Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
7
download

Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao diện web của CloudBerry 1 tính năng khác của CloudBerry là giao diện web - Web Interface, do đó bạn có thể truy cập dữ liệu từ bất cứ nơi nào, miễn là có kết nối Internet. Để sử dụng tính năng này, đăng nhập vào đường dẫn Backup Web Interface:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sao lưu dữ liệu của hệ điều hành Windows Home Server

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server Giao di n web c a CloudBerry 1 tính n ng khác c a CloudBerry là giao di n web - Web Interface, do ó b n có th truy c p d li u t b t c n i nào, mi n là có k t n i Internet. s d ng tính n ng này, ng nh p vào ng d n Backup Web Interface: Trên th c t , tính n ng này v n ang trong giai o n th nghi m beta. Ho t ng ng d ng Cloudberry ho t ng r t t t qua n n t ng Windows Home Server Console. Ho t ng c a CloudBerry ph thu c vào t c k t n i Internet và dung l ng file sao l u c a b n. Trong bài th nghi m này, quá trình sao l u 1GB d li u t i Amazon S3 m t kho ng 1 gi ng h :
  2. H tr k thu t i ng k thu t viên h tr c a CloudBerry khá t t và hoàn h o trong vi c qu n lý th i gian, h tr khách hàng k!p th i. Ng i s d ng ch" vi c ng nh p, trao #i n i dung qua m u có s$n ho%c tham gia c ng ng tr c tuy n. K t lu n
  3. Khi hoàn t t cu c th nghi m v i ng d ng CloudBerry Online Backup dành cho WHS, tác gi ã c m th y khá hài lòng, c ng nh thu th p ý ki n t c ng ng howtogeek. Giao di n ng d ng vô cùng n gi n, d hi u và s d ng, b t# h p công c cùng nhi u ch c n ng a d ng i kèm, ng i s d ng s& có nhi u l a ch'n h n cùng v i tài kho n l u gi tr c tuy n Amazon S3. CloudBerry ch" ti n hành sao l u nh ng file c thay #i, vì v y nh ng file còn l i s& không b! ghi è và gi m thi u th i gian ho t ng. Ng i dùng s& c h (ng 15 ngày s d ng mi n phí và $29.99 ng ký. M t khi b n ã mua b n quy n ng d ng, và tài kho n n p vào S3 s& thay #i tùy theo l u l ng d li u s d ng. N u b n ang tìm ki m 1 ch ng trình hi u qu , ti n l i c ng nh d s d ng sao l u d li u t h th ng Windows Home Server n Amazon S3, thì qu th c khó có i th nào có th qua m%t c CloudBerry
Đồng bộ tài khoản