Share Permission

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
261
lượt xem
87
download

Share Permission

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy - Phân quyền sử dụng khi máy khác truy cập dữ liệu được chia sẻ - Bài lab gồm các nội dung chính sau : * Share Folder * Tạo Share Folder ẩn * Phân quyền trên thư mục share * Map netword driver * Offline File

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Share Permission

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com SHARE PERMISSION I. Giới Thiệu - Chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy - Phân quyền sử dụng khi máy khác truy cập dữ liệu được chia sẻ - Bài lab gồm các nội dung chính sau : * Share Folder * Tạo Share Folder ẩn * Phân quyền trên thư mục share * Map netword driver * Offline File II. Chuẩn Bị - 2 máy windows Vista - Tạo 3 user : Boss , U1 với password “P@ssword” - Tạo thư mục tên “data” trong ổ C - Tạo thư mục tên “bimat” trong ổ C - Trong thư mục data  tạo 1 file “hop dong.txt” với nội dung tùy ý III.Thực hiện 1.Share folder B1 : Chuột phải lên thư mục data  chọn properties  Qua tab Sharing  chọn “Advanced Sharing” Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn vào mục “share this folder” - Share name : data  OK B3 : Máy 2 vào start  run  gỏ \\tên_máy_1  xuất hiện hộp thoại chứng thực : - Điền vào các thông tin : * Username : Administrator * Password :123 - Sau khi đăng nhập thành công thì xuất hiện cửa sổ thư mục máy 1 với thư mục data đã được share --> truy cập thư mục data  truy cập được file hopdong.txt 2. Tạo share folder ẩn B1 : Chuột phải thư mục bimat  Chọn Properties  Qua tab Sharing  chọn Advanced sharing 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn vào “ Share this folder”  trong ô Sharename điền “bimat$”  chọn Permissions B3 : Chọn Allow Full Control  OK  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Từ máy 2 truy cập \\tên_máy_1  Không thấy thư mục “bimat” B5 : Từ máy 2 truy cập \\tên_máy_1\bimat$  truy cập thành công “bimat” 3. phần quyền trên thư mục share B1 : chuột phải lên thư mục data  chọn properties  tab sharing  advanced sharing B2 : Chọn Permissions 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Chọn everyone  Chọn remove - Chọn Add B4 : Điền vào ô : “u1;u2;boss”  Chọn check name  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B5 : - Trong khung “Group or user names” chọn “boss” - Trong khung Permissions fos boss : chọn Allow Full Control B6 : - Trong khung “Group or user names”  Chọn u1 - Trong khung Permissions fos u1  chọn Allow Read B7 : - Trong khung “Group or user names”  Chọn u2 - Trong khung Permissions fos u1  chọn Allow Change  OK 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B8 : * máy 2 log off và log on lại bằng quyền administrator - Truy cập :start  run  \\tên_máy_1  khai báo username và password của u1 - Truy cập vào thư mục data  tạo file mới  báo lỗi do U1 chỉ có quyền đọc * máy 2 log off và log on lại bằng quyền administrator - Truy cập :start  run  \\tên_máy_1  khai báo username và password của u2 - Truy cập vào thư mục data  đổi tên file “hopdong.txt” thành “data”  thành công do U2 có quyền chình sửa * máy 2 log off và log on lại bằng quyền administrator - Truy cập :start  run  \\tên_máy_1  khai báo username và password của boss - Truy cập vào thư mục data  đổi tên file “data” thành “datachung”  thành công - Truy cập vào thư mục data  tạo file mới  thành công do boss có toàn quyền 4. Map network driver B1 : Máy 2 truy cập vào máy 1 : Start  run  \\tên_máy_1  khai báo username và password của account “boss” B2 : chuột phải lên thư mục data  chọn map network driver B3 : trong dòng Driver chọn tên ổ đĩa thích hợp  chọn finish Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
Đồng bộ tài khoản