Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Chia sẻ: lenovo1209

Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến quang hợp. - Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2. - Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp - Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp. - Nêu được vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN

QUANG HỢP
I. MỤC TIÊU

Học sinh

- Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ

đến quang hợp.

- Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ

CO2.

- Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp

- Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang

hợp.

- Nêu được vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Hình 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 và 10.5 sách giáo khoa

- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong

- Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ

Quá trình quang hợp ở cây xanh được chia thành mấy pha ? Điều

kiện cần và đủ để quang hợp diễn ra là gì ?

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I. ÁNH SÁNG

Giáo viên : Cho học sinh quan sát sơ đồ

hình 10.1, và nghiên cứu mục I, kết hợp 1.Cường độ ánh sáng

các kiến thức đã học ở lớp 10.

? Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến

quang hợp như thế nào ? - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ

Học sinh : Trả lời bằng cách điền các ánh sáng tăng, thì cường độ quang

thông tin thích hợp vào phiếu số 1 hợp cũng tăng.

Phiếu học tập số 1 -Điểm bù ánh sáng : Cường độ AS tối

Cường độ quang thiểu để cường độ quang hợp (QH) =
Anh sáng
hợp cường độ hô hấp (HH)

Cường độ ánh

sáng tăng

Cường độ ánh -Điểm no ánh sáng : Cường độ ánh

sáng tối đa để cường độ QH đạt cực
sáng dưới điểm bù đại.

Cường độ ánh

sáng đạt điểm no

Quang phổ ánh

sáng

Tia đỏ

Tia xanh tím

Tia lục

Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác

nhận xét bổ sung.

? phân biệt điểm bù và điểm no ánh sáng 2. Quang phổ ánh sáng

? điểm bù và điểm no sánh sáng phụ

thuộc vào những yếu tố nào ở các loại ?

Học sinh : Trình bày, giáo viên bổ sung -QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia

hoàn chỉnh xanh tím.

Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình -Tia lục thực vật không QH

10.2 -Tia xanh tím tổng hợp các axit amin,

? Hãy mô tả thực nghiệm của prôtêin.

Enghenman. Qua thực nghiệm này cho ta -Tia đổ tổng hợp cacbonhiđrat

rút ra kết luận gì ?
Học sinh : Nêu được thành phần quang

phổ ánh sáng có ảnh hưởng đến quang

hợp của thực vật.

*Hoạt động 2 : II.NỒNG ĐỘ CO2

Giáo viên : Cho học sinh quán sát sơ đồ

hình 10.3 và nghiên cứu II.

?Em có nhận xét gì về quan hệ giữa nồng Nồng độ CO2 tăng thì cường độ

độ CO2 và cường độ QH ? quang hợp tăng.

Học sinh : nêu được

+nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang +Điểm bù CO2 nồng độ CO2 tối thiểu

hợp tăng. để QH = HH.

+Ở các loài cây khác nhau thì khác nhau. +Điểm bảo hoà CO2 khi nồng độ CO2

?Phân biệt điểm bù CO2 và điểm no CO2? tối đa để cường độ QH đạt cao nhất.

Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác

nhận xét bổ sung.

III.NƯỚC

?Bằng các kiến thức đã học, hãy nêu vai -Nước là yếu tố rất quan trọng đối với

trò của nước đối với QH? QH

+Nguyên liệu trực tiếp cho QH với

việc cung cấp H+ và điện tử cho
Học sinh : nêu được vai trò của nước dối phản ứng sáng.

với sinh trưởng, vận chuyển, điều hoà +Điều tiết khí khổng nên ảnh hưởng

nhiệt từ đó tác động đến QH. đến tốc độ khuếch tán CO2 vào lục

Nước còn là nguyên liệu của QH lạp và nhiệt độ của lá,

*Hoạt động 3

Ciáo viên : cho học sinh quan sát sơ đồ IV.NHIỆT ĐỘ

hình 10.4, 10.5 và nghiên cứu mục IV. +Nhiệt độ tăng thì cường độ quang

? phân tích hình 10.4 và 10.5, từ đó rút ra hợp tăng

nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ đến

quang hợp ở thực vật ?

Học sinh nêu được +Tối ưu 25-35oC

+Quang hợp phụ thuộc vào nhiệt độ

+Loài cây khác thì phụ thuộc vào nhiệt +QH ngừng ở 45 – 50oC

động cũng khác nhua V.MUỐN KHOÁNG

? Muốn khoáng có ảnh hưởng như thế

nào đến quang hợp ? cho ví dụ.

Hoc sinh : nêu được vai trò của muốn Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng

khoáng, lấy được các ví dụ minh hoạ như nhiều mặt đến quang hợp.

:

+Mg, N : Tham gia cấu thành diệp lục
+K : Điều tiết độ mở của khí khổng

IV. CỦNG CỐ

- Ngoại cảnh ảnh hưởng đến QH như thế nào ? hãy trả lời bằng

cách điền vào phiếu số 2

V. BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Vận dụng những hiểu biết về QH, em hãy tư vấn về kĩ thuật để

bà con nông dân trồng cây nông nghiệp (lúa hoặc ngô) đạt năng suất

cao.

Phần bổ sung kiến thức :

- Vì sao thực vật thủy sinh lại có nhiều màu sắc ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản