Sắt

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
112
lượt xem
34
download

Sắt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là kim loại màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, dễ kéo sợi, - Sắt bị nam châm hút và dễ bị nam châm hóa nên được làm lõi của động cơ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắt

 1. S¾t : Fe
 2. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ nguyªn tè s¾t KÝ hiÖu nguyªn tè : Fe Sè thø tù : 26 Nguyªn tö khèi : 55.847 Lµ nguyªn tè nhãm d (e ho¸ trÞ lµm ®Çy ë ph©n líp d). Khái quát chung về nguyên tố Fe Kh
 3. M¹ng tinh thÓ vµ cÊu h×nh cña Fe CÊu h×nh e : 2/8/14/2 1s22s22p63s23p63d64s2 VÞ trÝ :- Nhãm VIIIB - Chu k× : 4 -B¸n kÝnh nguyªn tö : 0.13nm M¹ng l−íi lËp ph−¬ng t©m diÖn. Khái quát chung về nguyên tố Fe Kh
 4. II. TÝnh chÊt vËt lÝ Lµ kim lo¹i mµu tr¾ng h¬i x¸m, dÎo, dÔ rÌn, dÔ kÐo sîi. tonc = 1539oC tos = 2770oC Lµ kim lo¹i nÆng : d = 7.9 g/cm3 S¾t bÞ nam tr©m hót vµ dÔ bÞ nam tr©m ho¸ nªn ®−îc lµm lâi cña ®éng c¬ ®iÖn. Tính chất vật lí
 5. III. TÝnh chÊt ho¸ häc NhËn xÐt : Khi tham gia ph¶n øng nguyªn tö Fe cã thÓ nh−êng 2e ë ph©n líp 4s hoÆc nh−êng thªm mét sè e ë ph©n líp 3d ch−a b·o hoµ ( th−êng lµ 1e). S¾t lµ mét kim lo¹i cã ®é ho¹t ®éng ho¸ häc vµo lo¹i trung b×nh. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña s¾t lµ tÝnh khö vµ nguyªn tö s¾t cã thÓ bÞ oxi ho¸ thµnh ion Fe2+ hoÆc Fe3+ tuú thuéc chÊt oxi ho¸ ®· t¸c dông víi s¾t. Tính chất hoá học
 6. 1.T¸c dông víi phi kim a. T¸c dông víi oxi Khi ®èt nãng, s¾t ch¸y trong oxi vµ b¾n toÐ ra nh÷ng tia s¸ng g©y nªn bëi nh÷ng v¶y h¹t Fe3O4 ®· ®−îc ®èt nãng. 3Fe + 2O2 = Fe3O4 Trong kh«ng khÝ Èm : 4Fe + 3O2 + nH2O = 2Fe2O3.nH2O Tính chất hoá học
 7. b. T¸c dông víi c¸c phi kim kh¸c. 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 Tính chất hoá học
 8. 2.T¸c dông víi axit a. HCl , H2SO4 lo·ng : oxi ho¸ Fe0 thµnh Fe+2 Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 b. Víi H2SO4, HNO3 ® - HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nguéi lµm cho s¾t bÞ thô ®éng. - HNO3 ®, H2SO4 ® nãng vµ HNO3 oxi ho¸ Fe0 thµnh Fe+3. t0 Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 2Fe + 6H2SO4 ® Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Tính chất hoá học
 9. Tính chất hoá học
 10. 3. T¸c dông víi muèi - Fe cã thÓ ®Èy ®−îc kim lo¹i ®øng sau nã trong d·y ®iÖn ho¸ ra khái muèi. - Trong c¸c ph¶n øng nµy s¾t bÞ oxi ho¸ thµnh ion Fe+2 Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 Fe + HgCl2 = FeCl2 + Hg 4. T¸c dông víi n−íc t < 5700C 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 t > 5700C Fe + H2 O FeO + H2 ë nhiÖt ®é th−êng Fe kh«ng t¸c dông ®−îc víi n−íc. Tính chất hoá học
 11. IV. Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ øng dông.
 12. 1. Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn Lµ kim lo¹i phæ biÕn nhÊt sau nh«m. Tån t¹i chñ yÕu ë d¹ng hîp chÊt. Nh÷ng thiªn th¹ch tõ kho¶ng kh«ng gian cña vò trô r¬i vµo qu¶ ®Êt lµ s¾t ë d¹ng tù do. Nh÷ng quÆng quan träng nhÊt lµ : - Oxit s¾t tõ Fe3O4. - Hematit hay oxit s¾t ®á Fe2O3. - Limonit hay oxit s¾t n©u Fe2O3.nH2O. - Xiderit FeCO3. Kho¸ng vËt pirit FeS. Trạng thái thiên nhiên Tr
 13. 2. §iÒu chÕ §iÒu chÕ s¾t tinh khiÕt : to 2Fe + 3H2O 3H2 + Fe2O3 to Al2O3 + 2Fe 2Al + Fe2O3 dpdd 2Fe + 2H2SO4 + O2 2FeSO4 + H2O S¾t kÜ thuËt :§−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch dïng than cèc khö s¾t oxit ë trong lß cao. Điều chế
 14. 3. øng dông 3. S¾t cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù sèng cña sèng cña ®éng vËt, chÊt hemoglobin ( hång cÇu ) cã trong m¸u lµm nhiÖm vô vËn t¶i oxi ®i kh¾p c¬ thÓ ®Ó duy tr× sù sèng cña ®éng vËt lµ hîp chÊt cña s¾t. Ứng dụng
 15. Ứng dụng
 16. Hîp chÊt cña s¾t cã vai trß hÕt søc quan träng trong kÜ thuËt : + Gang x¸m : Dïng ®Ó ®óc c¸c bÖ m¸y, v« l¨ng … + Gang tr¾ng : §−îc dïng ®Ó luyÖn thÐp. + ThÐp cøng : §−îc dïng lµm c¸c dông cô, mäi kÕt cÊu vµ chi tiÕt m¸y. + ThÐp hîp kim : cã tÝnh chÊt c¬ häc cao chÞu nhiÖt vµ kh«ng rØ ®−îc dïng lµm ®−êng èng, c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ m¸y bay vµ m¸y nÐn. Ứng dụng
 17. Bμi tËp cñng cè
 18. C©u 1: ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho s¾t t¸c dông víi Cl2 , HCl? 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 Clo cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh do ®ã nã chuyÓn ®−îc Fe0 lªn Fe+3, trong khi ®ã Fe t¸c dông víi HCl chØ thu ®−îc muèi s¾t II. Bài tập củng cố
 19. C©u 2: Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng: Fe FeCl2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe(OH) Fe2O3 FeO FeCl3 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 to FeO + H2O Fe(OH)2 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 2FeCl3 + Fe = 3FeCl2 to Fe2O3 + 3H2O 2Fe(OH)3 Bài tập củng cố

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản