Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

Chia sẻ: yoghurt_5321

nguồn lực con người được xác định là quan trong nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Chính vì thế, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 09/12/2000 Quốc hội đã có quyết định số 40 về đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu : "Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay, đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ các nguồn lực, trong đó
nguồn lực con người được xác định là quan trong nhất nhằm đáp ứng yêu cầu
của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Chính vì th ế, con ng ười
vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh t ế - xã h ội. Đ ứng tr ước yêu c ầu
đó, ngày 09/12/2000 Quốc hội đã có quyết định số 40 về đổi mới giáo dục phổ
thông với mục tiêu : "Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục,
sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn di ện cho
thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ph ục vụ công nghi ệp hoá
- hiện đại hoá đất nước."
Trong hệ thống giáo dục Quốc dân, Tiểu học là bậc h ọc có ý nghĩa r ất
quan trọng đối với sự vận động và phát triển toàn hệ thống, là bậc học nền tảng
đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát tri ển toàn di ện nhân cách c ủa con
người, là nền móng vững chắc cho toàn bộ hệ thống giáo dục Quốc dân.
Bắt đầu từ năm học 2002 - 2003, chương trình - SGK mới triển khai đại
trà trên cả nước. Ngay từ năm học đầu tiên, với tinh thần và quyết tâm cao, địa
phương và nhà trường đã ưu tiên những gì tốt đẹp nhất cho các lớp thay sách:
phòng học tốt nhất, giáo viên có năng lực, ... Tập thể giáo viên cũng chuy ển
mình hoà nhịp cùng các trường trong toàn huyện, bước đầu đã có những thành
quả đáng kể trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn Toán nói
riêng. Tuy nhiên, đối với môn Toán, việc làm thế nào để học sinh tiếp cận vấn
đề đặt ra của bài toán, tự mày mò tìm hiểu dưới s ự tổ ch ức h ướng dẫn c ủa giáo
viên để từ đó tự tìm ra kiến thức là một bài toán mà đội ngũ giáo viên tr ường
Tiểu học số 1 Triệu Long còn vướng mắc. Đây cũng là vấn đề bản thân tôi quan
tâm từ nhiều năm nay . Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy h ọc môn Toán
bằng con đường cải tiến và đổi mới phương pháp dạy h ọc sao cho m ỗi h ọc sinh
thực sự được tham gia vào quá trình học Toán với những hoạt động nh ẹ nhàng,
tự nhiên mang lại hứng thú và say mê học tập của học sinh nên tôi chọn đề tài:
"Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học môn Toán lớp 2 theo
hướng tiếp cận vào học sinh."

B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Đối mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách đổi mới
giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy h ọc sẽ
làm thay đổi tận gốc nếp nghĩ, nếp làm của các thế hệ h ọc trò - ch ủ nhân t ương
lai của đất nước. Hơn nữa, trước thực tiễn đổi mới của mục tiêu giáo dục, nội
dung chương trình Tiểu học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh thì
đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định trong các nghị quyết TW 4

1
(khoá VII) và nghị quyết TƯ 2 ( khoá VIII), được thể chế hoá trong luật Giáo
dục và được cụ thể hoá trong chỉ thị 15 của Bộ GD&ĐT.
Trong luật giáo dục, khoản 2, điều 24 đã ghi: " Phưong pháp giáo d ục ph ổ
thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù h ợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn
luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn , tác động đến tình cảm, đem lại
niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh."
Có thể nói, tư tưởng và cũng là mục đích của quá trình đổi mới ph ương
pháp dạy học cũng là tích cực hoá hoạt động học tập của h ọc sinh . Tích c ực
trong hoạt động học tập của học sinh th ực ch ất là tính tích c ực nh ận th ức đ ược
đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình
chiếm lĩnh tri thức."
Khác với quá trình nhận thức nghiên cứu khoa h ọc, quá trình nh ận th ức
trong học tập không nhằm phát hiện những điều loài người chưa biết mà nh ằm
lĩnh hội những tri thức mà loài mgười tích luỹ được. Tuy nhiên trong h ọc tập,
học sinh cũng phải "khám phá" ra những hiểu biết mới của bản thân. Học sinh
sẽ thông hiểu, ghi nhớ những gì đã lĩnh hội được qua hoạt động chủ động, nỗ
lực của chính mình.
Tính tích cực nhận thức trong hoạt động học tập liên quan mật thiết với
động cơ học tập và thường được biểu hiện như: hăng hái trả lời câu h ỏi của
giáo viên, bổ sung các câu trả lời của bạn, nêu thắc mắc đề nghị giải thích
những vấn đề chưa đủ rõ, chủ động vận dụng kiến thức, kĩ năng đã h ọc đ ể
nhận thức vấn đề mới.
Cũng như các môn học khác trong hệ thống chương trình Tiểu học, môn
Toán đã thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Ti ểu h ọc. Vì v ậy, vi ệc
hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới có vai trò quan trọng
trong quá trìn hình thành và phát triển tư duy Toán học của học sinh, bởi lẽ :
- Quá trình tự tìm tòi, khám phá sẽ giúp h ọc sinh rèn luy ện tính ch ủ đ ộng ,
sáng tạo trong học Toán.
- Học sinh sẽ hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn kiến thức nếu như chính mình tìm
ra kiến thức đó hoặc góp phần cùng với các bạn tìm tòi, khám phá, xây d ựng
kiến thức.
- Trong quá trình tìm tòi, khám phá, học sinh t ự đánh giá ki ến th ức c ủa
mình khi gặp khó khăn chưa giải quyết được vấn đề, h ọc sinh t ự đo đ ược thi ếu
sót của mình về mặt kiến thức, về mặt tư duy và tự rút kinh nghiệm. Khi tranh
luận với các bạn, học sinh cũng tự đánh giá được trình độ của mình so với các
bạn để tự rèn luyện, điều chỉnh.
- Trong quá trình học sinh tự tìm tòi, khám phá, giáo viên bi ết được tình
hình của học sinh về mức độ nắm kiến thức từ bài học cũ, vốn hiểu bi ết, trình
độ tư duy, khả năng khai thác mối liên hệ giữa những yếu t ố đã bi ết v ới nh ững
yếu tố phải tìm, ...
2
- Học sinh tự tìm tòi, khám phá sẽ rèn luyện được tính kiên trì, vượt khó
khăn và một số phẩm chất tốt của người học Toán như: tự tin , suy luận có cơ
sở, coi trọng tính chính xác, tính hệ thống .
Như vậy, đổi mới phương pháp dạy học Toán nhằm tạo điều kiện để cá
thể hoá dạy học và khuyến khích dạy học phát hiện vấn đ ề đ ồng th ời phát tri ển
năng lực, sở trường của từng học sinh trở thành người lao động ch ủ đ ộng, sáng
tạo.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Thuận lợi
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quy ền đ ịa
phương, sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Phòng GD&ĐT, sự ủng hộ nhiệt tình
của phụ huynh học sinh. Đội ngũ giáo viên hăng hái, hiệt tình trong m ọi ho ạt
đông, có tinh thần trách nhiệm và có ý thức học h ỏi đ ể nâng cao tay ngh ề. 100%
giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trình độ ĐHTH: 08/30 – 27,6 %
Trình độ CĐSP : 14/30 – 48,3 %
(Có 03 giáo viên đang theo học đại học)
Đặc biệt đội ngũ giáo viên thấy rõ tầm quan trọng của đổi mới ph ương
pháp dạy học, có nhận thức đúng đắn về quan điểm đổi mới phương pháp dạy
học. Đa số giáo viên nắm được nội dung chương trình - SGK m ới và ph ương
pháp dạy học để có thể chuyển tải nội dung chương trình mới đến h ọc sinh,
một số giáo viên có chuyển biến tích cực trong th ực hành đổi mới ph ương pháp,
ỷư dụng có hiệu quả bộ đồ dùng dạy học Toán, tổ ch ức các hoạt đ ộng h ọc t ập
phù hợp giúp học sinh tích cực, chủ động nắm kiến thức và rèn luyện kĩ năng.
Ban giám hiệu nhà trường thực sự quan tâm, chăm lo đ ến ch ất l ượng giáo
dục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ giáo viên, xây dựng ni ềm
tin chắc chắn cho tập thể sư phạm.
Học sinh phần lớn đều ngoan, có ý thức học tập, trong các giờ Toán h ọc
sinh tham gia các hoạt động học tập tích cực, tự giác dưới sự hướng dẫn giúp đỡ
của giáo viên.

2. Khó khăn
Tuy được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên nhưng đứng trước
yêu cầu đổi mới về nội dung và phương dạy học theo chương trình - SGK mới
hiện nay, một số giáo viên chưa nắm bắt kịp thời. Việc ti ếp c ận, v ận d ụng các
phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, th ầy là
người hướng dẫn tổ chức còn hạn chế, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
Trong dạy học môn Toán, nhìn chung phần lớn giáo viên còn ph ụ thuộc
vào sách giáo viên và sách thiét kế, ch ưa mạnh dạn thay đổi tr ật t ự các b ước
trong quá trình tìm hiểu bài, đối với rèn luyện kĩ năng, giáo viên còn làm thay,
hướng dẫn quá chi tiết mà chưa quan tâm đến việc gợi mở để học sinh biết cách
3
phân tích bài toán để tự học sinh tìm ra được h ướng đi và s ử d ụng ki ến th ức đã
học vào để giải quyết vấn đề từng bài toán.
Ở mỗi tiết dạy, vẫn còn hiện tượng bắt học sinh chờ đợi nhau trong quá
trình làm bài, chưa có kế hoạch giúp học sinh tiếp thu ch ậm và khuy ến khích
học sinh khá giỏi làm nhiều bài tập. Mục đích của nhiều ti ết d ạy là làm sao gi ải
quyết hết số lượngbài tập trong SGK mà chưa chú ý giúp h ọc sinh khai thác các
nội dung tiềm ẩn trong các bài tập.
Giáo viên chưa mặn mà lắm với bộ đồ dùng thực hành Toán c ủa h ọc sinh
bởi lẽ học sinh đưa ra đưa vào sẽ ảnh hưỡng đến "quỹ thời gian" của mỗi tiết
dạy, vả lại một số giáo viên còn lúng túng trong cách s ử dụng và có s ử d ụng
chăng nữa thì mục tiêu và hiệu quả chưa cao. V ới yêu cầu đ ổi mới hi ện nay,
chương trình không còn là pháp lệnh. Bám sát mục tiêu môn học, giáo viên có
quyền thay đổi nội dung, tách, ghép các tiết học khi được sự nhất trí c ủa hiệu
trưởng, Thế nhưng, việc bám sát phân phối chương trình của Bộ Giáo dục vẫn
là giải pháp tối ưu của giáo viên.
Hình thức tổ chức các hoạt động học tập còn đơn vị đơn điệu, các tình
huống đưa ra ít hấp dẫn, trò chơi học tập chưa phong phú. Hơn nữa trình đ ộ tư
duy, vốn hiểu biết kiến thức cơ bản ở lớp 1 chưa chắc chắn vẫn tồn tại thói
quen học vẹt, ghi nhớ máy móc và một số học sinh còn ghi nh ớ th ụ đ ộng, ch ỉ
tiếp nhận những điều có sẵn chưa chịu khó tìm tòi, khám phá đ ể tìm ki ếm ki ến
thức.
Mặc dầu đã được quan tâm, đầu tư nhưng cơ sở vật chất phục vụ dạy
học chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới như: bàn ghế, phòng học, thiết bị dạy
học,...

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
TOÁN 2 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TRIỆU LONG
Qua nghiên cứu tài liệu và thực tế 5 năm chỉ đạo thực hiện ch ương trình -
SGK Toán 2. Tôi xin đưa ra một số biện pháp nh ằm nâng cao ch ất l ượng d ạy
học Toán 2 theo hướng tiếp cận vào học sinh.

1. Bồi dưỡng về nhận thức cho đội ngũ
Chúng tôi xác định rằng : Đổi mới phương dạy học ở Tiểu học chỉ thành
công khi toàn thể giáo viên nhà trường nhận thức rõ về v ị trí, m ục tiêu, quan
điểm cũng như xu thế đổi mới phương dạy học. Khi vấn đề được sáng tỏ, thấm
nhuần nó sẽ tạo động cơ hành động đúng đắn ở mỗi con người. Vì vậy, chúng
tôi đã tổ chức cho đội ngũ giáo viên học tập nắm chắc các nội dung: Mục tiêu
giáo dục Tiểu học, định hướng phát triển giáo dục giai đoạn .2001 - 2010 đã
được xác định rõ trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần th ứ IX, các tài li ệu
liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng thường xuyên chu kì
III,...
4
Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người giáo viên trong
việc đổi mới phương pháp dạy học, từng bước khắc phục tư tưởng ỷ lại, ngại
hkó, chờ đợi những gì có sẵn để thực hiện theo một cách rập khuôn, máy móc.
Động viên khích lệ tinh thần sáng tạo, khả năng tiếp cận, sử dụng các phương
pháp dạy học một cách linh hoạt , ý chí quy ết tâm kh ẳng đ ịnh mình c ủa giáo
viên.

2. Xây dựng kế hoạch - chỉ đạo thực hiện
2.1. Thành lập ban chỉ đạo :
- Thành phần: 5 đồng chí
+ Đồng chí Hiệu trưởng; Trưởng ban
+ Đồng chí P.Hiệu trưởng : Phó ban
+ Ba đồng chí tổ trưởng: Ban viên
- Nhiệm vụ:Theo dõi tình hình thực hiện của giáo viên d ạy lớp 2 và ch ất l ượng
học tập của học sinh.
+Nghiên cứu , xây dựng kế hoạch bài dạy đổi mới cho mỗi loại bài dặc trưng.
+Thực hành dạy các chuyên đề.
+Thực hiện công tác tuyên truyền, .quán triệt các văn bản, thực hiện công tác bồi
dưỡng giáo viên dạy lớp 2.
+Kiểm tra dánh giá, rút kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy h ọc theo h ướng
tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh.
-Các bước thực hiện:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch bài dạy.
Bước 2: Chỉ đạo thí điểm.
Bước 3: Chỉ đạo đại trà.
Bước 4: Kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm.

2.2 Xây dựng kế hoạch bài dạy
2.2.1 Xác định phương pháp dạy học từng dạng bài
* Đối với "tiết học bài mới" chúng tôi yêu cầu giáo viên nghiên c ứu kĩ đ ể
xác định : Khác với chương trình cũ, phần bài mới trong các ti ết d ạy bài m ới
thường không nêu kiến thức có sẵn mà thường chỉ nêu các tình huống có v ấn đ ề
để học sinh hoạt động và tự phát hiện ra kiến th ức m ới theo s ự h ướng d ẫn c ủa
giáo viên, với sự trợ giúp của các đồ dùng học tập, Th ời lượng th ực hành chi ếm
khoảng 50% - 60% thời lượng của tiết học. Vì vậy tuỳ theo kh ả năng của từng
học sinh mà tổ chức cho các em thực hiện một số hoặc toàn bộ bài t ập th ực
hành, trong đó không được bỏ qua các dạng bài tập cơ bảnnhất. Đông th ời, trong
"Tiết học bài mới" giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh ho ạt đ ộng h ọc t ập đ ể
giúp học sinh:
Thứ nhất: Tự phát hiện và tự giải quyết nhiệm vụ bài học
Ví dụ: Dạy bài "11 trừ đi một số "
5
Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các bó que tính và que tính rời để
học sinh tự nêu được: Có một bó một chục que tính và một que tính, t ức là có 11
que tính, lấy bớt đi 5 que tính thì còn l ại m ấy que tính?( 11- 5 = ?) Ti ếp t ục
hướng dẫn thực hiện các thao tác trên que tính đ ể h ọc sinh nêu và làm đ ược, đ ể
bớt đi 5 que tính lúc đầu ta bớt đi 1que tính rời (11- 1 = 10 ).Sau đó ph ải tháo bó
que tính ra, lấy bớt tiếp 4 que tính nữa còn lại 6 que tính ( 10 - 4 = 6 ). Nh ư v ậy:
11 - 5 = 6
Tương tự như trên cho học sinh tự tìm kết quả của các phép tính trừ :
11 - 2 ; 11 -3 ; 11- 4 ; 11- 6 ; 11- 7 ; 11- 8 ; 11- 9
Thứ hai: Tự chiếm lĩnh kiến thức mới
Sa khi học sinh tìm được kết quả các phép trừ nêu trên, giáo viên cần t ổ
chức cho học sinh ghi nhớ các công thức trong bảng trừ của bài : " 11 tr ừ đi m ột
số " bằng cách tái hiện các công thức vừa hấp dẫn vừa khích l ệ h ọc sinh thi đua
học tập như che lấp hoặc xoá từng phần rồi toàn bộ công thức và tổ ch ức cho
học sinh thi đua lập lại ( nói, viết ...) các công thức đã h ọc. Để kh ẳng đ ịnh h ọc
sinh đã tự chiếm lĩnh kiến thức mới như thế nào thì sau khi h ọc sinh ti ếp thu bài
mới, học sinh phải làm được các bài tập trong SGK.
Quá trình dạy học Toán như vậy sẽ dần dần giúp học sinh biết cách phát
hiện, chiếm lĩnh kiến thức mới và cách giải quyết các vấn đề gần gũi với đời
sống.
Thứ ba: Thiết lập được mối quan hệ giữa kiến thức mới với kiến thức đã
học.
Ví dụ: Khi dạy học phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Ở mỗi ti ết h ọc
này, giáo viên phải yêu cầu học sinh huy động các kiến th ức ở l ớp 1 đ ể t ự phát
hiện ra nội dùng mới . Chẳng hạn : 9 + 5 = ?
Học sinh phải huy động kiến thức đã học như: 9 + 1 = 10 ; 10 + 4 = 14.
9
Cách viết theo hàng ngang : 9 + 5 = 14, theo cột dọc +
5
14
Đặt kiến thức mới trong mối quan hệ với kiến thức đã học. Nếu th ực
hiện phương pháp dạy học bài mới như vậy không những tạo điều ki ện ôn t ập,
cũng cố kiến thức đã học, giúp học sinh huy động để phát hi ện, chi ếm lĩnh, v ận
dụng kiến thức mới, tìm ra những nội dung còn tiềm ẩn trong từng bài học mà
còn góp phần rèn luyện cách diễn đạt thông tin bằng lời, bằng kí hiệu, phát triển
các năng lực tư duy của học sinh.
* Đối với tiết "Luyện tập thực hành"
Nội dung luyện tập, thực hành không chỉ có trong các tiết luyện tập, luyện
tập chung, ... mầ còn chiếm tỉ lệ khá lớn trong các ti ết d ạy h ọc bài m ới. Nhi ệm
vụ chủ yếu nhất của dạy học thực hành, luy ện tạp là củng c ố các ki ến th ức và
kĩ năng cơ băn cảu chương trình, rèn luyện các năng lực thực hành, giúp học sinh

6
nhận ra rằng: Học không chỉ để biết mà học còn để làm, để vận dụng. Vì th ế
chúng tôi chỉ đạo giáo viên dạy lớp 2 khi dạy dạng bài này cần:
- Giúp mọi học sinh đều tham gia vào hoạt động thực hành, luy ện t ập theo
khả năng của mình. Tạo ra sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đối tượng h ọc
sinh.
- Khuyến khích học sinh tự đánh giá kết quả thực hành, luyện tập.
- Giúp học sinh nhận ra kiến thức cơ bản của bài học trong s ự đa d ạng và
phong phú của các bài thực hành, luyện tập.
- Tập cho học sinh thói quen không thoả mãn bài làm c ủa mình, với các
cách giải có sẵn.

2.2.2 Mẫu kế hoạch bài dạy:
Trên cơ sở quy định của phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,
chúng tôi quy định lập kế hoạch bài dạy theo 2 mẫu: Mẫu chi ti ết và mẫu cơ
bản. Dưới đây là mẫu thiết kế bài dạy theo mẫu chi tiết:
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết Tên bài dạy:
Những hoạt động dạy học chủ yếu:

Các hoạt động Hoạt động cụ thể
7
1. Bài cũ:

2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
- Mục tiêu -Giáo viên ghi đề bài
- Phương pháp
- Đồ dùng

HĐ2: Tìm hiểu bài - Giáo viên đặt vấn đề, gợi mở
- Mục tiêu Học sinh thảo luận, tìm tòi, giải quyết vấn đề
- Phương pháp - Giáo viên kết luận
- Đồ dùng:

HĐ3: Luyện tập - Giáo viên giao việc
- Mục tiêu - Học sinh làm bài tập
- Phương pháp - GV theo dõi giúp đỡ học sinh yếu, kém
- Đồ dùng - Học sinh trình bày kết quả - nhận xét, bổ sung
- Khẳng định kết quả, chốt kiến thức.
HĐ 4: Củng cố - Dặn dò:
- Mục tiêu - Giáo viên lựa chọn hình thức phù hợp
- Phương pháp
- Đồ dùng


2.2.3 Chỉ đạo điểm:
Để minh chứng cho tính hiệu quả của việc đổi mới dạy học môn Toán,
tạo niềm tin, định hướng cho giáo viên. Chúng tôi ch ọn giáo viên có trình đ ộ
nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có uy tín thể hiện 2 tiết dạy ở 2 dạng bài.
Giáo viên lựa chọn: đ/c Nguyễn Thị Liễu - Dạy lớp 2B
Bài dạy: Tiết 1 - 9 cộng với một số
Tiết 2 - Luyện tập chung
Chúng tôi tổ chức cho giáo viên toàn trường dự giờ, sau khi d ự gi ờ, t ất c ả
giáo viên phải có ý kiến nhận xét, góp ý trên tinh thần cởi mở, nhằm phân tích,
trao đổi để tìm ra những dấu hiệu bản chất của đổi mới phương pháp dạy học
Toán phù hợp với nội dung chương trình - SGK Toán 2. Qua ý ki ến c ủa các
thnhf viên trong hội đồng sư phạm, chúng tôi rút ra kết luận như sau:
- Về giáo viên: Giáo viên nắm vững kiến thức, xác định đúng mục tiêu ti ết
dạy, rèn lyện kĩ nămg thực hiện các phép tính chu đáo. Tiến trình dạy học hợp lí,
phối hợp nhịp nhàng các hoạt động của giáo viên và h ọc sinh. S ử d ụng linh ho ạt
các phương pháp dạy học truyền thống và tích cực trong dạy học Toán nh ư:

8
Phương pháp gợi mở vấn đề, phương pháp trực quan, th ực hành luy ện t ập, d ạy
học theo nhóm, dạy học phát hiện vấn đề, trò chơi học tập.
Hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp đối tượng học sinh trong lớp, đã t ạo
điều kiện, tình huống để học sinh phát huy được tính độc lậpp, sáng tạo.
- Về học sinh: Học sinh tham gia các hoạt động học tập tích c ực, tự giác.
Mỗi vấn đề, tình huống giáo viên đưa ra học sinh h ứng thú, sôi n ổi trao đ ổi,
tranh luận đưa ra ý kiến của bản thân, nhóm mình. Các em th ực hiện yêu c ầu
của giáo viên một cách tự tin, đặc biệt là các em được tạo điều kiện để thể hiện
mình trước tập thể lớp. Học sinh nắm chắc kiến thức, vận dụng làm bài tập
nhanh, chính xác.
Nhìn chung, hai tiết dạy không những đảm bảo kiến thức cơ b ản chính
xác và có hệ thống mà còn mở rộng tầm hiểu biếtcủa học sinh vào thực tế. Hạot
đọng dạy học diễn ra đảm bảo tính khoa học, kích thích được tư duy độc lập,
phát huy năng lực của mỗi học sinh. Cuối buổi thảo luận 100% giáo viên đ ều
khẳng định tiết học thành công và nhất trí rằng: Dạy học theo hướng tiếp cận
vào học sinh hoàn toàn áp dụng được vào thực tiễn dạy học Toán 2 ở đ ơn v ị
chúng tôi.
2.2.4 Chỉ đạo đổi mới đại trà
Quá trình chỉ đạo điểm đã tạo tiền đề vững chắc để chúng tôi tiến hành
chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học đại trà trong toàn trường. Chúng tôi yêu
cầu giáo viên tự thiết kế bài dạy, làm đồ dùng dạy h ọc, phân công thành viên
trong ban chỉ đạo góp ý, bổ sung kế hoạch bài học. Sau đó chúng tôi trực ti ếp d ự
giò, đánh giá rút kinh ngihệm, chỉ rõ những mặt được và chưa được của t ừng
tiết dạy. Bên cnhj đó chúng tôi còn tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dưới nhiều hình thức khác nhau: Tham gia đầy
đủ các lớp thay sách, các chuyên đề phòng tổ chức. Hàng tháng, chúng tôi t ổ
chức chuyên đề đối với các môn học, yêu cầu giáo viên nghiên c ứu k ỉ m ục tiêu,
nội dung của bài, ý đồ SGK, dạy thể nghiệm, bố trí cho giáo viên toàn trường dự
giờ, rút kinh nghiệm để đi đến thống nhất quy trình, ph ương pháp d ạy h ọc t ỏng
điều kiện thực tế của đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo nếu có đi ều gì v ướng
mắc, chúng tôi tổ chhức sinh hoạt chuyên môn để giúp giáo viên tháo g ỡ khó
khăn, nâng cao chất lượng dạy học, sau mỗi đợt, mỗi học kì theo hướng dẫn của
phòng GD&ĐT, chúng tôi tổ chức hoọi thảo trao đổi về đổi mới ph ương pháp
dạy học, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, kết quả đạt được, những tồn tại,
thiếu sót từ đó tìm ra biện pháp khắc phục để thực hiện có hi ệu qu ả ch ương
trình và SGK mới. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên
nhằm thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu bằng cách yêu c ầu giáo viên vi ết
sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, nhà trường có sự tổng kết, đánh
gia hoạt động này vào cuối học kì, cuối năm học và ph ổ biến nhân rộng những
kinh nghiệm hay, những biện pháp tốt vào năm học tới.

9
3. Công tác kiểm tra
Chúng tôi xác định kiểm tra, đánh giá là việc làm thường xuyên, liên tục và
thấy được kiểm tra là một mắt xích quan trọng của quá trình ch ỉ đ ạo ho ạt đ ộng
dạy học. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra hồ sơ, nền nếp dạy h ọc và th ực hi ện quy
chế, quy định chuyên môn, tôi quan tâm và dành nhiều thời gian để dự giờ (báo
trước, đột xuất, kiểm tra chuyên đề ,...) . Để có hiệu quả cao nh ất, tôi luôn xác
định mục đích dự giờ, từ đó chọn những tiết dạy có tính ch ất đại di ện cho t ừng
dạng bài, kiểu bài hoặc từng chủ đề ... sau mỗi tiết dự giờ, tôi sắp xếp thời gian
hợp lí để trao đổi, rút kinh nghiệm, nhận xét cái hay, cái tồn t ại c ủa ti ết d ạy.
Định hướng chung về phương pháp và hình thức tổ ch ức dạy học cho một ki ểu
bài, dạng bài ... để áp dụng lâu dài.
Song song với công tác dự giờ là kiểm tra, khảo sát ch ất l ượng h ọc sinhvì
ràng, việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên dù khách quan cũng
không thể nằm ngoài chất lượng của chính học sinh. Đó là hiệu quả cao nh ất
không ai phủ nhận được. Vì thế, chúng tôi tổ chức nghiêm túc, đúng quy ch ế các
đợt khảo sát chất lượng để phân tích, đánh giá kết quả qua từng thời điểm, từ đó
điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp.

4. Chỉ đạo sử dụng phương pháp dạy học - Tăng cường cơ sở v ật ch ất,
thiết bị dạy học
Đi cùng với đổi mới phương pháp dạy học là việc đổi mới trang thiết bị,
đồ dùng dạy học trong nhà trường. Việc sử dụng thành thạo những ph ương ti ện
và đồ dùng dạy học là điều kiện thuận tiện cho giáo viên tổ ch ức các ho ạt đ ộng
học tập. Nhất là đối với môn Toán. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, chúng tôi t ổ
chức cho giáo viên dạy lớp 2 làm quen với đồ dùng dạy h ọc hi ện có, h ướng d ẫn
chi tiết cách sử dụng để tránh hiện tượng giáo viên lúng túng khi lên lớp. C ử
giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do phòng GD&ĐT tổ ch ức. Tri ển
khai các tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học và th ường xuyên ki ểm tra vi ệc
mượn đồ dùng dạy học của giáo viên qua bộ phận thư viện - thiết bị. Mặc dù,
đối với chương tình- SGK mới lớp đã trang bị khá nhiều đồ dùng nh ưng th ực t ế
vẫn chưa đáp ứng đủ cho tất cả các tiết dạy. Do đó, chúng tôi phát động phong
trào làm đồ dùng dạy học của giáo viên và đồ dùng học tập của h ọc sinh. T ổ
chức thi tự làm đồ dùng dạy học để động viên, khuyến khích giáo viên tim tòi,
sáng tạo góp phần tạo ranhững tiết học sinh động, lôi cuốn học sinh.

5. Kết quả đạt được
Để chỉ đạo chặt chẽ , có hiệu việc ddooir mới phương pháp dạy h ọc toán
2, chúng tôi đã tiến hành dự 10 tiết dạy của giáo viên kh ối 2, k ết qu ả các ti ết
dạy như sau :10
Số tiết được Xếp loại
Tốt Đạt yêu cầu
đánh giá Khá
SL % SL % SL %
20 7 70.0 3 30.0 0 0

Chất lượng tiết dạy được nâng lên rõ rệt. Có th ể nói, công tác ch ỉ đạo đ ổi
mới phương pháp dạy học môn Toán đã đạt được kết quả đ ược ph ấn kh ởi, cón
ý nghĩa quyết định chất lượng của nhà trường. Đặc biệt việc đổi mới ph ương
pháp dạy học môn Toán 2 đã tạo sự chuyển biến sâu rộng trong tập thể sư
phạm nhà trường, giúp giáo viên nhận thức đúng đắn s ự c ần thi ết ph ải đ ổi m ới
phương pháp dạy học nói chung và môn Toán nói riêng, tạo niềm tin, sự h ứng
khởi và ý thức sáng tạo ở mỗi giáo viên. Đây cũng là cơ s ở cho mỗi giáo viên
phát huy tốt tính tích cực, tự giác từng bước thiết lập s ự tự đ ộng hoá ở t ất c ả cá
bước lên lớp của từng giáo viên.
Bên cạnh đó chất lượng chất lượng học sinh - hiệu quả cao nh ất c ủa đ ổi
mới phương pháp dạy học trong những năm qua đạt được qua bảng s ố liệu sau
đây:

Xếp loại
Năm học Giỏi Yếu
Khá Trung bình
SL % SL % SL % SL %
2006 - 2007 46 61,3 21 28,0 8 10,7

GK2:2007- 46 62,2 18 24,3 6 8,1 4 5,4
2008

Như vậy chất lượng môn Toán lớp 2 đã có sự chuyển biến rõ nét, số
lượng học sinh xếp loại khá giỏi cao, không có học sinh yếu. Điều này đã khẳng
định rằng: đổi mới phương pháp dạy học là một trong nh ững y ếu t ố quy ết đ ịnh
nâng cao chất lượng giáo dục.

C. KẾT LUẬN
Qua thực tế chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, tôi thấy rằng đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận vào học sinh được đông đ ảo giáo
viên, học sinh và xã hội hưởng ứng. Việc đổi mới phương pháp dạy học đồng
bộ, toàn diện đã thổi một luồng sinh khí mới vào diện mạo nhà trường. Mỗi giáo
viên, mỗi học sinh là những cá thể sáng tạo hơn, năng động hơn, t ự ch ủ h ơn.
Đặc biệt đổi mới phuơng pháp dạy học Toán là cơ s ở giúp cho tr ẻ phát tri ển t ự
nhiên về nhân cách, có óc tư duy, sáng tạo, có đủ năng lực và kh ả năng tự tin
trong mọi tình huống, có khả năng độc lập suy nghĩ và đưa ra được quan điểm
11
của chính bản thân. Tuy vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học luôn là một bài
toán, nó được thực hiện mềm dẽo theo đặc điểm riêng từng vùng, từng địa
phương. Đồng thời việc vận dụng cũng dựa theo đặc thù riêng bi ệt c ủa t ừng
môn học. Do đó, việc tìm kiếm những biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp
dạy học cho phù hợp với yêu cầu chung của ngành và thích h ợp với đi ều ki ện
thực tế nhà trường là mối quan tâm thường xuyên của cán bộ quản lí, trong đó
đổi mới phương pháp dạy học Toán 2 là vấn đề quan trọng và c ần thi ết giúp
học sinh hình thành kĩ năng cơ bản, thói quen tư duy logic, sáng tạo từ đó khám
phá kiến thức sâu rộng ở lớp trên.


Triệu Long, ngày 10 tháng 5 năm 2005
Người viếtTrương Thị Hồng Chi
12
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản