.Vì tiểu h ọc là bậc h ọc n ền
tảng, cơ bản cho các cấp bậc sau, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu
học phải được tất cả lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường thực hiện.
Song giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp được nhà trường phân công ph ụ
trách và là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm
vụ giáo dục đạo đức cho học sinh lớp mình.
II/ NHỮNG BIÊN PHAP GIAI QUYÊT VÂN ĐỀ
̣ ́ ̉ ́ ́
1/ Cần tìm hiểu học sinh một cách toàn diện và sâu sắc.
Để giáo dục học sinh tốt người GVCN ph ải hi ểu sâu s ắc, toàn di ện t ừng
em một, càng hiểu học sinh bao nhiêu thì càng giáo dục các em t ốt b ấy nhiêu. Vì
ở lứa tuổi các em việc tự ý thức hành vi chưa rõ nét, các em có th ể có nh ững suy
nghĩ lệch lạc mà không hề biết việc tìm hiểu học sinh còn có một ý nghĩa khác
không kém phần quan trọng đó là làm cho người th ầy giáo g ần gũi, th ương m ến
các em hơn và thực sự trở thành người bạn lớn, là ch ỗ dựa tinh th ần v ững ch ắc
cho các em .Và cũng chính từ tình yêu th ương đó s ẽ giúp cho GVCN có trách
nhiệm và sáng tạo ra những hình thức giáo dục có hiệu qu ả h ơn. Tôi th ường tìm
hiểu học sinh bằng các cách sau:
Xem qua lí lịch, học bạ …để nắm được phần nào gia đình và h ọc l ực c ủa
học sinh qua bạn bè, người thân hoặc người hàng xóm của các em. Đặc biệt là
với GVCN cũ. Cách tìm hiểu này theo tôi thí đạt hiệu quả rất tốt .
Tìm hiểu học sinh qua từng thói quen ,hoạt động của học sinh ở lớp như :sinh
hoạt 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi ,những buổi lao động, sinh hoạt đ ội, sinh ho ạt
ngoại khóa …trong cách tìm hiểu này tôi đã giúp đỡ được một học sinh cụ thể
như sau: Năm học này tôi chủ nhiệm lớp 2 – là lớp có nhi ều h ọc sinh ngh ịch
ngợm .Tuy nhiên, qua quan sát giờ sinh hoạt ngoại khóa và giờ ra chơi tôi phát
hiện một học sinh ( có thể gọi là A ) . A là một học sinh nam, học lực trung bình
mà theo như GVCN cũ thì tôi cần nghiêm kh ắc với A nhi ều h ơn .A hay ch ọc phá
và có khi đánh bạn. Qua nhiều lần quan sát và trong quá trình h ọc tập tôi nh ận
thấy A không hoàn như những nhận xét trước về em. Em có năng l ực qu ản lí và
điều khiển các bạn nếu như làm cho em bớt hung hăng đi. Th ế là trong l ần h ọp
ban cán sự lớp tôi đề nghị đặt thêm lớp phó nề nếp. Tôi đã nói chuy ện với A,
phân tích rõ cho A biết cần phải làm thế nào để trở thành một cán sự t ốt .A nghe
và tỏ ra rất vui vẻ, tôi còn nhấn mạnh thêm rằng n ếu nh ư em làm t ốt công vi ệc
của mình và chăm chỉ học tập có thể em sẽ trở thành học sinh giỏi. K ể từ đó, tôi
thường xuyên động viên, quan tâm A nên những việc làm tốt của A trước lớp và
đề nghị lớp tuyên dương. Dần dần A trở nên ngoan hơn và học ngày càng tiến
bộ hơn, cuối HKI em được khen thưởng HSTT và đến cuối năm h ọc thì A chính
thức trở thành một trong những học sinh giỏi của lớp.
Một cách tìm hiểu nữa là phải thường xuyên đến thăm và trao đổi với phụ huynh
để tạo sự liên hệ mật thiết giữa giáo viên, phụ huynh và h ọc sinh có hoàn c ảnh
khó khăn, neo đơn …để kịp thời giúp đỡ .
2. Phải xây được một tập thể lớp đoàn kết .
Biện pháp này có tác dụng bồi dưỡng cho các em lòng yêu th ương con
người, có tinh thần tập thể và đây chính là biện pháp tạo nền móng cho các bi ện
pháp giáo dục khác. Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp tôi thấy rằng :
chỉ khi nào xây dựng được một tập thể đoàn kết thì các biện pháp giáo d ục khác
mới đạt hiệu quả cao.Để thực hiện được điều này cần phải :
a. Tạo điều kiện cho các em hiểu nhau :
Qua việc tìm hiểu từng học sinh tôi gi ới thi ệu v ới c ả l ớp bi ết nh ững đi ều
đáng chú ý của các em (không nêu nhược điểm ) .Ví dụ như em A đã nói ở trên,
tôi giới thiệu là A rất có khả năng quản lí lớp.
Đối với học sinh bị bệnh nghỉ học, tôi tổ chức cho cả lớp đi thăm và phân công
học sinh đến nhà giảng lại bài cho bạn.
Đối với học sinh thiếu thốn tình cảm hay e dè, rụt rè, nhút nhát tôi th ường xuyên
trò chuyện gợi mở cho các em, tạo không khí vui vẻ khuy ến khích nhi ều h ọc
sinh tham gia.
b.Khuyến khích động viên ,lôi cuốn các em vào những ho ạt đ ộng chung
của lớp:
Một phẩm chất của con người mới là có tinh thần t ự giác ,t ự ý th ức ,có
thể làm chủ tập thể , làm chủ cuộc sống .Muốn có ph ẩm ch ất ấy từ khi là h ọc
sinh tiểu học phải giáo dục cho các em nhận thức đ ược m ọi công vi ệc c ủa t ập
thể mình đều phải có trách nhiệm, những việc làm đó có th ể là nh ững công vi ệc
rất nhỏ nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ được khắc sâu. Chẳng hạn
như trong những buổi sinh hoạt chủ nhiệm ,sinh hoạt sao…tôi luôn luôn t ạo cho
các em một sân chơi lành mạnh, vui vẻ…Tôi kể cho các em nghe nh ững câu
chuyện về lòng nhân hậu, tình đoàn kết ,nói cho các em biết về tinh th ần đoàn
kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta…hoặc tổ chức những trò chơi mang
tính tập thể .Mỗi khi nhà trường có những hoạt động nào tôi đều khuyến khích
các em tham gia, tuyên dương những học sinh có đóng góp nhiều trong các hoạt
động đó như : văn nghệ, góp giấy vụn ủng hộ người nghèo …đều thu được k ết
quả cao.
c.Tổ chức lớp giúp đỡ học sinh khó khăn :
Trong một lớp học có nhiều thành phần học sinh khác nhau . Để cho các
em đoàn kết gắn bó hơn tôi đề ra một biện pháp thi đua nh ư sau : Đ ối v ới nh ững
học sinh khó khăn về vật chất tôi đề nghị lớp làm “kế hoạch nhỏ”: Góp gi ấy
vụn và những vật dụng mình không dùng nữa đem bán và mua thêm sách v ở ,bút
thước ,nón ,dép…cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vi ệc
học tập tôi phân công học sinh khá giỏi kèm thêm ở nhà (hình th ức nhóm đ ịa
phương ,những học sinh nhà gần nhau thì lập thành 1 nhóm ).C ứ m ỗi cu ối tháng
sẽ tổng kết một lần và tuyên dương những học sinh có tiến bộ, những nhóm học
tập đạt chất lượng …
3/ Giúp học sinh thoát khỏi tính tự ti , thụ động :
Đối với những học sinh này GVCN cần nhẹ nhàng ,động viên, khích lệ các
em từ từ ,tránh nóng vội sẽ làm các em hoảng sợ và càng ì thêm. Nên k ể nh ững
mâu chuyện về gương tốt, việc tốt, những câu chuy ện về t ấm gương v ượt khó
̉
…sau, mỗi lần kể tôi đều phân tích cặn kẽ nhằm hình thành cho các em một suy
nghĩ : con người sống phải có mục đích ,có ước mơ ,hoài bão của mình ph ải
luôn nhiệt tình từ việc lớn đến việc nhỏ, khi gặp khó khăn ph ải có ý chí vươn
lên .Và luôn luôn nói với các em rằng ,các em sẽ làm được t ất c ả n ếu t ừ bây gi ờ
các em bắt tay vào làm .Điển hình như em học sinh nữ (có th ể gọi là em B). B
học khá nhưng rất nhút nhát và thụ động, trong giờ học ít khi phát bi ểu ý ki ến
( dù tôi biết là B biết trả lời ).Hôm ấy trong giờ kể chuy ện tôi yêu c ầu h ọc sinh
phải đóng vai kể lại câu chuyện và chọn B vào vai công chúa .B không ch ịu vì
bảo rằng mình không biết đóng .Tôi đã thuyết phục B rất lâu, b ảo B c ứ s ắm vai
theo câu chuyện, hãy nhớ những lần sắm vai trước của các bạn . B ngại ng ần
rồi đồng ý . Kết quả, không hay lắm nhưng tôi th ấy B rất mừng .Tôi l ại khen
ngợi B đã mạnh dạn, tự tin hơn trong những lần phát biểu ý kiến.
4/ Tạo điển hình và xây dựng truyền thống của lớp:
Một phẩm chất cao quý nữa của con người mới là không ngừng v ươn t ới
hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đến nhiệm vụ kia mới lòng tin ở mình, ở t ập th ể.
Hầu như học sinh ở nông thôn vốn tự ti nên phần nào hạn ch ế kh ả năng phát
huy tính tích cực của các em. Vì vậy, tôi thường đặt ra cho l ớp nh ững nhi ệm v ụ
khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và thời điểm . Đầu tiên tôi tổ chức cho học
sinh ngày lao động ,xây dựng lớp: Cho học sinh tự nh ận xét tình hình l ớp h ọc và
tự trang trí ,sửa sang lớp cho sạch sẽ ,ngăn nắp để rèn cho các em tính c ẩn th ận
và tính tổ chức .
Thứ hai ,tôi yêu cầu học sinh phải thực hiện đúng các nội quy ,quy đ ịnh c ủa
trường và xếp thứ nhất trong tuần thi đua của trường .
Thứ ba, tôi xác định rõ nhiệm vụ quan trọng nhất mà các em phải đạt được là tự
nâng cao kết quả học tập của chính mình cụ thể là :
-Yếu vươn lên trung bình .
-Trung bình vươn lên khá giỏi.
-Khá vươn lên giỏi.
Và cuối năm mọi học sinh trong lớp đều được xếp loại h ạnh kiểm đ ạt ( th ực
hiện đầy đủ ) đạt danh hiệu lớp nề nếp, lớp tiên tiến .
Khi sử dụng phương pháp này tôi nhận thấy h ọc sinh tr ở nên t ự tin h ơn, ý
thức tự giác được nâng cao đạt kết quả như tôi mong muốn .
III/ HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG PHỔ BIẾN ỨNG DUNG VAO THỰC TIÊN
̣ ̀ ́
Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp trong những năm qua ,tôi nh ận
thấy :
-Phẩm chất đạo đức tốt luôn luôn có trong con ng ười các em,chúng ta ph ải
biết cách để các em có điều kiện bộc lộ,hướng các em có suy nghĩ đúng đắn.
Muốn làm tốt công tác giáo dục đạo đức ,GVCN lớp cần ph ải hiểu sâu s ắc và
toàn diện từng học sinh ,hoàn cảnh sống và tâm sinh lí c ủa các em.Tôn tr ọng và
yêu thương các em với một tình cảm chân thành ,trong sáng .
-Hình thức giáo dục cần phong phú, nhi ều v ẻ tránh lý thuy ết chung chung,
chú trọng những hình thức sinh hoạt ngoài giờ, khi ch ọn bi ện pháp ph ải là bi ện
pháp giáo dục hoặc phải có tác động đến tư tưởng ,tình c ảm c ủa h ọc sinh. Đ ặc
biệt phải kiên trì, nhẹ nhàng thuyết phục, tránh nóng vội s ẽ không đ ạt hi ệu qu ả
giáo dục và còn làm tổn thương đến học sinh.
Trong từng biện pháp giáo dục cần tiến hành theo trình tự : Nâng cao nhận thức
–hành động –giải thích –rút ra bài học.
- Muốn làm tốt công tác giáo dục đạo đức, người GVCN c ần ph ải rèn luy ện
nhiều mặt và có một vốn hiểu biết phong phú .
Trên đây là một số kinh nghiệm ít ỏi tôi rút ra được từ nhiều năm làm công tác
chủ nhiệm. Song tôi hiểu rằng đó là những phương pháp tối ưu. Và tôi c ần ph ải
học hỏi thêm nhiều hơn nữa từ đời sống, từ đồng nghiệp để tăng thêm vốn hi ểu
biết, kinh nghiệm để phục vụ công tác giáo dục tri th ức và đạo đ ức đ ạt hi ệu
quả cao hơn.
IV/KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :
Áp dụng các biện pháp này đạt hiệu quả cao.
Cuối năm học , học sinh đều đạt 100% th ực hiện đ ầy đ ủ và các em đ ều có
những hành vi đạo đức tốt thể hiện qua hành vi và lời nói.

Tân hải, ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người viếtHà Văn Lâm
Xét duyệt của BGH trường Xét duyệt c ủa P.GD th ị xã
Lagi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản