Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice

Chia sẻ: lgg330

Tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh có con lứa tuổi trung học cơ sở - Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice

! " # $ %& '( $ ' #
)* + % ,- ./ 0 , ' ) 1 2 34
' 5 %! 6 7 8 " 9 '
5 :( ;, ' , < = # 2
> 1 0 %! (; - 6
? ' @ %& '( 1 %4 ,
A, )B C
DE ! .F G 1 , )9 H 0 '
DE ! I ) /
DE ! 9 J 1 ' ' %& " ' !
) K ( %! 2
DE ! !, ( # . ( ( ;L ( ;L $ % >M
J 1
NMI # . % ! ' ,- ./ ) I
G , < G ( % 8 ! I 5 #
2E = O !, , $ P ,
5 Q,/ 9 ,2
N 5 5 I # %4 . ' 4 R /
S I # 1 T % W $ 9 # G ! U V K
A, %@ ),5I ( %! J G giúp = # '
8 K / 2 M?5 ) ! # . 1 / XM
# . < + 1 % = ./ 5 0 X
Y, 7 5 " Z & O ),0 ),0 H % , ),0 6(
& S, Y, %8 )= P ) ,/ P < = # O
= 5) ' 8 K /2
N 5 5 .F G 1 % ) A, .S Q,
%# 2 1 5 : %- %
( , O 1 7 ;L = / I
' 1 0 = O 7 \\
X ]]2 ^O S %_ # ( 8 % ' & (
5 ,/ ; I - 0 5 # 5&, , 8
1 # .` 7 4 ;L 8 K
,5 & # . )' u1U(c 6 A, L ) = # - ./
L ,5 0 8 ) = # 8 K ( 0 K , #
& , ? K % I Y & Q,8 #
? 2
Na , q ll ) , L z ,. ll 0 L ),5I ? L H !
7 %8 )= A 4 S < A L ! 2b Q,8 ,
. ,C


"# $% & ' &( )* +,

u1 U d { [U(qg q { q (wg { [f(wg u { u( g
u1U qu q { w([g [ { q[(Ug [ { q[(Ug [ { q[(Ug
u1c qw U { d(c g c { qx(c g x { [q(u g d { [f(q
g
!" # $# # + , - #
3 , K # P / h + L 6 . 0 T K =
1 %& )' ( 0 = ) Y, I )I $ 8 H )
Y, 7 L # ' - ( I, -( , # .
A, !, ) L I )I < & A, S 7 8 K
L < # . ) $ / /2 , ) / - A, |
& 7 N # . %8 )= }( L < - 7 ) 0 +
J 1 2
~, !, / # . : Q,8 8 .
0 45 Q,8 %& ) )6 2>h 0 45 8 K = B
%@ ),5I # . Q,8 / $ 2
U
>% - = 5 v o% L• / ' # . )' u Y5 ) $ - !
L ),5I A,2> # 5 % ) q 2
$- . / 0/ 1 , 2 3(/ 45
>% = v o% L• # . A, $ - ! ),5I ( # . #
- 4, % Y, ' ),5I ? ! A 4, % Y, %
,/ G ! + 2
E # v o% L• % ) q C v o%L.L ( o% L
o% , (
"*. . & /
€ & ' I, ) I, ' !) h '( '(
# !,( - L H ( 5 & ' I, T, Y,
' & - C ^ 5 , .„ X N aC 5L.( ƒ | (ƒ ]}
0 $ 2 /# 3 "*/1 /
"
N n# . • L 6 %6 ( 8 few # . 2
N n# . + ./ S + % < 2
N n# . S 4 - Y, .F G ' L .+ ' T
< & 2
N n# . S[ " ) Y, < # . S 4 & h . ,2
# . L ) $ + 2
M GC
a C ‚L. L% 5( ƒ ) 5L . L%2
a[C ‚L. L% 5( ƒ ) 5L . L% „ L >M2
% "
N j- # . S % ' )' ' - Y, H h
…, 45 L ' T < & 2


u
N n# . ' )' H Y, 7 # . S % ' )' 2 ,
# . )& 5 2
&
N n# . - L | UN f # . }
N n# . 7 %8 )= A 0 , A, % 2
' "
N€ & , # . Y, ) & Q, - ,
%# Y I, %4 Q, %# 5 1
# . 2 3/ ' & 1 A, 5 .S Q, %#
& 8 %# Y ( I, # . ' 2^ !
I, ) Y < 0 ' v I, )& ( I, ;,/

& 4*5 +
N , # . Q,L L( ' - 9 I, + & % )' # .` k
!, $ $ ' ,- ./ & J 1 2
n , h Y %# Y |.% .5)) )L } Y
0 %# Y | „L .5)) )L } > 0 = ,5& Y 9 4
% K 2
M GC Lˆ ˆ 9 4
N , % - Y, Y 0 %# Y 8
$
M G C nL „% L L%5 ) )L L%2
v L%5 ) • %4 A, 5 # ) v . %L.. e L•
N ,5& Y % h / H ' h| ( , ( ( z %( z } = 8
%h h 4 H I | M‡ C j %5 oL L% }2
NnI O = ;,5& ;85 % % K ( h S % ' " ,
) - GY ( h S 5. , ) - ,5& Y # /
GY ' ,5& Y
M GCm . ,%L
‰ I %& / $ ) & & .F G = ;,5&
% )= < ,5 # . O ) ?52
6! 7( 8 / & / 9
N %& I, ) Y < 0 ( %4 Q, %# %
I ! I * < h( H I ! I 8
M G C .,% % .L ( L%
Nb 5 1 / ' / ' ) # . )' f2u( B
[ 4 A $ 8 . ,C
‰t. L| I, )& }
N3 .F G 7 Y, 7 | 5L. ˆ Q,L. }( ! ! I .+
& ( .+ 0 2€# 4 %# Y 2
M GC
D tL ))5 X
D ƒ. L 5 ,% z% L X
D‡ 5 ,„ . L L X
D ƒ. Š X


‰‹ ) LC| I, ;,/ }
N 3 .F G % Y, % ,? | % ) . L L . }( Y, I )I |
.} Y, 7 h ! 7 | Πe Q,L. .}
M GC
D1 L m ( )L .L
Da L L. . ) L L%5 52
DΠ]. 5 ,% LX
N M?5 ! i # . k 4 ),5I ? %# Y
I, ) 5 # . .+ B( K . 5 F 2b 0 5&, ,
# . # ? ) h h & 45 # . # 5&,
, 5 # . # ) - ) / - ,2
Nn ' T # . # %# Y ( I, L / F N „ )L ) .. ) . L 2
1 .„L% 2
d
N % ,
N L
N ,.LC ŒL ,.L v ‡ ] • L z %L M| z} .L
. L L . L 2

N tL. C v E/ ’ >/**;' ? >/ ’ N %L L % ))5 “
?? "*& . , ))52
S T
2 L ˆ ) ..ˆ ) L 2
N 5 L L)
2z % L ˆ ˆ L„ % 2
.L L L.2
2% Lˆ Lˆz .2
2 L , ) L2

x
L2 ) , ˆ %LL.2
z2 ) 5 z ))ˆ . %LL 2
N a „. L L5 „ % . L . %LL 2
N t, . % , L .L L L.2
N 1. . a. % L L. L L . %L. 2
N j L). L z %. .L L L.2
N ‡L ). „ L z %. % 2
>C 2 ‡ ] L ) .. ) L2
N 1. . a. L . ) % .L L L. „ L%.2 N „ )L ) .. %L L
2‡ ] z % L 5 ,% L„ % 2 „ % .2
2‡ ] % L L Lz .2
2 ‡ ] L , ) L2
L2 ‡ ] ) , L %LL.2 N %L L % ))5
z2 ‡ ] ) 5 z )) L . %LL 2 , ))52
N •; LC
>C ‡ ] L ) .. ) L2
a. C ( ƒ „ ] 2
N 1. . a. L . ) % .L L L. „ L%.2
N 1. . a. „ % )z e )z ˆ L %.ˆ ) .L
%.2
??? "*/1 /
S! T
d ‚ , 5 ,% z% L . %L ) N )z e )z
, L L.2 N L %.
N o, . L ) ,L % L . %LL 2 N ) .L %.2
N •) . L L; L z% a. . . L
% L L ) ,L2

N N „ )L ) .. ) . L
N ΠL%L 22222222222 X N222 . %L2 L L L%2

NŒ 22222222222 X N 222222 .2 N € L L ) ,L2
N o% L L ) ,L
N n „ z L 2222222222222222X N • L%5 52 | )z e )z ˆ L
%.}
N ‡ ] . L 22222222222222 N ‡ ] „ %%5 2 222
%L .2

N ‡ ] z % L 222222222222222 N ( 222
L„ % 2

GH& # . .H & .
a C ΠL%L %L 5 , X
a[C ƒ L . %L2
a CΠ%L 5 , X
a[C ƒ ,5 . L .2
a Cn „ zL 5 , %L .X
[d
a[C • L%5 52
a C‡ ] . L , L %L .2
a[C ‡ ] „ %%5 2 ƒ „ ] 2
a C‡ ] z % L 5 ,% L„ % 2
a[C ( ƒ „ ] 2
? ""
N 1. . a. %L L „ .L . L L
. L 2
v‡ ] . L , L ) 5 L L.2
{ ‚ , . ,) ] . L , L ) 5 L
L.2•
B f "
•; 1 e „ %

@G & & / N %L L L L)
.L L L. 2
[
‡ L z %L % C >, UC oL% q( !\ 49 - .
a , # ; ( # . &, 8 - K 6 J .F
G C 4, %
”ƒ .22222222”( h i • ? % 6 C , ( . „L%( . 22222
h &, 82
D eg h C # . ),5I V K L # !, %• %8 )= Y, 7 0
Q, - Y, 8 0 Q, h B2

/ NH < 7

‰b S C
N Y,C > L%L .ˆ %L 222| a D Lˆ . 222}
‰ >h + C
% % | } C 6 "
N L | } C
N. | } C ?,
N„ . L| }C 5 H
N .„ . L% | } C 5 %F
N %5L% | } C 5 .45
N , | } C • "
N %L % L% % | } C < )
N L)L % . %L| }C )6 '

0 @] ^ Q ;
>% ( ( K ( _

U2 > _ ` K ;


( a b
^) .. ‡ L z L .L a.
u1
u1U
u1c

/ R "

Teacher’s Students’acts

[[
0 N lesson

I
( )

N % % | } C 6 " | ,%L}}
N. | } C ?, |. , } %L L % ))5
N„ . L| }C 5 H |. , } , ))5
N .„ . L% | } C 5 %F |. , }
N %5L% | } C 5 .45 | L; ) }
N , | } C • " | ,%L}
N %L % L% % | } C < ) | L; ) }
N L)L % . %L| }C )6 ' 5

d R

/ S /M}
C. . . .

N 1. . a. ) L ,%L. [x (qd . .C
vŒ % . %L L%LX•
N a 5. C v 5 , %L ).L ) ,L L „LL
n
m ) , L% . L ,.L•
N o) 5. L L ) L ,%L

" # S 0U T N „ )L ) .. ) . L
N t, . % , L Q,L. .2 L L

(Π% . n m ) , X
(Π5 L. m n l. % X
(Π. L % X
(Π. L L X %L L Q,L. .

N 1. . .. %L L ) ,L . )L )5 .„L% L
Q,L. .
$ j L). C
N mL . .. .„L% %.2
N ^ ))L . ..l .„L%. L. %L %%L %L .„L%
dY
’ N„ % %.

[q
!


?? "*& . | T Y0 0(

N 1. . a. ) L %,L q %, .
% , L ,%L ) . L ,%L
N 1. . .. .„L% L Q,L. . ) %
Xv„ % . .X )L( %.( >M22
Xv Œ %L L%L L ,%L X „ 5X
N 1. . .. ) . L L L L%l. L. % z
. . z . L ,%L2E, L%L %L . L
. L.2 1. . .. ) . L %Lz,))52ƒz L5 %L %,L(
%L L L 2 ƒz L5 %L z ).L( LL . )L 2 ).L
N j L). C > L%L . L)L . 2 z L5 %L %%L
N^ L C „ % , ))5
X 1%L 5 , ) . L % „% L X
X Œ L „ )) 5 , %L L X
N mL . .. L . , ))5
N € L. %L %%L 2

i
D ’
" ’
" ’
" ’
" ’
" #
" ’
"

|> . . L ,%L z L 2> L & . L;
L %Lz% L% % 2 > L%Ll. "
L „LL L . „ . L% L L)L % . L2 > L%Ll.
)L „ c %.2 EL. L L „ .
L . L }
5L.
I06 I J / & >.* .% . / 5L.
L „ ))
( ƒ. L%L L)L . L) % X 5L.
[( Œ L%L . X L „ ))
q( ƒ. L%L . L)z X L; L ,%L
U( ΠL%L . X
c( 1%L L%L 5 ) .X
f2 ΠL%L %L L5 X
u2 1%L L%L 5 . z .X
[U
w2 Œ L%L %L L5X L L„ % .

III ' 8 & & .9 .J .

N 1. . .. L)) „ % . , L L 2
N j L). C . (
N mL .. L)) L. %L %%L 2
N 1. . .. L L . %, ,%L z % , .C
”> L%L D . ˆ %L 22222222222”
N1. . .. L)) . L L 2 % , „ %
N j L). C > L%L . . L L L 2
a C > L%L . . %L L L
a[ C > L%L . . %L . L) L
Xn „ 5 .L L L. „ )) L % .. . 5 X
N‡ L. L ) .. % , . zqN L. N ^ L .2
N mL .. L . % , . L. %L
%%L 2

? ? ""
tL L . L„ % . , L% . L . L% . L
B B f "
m 2 z ,. u | U }D 1 | q „ % .}

‰i &


~, quá trình gi ng d y tôi th y vi c phân ph i các ti t h c cho t ng bài
theo phân ph i ch ng trình c a b giáo d c và ào t o là t ng i phù h p và
trong ti t h c thì h c sinh u có c h i nói c bi t trong các ti t h c “ PPP” .
Nh ng do s l ng h c sinh ông trong m t l p h c mà trong m t ti t h c ch
có 45 phút thì không có nhi u th i gian cho h c sinh th hi n h t kh n ng c a
mình và r t khó giáo viên u n n n cho t ng h c sinh trong m t ti t h c ó.
Vì v y c s quan tâm c a ban giám hi u nhà tr ng . nhóm Anh
trong tr ng chúng tôi th ng t ch c thi hùng bi n b ng ti ng Anh cho h c
sinh trong các gi o ngo i khoá ho c các cu c thi “ tài trí h c trò” . Mu n có
c cu c thi l n toàn tr ng nh v y thì h c sinh ph i c t ch c l pc a
mình theo s h ng d n c a giáo viên . Tôi ã cho các em thành l p câu l c b
ti ng Anh . M i l p là m t câu l c b và h c sinh nói t t ti ng Anh s là ng i

[c
d n ch ng trình và khuy n khích các em nói b ng ti ng Anh càng nhi u càng
t t .Tôi s s p x p th i gian t i d v i các em và cùng các em so n các câu h!i
và trò ch i theo n i dung c a bài ã h c và yêu c"u các em s u t"m thêm các
bài mà g"n g#i thi t th c v i các em , nh$ng tình hu ng th c t x y ra xung
quanh giúp các em ti n t i kh n ng giao ti p t t m t cách t nhiên . Các em có
th t ch c sinh ho t câu l c b b ng nhi u hình th c khác nhau nh : hái hoa
dân ch , thi v n áp , thi hùng bi n v m t ch c th , t ch c các trò ch i
, thi hát nh$ng bài hát ti ng Anh … nh m t o không khí sôi n i . Sau m i gi
sinh ho t t ng k t l i nh$ng ki n th c mà h c sinh c"n ph i n m v$ng và
tuyên d ng nh$ng h c sinh nói t t , bên c nh ó ph i ch ra nh$ng sai sót mà
các em ã m c ph i giúp các em hoàn thi n kh n ng giao ti p c a mình .
~, I G $ # . ),5I 5
5 8 K < L K )& !2m # .
%y % O %! $ 2a ' , K L +
# ? $ A, 2 ^ = .+ ),5I ? = ;,5& .+ K . 5
I < # . G $ ' I 8 5
E e qd g ( 5 , e c g
m' u1cC >/ e [c g ( N Udg( >E N [cg ( 5 , e dg
?5 , & %# I %@ ),5I * K #
. % 8 Q, % 5( % W # .` # . 8 K
/ 2 E& & ),0 ,5 # . + • r !)
/ h + < J A, C # ,-
h ' 5 %& )' # = ;,5& .F G % ,- ./
5( # . ( J 1 () ? A 5 < % '
)' 2
[f
€ # . 1 / ) 8 - Q, % %@ ),5I ( 8 / A,
= .S )+ S 0 8 + & / 6 7 .+
+ h ) = # = 52 ?5 &
# . S I ( 6 (. ( ,5 +
< # . 2 v •) * K %6 Q,5 9 %+ ' 4
) < I ( G < I 5 # 9 2 3!
= !, # . 8 %@ ),5I ) & G % - =
# 2€ & 8 ) 4 $ . % I 1 = ;,5&
( ,… 2 ^ 8 ; 9 Y5 ) 0 I 4 8(
0 ?5 & 8 )6 & T ( 5&, $ ( Y ) ' #
. ( ?5 .` L 0 % I #
• 1 ) %
)& $ = 2 3 A, 4 ' %!
! P " 9 ' ' %& ' 2 3! 5&, ,
%& .+ I ( $ )6
I ! # . ' 8 K / I #
< L .` I, Q,8 $ 2

!" # $ % &

2 >L;
[2 jL ) 5
q2 o% L L Q,L. z % ) , L L
U2 1 % ,%.L z % L L%.2
KL D/ ' M; 0 $ N O PPQ
I J ,
[u
M CL C

A. PH N M U: Trang 1
I.Lý do ch n tài
1. C s lý lu n
2. C s th c ti%n ( Trang 2)
II. i t ng nghiên c u và nhi m v nghiên c u: - trang 3
1. & i t ng nghiên c u
2. Nhi m v nghiên c u.
III. Các ph ng pháp nghiên c u – Trang 3 - 4
1. Ph ng pháp quan sát , i u tra.
2. Ph ng pháp phân tích t ng h p

B. N I DUNG NGHIÊN C U – trang 4
I. S phân chia c a m t ti t h c “ Practice” – trang 4 -5
1. Presentation
2. practice
3. Production
II. Các th thu t d y h c – Trang 5 – 8
1. Các th thu t cho ph"n “ presentation”
2. Các th thu t cho ph"n “ Practice”
3. Các th thu t cho ph"n “ production”
III. Vai trò c a giáo viên: Trang 8 – 17
1. Vai trò c a giáo viên trong ph"n : Presentation
2. Vai trò c a giáo viên trong ph"n : Practice
3. Vai trò c a giáo viên trong ph"n : Production
IV. M t s ví d c th : Trang 17 – 24
1. Unit 15 : Going out – Lesson 1 : A 1
2. Unit 3: At home : Lesson 1 : A 1,3

C. K T QU T C – trang 25
D. K T LU N – Trang 26
E. TÀI LI U THAM KH O – trang 26
[w
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản