Siminar - Thuyết axit - bazơ Lewis

Chia sẻ: 965783

Bài thuyết minh hoá vô cơ đề tài Thuyết axit - bazơ Lewis. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Siminar - Thuyết axit - bazơ Lewis

Nhóm: 22 hóa vô cơ
Thành viên: Ngô Tấn Bước V0904049
Phạm Đức Đạt V0904139
Huỳnh Ngọc Thức V0904666
Bùi Văn Hoài V0904216
Phạm Hồng Lực V0904362
Mụ c lụ c
I. Đôi nét về Gibert Newton Lewis và thuyết
axit-bazơ Lewis
II. Axit-bazơ Lewis
III. Cường độ axit-bazơ Lewis
IV. Ứng dụng
V. Tài liệu tham khảo
I. Đôi nét về Gibert Newton Lewis

thuyết axit-bazơ Lewis
Gibert Newton Lewis sinh ngay 25-
10-1875 ở West Newton
Mansacchusetts, là một nhà hóa học
vật lý người Mỹ .Từ nhỏ đã nhận
được sự giáo dục của gia đình .
Năm ba tuổi ông đã bắt đầu đọc
chữ ông học đại học Nebrasha
trong hai năm và sau đó chuyển
sang đại học Harvard vào năm
mười tám tuổi (1893) .
I. Đôi nét về Gibert Newton Lewis

thuyết axit-bazơ Lewis
 Ông nhận bằng cử nhân khoa học
năm hai mốt tuổi (1896) ,sau đó ông
nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ năm
23, 24 tuổi.
 Năm 1916 ông đưa ra thuyêt liên
kết cộng hóa trị ,một nghiên cứu có
thể coi là vĩ đại nhất trong cuộc
đời nghiên cứu khoa học của ông
,ngoài ra ông còn đưa ra thuyết về
axit-bazơ vào năm 1923 .
II. Axit-bazơ Lewis
1. Axít Lewis
Là những tiểu phân có dư mật độ điện tích
dương ,trong phân tử ion có các AO trống có
thể tiếp nhận cặp e chuyển từ bazơ.
Ví dụ: Đa số các cation là Axit lewis H+ ,Fe2+ ,Al3+ ,Ca2+ ,
… trong các ion này có sự tồn tại của các AO trống ,hoặc
nguyên tử hay hợp chất vẫn còn các AO trống
Axit lewis Tồn tại AO trống
H2SO4 HCl
HNO3 HF
2. Bazơ Lewis
 là những tiểu phân có khả năng cho đi cặp e.
ví dụ: các anion (Cl- ,OH- ,I- ,CO32- , NO3- … )
các phân tử trung hòa hoặc Ion trong thành
phần có các nguyên tử còn cặp e chưa liên kết
như : NH3, SO3, C2H5OH …
III. Cường độ axit-bazơ Lewis
 1) Hiệu ứng cảm ứng :
Sự phân cực lan truyền dọc các liên kết σ được gây
ra bởi sự phân phối không đồng đều các cặp e liên
kết σ ,do sự khác nhau về đô âm điện của nguyên tử
hoặc nhóm nguyên tử được gọi là sự phân cực hay
hiệu ứng cảm ứng .
VD: tính bazơ tăng dần
C6H5-NH-2 < NH-3 < CH3NH-2 < (CH3)2NH
Pkb: 9.42 4.75 3.38 3.23
Do tác dụng hút e giảm , tác dụng đậy e tăng dần từ
gốc C6H5+  (CH3)2-
 2) Hiệu ứng liên hợp cộng hưởng :
Là sự tác dụng tương hỗ giữa các
nguyên tử hay nhóm nguyên tử
trong hệ liên hợp làm dịch chuyển
các điện tử liên kết π gây ra sự
phân cực phân tử.
Ví d ụ: X ét CH2 = CH-Cl
Vì Cl là nhóm gây hiệu ứng liên hợp dương nên ta có chiều cho điện tử
như sau:
(-) (+) (-) (+)
CH2 = CH-Cl CH2 - CH- Cl CH2-CH=Cl
Hiệu ứng này giảm dần từ Cl tới I nên mật độ điện tích dương tăng dần
trên gốc CH2 = CH- dẫn đến tính axít tăng dần.
KL: Hiệu ứng liên hợp yếu dần → tính acid tăng dần
 3) Hiệu ứng không gian :
Là hiệu ứng gây nên bởi nhóm có kích thước lớn và
có tác dụng cản trở hoặc thúc đẩy phản ứng
Nguyên nhân gây ra hiệu ứng không gian là do kích
thước nhóm thế lớn ảnh hưởng nhau . Kích thước
các nhóm , Ion lớn cồng kềnh cản trở các tác nhân
tiếp cận nhau ,khó tạo thành trạng thái chuyển tiếp
trong phản ứng .
2-metyl- anilin 3-metyl- anilin 4-metyl -anilinđộ mạnh tính base tăng theo dãy:
2- < 3- < 4-metyl anilin. Do sự cản trở của nhóm
CH3 đến nhóm NH2 giảm dần.
 4) Phản ứng tạo phức :
Do catrion kim loại Mn+ còn AO trống (do mất e hóa trị ) nên
có khả năng nhận cặp e của các phần tử có tính bazơ Lewis
tạo liên kêt cộng hóa trị
Mn+ + L ↔ Mn+←L
Ion trung tâm Phối tử Phức chất
Hằng số đặc trưng cho độ bền của phức chất .
K càng lớn thì phức tạo thành càng bền .
Nếu Mn+ có thể phản ứng nhiều bậc để tạo phức với L→
MLmn+ thì ứng với từng bậc phản ứng ta sẽ có hệ số bền
từng bậc .
Mn+ + mL ↔ MLmn+

Hằng số bền tổng βm = K1K2…Kn
Nếu Mn+ là axit càng mạnh và M là bazơ càng mạnh thì phức
càng bền hay βm và K càng lớn.
 5) Kết luận:
Rất khó so sánh cường độ axit-bazơ lewis vì còn
phụ thuộc vào liên kết cộng hóa trị giữa các chất.
Chỉ có thể tính độ mạnh axit-bazơ Lewis cho từng
nhóm chất ,không có thước đo chung như trường
hợp axit-bazơ Brorstesd-lowy. Ta có thể dựa trên
các tiêu chí sau:
- Các hiệu ứng cảm ứng, cộng hưởng, không gian
… có tác dụng hút e làm tính axit tăng và tinh bazơ
giảm.
- Khi chỉ xét liên kết giữa axit (nguyên tử trung tâm
nhận cặp e ) và bazơ (phân tử có cặp e ) thì tính axit
tăng tỉ lệ với mật độ điện tích dương trên nguyên tử
trung tâm bazơ tăng tỉ lệ với mật độ điện tích âm
trên phân tử.
 Độ mạnh axit-bazơ Lewis tính theo năng
lượng liên kết ( J/mol ) tạo giữa axit và bazơ
Lewis hay theo hằng số bền của phức (trong
dung dịch )
Ngoài ra ta có thể xác định sự phân li trong
pha khí . So sánh độ bền của sản phẩm tạo
thành giữa các axit và bazơ.
IV. Ứng dụng
 1. Gía trị của thuyết lewis về axit bazo là ở chỗ
giải thích được các phản ứng theo quan diểm của
bronsted va lowry , hơn thế nữa còn giải thích được
1 số phản ứng axit bazo mà thuyết của axit bazo
bronsted va lowry không giải thích được.
Ví dụ : BF3 + NH3 F3B-NH3
2. phản ứng giữa axit lewis và một bazơ lewis
là sự cho nhận cặp e.

NH3: + H –OH [NH4]+ OH-
Base Lewis Acid Lewis
NH3: + Ag+ + :NH3 [H3N :
Ag : NH3]+
Base Lewis Acid Lewis Base Lewis
3. Thuyết axit bazo của lewis cũng giải
thich đựơc quá trình hidrat hóa của ion
kim loại
Ví du : Al3+ + 6H2O Al(H2O)63+
Al3+ la chất nhân e từ nguyên tử oxi của
nước là axit và nước là bazo . Phản ứng giữa
một oxit axit va nước , theo thuyet lewis cũng
là một phản ứng axit bazo trong đó oxit axit
là chất nhận 1 cặp e nên là axit, nước là chất
cho 1 cặp e nên là bazo.
V. Tài liệu tham khảo
1. Từ sách:
Hóa Đại Cương, Nguyễn Đình Soa, trang
410, NXB Đại học QGTPHCM
Hóa Đại Cương, tập 2, Ths nguyễn Vinh
Lan, Trang 25 đến 31, Đại học Nông lâm
TPHCM, 2009.
2. Từ báo điện tử:
www.chemvn.net/chemvn/showthread.
hoahoc.org/forum/showthread
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản