Sáng kiến kinh nghiệm: Trường mầm non, chủ đề :Gia đình

Chia sẻ: xaxe09

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngôi nhà của bé: - Cô hướng dẫn trẻ nói về ngôi nhà có các cửa sổ, cửa ra vào, có hàng rào xung quanh, có cỏ cây... - Trẻ tự thoả thuận với nhau về xây ngôi nhà như thế nào và chon vật liệu cho phù hợp - Cô cho trẻ thảo luận để lựa chọn đồ chơi, phân công nhau mỗi trẻ 1 công việc: Trẻ xây hàng rào, trẻ làm bồn hoa, thảm cỏ, ngôi nhà . Cô gợi ý cho trẻ xây dựng ngôi nhà của bé với nhiều...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Trường mầm non, chủ đề :Gia đình

 

 1. Chñ ®Ò : gia ®×nh-ngµy 20-11 ( 4 tuÇn ) (Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 24 /10 – 18 / 11 / 2011) KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn I Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh bÐ (Từ ngày 24 – 28 / 10 / 2011) A. Thể dục s¸ng: 1. §T H« hấp: Hai tay lªn cao gËp tríc ngùc 2. §T Tay: Hai tay sang ngang gËp vµo vai 3. §T ch©n: Hai tay chèng h«ng ®a 1 ch©n ra tríc 4. §T bông: Hai tay chèng h«ng, xoay ngêi 90 ®é 5. §T bËt: Chôm t¸ch ch©n kÕt hîp 2 tay sang ngang lªn cao * Bµi tËp kÕt hîp: Bµi “ ¤ sao bÐ kh«ng l¾c” B Hoạt động chung: Thø LÜnh vùc ph¸t triÓn M«n häc Néi dung Ph¸t triÓn ng«n LQ 2 Th¬: “ Lµm anh” ng÷ V¨n häc KÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh bÐ KPKH Ph¸t triÓn nhËn 3 thøc NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ LQ To¸n sè lîng trong ph¹m vi 6 Tạo h×nh: VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh Ph¸t triÓn thÈm H¸t + VT theo TT chËm: 4 Âm nhạc: mü “ C¶ nhµ th¬ng nhau” Nghe: “Ba ngän nÕn lung linh” TCÂN: TiÕng h¸t ë ®©u Ph¸t triÓn thÓ BËt liªn tôc qua 5 -6 vßng thÓ dôc 5 ThÓ dôc: chÊt Ph¸t triÓn ng«n Lµm quen c¸i ch÷ c¸i E, £ 6 LQVCC: ng÷ C, Hoạt động góc: Tªn Néi Môc ChuÈn bÞ Tæ chøc ho¹t ®éng gãc dung ®Ých yªu cÇu Gãc Trß - Bíc ®Çu - Bé ®å - §ãng vai c¸c thµnh viªn trong gia ch¬i: trÎ biÕt vÒ dïng gia ®×nh: TrÎ ®ãng vai bè, mÑ ch¨m ph© - MÑ nhãm ®Ó ®×nh, bóp sãc trÎ, cho trÎ ( bóp bª ) ¨n bét, con ch¬i theo bª c¸c lo¹i, ch¸o, uèng s÷a; cho con ( c¸c b¹n n vai - Cöa nhãm, v¶i vôn c¸c ®ãng vai ) ®i häc, ®i ch¬i, lµm mãn hµng biÕt ch¬i mµu, quÇn ¨n..... ¨n cïng víi ¸o, bóp bª, - Ch¬i b¸n hµng ë cöa hµng ¨n
 2. uèng, nhau giêng , uèng: Th¸i ®é ngêi b¸n hµng niÒm cöa trong n«i.. në, giíi thiÖu c¸c mãn ¨n, c¸c lo¹i hµng nhãm - §å ch¬i thùc phÈm thÞt c¸ rau xanh... ®Ó thùc - TrÎ biÕt cho TC “ chÕ biÕn mãn ¨n víi kh¸ch mua phÈm nhËn vai Cöa hµng hµng ch¬i vµ ¨n uèng”: - C« vµo gãc ch¬i cïng víi trÎ, gióp thÓ hiÖn B¸n c¸c lo¹i trÎ nhËn vai ch¬i vai ch¬i thùc phÈm - Híng dÉn trÎ mét sè kÜ n¨ng cña - TrÎ n¾m ®Ó chÕ vai ch¬i ®îc mét biÕn mãn - C« gîi ý ®Ó trÎ më réng chñ ®Ò sè c«ng ¨n... ch¬i viÖc cña -Gîi ý ®Ó c¸c nhãm ch¬i biÕt liªn vai ch¬i: kÕt víi nhau trong khi ch¬i, cã sù mÑ ®i chî, giao lu, quan t©m ®Õn nhau trong nÊu ¨n, lóc ch¬i ngêi b¸n hµng mêi kh¸ch mua hµng……. Gãc X©y - TrÎ sö - Khèi x©y - C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn vÒ ng«i dùng dông c¸c dùng c¸c nhµ cña bÐ: x©y “Ng«i vËt liÖu lo¹i - C« híng dÉn trÎ nãi vÒ ng«i nhµ dùng nhµ kh¸c nhau - VËt liÖu cã c¸c cöa sæ, cöa ra vµo, cã hµng cña mét c¸ch x©y nhµ: rµo xung quanh, cã cá c©y... l¾p bД phong g¹ch hoÆc - TrÎ tù tho¶ thuËn víi nhau vÒ x©y ghÐp phó ®Ó c¸c khèi gç ng«i nhµ nh thÕ nµo vµ chon vËt xy dùng h×nh ch÷ liÖu cho phï hîp ng«i nhµ nhËt, khèi - C« cho trÎ th¶o luËn ®Ó lùa chän cña bÐ l¨ng trô, ®å ch¬i, ph©n c«ng nhau mçi trÎ 1 - BiÕt x©y tam gi¸c, c«ng viÖc: TrÎ x©y hµng rµo, trÎ dùng ng«i hµng rµo, lµm bån hoa, th¶m cá, ng«i nhµ . nhµ ë th¶m C« gîi ý cho trÎ x©y dùng ng«i nhµ ®Ñp, hîp cá,hoa....b cña bÐ víi nhiÒu ý tëng s¸ng t¹o lý óp bª - BiÕt sö hoÆc con dông ®å gièng dïng - ®å nhá…. ch¬i mét c¸ch s¸ng t¹o Gãc - VÏ, - TrÎ biÕt - §å dïng - C« hái trÎ vÒ gãc ch¬i xÐ - TrÎ vÒ gãc ch¬i vµ tù tho¶ thuËn sö dông ®å ch¬i ngh d¸n vai ch¬i víi nhau c¸c kü ®µy ®ñ, Ö vµ t« - VÏ, xÐ d¸n vµ t« mµu c¸c ®å dïng n¨ng t¹o phong phó, mµu trong gia ®×nh cña bÐ h×nh ®Ó ®a d¹ng thuËt c¸c - C¾t d¸n vµ trang trÝ cho ng«i nhµ hoµn phï hîp víi ®å cña bÐ thµnh c¸c tõng gãc dïng -Trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i c« bao s¶n phÈm ch¬i
 3. trong cña m×nh - GiÊy qu¸t vµ quan s¸t híng dÉn c¸c thao gia - TrÎ biÕt mµu, bót t¸c cho trÎ trong lóc t¹o h×nh ®×nh ®îc c¸c ®å vÏ, giÊy vÏ - C« cïng ho¹t ®éng víi trÎ, khuyÕn cña dïng trong khÝch trÎ tham gia ho¹t ®éng cïng bÐ gia ®×nh c« vµ c¸c b¹n - C¾t vµ ng«i d¸n nhµ th©n vµ yªu cña trang bÐ trÝ cho ng«i nhµ cña bÐ Gãc - Lµm - TrÎ hiÓu - Cuèn - D¸n c¸c tranh ¶nh c¾t ra tõ t¹p s¸ch ®îc cÊu lÞch nhá chÝ vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña häc tranh t¹o cña ®· cò c¸c ng«i nhµ, vÒ c¸c ®å dïng trong tËp truyÖ cuèn s¸ch hoÆc c¸c gia ®×nh mµ trÎ thÝch... lªn tê giÊy n vÒ vµ c¸ch tê b×a tr¾ng. NÕu kh«ng cã tranh ¶nh th× vµ gia lµm ra ®ãng vµo trÎ cã thÓ vÏ lªn c¸c tê giÊy rêi s¸ch ®×nh cuèn s¸ch thµnh tËp - Díi mçi bøc tranh, c« gi¸o cã thÓ - Lµm - TrÎ biÕt - C¸c lo¹i viÕt nh÷ng tõ ®¬n gi¶n, ng¾n gän thÎ tªn c¸ch lËt s¸ch tranh nãi vÒ néi dung bøc tranh vµ tªn gië tõng truyÖn vÒ cña trÎ trong bøc tranh hay tªn trÎ vÏ trang, biÕt gia ®×nh bøc tranh ®ã c¸ch ®äc bÐ - Mçi bøc tranh, ¶nh ®îc s¾p xÕp s¸ch - Bót s¸p, theo mét trËt tù hîp lý vµ ®ãng l¹i - RÌn giÊy cho trÎ thµnh mét tËp s¸ch. §Ó cuèn s¸ch luyÖn sù t«, hå d¸n... sö dông ®îc bÒn, cã thÓ d¸n c¸c tê khÐo lÐo - Tranh giÊy rêi lªn cuèn lÞch cò cña ®«i ¶nh c¾t tõ - Khi cuèn s¸ch hoµn thµnh, c« vµ bµn tay ho¹ b¸o cò, trÎ cïng “®äc” cuèn s¸ch theo sù - Ph¸t ¶nh chôp s¸ng t¹o cña trÎ triÓn kh¶ c¸ nh©n n¨ng s¸ng t¹o khi lµm s¸ch Gãc Ch¨ - TrÎ biÕt - C©y - H»ng ngµy cho trÎ tíi , xíi c©y, lau m sãc lau l¸ c©y l¸ c©y cho s¹ch bôi trong gãc thiªn xanh, kh¨n kh¸m c©y vµ ch¨m nhiªn lau,b×nh t- ph¸ - Lau sãc c©y. - Híng dÉn trÎ nhÆt l¸ vµng, nªu ®îc íi, xÎng. l¸, tíi - BiÕt lîi ý nghÜa cña c©y xanh ®èi víi cuéc khoa c©y Ých vµ sèng häc tÇm quan träng cña c©y ®èi
 4. víi m«i tr- êng sèng nh thÕ nµo D, Tổ chức hoạt động ngày Thứ 2 ngày 24 th¸ng 10 năm 2011 Hoạt động chung: 1. Tªn hoạt động: Làm quen với văn học Bµi: Th¬ “Lµm anh” I. Môc tiªu: - TrÎ thuéc th¬, ®äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn ®¬c t×nh c¶m qua bµi th¬ - BiÕt ý nghÜa cña viÖc lµm anh, biÕt nhêng nhÞn vµ ch¨m sãc c¸c em nhá II. ChuÈn bÞ: - Tranh th¬ - Bµi h¸t “Lµm anh” - GiÊy tr¾ng vµ bót mµu III. C¸ch tiÕn hµnh: * Ho¹t ®éng 1: Cho c¶ líp h¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” vµ trß chuyÖn: + Chóng m×nh võa h¸t bµi h¸t g×? Bµi h¸t nãi vÒ nh÷ ng ai? + Nhµ chóng m×nh cã anh hay em kh«ng? NÕu lµm anh, lµm chÞ th× chóng m×nh sÏ ch¨m sãc em bÐ nh thÕ nµo? - C« giíi thiÖu tªn bµi th¬ vµ t¸c gi¶: “Lµm anh”. * Ho¹t ®éng 2: D¹y trÎ ®äc th¬ - C« cho trÎ ®äc bµi th¬ 1 lÇn - C« ®äc l¹i cho trÎ nghe 1 lÇn n÷a - C¶ líp cïng ®äc l¹i bµi th¬ vµ vÒ chç ngåi - C« ®äc qua tranh 1 lÇn - Cho c¶ líp ®äc 1 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ph©n tÝch néi dung bµi th¬: - C« ®äc tõng c©u th¬ råi ®µm tho¹i: + Lµm anh cã khã kh«ng ? Cã em bÐ nhá th× ph¶i lµm g×? + Khi cã quµ b¸nh th× sao? Khi em bÐ khãc? Cßn khi em ng· th× sao? - C« gi¶i thÝch cho trÎ: Lµm anh rÊt khã, lu«n ph¶i nhêng nhÞn em, ch¨m sãc em vµ b¶o vÖ em - Cho trÎ ®äc bµi th¬ 2 - 3 lÇn - Cho trÎ ®äc theo tæ, theo nhãm. Cho trÎ ®äc c¸ nh©n - Cho trÎ ®äc nèi tiÕp ( 2 - 3 lÇn). C¶ líp ®äc l¹i c¶ bµi th¬ * Ho¹t ®éng 4: T¹o h×nh “VÏ tranh em bД - C« ph¸t cho mçi trÎ 1 tê giÊy tr¾ng khæ A4. Ph¸t cho mçi nhãm trÎ 1 ræ bót mµu s¸p - Yªu cÇu trÎ b»ng ®«i tay khÐo lÐo vµ sù s¸ng t¹o h·y t¹o nªn 1 bøc tranh em bÐ thËt ®Ñp. - C« nhËn xÐt xem b¹n nµo vÏ ®Ñp 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi: *Néi dung: - Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ ë xung quanh trêng cña bÐ
 5. - TCV§: ChuyÒn tin - Ch¬i tù do * Yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt ®îc c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau nh: nhµ 1 tÇng, nhµ 2 tÇng. Th«ng qua ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi÷ g×n vÖ sinh c¸c gi¸c quan - TrÎ n¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ høng thó ch¬i TC - TrÎ ®oµn kÕt, høng thó tÝch cùc tham gia vµo buæi ho¹t ®éng ngoµi trêi * ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n b»ng ph¼ng réng r·i, s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng, dÔ vËn ®éng - Trß ch¬i tù do: Vßng, phÊn, bãng, giÊy… * TiÕn hµnh: A. Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ xung quanh: C« giíi thiÖu víi trÎ: H«m nay tÊt c¶ chóng ta sÏ cïng nhau ®i tham quan c¸c ng«i nhµ xung quanh khu vùc trêng cña m×nh nhÐ - C« cho trÎ lµm thµnh ®oµn tµu võa ®i võa h¸t bµi “ §oµn tµu nhá xÝu” - C¸c con h·y quan s¸t c¸c ng«i nhµ xung qunh xem cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× nhÐ: + Nhµ tÇng nh thÕ nµo? Cã mÊy tÇng? + Nhµ m¸i b»ng nh thÕ nµo? + Nhµ m¸i ngãi nh thÕ nµo? - C¸c ng«i nhµ nµy gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm g×? - Nh÷ng ng«i nhµ gia ®×nh ë cã t¸c dông vµ lîi Ých g× - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n ng«i nhµ cña chóng ta B, Trß ch¬i vËn ®éng: - C« vµ trÎ h¸t bµi “ Tai mòi måm” - C« giíi thiÖu TC: “ChuyÒn tin” + LuËt ch¬i: Ph¶i nãi tin chÝnh x¸c kh«ng ®îc thªm vµ bít tõ + C¸ch ch¬i: C« cho trÎ ngåi vßng trßn, c« cïng ngåi víi trÎ. C« nãi thÇm vµo tai b¹n ngåi bªn c¹nh( VD: Trêi h«m nay trong xanh vµ m¸t qu¸, thËt lµ thÝch ph¶i kh«ng b¹n ), th× trÎ ®îc c« nãi sÏ nãi thÇm vµo tai b¹n kÕ tiÕp, vaqf lÇn lît c¸c b¹n sÏ chuyÒn tin cho nhau ®Òn khi hªt vßng trßn, b¹n ngåi kÕ bªn c« lµ ngêi ®îc nghe cuèi cïng sÏ ph¶i nãi to c©u nãi cho c¶ líp cïng nghe vµ xem tin cã chÝnh x¸c kh«ng, nÕu kh«ng chÝnh x¸c sÏ kiÓm ta xem tin bÞ thÊt tho¸t ë b¹n nµo - C« cho trÎ ch¬i 3 -4 lÇn, sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt, ®éng viªn trÎ ch¬i C, Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i c« bao qu¸t, theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ - C« cïng ch¬i víi trÎ - HÕt giê ch¬i c« tËp trung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ cho trÎ vµo líp 3. Ho¹t ®éng chiÒu: * Néi dung: - Trß chuyÖn giíi thiÖu vÒ chñ ®Ò míi - TrÎ ch¬i tù do t¹i c¸c gãc ch¬i
 6. * Yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®îc néi dung cña chñ ®Ò biÕt ch¬i ®óng néi dung ®óng chñ ®Ò - TrÎ ch¬i ngoan vµ ®oµn kÕt khi ch¬i - CÊt ®å ch¬i gän gµng ng¨n n¾p * ChuÈn bÞ: - §å dïng ®å ch¬i ®Çy ®ñ trong c¸c gãc * TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi h¸t “ Tæ Êm gia ®×nh” - C« trß chuyÖn cïng trÎ vÇ chñ ®Ò - Cho trÎ kÓ tªn trong trêng m×nh cã nh÷ng g×? trong líp cã nh÷ng ®å dïng g×? - Cho trÎ kÓ tªn c¸c gãc ch¬i - C« giíi thiÖu néi dung c¸c trß ch¬i cã trong c¸c gãc ch¬i - TrÎ vµo gãc ch¬i - C« quan s¸t híng dÉn, gîi më ®Ó trÎ ch¬i - Nh¾c trÎ ch¬i ngoan cã ý thøc - C« nhËn xÐt buæi ch¬i 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ================================ Thứ 3 ngày 25 th¸ng 10 năm 2011 1.Hoạt động chung: Hoạt động1: Kh¸m ph¸ khoa học: Bài: KÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh cña bÐ I. Môc tiªu: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia ®×nh cña m×nh, vÞ trÝ cña b¶n th©n trong gia ®×nh, c«ng viÖc cña tõng ngêi. - BiÕt gia ®×nh m×nh thuéc gia ®×nh ®«ng con, Ýt con. - Gi¸o dôc trÎ biÕt quan t©m, t«n träng bè mÑ, gióp ®ì bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc võa søc víi m×nh
 7. II. ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ gia ®×nh cña bÐ - 3 b¶ng to ®Ó ch¬i TC ghÐp tranh - C¸c l« t« rêi ®Ó ghÐp. - Bµi h¸t, bµi th¬ vÒ gia ®×nh bÐ III. ChuÈn bÞ: * Ho¹t ®éng 1: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh - H¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” - C« trß chuyÖn cïng trÎ: + Chóng m×nh võa h¸t bµi g× ? + Bµi h¸t nãi vÒ nh÷ng thµnh viªn nµo trong gia ®×nh ? + T×nh c¶m gi÷a ba, mÑ vµ con nh thÕ nµo ? (con gièng ai? Khi ba hoÆc mÑ ®i v¾ng th× sÏ thÕ nµo?) - C« cho trÎ quan s¸t tranh gia ®×nh - C« hái trÎ: + Tranh vÏ gia ®×nh cña ai? + Gia ®×nh bÐ cã mÊy ngêi? + Gåm nh÷ng ai ? - C« cho trÎ tù giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh ( 1 vµi trÎ): + Gia ®×nh con cã mÊy ngêi ? + Bao gåm nh÷ng ai ? + Gia ®×nh ai cã «ng bµ néi ? ¤ng bµ néi lµ ngêi sinh ra ai? + Cßn «ng bµ ngo¹i lµ ngêi sinh ra ai? + Anh trai, chÞ g¸i cña mÑ vµ cña bè ®îc gäi lµ g×? + Em trai, em g¸i cña bè ®îc gäi nh thÕ nµo? + Cßn em trai, em g¸i cña mÑ ®îc gäi ra sao? * Ho¹t ®éng 2: KÓ vÒ c«ng viÖc cña bè mÑ - Bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g× ? Lµm ë ®©u ? C¬ quan nµo ? - Khi ®i lµm vÒ tíi nhµ, bè mÑ con thêng lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ? - Con ®· lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ ? - Trß ch¬i: C« lµm c«ng viÖc g×? + C« lµm nh÷ng ®éng t¸c quen thuéc nh : GiÆt quÇn ¸o, lau nhµ, quÐt nhµ, röa b¸t, x©u kim … + Yªu cÇu trÎ ®o¸n tªn c«ng viÖc ®ã. - Cho trÎ kÓ xem ai ®îc lµm anh, lµm chÞ - Lµm anh, lµm chÞ cã khã kh«ng ? Anh chÞ th× ph¶i nh thÕ nµo ? - Cho c¶ líp ®äc bµi th¬ “Lµm anh”. * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ gia ®×nh ®«ng con vµ Ýt con - Cho trÎ ch¬i TC “ G¾n tranh” - Chia trÎ lµm 3 ®éi lªn g¾n c¸c bøc tranh vÒ gia ®×nh cã 1,2,3 con lªn b¶ng - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ 3 bøc tranh + Cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau? + Gia ®×nh nµo lµ gia ®×nh ®«ng con ? Gia ®×nh nµo lµ gia ®×nh Ýt con ? + Cïng ®Õm sè ngêi trong gia ®×nh nµo ! - Gi¸o dôc trÎ: Gióp trÎ biÕt ®Ó gia ®×nh h¹nh phóc vµ ®¶m b¶o cuéc sèng chØ cã tõ 1 – 2 con ®Ó cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc con c¸i …
 8. - Giíi thiÖu ®Ó trÎ ®îc biÕt thªm gia ®×nh cã c¶ «ng bµ sèng cïng lµ gia ®×nh lín, gia ®×nh cã 3 thÕ hÖ, chóng m×nh ph¶i biÕt kÝnh träng «ng bµ … * Ho¹t ®éng 4: Ch¬i “T×m vÒ ®óng gia ®×nh m×nh” - C¸ch ch¬i: C« hái trÎ xem gia ®×nh m×nh cã mÊy con, võa ®i võa h¸t khi nghe hiÖu lÖnh ph¶i t×m vÒ ®óng nhµ: Nhµ cã 3 con ë phÝa tr íc mÆt c«, nhµ cã 2 con ë bªn tay ph¶i c«, nhµ cã 1 con ë bªn tay tr¸i c«. - C« cho trÎ ch¬i 3 – 4 lÇn. * Ho¹t ®éng 5: Cho trÎ h¸t “ Nhµ cña t«i” Hoạt ®éng 2: Làm quen với to¸n Bài: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau vÒ sè l îng trong ph¹m vi 6 I/ Yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau trong ph¹m vi 6. - Thªm, bít ®Ó t¹o nhãm cã sè lîng 6. - RÌn luyÖn cho trÎ kü n¨ng nÆn vµ biÊt nÆn thªm cho ®ñ sè l îng ®å dïng theo yªu cÇu cña c« gi¸o ®a ra - Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ ph¸t triÓn t duy cho trÎ - TrÎ biÕt thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c« - BiÕt yªu quý, quan t©m, ch¨m sãc nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh II/ ChuÈn bÞ - Tranh vÏ gia ®×nh cã 6 ngêi - Mét sè ®å dïng trong gia ®×nh cã chÊt liÖu kh¸c nhau: thuû tinh, nhùa , gç... mçi lo¹i cã sè lîng nhá h¬n hoÆc b»ng 6 - B«ng hoa, qu¶ cam cã sè lîng lµ 6 - Mçi trÎ 1 bé tranh l« t« vÒ c¸c ®å dïng trong gia ®×nh - Mét sè TC: T¹o nhãm, b¸c ®a th vui tÝnh, ... - Mét sè bµi h¸t: B¸c ®a th vui tÝnh, Nhµ cña t«i... III. C¸ch tiÕn hµnh * Ho¹t ®éng 1: ¤n ®Þnh tæ chøc: - C« tæ chøc TC: “B¸c ®a th vui tÝnh” C« ®ãng vai b¸c ®a th, võa ®i võa h¸t bµi “B¸c ®a th vui tÝnh”. Sau ®ã ®i 1 vßng ®Õn tríc mÆt 1 trÎ, b¸c ®a th nãi: “ Cã th, xin cho biÕt ®Þa chØ nhµ b¹n” Khi ®ã trÎ ®îc hái ph¶i ®øng lªn nãi ®Þa chØ nhµ m×nh, trÎ nµo nãi ®óng sÏ ®îc nhËn th vµ ®øng lªn phÝa tríc. Cø nh vËy cho ®Õn khi 6 b¹n nãi ®óng c« dõng cuéc ch¬i - C« gäi 1 trÎ lªn ®Õm sè b¹n nãi ®óng ®Þa chØ nhµ m×nh. - C« gäi 1 trÎ kh¸c lªn ®Õm cã bao nhiªu l¸ th vÒ ®óng ®Þa chØ ngêi nhËn - C« gäi 1 vµi trÎ so s¸nh sè lîng ngêi vµ sè lîng l¸ th * Ho¹t ®éng 2: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm trong ph¹m vi 6 - Tæ chøc cho trÎ ch¬i: “ §Õn th¨m nhµ b¹n” + Tríc khi tíi nhµ b¹n c« vµ trÎ cïng dù ®o¸n sè ng êi trong gia ®×nh nhµ b¹n + C« chuÈn bÞ 5 b«ng hoa vµ 4 qu¶ cam ®Ó ®Õn th¨m nhµ b¹n + C« vµ c¶ líp ®i vßng quanh líp vµ h¸t bµi “ Nhµ cña t«i” + C« ®a bøc tranh gia ®×nh nhµ b¹n Nam cho trÎ quan s¸t vµ cïng trß chuyÖn víi trÎ: - Gia ®×nh b¹n Nam cã tÊt c¶ bao nhiªu ngêi ( cã 6 ngêi)
 9. - C« con m×nh cïng mang hoa ®Õn tÆng mäi ng êi trong gia ®×nh b¹n Nam. H·y ®Õm xem cã bao nhiªu b«ng hoa ( cã 5 b«ng hoa) * Ho¹t ®éng 3: So s¸nh sè hoa víi sè ngêi vµ t¹o lËp nhãm b»ng nhau vÒ sè lîng - Sè ngêi so víi sè hoa nh thÕ nµo? - Muèn cho sè hoa b»ng sè ngêi th× ph¶i lµm nh thÕ nµo? - C« cho trÎ so s¸nh sè hoa víi sè qu¶ cam vµ t¹o lËp nhãm b»ng nhau vÒ sè lîng th«ng qua c¸c yªu cÇu. - H·y so s¸nh sè hoa víi sè qu¶ cam? - Muèn cã sè cam b»ng víi sè hoa th× ta ph¶i lµm g×? - Cho trÎ so s¸nh sè ngêi víi sè qu¶ cam vµ t¹o lËp nhãm b»ng nhau vÒ sè l- îng th«ng qua c¸c yªu cÇu - H·y so s¸nh sè ngêi víi sè cam?( Sè ngêi nhiÒu h¬n, sè cam Ýt h¬n, Ýt h¬n 2) - Thªm bao nhiªu qu¶ cam n÷a ®Ó ®ñ cho mçi ngêi 1 qu¶? - C« cã thÓ t¹o t×nh huèng thªm bít víi c¸c nhãm ®èi tîng kh¸c ®Ó gióp trÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n, kÐm trong ph¹m vi 6 * Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i cñng cè: “ Gióp mÑ dän nhµ” - C« ph¸t cho mçi trÎ 1 ®å dïng trong gia ®×nh - C« phæ biÕn néi dung TC: TrÎ ®i vßng trßn quanh líp vµ h¸t bµi “ C¶ nhµ th - ¬ng nhau” Khi c« ®a ra yªu cÇu: h·y gióp mÑ dän nh÷ng ®å dïng b»ng gç hoÆc b»ng nhùa th× trÎ sÏ lÊy ®å dïng ®ã ®a cho c« - Sau khi trÎ ch¬i xong c« trß chuyÖn víi trÎ vÒ: + Tªn, chÊt liÖu vµ c«ng dông cña mçi ®å dïng + Sè lîng ®å dïng ®· dän gióp mÑ + So s¸nh vµ nhËn xÐt sè lîng mçi nhãm ®å dïng ®· dän ( nhãm nµo nhiÒu h¬n, nhãm nµo Ýt h¬n). Nõu nhãm nµo cè sè ®å dïng nhá h¬n hoÆc lín h¬n 6 th× c« yªu cÇu trÎ thªm hoÆc bít ®Ó t¹o sù b»ng nhau gi÷a c¸c nhãm ®å dïng trong ph¹m vi 6 * Ho¹t ®éng 5: H¸t bµi “ Nhµ cña t«i” 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi: *Néi dung: - D¹o ch¬i ë vên trêng - TCV§: Gia ®×nh nµo nhanh - Ch¬i tù do * Yªu cÇu: - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh trÎ - Më réng vèn tõ cho trÎ - X©y dùng mèi quan t©m ®Õn hiÖn tîng, sù vËt xung quanh - TrÎ n¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ høng thó ch¬i TC - TrÎ ®oµn kÕt, høng thó tÝch cùc tham gia vµo buæi ho¹t ®éng ngoµi trêi * ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n b»ng ph¼ng réng r·i, s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng, dÔ vËn ®éng - Tói ni l«ng * TiÕn hµnh: A. D¹o ch¬i trong s©n trêng:
 10. - C« cho c¶ líp xÕp hµng ra s©n. C« tæ chøc cho trÎ ®i d¹o trong v ên trêng, khi ®i d¹o ch¬i ngoµi trêi c« yªu cÇu trÎ thu nhÆt cµnh c©y, l¸, hoa...C« nh¾c trÎ bá tõng lo¹i vµo tói ni l«ng riªng ®Ó tiÖn sö dông - C« cho trÎ cÊt nh÷ng g× võa thu nhÆt ®îc sau ®ã röa tay ch©n s¹ch sÏ ®Ó chuyÓn sang ho¹t ®éng tiÕp theo B. Trß ch¬i vËn ®éng: - Chia trÎ thµnh c¸c gia ®×nh, mçi gia ®×nh cã c¸c thµnh viªn (3, 4, 5, 6). C¸c gia ®×nh ®øng ë quanh s©n, c« ®øng ë gi÷a, c¸c gia ®×nh võa ®i xung qunh c« võa h¸t c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh, cø 30 gi©y c« ra tÝn hiÖu 1 lÇn + C« ®a tay khoanh trßn trªn ®µu c¸c gia ®×nh ph¶i n¾m tay nhau thµnh vßng trßn + C« gi¬ tay sang ngang: c¸c gia ®×nh ph¶i xÕp thµnh hµng ngang + C« gi¬ tay lªn cao: c¸c gia ®×nh ph¶i xÕp thµnh hµng däc - Gia ®×nh nµo xÕp hµng chËm hoÆc bÞ nhÇm lµ thua cuéc ph¶i nh¶y lß cß - Trß ch¬i tiÕp tôc, c« ®a tÝn hiÖu c¸c lÇn kh¸c nhau ®Ó luyÖn sù chó ý cña trÎ - Sau khi ch¬i c« nhËn xÐt, ®éng viªn trÎ ch¬i C. Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i c« bao qu¸t, theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ - C« cïng ch¬i víi trÎ - HÕt giê ch¬i c« tËp trung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ cho trÎ vµo líp 3.Hoạt động chiều: * Néi dung: Ghi chÐp vÒ vên trêng * Yªu cµu: - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh trÎ - Më réng vèn tõ cho trÎ - X©y dùng mèi quan t©m ®Õn hiÖn tîng, sù vËt xung quanh * ChuÈn bÞ: - GiÊy b×a cøng A4 - Hå, giÊy nhùa trong( lo¹i bäc thøc ¨n ®Ó trong tñ l¹nh) - Dông cô bÊm lç, d©y - Bót l«ng, bót s¸p * TiÕn hµnh: - C« cïng trao ®æi víi trÎ vª nh÷ng g× thu nhÆt ®îc ë s©n trêng vµo buæi s¸ng - Giíi thiÖu cho trÎ biÕt: lµm s¸ch vÒ vên trêng - Chia trÎ thµnh c¸c nhãm ch¬i, cho trÎ lùa chän cµnh c©y, l¸, hoa d¸n vµo c¸c tê b×a. Tuú thuéc vµo nh÷ng thø trÎ thu nhÆt ®îc cã thÓ híng dÉn trÎ d¸n mçi trang mét lo¹i l¸/ hao/ cµnh lµm s¸ch vÒ l¸/ hoa/ cµnh, hay trªn mét trang cã c¶ l¸/ hoa/ cµnh cña mét lo¹i c©y, hay trªn mét lo¹i trang lµ vµi lo¹i hoa cïng mµu... - Dïng giÊy nhùa trong bäc tõng trang s¸ch l¹i, bÊm lç tõng trang s¸ch vµ dïng d©y buéc l¹i thµnh quyÓn s¸ch vÒ vên trêng. Cã nhiÒu c¸ch ®ãng s¸ch: bÊm 1 lç ë gãc , bÊm 2 lç ë mÐp tr¸i, bÊm nhiÒu lç ë mÐp ph¶i....
 11. - C« gi¸o còng cã thÓ ghÐp 2 trang s¸ch ¸p l ng vµo nhau, ®ôc lç s¸t mÐp trªn vµ treo lªn cöa sæ ®Ó trang trÝ 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ====================================== Thứ 4 ngày 26 th¸ng 10 năm 2011 1Hoạt động chung Hoạt động 1: T¹o h×nh Bài: VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh I/ Yªu cÇu: - TrÎ nh¹n biÕt ®îc c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ngêi - HiÓu ®îc cÊu tróc cña gia ®×nh ®«ng con, Ýt con... - TrÎ biÕt kÕt hîp nh÷ng ®êng nÐt c¬ b¶n ®Ó thÓ hiÖn vÏ ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh qua viÖc miªu t¶ ®Æc ®iÓm riªng ( ®Çu tãc, kÝnh, r©u, nÐt mÆt...) - TrÎ t« mµu ®Ñp kh«ng chêm ra ngoµi - TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc, vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh qua tranh vÏ - Gióp trÎ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, tÝnh thÈm mü ë trÎ II/ ChuÈn bÞ: - 3 tranh vÏ vÒ gia ®×nh + Tranh 1: VÏ c¶ gia ®×nh ®ang qu©y quÇn + Tranh 2: C¶ gia ®×nh ®ang ®i ch¬i c«ng viªn ( 3 ng êi) + Tranh 3: VÏ ch©n dung c¶ gia ®×nh - Gi¸ treo tranh, que chØ - Bót vÏ, giÊy A4 III/ Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: ¤n ®Þnh tæ chøc: - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh cña m×nh, tªn gäi, c¸ch xng h« ? - Cho trÎ quan s¸t mét sè bøc tranh vÏ ngêi th©n trong gia ®×nh * Ho¹t ®éng 2: TrÎ nªu ý tëng cña m×nh - C« gîi ý cho trÎ
 12. - NÕu vÏ «ng, bµ hoÆc bè mÑ th× con sÏ vÏ nh thÕ nµo? - C« gîi ý cho trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ c¸c ®êng nÐt, c¸ch chän mµu * Ho¹t ®ég 3: TrÎ thùc hiÖn -C« híng cho trÎ c¸ch vÏ ngêi th©n + Khu«n mÆt vµ c¸c bé phËn trªn mÆt + PhÇn th©n vµ ch©n tay + Híng trÎ thiÕt kÕ c¸c kiÓu trang phôc theo ý thÝch + Gîi ý thªm cho trÎ c¸c chi tiÕt phô ho¹ cho bøc tranh - Híng dÉn trÎ c¸ch cÇm bót khi ngåi vÏ thªm c¸c chi tiÕt phô ho¹, c¸ch bè côc tranh sao cho c©n ®èi, chän mµu s¾c phï hîp víi së thÝch cña trÎ sao cho bøc tranh ®îc hµi hoµ, c©n ®èi. - §éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng trÎ vÏ kh¸, vÏ thªm nhiÒu chi tiÕt. §èi víi trÎ yÕu vÒ ho¹t ®éng nµy gióp ®ì trÎ gîi ý tØ mØ h¬n ®Ó trÎ t¹o ®îc s¶n phÈm * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt s¶n phÈm - Cho trÎ ®ót s¶n phÈm cña m×nh vµo tói s¶n phÈm cña m×nh ®îc treo trªn gi¸ ®Ó c¶ líp cïng xem - Cho 1 vµi trÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh cña m×nh, cña b¹n - C« nhËn xÐt 1 sè bøc tranh trÎ vÏ s¸ng t¹o, t« mµu hµi hoµ - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi: “C¶ nhµ th¬ng nhau” Hoạt động 2: ¢m nh¹c H¸t + Vç tay theo ph¸ch : “C¶ nhµ th¬ng nhau” Nghe h¸t: Ba ngän nÕn lung linh TC¢N: TiÕng h¸t ë ®©u? I /Môc tiªu: - TrÎ h¸t ®óng, bíc ®Çu biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t, vui t¬i, nhÝ nhanh, hån nhiªn. - TrÎ biÕt vç tay theo nhÞp ph¸ch cña bµi h¸t. - L¾ng nghe c« h¸t, biÕt hëng øng cïng c«.. - Tham gia høng thó vµo TC¢N, gióp trÎ ph¸t triÓn tai nghe. II/ ChuÈn bÞ: - Mét sè bµi h¸t: “C¶ nhµ th¬ng nhau, Móa cho mÑ xem, ch¸u yªu bµ... - Mò chãp kÝn - §µn oãc gan - §å dïng dông cô ©m nh¹c: Soong loan, ph¸ch tre, x¾c x« III/ Tæ chøc ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi h¸t - C« trß chuyÖn cïng trÎ vÒ c«ng viÖc cña bè mÑ, kÓ vÒ c¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh m×nh: + Bè mÑ con tªn lµ g× ? Lµm nghÒ g× ? C«ng t¸c ë ®©u ? + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng ai? Mäi ngêi sèng víi nhau nh thÕ nµo? - Giíi thiÖu bµi h¸t: “C¶ nhµ th¬ng nhau ” – T¸c gi¶: Phan V¨n Minh * Ho¹t ®éng 2: D¹y h¸t - C« cho c¶ líp h¸t 1 lÇn - C« ®µn cho trÎ h¸t 1 lÇn - C¶ líp h¸t 1 - 2 lÇn (vç tay theo nhÞp) - C« cho trÎ h¸t vç tay theo ph¸ch nèi tiÕp theo nhãm b¹n trai - b¹n g¸i - Cho c¶ líp h¸t theo tæ, theo nhãm: Nhãm 2 -3 trÎ, nhãm nam - n ÷ - Cho trÎ h¸t c¸ nh©n
 13. - Cho trÎ h¸t nèi tiÕp (Cho trÎ h¸t nèi tiÕp 2 -3 lÇn, sö dông dông cô vµ b¨ng nh¹c ®Ó biÓu diÔn) * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i ©m nh¹c: “TiÕng h¸t ë ®©u ?” - C« gäi 1 trÎ lªn råi ®éi mò chãp kÝn - C« sÏ cho 1 nhãm trÎ kh¸c ë phÝa díi líp h¸t - B¹n bÞ bÞt ®îc më m¾t sÏ ®o¸n xem nhãm b¹n ®ã h¸t ë phÝa nµo cña b¶n th©n (Cho trÎ ch¬i 1 vµi lÇn) * Ho¹t ®éng 4: Nghe h¸t - C« h¸t bµi h¸t: “Ba ngän nÕn lung linh” 1 lÇn - LÇn 2: C« h¸t cïng ®µn - Giíi thiÖu tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶ - LÇn 3: BËt nh¹c bµi h¸t cho trÎ nghe vµ cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c cña bµi h¸t 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi *Néi dung: NhÆt l¸ rông trong s©n trêng * Yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhÆt l¸ rông trªn s©n trêng bá vµo thïng r¸c - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng xung quanh líp häc - TrÎ biÕt phèi kÕt hîp cïng b¹n trong khi lµm viÖc * ChuÈn bÞ: - Tói bãng ®Ó ®ùng r¸c - Sät r¸c - Kh¨n lau tay * TiÕn hµnh: - C« cho trÎ ra s©n vµ cïng h¸t bµi : “Vên trêng mïa thu” - C« cïng trß chuyÖn víi trÎ vÒ tÇm quan träng trong viÖc gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng. BiÕt ®îc lîi Ých cña MT xung quanh ®èi víi cuéc sèng cña con ng êi - C« gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh MT xanh s¹ch ®Ñp - C« chia trÎ ra tõng nhãm vµ ph©n khu vùc cho trÎ thùc hiÖn - Trong khi trÎ thùc hiÖn c« ®i bao qu¸t nh¾c nhë trÎ gi÷ g×n vÖ sinh - Khi trÎ thùc hiÖn xong, c« cho trÎ nhËn xÐt kÕt qu¶ thùc hiÖn cña tõng nhãm - Cho trÎ röa tay s¹ch sÏ - Cho trÎ ch¬i tù do: xÝch ®u,tµu ho¶ 3. Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: - Cñng cè l¹i kiÕn thøc trÎ ®· häc vµo buæi s¸ng - VÏ theo ý thÝch * Yªu cÇu: - TrÎ h¸t thuéc c¸c bµi h¸t to , râ rµng - B»ng nh÷ng nÐt vÏ kÕt hîp trÎ vÏ ®îc c¸c bøc vÏ hoµn chØnh vµ s¸ng t¹o * ChuÈn bÞ: - B¨ng, ®Üa , ®µi c¸tset, c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò - GiÊy vÏ, bót mµu * TiÕn hµnh: - C« bËt nh¹c bµi h¸t “H·y xoay nµo” cho trÎ ®o¸n tªn bµi h¸t - Cho trÎ h¸t b»ng c¸c h×nh thøc thi ®ua, tæ, nhãm , c¸ nh©n h¸t c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò
 14. - C« më ®Üa nh¹c cho c¶ líp vËn ®éng theo - Cho trÎ vÏ tù do theo ý thÝch cña c¸ nh©n trÎ - C« quan s¸t ®éng viªn khuyÕn khÝch ®Ó trÎ vÏ - Cho trÎ nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n - Cho trÎ ch¬i TC “ Con kiÕn” ®Ó rÌn luyÖn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ============================ Thứ 5 ngày 27 th¸ng 10 năm 2011 1Hoạt động chung Hoạt động : ThÓ dôc Bài: BËt liªn tôc qua 5-6 vßng thÓ dôc TCV§: Thi xem tæ nµo nhanh I/ Môc tiªu: - TrÎ biÕt dïng lùc cña toµn th©n, bËt liªn tôc vµo 5 – 6 vßng. - Ph¸t triÓn ë trÎ tè chÊt thÓ lùc: KhÐo lÐo, nhanh nhÑn; ph¸t triÓn kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a m¾t vµ tay - TrÎ høng thó tham gia tËp vËn ®éng vµ trß ch¬i vËn ®éng vÒ ®óng nhµ - TrÎ häc vµ ch¬i høng thó cã kû luËt II/ ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng. VÏ s¬ ®å tËp - 12 vßng thÓ dôc III/ Tæ chøc ho¹t ®éng: 1/ Khëi ®éng: - C« cho trÎ tËp trung thµnh vßng trßn. Cho trÎ chuyÓn ®éng c¸c kiÓu ch©n trªn nÒn nh¹c bµi h¸t: “§oµn tµu” - §oµn tµu ®· vÒ ®Õn ga. Mêi c¸c hµnh kh¸ch xuèng tµu vµ chuyÓn thµnh ®éi h×nh 3 hµng däc 2/ Träng ®éng: a, Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - C« giíi thiÖu: C¸c con ph¶i ch¨m chØ tËp thÓ dôc ®Ó lu«n cã søc khoÎ tèt vµ chØ tËp thÓ dôc th«i ®· ®ñ cha ? §óng råi, Chóng m×nh ph¶i ¨n nhiÒu
 15. c¬m, c¸, thÞt vµ hoa qu¶ n÷a. §Ó chiÕn th¾ng trong cuéc thi chóng m×nh cïng tËp thÓ dôc nµo - Cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh ba hµng ngang vµ tËp bµi: å sao bÐ kh«ng l¾c (tËp 2 lÇn) b, VËn ®éng c¬ b¶n: BËt liªn tôc 5 – 6 vßng - C« cho c¶ líp chuyÓn thµnh 2 hµng däc, kÎ v¹ch chuÈn bÞ + LÇn 1: C« lµm mÉu nhng kh«ng ph©n tÝch + LÇn 2: C« lµm mÉu vµ ph©n tÝch c¸ch bËt: §øng khÐp ch©n ë v¹ch chuÈn bÞ, tay chèng h«ng – thùc hiÖn nhón bËt 2 ch©n vµo « thø 1,thø 2 … ®Õn hÕt 6 « th× ®i vÒ cuèi hµng. Sau ®ã ®i vÒ cuèi hµng. + LÇn 3 c« lµm chËm vµ nh¾c trÎ chó ý bËt b»ng 2 ch©n, ch¹m ®Êt nhÑ b»ng ®Çu bµn ch©n, kh«ng dÉm ch©n vµo vßng. - C« mêi tõng trÎ lªn thùc hiÖn. - TrÎ thùc hiÖn: Trong khi trÎ lªn thùc hiÖn, c« chó ý söa sai cho trÎ thùc hiÖn cha chuÈn. Mçi trÎ thùc hiÖn 3 – 4 lÇn. Sau khi trÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho tõng tèp trÎ bËt kÕt hîp thi ®ua tõng tæ. c, Trß ch¬i vËn ®éng: Gia ®×nh h¹nh phóc - C¸ch ch¬i: C« quy ®Þnh c¸c ng«i nhµ cña b¹n trai, b¹n g¸i, trÎ võa ®i võa h¸t “Nhµ cña t«i”. Khi nghe c« nãi “vÒ ®óng nhµ bД trÎ ph¶i vÒ nhanh ng«i nhµ cña m×nh - Cho trÎ ch¬i 3,4 lÇn 3/ Håi tÜnh: TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n 1,2 vßng 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµt trêi: * Néi dung: - BÐ ch¬i víi nam ch©m - Ch¬i tù do * Yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt tÝnh chÊt cña nam ch©m - Trau dåi ãc quan s¸t , kh¶ n¨ng ng«n ng÷, ãc suy luËn - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, ch¬i ®oµn kÕt vµ vui vÎ víi b¹n * ChuÈn bÞ: - S©n b»ng ph¶ng réng r·i, s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng dÔ vËn ®éng - ChuÈn bÞ mét sè nam ch©m to, nhá kh¸c nhau - Mét sè ®å ch¬i b»ng kim lo¹i, b»ng nhùa * TiÕn hµnh: A. BÐ ch¬i víi nam ch©m: - Cho trÎ ch¬i nam ch©m víi c¸c vËt kh¸c nhau vµ hái ®Ó trÎ kÓ tªn c¸c vËt bÞ nam ch©m hót VD: Lµm thÕ nµo ®Ó th¸o vËt bÞ nam ch©m hót ra khái nam ch©m - Cho trÎ ®o¸n xem nÕu ®Ó nhiÒu nam ch©m víi nhau th× chóng sÏ hót ® îc nhiÒu vËt h¬n hay Ýt vËt h¬n - Cho trÎ thùc hµnh ®Ó kh¸m ph¸: nÕu ®Ó nhiÒu nam ch©m víi nhau th× chóng sÏ hót ®îc nhiÒu vËt h¬n B, Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi hoÆc ®å ch¬i tù chän theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i c« bao qu¸t theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ
 16. - C« cïng ch¬i víi trÎ 3. Ho¹t ®éng chiÒu: * Néi dung: T«i biÕt lµm g× giái? * Yªu cÇu: - TrÎ nãi ®îc vÒ së thÝch, kh¶ n¨ng cña b¶n th©n - RÌn luyÖn kh¶ n¨ng chó ý, trÝ nhí vµ ng«n ng÷ * ChuÈn bÞ: Mét qu¶ bãng nhùa * TiÕn hµnh: - TrÎ ®øng theo vßng trßn, c« ®øng ë gi÷a vßng trßn. Khi c« tung bãng cho trÎ nµo th× trÎ ®ã sÏ nãi to cho c¶ líp nghe vÒ kh¶ n¨ng cña m×nh( VD: con biÕt vÏ ®Ñp, con biÕt móa, con biÕt ®i xe ®¹p....) Sau ®ã trÎ l¹i tung bãng cho c«, c« tiÕp tôc tung bãng cho mét trÎ kh¸c, lÇn lît nh vËy cho ®Õn hÕt - C« nãi víi c¶ líp “ C¶ líp ®· nghe c¸c b¹n kÓ ai biÕt lµm g× råi - H¸t : “ T×m b¹n th©n” 4, иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… =================================== Thứ 6 ngày 28 th¸ng 10 năm 2011 Hoạt động chung 1. Hoạt động : Lµm quen víi ch÷ c¸i Bài : Lµm quen víi ch÷ E, £ I. Môc tiªu: - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ c¸i E, £. - NhËn ra ch÷ c¸i E, £ trong tiÕng vµ tõ thÓ hiÖn néi dung chñ ®iÓm gia ®×nh - BiÕt nh÷ng ®å vËt, ®å dïng, ®å ch¬i cã tªn chøa ch÷ c¸i E, £ - TrÎ so s¸nh ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c gi÷a c¸c ch÷ c¸i E, £ - Th«ng qua c¸c trß ch¬i + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt , ph¸t ©m ch÷ c¸i E, £ + Ph¸t triÓn vèn tõ cho trÎ + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng vËn ®éng + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh nhÑn khi nghe hiÖu lÖnh cña c«
 17. - TrÎ biÕt sö dông vµ gi÷ g×n mét sè ®å dïng sinh ho¹t trong gia ®×nh - Cã ý thøc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cña líp - BiÕt ch¬i cïng nhau trong tËp thÓ II. ChuÈn bÞ: - H×nh thøc tæ chøc: Cho trÎ ngåi tho¶i m¸i trªn sµn nhµ ®Ó trÎ quan s¸t tranh vµ ®µm tho¹i. - §å dïng: Mçi trÎ mét bé thÎ ch÷ c¸i, - §å dïng cña c«: gièng cña trÎ nhng cã kÝch thíc lín h¬n. - Tranh vÏ mÑ bÕ bÐ - Mçi trÎ 1 d¶i b¨ng giÊy hoÆc ®Êt nÆn. - Mét sè tranh ¶nh, ®å dïng trong gia ®inh cã chøa ch ÷ c¸i E, £. III. TiÕn hµnh: * Ho¹t ®éng 1: - Cho c¶ líp h¸t bµi: “MÑ vµ c«” - §µm tho¹i: + T×nh c¶m cña mÑ ®èi víi con ra sao? + Ai lµ ngêi ®· nu«i nÊng vµ ch¨m sãc bÐ trëng thµnh? + Con yªu ai nhÊt ? V× sao ? * Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ quan s¸t thÎ ch÷ e, ª - C« giíi thiÖu cho trÎ ®Ó trÎ n¾m ®îc ®©y lµ ch÷ e, ª + Ch÷ viÕt in, ch÷ viÕt thêng vµ ch÷ in hoa + §Æc ®iÓm kh¸c vµ gièng nhau cña 2 ch÷ - Gièng nhau: ®Òu ®îc t¹o bëi 1 nÐt ngang vµ 1 nÐt cong - Kh¸c nhau: Ch÷ e kh«ng cã mò, cßn ch÷ ª cã mò *Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu cho trÎ biÕt ch÷ e, ª in hoa, in th êng, viÕt thêng: - Ch÷ E in hoa: cã 1 nÐt th¼ng ®øng vµ 3 nÐt n»m ngang; ch÷ £ in gièng ch÷ E in vµ cã thªm 1 c¸i mò - Ch÷ e, ª in thêng: Cã 1 nÐt th¼ng n»m ngang nèi víi 1 nÐt cong hë. - Ch÷ e, ª viÕt thêng * Ho¹t ®éng 4: Cho trÎ luyÖn ph¸t ©m ch c¸i e, ª - C« ph¸t ©m mÉu 2- 3 lÇn cho trÎ quan s¸t vµ nghe - Cho trÎ ph¸t ©m tËp thÓ, cho trÎ quay mÆt vµo nhau ph¸t ©m vµ nãi lªn khi ph¸t ©m ch÷ e hoÆc ch÷ ª th× miÖng trÎ nh thÕ nµo? - Cho trÎ quan s¸t tranh “MÑ bÕ bД - Cho trÎ nhËn diÖn ch÷ c¸i míi c« võa giíi thiÖu cã trong côm tõ “MÑ bÕ bД: C« gäi 1 vµi trÎ lªn chØ vµ ph¸t ©m 2 ch÷ ®ã. - Cho trÎ t×m xung quanh líp nh÷ng tõ, tranh ¶nh, ®å dïng trong gia ®×nh, trong líp cã chøa ch÷ c¸i e, ª. * Ho¹t ®éng 5: Trß ch¬i t¹o d¸ng ch÷ c¸i e, ª - TrÎ t¹o d¸ng theo sù s¸ng t¹o cña m×nh qua c¸c d¶i b¨ng giÊy hoÆc ®Êt nÆn. * Ho¹t ®éng 6: Trß ch¬i trªn m¸y vi tÝnh: T×m tranh cã ch÷ c¸i a,©,a. 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi: * Néi dung: - Quan s¸t bÇu trêi mïa thu - TCV§: ChuyÒn bãng - Ch¬i tù do * Yªu cÇu:
 18. - TrÎ biÕt c¸ch nhËn xÐt vÒ quang c¶nh s©n trêng, vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m nay nh thÕ nµo - RÌn kh¶ n¨ng chó ý vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh cña trÎ - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i vµ høng thó khi ch¬i - TrÎ ch¬i ngoan vµ ®oµn kÕt khi ch¬i cïng b¹n * ChuÈn bÞ: - S©n ch¬i b»ng ph¼ng, ®ñ chç cho trÎ ch¬i - Trang phôc cho c« vµ trÎ gän gµng ®Ô vËn ®éng - Trß ch¬i tù do: Vßng, bãng, phÊn, giÊy * C¸ch tiÕn hµnh: A. Quan s¸t s©n trêng: C« cho c¶ líp xÕp hµng ra s©n võa ®i võa h¸t bµi “ V ên trêng mïa thu” - C« híng dÉn trÎ c¸ch quan s¸t bÇu trêi: - BÇu trêi h«m nay nh thÕ nµo? - Thêi tiÕt ra sao? - C« giíi thiÖu cïng trÎ vÒ thêi tiÕt trong ngµy B. Trß ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng - C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i - C« nãi c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i + LuËt ch¬i: - Khi chuyÒn b¹n trªn chuyÒncho b¹n díi kh«ng ®îc nh¶y cãc - Trong khi chuyÒn b¹n nµo lµm r¬i bãng th× b¹n ®ã sÏ ph¶i chuyÒn l¹i + C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 3 tæ cã sè lîng b»ng nhau, 3 b¹n ®Çu hµng cÇm bãng trªn tay. Khi cã hiÖu lÖnh “ ChuyÒn” cña c« th× 3 b¹n ®øng ®Çu hµng sÏ chuyÒn qua ®Çu sang b¹n ®øng kÕ tiÕp ®»ng sau , c¸c ch¸u cø chuyÒn liªn tiÕp nh thÕ ®Õn b¹n cuèi cïng cÇm bãng ch¹y lªn ®Çu hµng ®a bãng cho b¹n ®øng ®Çu hµng, b¹n ®Çu hµng gi¬ bãng lªn b¸o hiÖu ®éi m×nh ®· hoµn thµnh xong lît ch¬i. §éi nµo kÕt thóc vÒ tríc th× ®éi ®ã th¾ng - C« cho trÎ ch¬i 2 -3 lÇn - Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt ®éng viªn C, Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi hoÆc ®å ch¬i tù chän theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i, c« quan s¸t theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ - C« cïng ch¬i víi trÎ HÕt giê ch¬i, c« tËp trung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm danh l¹i sÜ sè vµ cho trÎ vµo líp 3. Ho¹t ®éng chiÒu: * Néi dung: Sinh ho¹t v¨n nghÖ theo chñ ®Ò * Yªu cÇu: - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng. høng thó ho¹t ®éng ©m nh¹c - RÌn kh¶ n¨ng tù tin, m¹nh d¹n tríc ®¸m ®«ng * ChuÈn bÞ: - C¸c dông cô ©m nh¹c, mò móa, cê n¬, hoa
 19. - C¸c bµi h¸t, ®iÖu móa trß ch¬i, bµi th¬… vÒ chñ ®Ò “ Gia ®×nh” ®Ó trÎ biÓu diÔn * TiÕn hµnh: - C« cïng trÎ tham gia trang trÝ líp nh d©y hoa, cê, hoa, c©y c¶nh t¹o kh«ng khÝ cña ngµy sinh nhËt - Khi tæ chøc ho¹t ®éng nµy c« cÇn t¹o c¬ héi ®Ó trÎ t¹o c¶m xóc cho trÎ vµ còng lµ g©y sù hÊp dÉn ®èi víi trÎ - C« khuyÕn khÝch trÎ tù biÓu diÔn, trÎ ®îc tuú chän c¸ch thøc biÓu diÔn nh: h¸t, móa ®¬n ca theo nhãm, tËp thÓ, giíi thiÖu ca h¸t, tæ chøc trß ch¬i, ®äc th¬ - Trong trêng hîp trÎ thÝch thÓ hiÖn bµi h¸t ngoµi ch¬ng tr×nh c« cÇn t«n träng trÎ sau ®ã míi híng trÎ vµo chñ ®Ò 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ============================ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn II: Chñ ®Ò nh¸nh: Nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh (Từ ngày 31/10-4/11/2011) Thể dục s¸ng: A. §T H« hấp: Hai tay lªn cao gËp tríc ngùc 1. §T Tay: Hai tay sang ngang gËp vµo vai 2. §T ch©n: Hai tay chèng h«ng ®a 1 ch©n ra tríc 3. §T bông: Hai tay chèng h«ng, xoay ngêi 90 ®é 4. §T bËt: Chôm t¸ch ch©n kÕt hîp 2 tay sang ngang lªn cao 5. * Bµi tËp kÕt hîp: Bµi “ ¤ sao bÐ kh«ng l¾c” B Hoạt động chung: Thø LÜnh vùc ph¸t triÓn M«n häc Néi dung
 20. Ph¸t triÓn ng«n LQ 2 TruyÖn “ Ba c« g¸i” ng÷ V¨n häc Trß chuyÖn vÒ c¸c thµnh viªn trong ng«i nhµ vµ ®Æc ®iÓm ng«i nhµ KPKH cña bÐ Ph¸t triÓn nhËn 3 thøc Thªm bít chia nhãm ®å vËt cã sè l- LQ To¸n îng 6 thµnh 2 phÇn Tạo h×nh: VÏ ng«i nhµ cña bÐ Ph¸t triÓn thÈm 4 H¸t + V§: “ Nhµ cña t«i” Âm nhạc: mü Nghe: “Tæ Êm gia ®×nh” TCÂN: Ai nhanh nhÊt Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ Ph¸t triÓn thÓ 5 ThÓ dôc: dôc chÊt Ph¸t triÓn ng«n TËp t« ch÷ c¸i E, £ 6 LQVCC: ng÷ C, Hoạt động góc: Tªn Néi Môc ®Ých ChuÈn bÞ Tæ chøc ho¹t ®éng gãc dung yªu cÇu Gãc Trß - Bíc ®Çu trÎ - Bé ®å dïng - §ãng vai c¸c thµnh viªn trong ch¬i: biÕt vÒ nhãm gia ®×nh, gia ®×nh: TrÎ ®ãng vai bè, ph© - MÑ ®Ó ch¬i theo bóp bª c¸c mÑ ch¨m sãc trÎ, cho trÎ ( bóp con nhãm, biÕt lo¹i, v¶i vôn bª ) ¨n bét, ch¸o, uèng s÷a; n vai - Cöa ch¬i cïng víi c¸c mµu, cho con ( c¸c b¹n ®ãng vai ) hµng nhau trong quÇn ¸o, bóp ®i häc, ®i ch¬i, lµm mãn ¨n nhãm bª, giêng , ¨n..... uèng, - TrÎ biÕt n«i.. - Ch¬i b¸n hµng ë cöa hµng ¨n cöa nhËn vai ch¬i - §å ch¬i cho uèng: Th¸i ®é ngêi b¸n hµng hµng vµ thÓ hiÖn TC “ Cöa niÒm në, giíi thiÖu c¸c mãn thùc vai ch¬i hµng ¨n ¨n, c¸c lo¹i thùc phÈm thÞt c¸ phÈm - TrÎ n¾m ®îc uèng”: B¸n rau xanh... ®Ó chÕ biÕn mãn mét sè c«ng c¸c lo¹i thùc ¨n víi kh¸ch mua hµng viÖc cña vai phÈm ®Ó - C« vµo gãc ch¬i cïng víi trÎ, ch¬i: mÑ ®i chÕ biÕn gióp trÎ nhËn vai ch¬i chî, nÊu ¨n, mãn ¨n... - Híng dÉn trÎ mét sè kÜ n¨ng ngêi b¸n hµng cña vai ch¬i mêi kh¸ch - C« gîi ý ®Ó trÎ më réng chñ mua ®Ò ch¬i hµng……. -Gîi ý ®Ó c¸c nhãm ch¬i biÕt liªn kÕt víi nhau trong khi ch¬i, cã sù giao lu, quan t©m ®Õn nhau trong lóc ch¬i Gãc X©y - TrÎ sö dông - Khèi x©y - C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn vÒ
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản