Sinh học 11 - Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Chia sẻ: lenovo1209

Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật. - Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu khí. -Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp -Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU

Học sinh

- Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng

quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

- Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu

khí.

-Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

-Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

- Hình 12.1, 12.2, 12.3 sách giáo khoa

- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong

- Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự

điều tiết quang hợp ?
2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở

Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình THỰC VẬT

12.1 sách giáo khoa

? hãy mô tả thí nghiệm. Các Tn a, b, c

nhằm chứng minh điều gì ?

Sau khi mô tả cách làm thí nghiệm 1.Hô hấp ở thực vật là gì

Học sinh : Nêu được

+TN a : Chứng minh hạt nảy mầm thải -Biểu hiện bên ngoài của hô hấp ở

CO2 (cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO2 thực vật là : Hấp thụ O2 giải phóng

của môi trường). CO2 và nhiệt lượng.

+TNb : Nhằm phát hiện hạt nảy mầm hấp

thụ oxy.

+TNc : Phát hiện hạt nảy mầm thải

nhiệt ? hô hấp là gì ? bản chất của hiện -Bản chất của hô hấp là : Quá trình

tượng hô hấp ? phân giải hoàn toàn chất hữu cơ

thành các sản phẩm vô cơ cuối cùng

là CO2, H2O và giải phóng năng
Học sinh : Nêu ý kiến có thể chưa đầy đủ. lượng.

Giáo viên : Giải thích thêm về thực chất

của quá trình hô hấp

-Thực chất của hô hấp là quá trình

ôxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn

ra các phản ứng tách điện tử (e) và

hiđrô (H) từ nguyên liệu hô hấp

chuyển tới ôxy không khí tạo thành

H2O

* Hoạt động 2 2.Phương trình hô hấp tổng quát

Giáo viên : Dựa vào kiến thức đã học ở

lớp 10, và kết quả phân tích các thí

nghiệm nên trên.

? hãy viết phương trình hô hấp tổng quát C6H12O6 + 6 CO2  6 CO2 + 6 H2O

? + 2886Kj (nhiệt ATP)

Học sinh : viết phương trình, sau đó giáo

viên cho các học sinh khác bổ sung.

* Hoạt động 3 3.Vai trò của hô hấp đối với cơ thể

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết thực vật

hợp với kiến thức đã học ở lớp 10.
? hãy cho biết hô hấp có vai trò gì đối với -Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các

cơ thể thực vật ? hoạt động sống của cây.

Học sinh : Sau khi thảo luận cần nêu -Cung cấp ATP cho các hoạt động

được các ý cơ bản : Tạo năng lượng để sống của cây.

duy trì các hoạt động sống của cơ thể

* Hoạt động 4

Giáo viên : Quan sát hình 12.2 II.CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở

? hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra THỰC VẬT

nững con đường hô hấp nào ?

Học sinh : Hai con đường hô hấp hiếu khí

và hô hấp kị khí

Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1, 1.Phân giải kị khí (đường phân và

quan sát hình 12.2. Phát phiếu học tập số lên men)

1 cho học sinh. -Đường phân : Khi thiếu ôxy

Phiếu học tập số 1 C6H12O6 + 2NAD + 2 ADP 

Điểm phân Hô hấp kị Hô hấp 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH

biệt khí hiếu khí Lên men

Nơi xảy ra Từ 2C3H4O3  2C2H5OH + CO2

Sản phẩm hoặc C3H6O3

Năng lượng Diễn ra trong tế bào chất.
GP

? hãy phân biệt phân giải kị khí và phân 2.Hô hấp hiếu khí

giải hiếu khí ? -Gồm :

-Giống nhau +Chu trình Grep diễn ra trong chất

-Khác nhau : Điều kiện (oxi), nơi xảy ra, của ti thể.

sản phẩm cuối cùng, năng lượng được 2CH3COCOOH + 5 O2 = 6CO2 +

giải phóng. H2O

Học sinh trả lời bằng cách điền các thông

tin thích hợp vào phiếu học tập.

Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học +Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra màng

sinh khác làm vào phiếu cá nhân học trong ti thể.

sinh. +Đã tạo ra 36 ATP

Học sinh : Sau khi học sinh làm xong

giáo viên cho nhận xét, bổ sung

* Hoạt động 5 III. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục VỚI VÀ BẢO QUẢN NÔNG

III, và quan sát hình 12.3 PHẨM

? Quang hô hấp là gì ? Xảy ra ở đâu ? 1. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi

Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực trường

vật ? a.Nước
Học sinh : Sau khi thảo luận trả lời hiện b.Nhiệt độ

tượng quang hô hấp, nên tên các bào c.Oxy

quan tham gia, và thấy được tác haih của d.Hàm lượng CO2

nó đối với thực vật

* Hoạt động 6 2. Hô hấp và bảo quản nông phẩm

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục IV, kết

hợp với các kiến thức đã học

? Hãy cho biết hô hấp và quang hợp có -Mục tiêu

quan hệ với nhau như thế nào ? -Biện pháp

? Hô hấp chịu ảnh hưởng của những yếu +Khống chế độ ẩm của nông phẩm

tố nào ? Vai trò của mỗi yếu tố đó ? +Khống chế nhiệt độ môi trường

Học sinh : Nêu được +Khống chế thành phần khí của môi

+Quang hợp tạo ra glucôzơ, cần ATP trường bảo quản

+Hô hấp sử dụng glucôzơ, giải phóng

ATP.

+Các yếu tố ảnh hưởng : Nước, nhiệt độ,

ôxy, CO2

IV. CỦNG CỐ

- Hô hấp ở cây xanh là gì ?
- Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu trình Grep, chuõi

truyền điện tử bằng cách điền vào phiếu học tập số 2 :

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa

- nắm sơ đồ các con đường hô hấp sau :

Phần bổ sung kiến thức :

- Yêu cầu học sinh đọc phần đọc thêm trang 54, 55 sách giáo khoa

lớp 11.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản