SIÊU ÂM 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ

Chia sẻ: enter_12

quá trình mang thai ở người trung bình 280 ngày (40 tuần) được chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 3 tháng, gọi là quý hay tam cá nguyệt. Mỗi tam cá nguyệt sẽ có những đặc điểm riêng và những biến chứng của thai kỳ khác nhau. Việc khám thai theo đúng lịch trình là để bảo đảm quản lý thai an toàn đến lúc sinh và tránh được những biến chứng nặng nề trong cuộc sinh như băng huyết sau sinh, tử vong mẹ con....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: SIÊU ÂM 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ

SIÊU ÂM 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ
Ths Hà Tố Nguyên
Trưởng khoa CĐHA -Bệnh viện Từ Dũ
CHÆ ÑÒNH SIEÂU AÂM 3 THAÙNG ÑAÀU

1. Xaùc ñònh coù tuùi thai trong lòng tử cung
2. Vò trí thai: trong (loaïi tröø thai ngoaøi töû cung,
thai CTC, thai seïo moå cuû, thai goùc . . .)
3. Soá löôïng thai, soá baùnh nhau trong song thai
4. Tuoåi thai, ngaøy döï sanh chính xaùc nhaát.
5. Ño ñoä môø da gaùy taàm soaùt HC Down.
6. Phaùt hieän sôùm moät soá dò taät nhö voâ soï, naõo
thaát duy nhaát, nang baïch huyeát vuøng coå . . .
XÁC ĐỊNH CÓ THAI NẰM
TRONG LÒNG TỪ CUNG
MOÄT SOÁ THUAÄT NGÖÕ


 GA (gestation age) = MA (menstrual age):
Tuoåi thai tính töø ngaøy kinh choùt = tuoåi thai
tính theo sieâu aâm, theo laâm saøng
 EA (embryologic age): tuoåi thai thaät söï,
tính töø ngaøy thuï thai, nhoû hôn GA vaø MA
2 tuaàn.
ĐƯỜNG KÍNH TRUNG BÌNH TÚI THAI
(Mean Sac Diameter)
MSD = (length + height + width) / 3
TÚI THAI VÀ YOLK SAC

 Cuoái tuaàn 4, tuùi thai = 2-3mm, coù theå nhìn
thaáy treân SA ngaõ AÑ.
 khi MSD = 5mm, coù theå nhìn thaáy YS vaø
luoân luoân nhìn thaáy khi MSD = 8mm
 YS coù daïng hình troøn, trung taâm echo
troáng vaø ñöôøng vieàn echo daøy.
 Kích thöôùc toái ña 5-6mm, töông öùng vôùi
CRL töø 30-45mm. Sau ñoù giaûm daàn vaø
bieán maát vaøo cuoâùi TCN 1
THAI 5 TUAÀN
Hẹn SA lại 2 tuần
sau để xem có
phôi thai không?
THAI 8 TUAÀN
CHAÅN ÑOAÙN MAØNG THAI VAØ NHAU


 Maøng oái coù theå nhìn thaáy khi CRL= 5-7mm.
 Laø moät maøng moûng bao quanh phoâi, YS naèm
ngoaøi maøng oái.
 Maøng oái baét ñaàu saùt nhaäp vaøo maøng ñeäm ôû
giöõa TCN 1 vaø hoaøn toaøn bieán maát ôû thai 12-
16 tuaàn.
YOLK SAC , MÀNG ỐI
GIAI ĐOẠN PHÔI THAI


 Giai ñoaïn phoâi (tuaàn 6-10): hình
thaønh taát caû caùc cô quan beân ngoaøi
laãn beân trong, coù hoaït ñoäng tim thai ôû
tuaàn thöù 6.
 Giai ñoaïn thai (tuaàn 11-12): caùc cô
quan tieáp tuïc phaùt trieån nhanh choùng
THAI 12 TUẦN
CAÙC BIEÁN CHÖÙNG ÔÛ TCN1


1. Động thai: Túi thai bị bóc tách khỏi cơ tử cung
2. Thai ngöøng tieán trieån (Embryonic demise):
Tuùi thai coù phoâi khoâng tim.
3. Tröùng troáng (blighted ovum):
Tuùi thai khoâng coù phoâi.
Caàn SA ôû hai thôøi ñieåm caùch nhau 2 tuaàn
tröôùc khi keát luaän tröùng troáng.
XÁC ĐỊNH SỐ THAI
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THAI NẰM
NGOÀI LÒNG TỬ CUNG
TNTC ĐOẠN BÓNG
“ Khoâng thaáy tuí thai trong TC + khoái caïnh TC”


 Khoái echo hoãn hôïp khoâng ñoàng nhaát
 Khoái coù voøng echo daøy bao quanh tuí thai
echo troáng
“Bagel sign”
 Tuí thai beân trong coù tuí noaõn hoaøng +/-phoâi
thai +/- tim thai
THAI NGOÀI TỬ CUNG
THAI NGOÀI TỬ CUNG SỐNG
THAI BÁM SẸO MỔ LẤY THAI

1. Túi thai nằm thấp tại vị trí sẹo mổ lấy thai
 Nằm hoàn toàn trong thành trước tử cung
 Nằm một phần trong lòng và một phần trong
thành trước tử cung
 Khối echo hỗn hợp
2. Không có dấu hiệu trượt
3. Có dòng chảy trên doppler màu của lớp
nguyên bào nuôi
Độ nhạy của siêu âm: 86.4% ( Ash 2007)
THAI BÁM SẸO MỔ LẤY THAI CỦ
THAI ÔÛ COÅ TÖÛ CUNG

 Tuùi thai naèm trong lôùp moâ ñeäm döôùi
loã trong CTC.
 TöÛ cung coù daïng hình ñoàng hoà caùt
 Khoâng coù daáu hieäu tröôït
 Loã trong CTC ñoùng
 CÑPB:
 Thai trong TC baùm thaáp
 Saåy thai
 Thai ôû VMC
THAI Ở CTC
THAI ÔÛ ÑOAÏN KEÛ

 Tuùi thai naèm cao ôû ñaùy
 Cô töû cung bao quanh tuùi thai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản