Si mon - lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
8
download

Si mon - lưu chuyển tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Si mon - lưu chuyển tiền tệ

  1. Si mon - Bảng 4.19 - lưu chuyển tiền tệ - phương pháp gián tiếp - 1987 89.044 Doanh thu thuần Điều chỉnh khi đối chiếu thu nhập ròng với tiền thuầntừ hoạt động KD 48.319 Khấu hao và hao mòn 46.921 Các khoản khó đòi trên tài khoản phải thu (1.773) Thu nhập do bán thiết bị (7.448) 86.019 Lợi nhuận chưa phân phối của các công ty con Điều chỉnh báo cáo thu nhập Sự biến đổi của tài sản và các khoản nợ ảnh hưởng đến tiền (74.577) thuần từ hoạt động kinh doanh 105.534 Biến đổi tài sản lưu động 7.492 Biến đổi các khoản nợ ngắn hạn 38.449 124.468 Biến đổi các khoản nợ dài hạn 213.512 Điều chỉnh bảng cân đối kế toán Tổng số tiền điều chỉnh 8.500 Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (76.949) Tiền từ hoạt động đầu tư (4.228)
  2. (15.000) Tiền do bán thiết bị (9.000) Chi phí vốn mua tài sản cố định (96.677) Lãi được vốn hoá khi đang xây dựng 30.464 Thanh toán các hợp đồng không cạnh tranh (144.958) Chi phí tổ chức lại (4.133) (118.627) Tiền thuần được sử dụng cho hoạt động đầu tư (1.792) Tiền từ hoạt động tài chính 7.124 Các khoản vay ngắn hạn thuần 5.332 Các khoản vay dài hạn thuần (1.792) Điều chỉnh lợi nhuận giữ lại được kỳ trước Tiền thuần từ hoạt động tài chính Tăng tiền Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản