Simply Accounting

Chia sẻ: 951847623

Jim Brown quits his job and starts his own company to do small construction contracts. The company is called National Construction and is a proprietorship. A proprietorship is a ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản