Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản)

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 198

0
1.436
views

Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản) Khi nói và viết tiếng Anh còn phải quan tâm đến các thì (tense) của nó. Động từ là yếu tố chủ yếu trong câu quyết định thì của câu, tức là nó cho biết thời điểm xảy ra hành động. Simple Present Tense Simple Present là thì hiện tại đơn. Các câu và cách chia động từ TO BE chúng ta đã học trong các bài trước đều được viết ở thì hiện tại đơn. Sau đây là cách chia động từ TO WORK (làm việc) ở thì hiện tại đơn: I...

Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản)
Nội dung Text

  1. Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản) Khi nói và viết tiếng Anh còn phải quan tâm đến các thì (tense) của nó. Động từ là yếu tố chủ yếu trong câu quyết định thì của câu, tức là nó cho biết thời điểm xảy ra hành động. Simple Present Tense Simple Present là thì hiện tại đơn. Các câu và cách chia động từ TO BE chúng ta đã học trong các bài trước đều được viết ở thì hiện tại đơn. Sau đây là cách chia động từ TO WORK (làm việc) ở thì hiện tại đơn: I work You work He works She works We work They work Nhận xét: động từ không biến thể trong tất cả các ngôi ngoại trừ ngôi thứ ba số ít có thêm s ở cuối. Động từ to work là một động từ thường. Chúng ta đã biết để viết câu ở thể phủ định ta thêm not sau trợ động từ, để viết câu ở thể nghi vấn ta đưa trợ động từ lên đầu câu. Nhưng chúng ta không thêm not sau động từ thường hay chuyển động từ thường lên đầu câu. Để viết thể phủ định và nghi vấn của câu không có trợ động từ ta dùng thêm trợ động từ TO DO. Do được viết thành Does đối với ngôi thứ ba số ít. Khi dùng thêm to do động từ chuyển về dạng nguyên thể của nó. Ví dụ: I work I do not work Do I work? Yes, I do He works He does not work Does work? No, he doesn’t. You work You don’t work Do you work? No, you don’t.
  2. Do not được viết tắt thành don’t. Does not được viết tắt thành doesn’t. Phương pháp thêm s sau động từ cũng giống như danh từ. Bản thân trợ động từ to do không có nghĩa gì hết. Nhưng to do còn là một động từ thường có nghĩa là làm Ví dụ: I do exercises (Tôi làm bài tập) I don’t do exercises. Do I do exercises? He does exercises. He doesn’t do exercises. Does he do exercises? Thì Simple Present được dùng trong các trường hợp sau: Khi nói về một điều mà lúc nào cũng vậy, một điều lặp đi lặp lại hàng ngày trong hiện tại hoặc một điều được coi là chân lý. Ví dụ: The earth goes round the sun. (Trát đất đi xung quanh mặt trời) The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng đông) We get up every morning. (Chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng) I work in a bank. (Tôi làm việc ở ngân hàng). Vocabulary morning : buổi sáng afternoon : buổi chiều (ở đây là giấc quá trưa)
  3. noon : buổi trưa evening : buổi chiều (chiều tối) night : buổi tối every : mỗi every morning : mỗi buổi sáng. every night : mỗi buổi tối Bạn để ý danh từ theo sau every không có mạo từ the on : ở trên in : ở trong at : ở tại on the table : ở trên bàn in the moring : vào buổi sáng at office : ở cơ quan  
Đồng bộ tài khoản