Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS

Chia sẻ: lgg330

Tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh có con lứa tuổi trung học cơ sở - Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy địa lý cho học sinh THCS. Giúp các bạn nắn chắc lý thuyết và bài tập Địa lí một cách tốt nhất

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy Địa lý cho học sinh THCS

!" # # $ %& $ '$
( )* + ,$ +" # - . %/
0 1 2" "* 3 45 6 7


89 : # #; 4 < 3 7 += #
:$ 1 > ? @
A> 3B C> 4 < 3 ' ' 4 > >?
D %& $ '$ E 4 > ' 4
"+


5 ? :
5 !
" # $ % &' !
L" MMNO MMP ? L" P 32 4 > #! += # Q
' ' 4 > "* @ 1R K #* # ! += # Q ' ' 4 > "*
AXX Y Z 3[ $ 7 H \ 1E "* $ %&
$ '$ += ] ; 7 ' ;$ I: @ 5 /$ #* :$ #*
?> S 7 ^ ; _ !" # 4 > ` 3%K #* ^Y
S @ '$ a $ %& $ '$ ' ! + 2 IR %b
a L ?_ % = ' + L ?_ 7 6 =5 #; @
6 =5 U3 V& 4 W> AXXX 5$ 4 c $ 7 \1E "*
$ %& $ '$ ' + 4 ` $ ?. 3 = "S 3d ? =!
5$ % = ' + C> %K @ Ue I%* '$ ' $ %& $ '$
5 # $ %& ! ! + # 6 ' 3< += 7" I7 4! #
K > _ _ ; ? + f@
1 %* E "* $ %& $ '$ += ] 3%K $ E J Q :
)' , PPN- ? H
@ D ' = _ _ ' C S ' + C>
@
@ 1E "* $ %& $ '$ _ @
@ gd ? =! 4h L #: 45 # _ i @
@ U' S 5 < 7" Q" ?+ "# j :$
@
(@ G. ?[ C> # ! E "* $ %& $ '$ += # ? %* *
+ S :$ C S . ?+ W 6 Q :$
S @
L" MMNO MMP k ? L" l= "+ J !
J # += # 6 7 ? ' @ U3 ^ 5 ? J !$
W> ! + W> ? ? "J W m 3% 3 H ' . %/ _ #: >
? %/ 37 3S 3 4 J > ' # 4 J 2 n 5 :
& 6 > ' 3_ 5$ %/ @ A< #:= += >? 4 J 24 J W4
< @ < W #> 3B 3; ?* . #* # ! 7 += # :$ >?o?
R 45 ? $ %& ! += ] I > ? @ Ue 4 < W
2 IR %b 5 * 6 > = #: I ! IR %b L ?_ _ _
p @q >4 !" 7 += # 3> E #* R
!$ J ;= 3r H 3 "J >? 2 5$ %/ 4 5 "*
Q %* _ C S ' 45 e4 < ? 3;
6 > 3 # T 5 ; ? W _ s 3/ C> J ! J @@


U3 a L" T t= FS ) ' Y Z + l= "+ #! 7
5 $ %& $ '$ += # Q %* _ ?;= ? " 3 t"
$ ' = _ C S C> 3 #! 4 > ' 3 @ 12
? " %/ # ! W#! 4 < %* n 4 > ' 45
? 3; T 5 W j$ j & 7" u#! *
"S ' "'= "W S ?B @
% 3 _ 54 J :" 7 ' $ = B
3r "J 1 > ? ? "J $ > ' "J 4 ' ' Q"
4 J j 3 # #! `" I` 4 5 C> IS "J k % $ %&
$ '$ IS "J @
m 4 ' 4 4 2" 3> ' ' J ;= 3r 4h L 4 > '
45 e I7 R I2 R 3> 7 C> ' Q" B + 5@
U3 & ] a ? ? : 3 # _ 5 7 += L" J "+
+ %> 3> 45 C> "< #
!" # $ % &
' ( )* + , U3 I #5 v = J
^ %/ %> 3> "S . $ %& $ '$ 7 6 =5 #; 2" J Y '$
J 3 ' 5 += 1 > ? w 3 a L" #e> 6 >@
- . /001
x%* n 4 > ' 4 < 2 I ] IS R y += < B 3[ z # u$o 5
? R y _? " < %> 7" I7 %/ ^' # l" "{ > ;
? 7 ' 7 6 > 6 T %@@@@##@
U3 ' 5 J Y . ` %* n 4 > ' 4
< 2 3j 3> 4 5 4 < 3 ) = 3[ 3 % ?+
v4 J 2 Z 7 ?*$ < ;= ' 5 T 4 > ' %/ @ 1R
y _? " 4 4 J '$ C 7# . ?%/ # ; ?%/ !
6 7 C> # ! 4 > ' 45 e4 < ? %> > @
= >= #* _ $ ' 3 2 C> 4 > 4h : < "'= "'=
5 Y j$ #! %> ' < 7 # I += 3; S 3[ z @ '=
"'= 5 W 2 j$ $ W ' < 3 ) o)' # W 2 Z
3[ ' 5 T j ," 3%* t= W 2 t= 3> Y- 7 ?*$ < 3[
J : @ G' < 7 e "+ X Q3 Q 3; $ $ j W 2 j$
#! += # 3; 5 I 5 ?_> j < Q" ?+ ! 6 7
3; > @
(


2 3 % 4
U j :$ IS "J
W j & _ C S & 3 #! $ ' ! # `"
#a 45 C> IS "J @
5 1 6 6 7 8 7 97 4
!" # H J 6 >#! J ! J %* n
4 < 2 "+ o 3j 3> %/ ' 5 >
! 6 7 2 '$ ' I += 4 ' @
12 _ ! !" # C> Y 3 J ' $ %&
$ '$ C =5 > H
| D %& $ '$ 6 > ' 4 ' 6 > H4 ?_>
$ %& $ '$ 7 += r" $ ' = _ C> 6 > '
>" ># ' + S :$ < W 6 Q C S S
?:$ 3 # ! @
| D %& $ '$ 3>H > 4 ' $ %& $ '$ 7
+= $ ' = _ C> ' # $ ' ' $ 5 :$
7 ?*$ 2 C> 2 `" %/ ; ?%/ :$ C>
@
| UE 45 H D t ^ ? 45 6 7 %/ e W 3j 3> 45 ? :
# ! 6 7 C> $ %& $ '$ 7 += Y r" $ ' =
_ :$ C>
: ; ) ? 4
O 1. %/ Hx 4 . w 3%K UxG xR x7 @
U $ . x+ Oq 7
L" MMNO MMP@
0


O G& ] H ' ' 4 >1>? w ' ' # 1>? w '
?! >" 4 7 "S . I7 R 3> 7 I2 R$ # I 7
\ J 3%K > "+ f
@ A ! # B4C 4
> 4 5 7 += IS 4 . ?*$ w C> 3%K
%/ ' R !$ _ K W W$ 45 J : ;= ' 5
E 4 > ' 45 4 < % 3 ? W !
6 7@ G' ? " = W 2 '$ I += 4 ' %K ? a I
+= # _ @
U3 ' 5 42 = ' # ? %K n ` 7
6 =5 a < . W #; I5 4 & := # 4 3 B "B ?B
>" " . ? : #* >
7 7 > a #; B #%* "` @ G' Q" k 3; $ ; 4 ]
4 %/ I = v 45 6 > 2" C> "< 4 c #> 3B C> "< 3%*
:$ 2@ 1R K k I5 _ ' ' 45 6 7 :$ C> "< #
C> I+ @ a 5 42 = J : ;= 4 J 4 ?*$ J E c
? ' Q" 3; :$@
w


4 2" 3> Ir ' < H 4 2" 3> " ! 4 2" 3> ( $ j 3`
!" >= _ ? : ;= ' Q" `" #a 45 & I7 3 t"
C> I @ G' Q" W 2 y I7 R 2 "J 7 `" %/ ' 45 e '
; ! 2 ! 3 I7 R > & 5 ' Q" B 4 > ' %/ ' 45
\l f Ir ' 7 ' ". 6 > ! > ? @ G' Q" W 2 y
I2 R 2 2 m 2" 4 : C> "S > $ %& @ q > 3> 7 '
Q" : I5 %/ m 2" "J 3%K "] 3S T" < ' Q" t
> 2 I 5 "m y4 J W 4! 5 a $ %& 3K ^> 2 :
"` 6 > ' @
% #:= Ir $ %& $ '$ %* n 4 < W
_ s 3/ C> J ! J 2 & @A! ? " = j$ W % =?
3 %K `" I` 3 4 > e ! %/ * I7 ; W$
$ T $ ' 32 % = @


! " #$ % &' ( ) * +,- .
/ 0- #1 2- ! " #$ 3 3$ $- ,-
< ? $ %& ! 3_ 6 > C> ' # ? R 3
6 > 3 C> @ W W4 7 L ;$ J "S ' T=
C & 4 $ T a 3 ' ' 4 > %> 3< I = 5 @ < j$
' # i & 3 #! %* n 5$ : #* 3 "*
i < ' I2 %/ 3_ 6 > >? L L ; ? "#! C>
T= # 3B 7" 2 42 7 += "> J I' "S @
< B W ' " > _ #: ! %/ 4 ' !"
>? W s 3/ # $ ' =" ' 6 > C> %K L S := #
4 ` t 45 7" K > 7 7 t= j %K @
x 5$ : 3 e4 < } i * i : I5 & 5
3] ? S & @
N


4 5 6 * 3* 7 $ ) - 3 ! 89:
~ T C> # ! 4 < H
O < $ 7 W ! 6 7 > '$ %/ S
$ %& $ '$ C> IS "J @
O GT 4 < % "S R 3 + 5
y j Q ' " > 45 @
O GW 45 + l I 3%* 4 < 3'
'
H
O1 I7 R 2I5 S C> I7 R @
O1 : 4h j 7 # ' %* ! 3 I7 R 2I5 %K > 2
! ' _ #: ! %/ >? 3 I7 R Ir " ` 4 ! •
O)7 , 5 T - + > . %/ W ?+ ] # 3 ;= " 4 J ] &
4 ' •
O U ! C> ' _ #: ! %/ "< > . %/
7 e ' I' +$
m ' 3> €QI Q ' C 4 ' > @
: - 3 ; < > =
? @> = A B ( 6C D6-
F2 R ! S # ?%/ "%> 2 ! < < 4 : C> "S >
$ %& 6 > > =5 .H ! S # ?%/ "%> 3 I< C> ' ' 3
L"@
F2 R R" W > 3 > I # "S 3 @ S 3
W ' #+ > # ! S Ir S G, G-o "S 3 W '
#+ > # ?%/ "%> Ir ""@
U3 >? " $ T "s $ T ? "S ' # ?T ?%/
e 3' > $ 7 e ' 5 ' Ir . m a@
1%K I2 i I5 ! S L" %/ #} Ir %K
" v . ? ' ' 3 L"@ _ I 5 ?%/ "%>
' %/ 2 ! Ir < S@
3 ) > = A B ( 6C D6-
GT ?T ?%/ %K I2 i ! S# ' S ?%/ "%>
3 L" 2 I 5 J # 4 : & W@
•1 %K ! S T 4 > ' H
| ! S ' W ; # ' ?+ ;
|G ?! ! S ,I S !-• ! S 3 I< L"•
q > WI5 m 2" 5 S ! S 42 4 : @
M


•1 S ?%/ "%> T 4 > ' ' J > H
| %/ "%> > ; ' • F> ""•
| %/ "%> ;$ ; ' • F> ""•
| %> "y> • %> "y> •
| _ $ t I. "%> % 5 • %> 6 > L" >= :$ 3 Q
"y>•
| UE ?%/ "%> 7 L"
G' J 3 I5 m 2" 5 S "%> C> > $ %& S
42 4 : •
@ >
5 7 += I J 3%K > "+ J Y? " % > H
D3 4
E 0# x `" %/ H
O 1m 2" & I7 C> > "+ ‚ $ t I ! _ 4 ' > a>
> "+ W # > "+ J
OF5 _ C> _ S #: #* U@
E- 0F G H gd 4h L ' I2 R xo $ t 7
?%/ R@
E2 H 9 ( I~ "J #t 45 # _ i @@
-DJ 4K +.
•x HO 5 # ' "J 3%K _ @
O h L $ t I2 R4 : 7 @
•)' # H O F7 R ' "J 3%K _ ?%/ R J 3%K
> "> o 7 ' > "+ o 7 S #: _ #: . 3 > "+ o
?' ` t= ^%& 3R , < T -@
OF2 R ! S ?%/ "%> C>
|x > "+ * W ,ƒ>O >O3>-
|x > "+ * J , )JOI -
2 DL 8 7 97I 1 " + 7 ? : W" #; _ @
5DH # ! M )*
E .
E- 0 !" + N
O m 2" ' 4 2 U * J B>•
E2 O •A I H 1%> "S . 7 > "+ O * ! t= ?
"S 4 2 "J 3%K @ A:= "J 3%K = W ] t • U+ > W ?+
y =@
P ) ( '" Q* 6 !R P
SP ) U '
|1 ?%/ RH 2 ! S
< , $ t I. > "+ 3 U)-
|x > %/ 2 ! Ir 4
u < ," # -@ Ox > "+ 5" 9 ! ;
Ox Z ' E 3 3' ;@
| 1%K =5 I` =5
>" ^ +
|x > "+ 3 ?%/ R
„… : ^z # ! >
"+ 3 3' ;•
O )A : ^z # .@
Ox ? " # ! W"H
| ƒ' # 3 ' > "+ @
|)7 + > > "+ ?+ O D t I.H
< ]# 3 W• |‡ Q > =5 @
O x I' ' 45 6 7 )A .@
)A 4 z ?z %* n Z
e > "+ 2 2 7 H
ƒ> >3>†„… =5 ,'$ > H "%>-
P ) ( '" Q* 6 !R P
)JOI †„… S >,^> I 2 H "%>- | t 3 S >@
>O" $†„… #Q I 2
| & W B I 2 ?+ 7= 6 >
, B I 2 ?+ H "%>-
•G j H I2 R4 :
) x %K %> 3> ' 45 6 7
4 ' > < v n 5 W _
> .O W? 4 W 3' 4 v@U =
#* _ s 3/ C> "'= "'=
5 )A W 2$ I2 R 4ˆ
' %K c . e ' 2" 3
%K m S * 3 2 7
?*$ Z . ! S ?%/ "%>
"S ' 3[ 3 # ^' 4 J
t= 3> Y@
P ) ( '" Q* 6 !R P ?
SP ) - U "+ @ > "+ * W

Ox 7 ? : W"H y> y> F S
! S + J !
| W" H I 2 R < P@ L"
, w- , -
!" "#
: ^z y> +H 3; W
y> J H 4 J ?+
F S !H >
%> > ; H N,w""-
%/ %> ;$ ; H M ""
"%> D t I. "%>H "y> + ,( -
| W" H I 2 R < P@ : ^z %> 3;
(2 R < P@
> "+ * J B>


y> y> F S
! S + J !
, w- , - L"
"! $"! "
: ^z y> +H 4 J W
y> J H 3; ?+
O x I' ' 45 6 7 # I7 H
F S ! H 3; >
O Ue 45 6 7 3 3j 3> m 2"
C> x > "+ %> > ; H w,0M""-
O x ^' I 2 R W" "< #e> %/ %> ;$ ; H M ""
"%> D t I. "%>H "y> + , M -
? C> U •
: ^z %>
, W" H > "+ * W
W" H > "+ * J B>-
„… U >
"+ * W # > "+ * J
(
P ) ( '" Q* 6 !R P
> 4 x I' ' .?! 2 )A
%* n x e .?! W 2 x >
?! ! S = " 3; ?* @
"+ •
|x * W H
O xH 1m 2" 3 C> x >
"y> + 3; W
"+ * W •
"y> J 4 J ?+ @
O xH 1m 2" 3 C> x >
|x * J H
"+ * J •
"y> + 4 J W
O )A . * ! "H
"y> J 3; ?+ @
| _ ?! ! S a> =
# ", ' #b ' O… E
3 > "+ -@
| ) W "+ + _ =2 C>
' R ' IY ' @@@
@
0
P ) ( '" Q* 6 !R P
O q > ' 7 "J 7 7 > "+ ,
m I! # _ S #: ; > -•
)7 •
O U _ #: H %> * r s@
O 1S #: H 3; 5"@
O 1; >H ' '@
w
P ) ( '" Q* 6 !R P
O xH GW $ 7 " & 3 > "+
> #` 3& 3 •
O )A x 6 > ' 7 . 7
O xH U 7 •)7 _$ ' 32
C> _ #: • O) 7 ? & _ #: $ ' 3 2
O )A IE # .@ ^> . :$ 3 J t
SP ) 2 HU _ S #: #* "J 3%K @ "$
Ox 6 > ' 7 _ #: H
' t=H@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
U t t=@@@@@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@@
gi t=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@@@
G 4< 3%] @@@@@@@@@@@@ 2@@@@@@@@@@@@
W" H 6 > ' 7
P
P ) ( '" Q* 6 !R P
*_ C> S #: H
FB ' J 3y H I> =@@@@@@@@@@@@@
I> "@@@@@@@@@@@@@@@@
1S #: ?* H@@@@@@@@@@@@@@
O x I' ' 45 6 7 : ^z @
O xH G' m 2" C> _ #: S O U_ + 5 _ "; %* @
#: 3 > "+ r" " O UL %K _ 3a %* # ;
W 4 ' #y
"< 3' ` @


5E5 J' > T4* U7
O x! . ?+ I @
O " FU
X9 F :$ & R 3. H
> 4 # ?%/ R ' # y >"Q3> 5 I C>
"S . Q"o 7 ?*$ : ^z # a>@
M


XX9 F :$ 3` !"H
F H U3 5 * 4 #_ W4 : > "+ $ t I. ]H
>@AQ I 2 @
I@ t 3 ? >@
@‡ Q %K =5 >" # F` @
@ Gt I| j @
F HG t ? W4 : > "+ 4 ` ! ; ! >= ? H
>@ G t + ‡%& @
I@ G t D @
@G t +@
@G t h@
F H z 4 ' I! I2 ; a> > 4 2 4 : > "+ W #
> "+ J B> ? H
>@ %/ "%> @
I@ ! S ;$ ; # "y> J @
@ . ?%/ t= v@
@ S ?! ! S = "@
F H ~5 . _ 7 %] 6 =5 5 _ W "m ' ? _ #: #
S #: 3 "J 3%K > "+ ? H
>@ _ >= E ; %K C> ! S@
I@ _ d C> ; > @@
@x! 4 @
@ %/ "%> # _$ t ' Q "y> C> ?%/ "%>@
5E: P 6 Ox I 37 ?K t v ) @
O " ' FU B ?+ 3 #] FU@
O1 3%* I x1 U C> %K ] > "+ @
:E VW
% & '( )1 X *
1( 4 I ‡_> # < P@ 90 1( 4 -I q > ' 7 )
) Y= I7 > H 45 /$ 2 I 5 C> I7 t Y=
# I7 > H
M
x > "+ ƒ> >3> , P F-
! S > ; G' C> _ #: H
! S ;$ ;
F S ! O ' t=H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
: ^z ! S @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
"y> +
"y> J
%/ "%> ' @@@ @ O U t t=H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
> ; @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@""
%/ "%> ' @@@
;$ ; @@@@@"" O gi t=H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
: ^z
5 S "%>
O G 4< 3%] H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
% & '( )1 X -*
1( 4 I ‡_> # < P@ 90 ) Y= 1( 4 -I q > ' 7 )
I7 > H 45 /$ 2 I 5 C> I7 t Y=
# I7 > H

x > "+ )JOI , MF- G' C> S #: H
! S > ;
! S ;$ ; FB ' # J 3y H
F S ! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
: ^z ! S @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
"y> + @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
"y> J @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
%/ "%> ' @@@
> ; @@@@@@@@@"" 1S #: ?* H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
%/ "%> ' @@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;$ ; @@@@@@@@@"" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
: ^z 5 S "%> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
+% ' ,- . % /
0# T4U I
> 4 5 += 4 . w 3 3%K J ;= # !
+= # W ! 6 7 & H
|)K S & j :$ & @
|x _ `" %/ $ T ?* 4 5 > & ` & @
| G' #; T 7 ' %/ C S 7
6 =5 > # _ #< %/ 4 2" >= Ir < 7 $ W
3 " < @
UJ k Y += 5 = 3 = " 3%K ' R !$
_ K ' '? Y W J ; W 2 '$ 3S 3Y 3
' K 4 ' @
% #:= J ! J %* n
4 < 2 @
0# .I
O I + ) 2 ' # %* n 4 > '
4 < : ?/ & ' ' 7 H
| 1%> ' I7 R $ y /$ #* 4 5 T 4 > ' 3y /$
#* I7 R 3Q %K @
| G' I 2 R T W4 %* ?* & 3[ & 24
' Z .4 J I > ?! t= 3> Y@
A* 4! % 3%K J F> '" ! Y6 > t" + 4!
' # # 3> I ‰ F W$ B Q < #! +=
Ir ' ' ! : ?/ 3; @U = ' # += '
' ! . ?%/ "'= 5 I 5 @ UJ "+ + ' ;$ ?Y
+ 6 > t" 3> I " "'= 5 2 ' I " ' # Y 5 45 +=
Ir "'= 5 %/ _ ! 5 4 J < 3; ' 5 #< T % 5 45
"S I += . 3; J @


0 - 1 . 2
O =i ‡%/ x U 1> x U+ =i 1 AkO PY
97 6 ." T% Z7 [[O ^ ; I7 ) ' O PP @
OD > x =ƒ =i xa ‡> > D jU > O A." T% \ 9 9
6 O ^ ; I7 ) ' O MM @
O U% ? ! ) ' O GJ = F+ 4 "@
E& F$ (' GH 3 G/ ID4GGJ
%K # 5 H0K L , E$-
+ + ,-% . '% /, 012 #345 . &
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản