Sâu đục thân hai chấm hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
336
lượt xem
81
download

Sâu đục thân hai chấm hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sâu đục thân hai chấm hại lúa. Bướm thích đẻ trứng ở những ruộng lúa xanh non, rậm rạp. Phần lớn trứng đẻ trên phiến lá, một phần đẻ trứng trên bẹ lá. Bướm hoạt động chậm chạp, ban ngày ẩn nấp trong các khóm lúa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sâu đục thân hai chấm hại lúa

  1. s©u ®ôc th©n Hai chÊm h¹i lóa I.NhËn d¹ng s©u ®ôc th©n ë nh÷ng giai ®o¹n kh¸c nhau 1. B−ím • §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ! B−ím ®ùc : Th©n dµi 8-9 mm. C¸nh tr−íc mµu vµng nh¹t, mÐp ngoµi cã 8-9 chÊm nhá, s¶i c¸nh réng tõ 18-20 mm. ! B−ím c¸i : Th©n dµi 20-23 mm. C¸nh tr−íc mµu vµng nh¹t, gi÷a c¸nh cã mét chÊm ®en rÊt nhá, s¶i c¸nh réng tõ 23-28 mm. Cuèi bông cã chïm l«ng mµu vµng nh¹t (dïng phñ lªn trøng). • §Æc ®iÓm sinh häc : ! Vò ho¸ vµo ban ®ªm, −a ¸nh s¸ng ®Ìn, ho¹t ®éng m¹nh nhÊt tõ 19-23 giê, sau vò ho¸ b−ím giao phèi. §ªm thø hai b¾t ®Çu ®Î trøng, 1 con cã thÓ ®Î 1-5 æ trøng trong 2-6 ®ªm liÒn, ®ªm thø 2-3 ®Î nhiÒu trøng nhÊt. ! B−ím thÝch ®Î trøng ë nh÷ng ruéng lóa xanh non, rËm r¹p. PhÇn lín trøng ®Î trªn phiÕn l¸, mét phÇn ®Î trøng trªn bÑ l¸. B−ím ho¹t ®éng chËm ch¹p, ban ngµy Èn nÊp trong c¸c khãm lóa. 2. Trøng • §Æc ®iÓm sinh häc : æ trøng h×nh trßn mµu tr¾ng ®ôc (to b»ng h¹t ®Ëu t−¬ng), gÇn tíi ngµy në th× chuyÓn sang mµu n©u nh¹t, cã cÆp l«ng t¬ mµu vµng phñ bªn ngoµi. Mét æ trøng cã 50-150 trøng. 3. S©u non 5 tuæi cña s©u non Tuæi 1 : Dµi 4-5 mm, ®Çu ®en, th©n mµu x¸m. • §Æc ®iÓm sinh häc Tuæi 2 : Dµi 6-8 mm, ®Çu n©u, th©n tr¾ng s÷a. Sau khi në, s©u non ®ôc th©n lóa vµo giai ®o¹n m¹ , Tuæi 3 : Dµi 8-17 mm, ®Çu n©u, th©n tr¾ng s÷a. ®Î nh¸nh vµ ®øng c¸i, g©y ra nân hÐo ë thêi kú trç Tuæi 4 : Dµi 12-18 mm, ®Çu n©u, th©n vµng x¸m. b«ng khiÕn b«ng b¹c. Khi ®Éy søc, s©u chui xuèng Tuæi 5 : Dµi 15-20 mm, ®Çu n©u, th©n vµng nh¹t. ®èt cuèi c©y lóa ho¸ nhéng. S©u non h¹i nÆng nhÊt lµ tuæi 3-4. 4. Nhéng ! Mµu vµng nh¹t, cã mµng bäc bªn ngoµi, th−êng ë gèc r¹.
  2. II. Ph¸t sinh - ph¸t triÓn 1. Chu tr×nh ph¸t sinh - ph¸t triÓn: 2-6 ngµy ! Vßng ®êi: lµ sù hoµn thµnh mét chu kú sèng. 6-8 ngµy ♀ ♂ ! §ît s©u: lµ tÊt c¶ nh÷ng s©u ®−îc sinh ra trong cïng mét thêi ®iÓm. ! §ît ré: ®ît cã mËt ®é s©u ra nhiÒu nhÊt. Nhéng 45-60 ngµy æ trøng ! Løa s©u: lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®ît s©u sinh ra trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 5-7 ngµy 25 ngµy 2. Chu kú sinh s¶n S©u non Trong mét n¨m th−êng xuÊt hiÖn 6 løa s©u: Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Løa s©u 1 2 3 4 5 6 Lóa Lóa M¹ mïa, lóa mïa Lóa mïa Lóa mïa Lóa mïa Mïa bÞ h¹i xu©n xu©n sím sím con g¸i III. Ph¸t hiÖn vµ phßng trõ 1. Ph¸t hiÖn : 2. BiÖn ph¸p phßng trõ : ! ThÊy b−ím vµo ®Ìn hay ®Ëu trªn mÆt ! B¾t b−ím vµ ng¾t æ trøng. l¸ lóa vµo c¸c buæi s¸ng sím. ! C¾t d¶nh hÐo, b«ng b¹c. ! Cã trøng trªn l¸ bôi. ! B¶o vÖ ong m¾t ®á. Lo¹i ong nµy th©n mµu ®en, cã thÓ ! XuÊt hiÖn d¶nh hÐo. ký sinh 30-40% æ trøng s©u ngoµi ®ång. Ong ®Î trøng trªn æ trøng s©u ®ôc th©n. Ong non në ra vµ ph¸t triÓn bªn trong æ trøng s©u. ! Phun thuèc ho¸ häc: chØ sö dông thuèc khi ®Õn ng−ìng phßng trõ vµ theo ®óng chØ dÉn ghi trong b¶ng sau: Tªn thuèc LiÒu dïng C¸ch dïng Thêi ®iÓm dïng Ng−ìng trõ 1. Trén thªm 5 kg Buæi chiÒu, khi b−ím ®ang ®Êt bét råi r¾c ra ré - Thêi kú ®Î nh¸nh : 0,5 kg/sµo 1-1,5 æ trøng/m2 Basuzin 10 H 2. Trén víi tro bÕp Buæi sím, lóc cßn s−¬ng, khi råi r¾c b−ím ré 5-6 ngµy - Thêi kú lµm ®ßng : Khi ®ßng giµ hoÆc s¾p trç 0,3-0,4 æ trøng/m2 Basuzin - Thêi kú trç : 0,5 - 1. Pha víi 30-40 lÝt 0,7 æ trøng/m 2 n−íc råi phun Sau khi b−ím ré 5-8 ngµy Bazan 95% 30-40 g/sµo 2. Pha víi Salavi 30 g/sµo råi phun
  3. Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản