Sinh học 10 - Tiết 16 (bài 17) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức a/ Cơ bản Học xong bài này, học sinh phải: -Mô tả được cấu trúc của màng sinh chất. -Phân biệt được các chức năng của màng sinh chất. -Mô tả được cấu trúc và chức năng của thành tế bào. -Trình bày được tính thống nhất của tế bào nhân thực. b/ Trọng tâm -Cấu trúc tế bào nhân thực. -Chức năng màng sinh chất. 2/ Kỹ năng Rèn luyện một số kỹ năng: -Phân tích hình ảnh phát hiện kiến thức. -Tư duy, phân tích, so sánh tổng hợp. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học 10 - Tiết 16 (bài 17) TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)

Tiết 16 (bài 17)

TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)I/ MỤC TIÊU

1/ Kiến thức

a/ Cơ bản

Học xong bài này, học sinh phải:

-Mô tả được cấu trúc của màng sinh chất.

-Phân biệt được các chức năng của màng sinh chất.

-Mô tả được cấu trúc và chức năng của thành tế bào.

-Trình bày được tính thống nhất của tế bào nhân thực.

b/ Trọng tâm

-Cấu trúc tế bào nhân thực.

-Chức năng màng sinh chất.

2/ Kỹ năng

Rèn luyện một số kỹ năng:

-Phân tích hình ảnh phát hiện kiến thức.

-Tư duy, phân tích, so sánh tổng hợp.

II/ CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên
-Hình vẽ 17.1, 17.2 SGK.

-Mô hình cấu trúc màng sinh chất.

-Phiếu học tập:Thành tế bào Chất nền ngoại bào

Cấu trúc

Chức

năng

2/ Học sinh

Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất, thành tế bào, chất nền ngoại

bào.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1/ Kiểm tra

-Trình bày cấu trúc và chức năng của mạng lưới nội chất.

2/ Bài mới

Cấu trúc nào phân biệt các tế bào trong cơ thể? Các bào quan trong tế

bào được phân biệt nhờ cấu trúc nào? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta cùng

nhau tìm hiểu bài 17: Tế bào nhân thực (tt)Hoạt động 1: TÌM HIỂU MÀNG SINH CHẤT
Mục tiêu: Học sinh hiểu và trình bày được cấu trúc và chức năng của màng

sinh chất.
Hoạt động của thầy - trò Nội dung

I/ Màng sinh chất

1/ Cấu trúc

Các em quan sát mô hình cấu

trúc màng sinh chất và hình 17.1

SGK và trả lời các câu hỏi sau:

-GV: Màng sinh chất có cấu trúc Màng sinh chất có cấu trúc khảm

như thế nào và được cấu tạo từ động, dày 9nm, gồm:

những thành phần nào? *Lớp kép photpholipit

HS quan sát mô hình, SGK có thể -Hai lớp photpholipit luôn quay 2

trả lời được các thành phần của đuôi kỵ nước vào nhau, 2 đầu ưa

màng sinh chất. nước ra ngoài.

GV giảng giải bổ sung dựa trên -Phân tử photpholipit của hai lớp

mô hình cấu trúc màng. màng liên kết với nhau bằng liên kết

yếu  dễ dàng di chuyển.

*Prôtêin gồm:

-Prôtêin xuyên màng: là loại

-Tại sao màng sinh chất là màng prôtêin xuyên suốt qua lớp kép

khảm động? photpholipit  vận chuyển các chất.
HS suy nghĩ trả lời. -Prôtêin bám màng: khảm lên trên

GV bổ sung: bề mặt của màng tế bào  liên kết

Hai lớp photpholipit của màng các tế bào.

luôn quay đuôi kỵ nước vào nhau và *Glicôprôtêin: do prôtêin liên kết

hai đầu ưa nước ra phía ngoài để với đường  tiếp nhận và truyền

tiếp xúc với môi trường nước. Do bị thông tin.

nước dồn ép nên các phân tử *Phân tử colesteron xen kẽ trong

photpholipit của hai lớp màng phải lớp lipit (TBĐV)  tăng cường tính

liên kết với nhau bằng tương tác kỵ ổn định của màng.

nước (liên kết yếu), vì vậy các phân -Các phân tử photpholipit có thể

tử prôtêin và lipit có thể dễ dàng di chuyển dịch trong một khu vực nhất

chuyển bên trong lớp màng. Nhưng định giữa các phân tử colesteron

các phân tử chỉ di chuyển trong cùng trong phạm vi mỗi lớp. Các phân tử

một lớp photpholipit mà ít khi duy protêin có thể chuyển dịch vị trí

chuyển từ lớp này sang lớp kia. trong phạm vi hai lớp photpholipit.

Chính nhờ khả năng này mà màng

sinh chất có thể biến đổi hình dạng

để có thể xuất nhập bào cũng như

nhiều chức năng khác.

-GV: Bằng thí nghiệm nào người
ta biết được màng sinh chất có cấu

trúc khảm – động?

HS: Người ta lai tế bào chuột với

tế bào ở người. Tế bào chuột có các

prôtêin màng đặc trưng có thể phân

biệt được với các prôtêin trên màng

sinh chất của người. Sau khi tạo ra

tế bào lai, người ta thấy các phân tử

prôtêin của tế bào chuột và tế bào

người nằm xen kẽ nhau.

-GV: Nếu màng sinh chất không

có cấu trúc khảm động thì sao?

HS liên hệ với kiến thức giáo 2/ Chức năng

viên vừa trình bày để trả lời. -Màng là ranh giới bên ngoài ngăn

Từ câu trả lời của học sinh, GV cách tế bào với môi trường và làm

đặt vấn đề: vậy chức năng của màng nhiệm vụ bảo vệ.

sinh chất là gì? -Là bộ phận trao đổi chất có chọn

Học sinh dựa vào kiến thức SGK lọc.

để trả lời. -Vận chuyển các chất.

-Tiếp nhận và truyền thông tin từ
bên ngoài vào trong tế bào.

-Ghép nối các tế bào trong mô.

-Nơi định vị của nhiều loại enzim.

-Nhận biết tế bào cùng cơ thể và tế

bào lạ nhờ “dấu chuẩn” là

glicôprôtêin.
Hoạt động 2:

CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT

Mục tiêu: Học sinh mô tả được cấu trúc và chức năng của thành tế bào cũng

như chức năng của chất nền ngoại bào.

II/ Cấu trúc bên ngoài màng

sinh chất

GV cho học sinh quan sát hình 1/ Thành tế bào

17.2 SGK về thành tế bào và nghiên

cứu nội dung SGK.

-Trình bày cấu trúc thành tế bào.

-Điểm khác nhau giữa thành tế *Cấu trúc:

bào thực vật và thành tế bào vi -Thành tế bào bao quanh màng
khuẩn? sinh chất.

-Thành tế bào có chức năng gì? -Thành phần hóa học:

Học sinh nghiên cứu SGK, hình +Tế bào thực vật là xenlulôzơ.

17.2 để trả lời câu hỏi. +Tế bào động vật (nếu có) là

glicôcalix.

+Tế bào nấm.

*Chức năng:

-Tạo khung ngoài để ổn định hình

dạng tế bào.

-Bảo vệ bề mặt tế bào.

GV: Có thể ví thành tế bào như -Đảm bảo gắn dính và liên lạc

chiếc vỏ xe còn màng tế bào như giữa các tế bào với nhau.

chiếc ruột xe. Vỏ xe bảo vệ ruột xe.

Nếu tế bào thực vật cho nước vào

trong thì nước sẽ qua thành tế bào,

qua màng và sau đó vào trong tế bào

làm cho tế bào trương nước.

Nếu không có thành tế bào thì

nước vào nhiều sẽ làm cho tế bào bị

vỡ cũng giống như tách ruột xe ra
khỏi vỏ xe và bơm quá mức sẽ làm

cho ruột xe bị vỡ.

Khi có thành tế bào, nước chỉ vào

một lượng nhất định cân bằng với

sức đàn hồi của thành tế bào. Thành

tế bào không có tính bán thấm.

2/ Chất nền ngoại bào

-GV: Chất nền ngoại bào có cấu

trúc như thế nào?

-GV: Chức năng của chất nền -Nằm ngoài màng sinh chất của tế

ngoại bào là gì? bào người và động vật.

HS nghiên cứu SGK để trả lời. -Cấu tạo chủ yếu là các loại sợi

glicôprôtêin kết hợp với các chất hữu

cơ và vô cơ khác.

-Chức năng: giúp tế bào liên kết

với nhau để tạo thành mô, thu nhận

thông tin.
3/ Củng cố

-Phiếu học tập.

-Nêu sự khác biệt giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ.

-Sự khác biệt cơ bản giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

4/ Dặn dò

- Học bài, làm bài.

- Chuẩn bị bài mới.

- Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết (học từ đầu)

5/ Nhận xét – đánh giá tiết học

6/ Rút kinh nghiệm sau giờ dạy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản