Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: lenovo1209

Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua biến thái. + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. + Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Bài 37 :

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU

+ Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua

biến thái.

+ Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và

không hoàn toàn.

+ Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái,

qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tranh phóng to theo sách giáo khoa

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Bài cũ :

+ Hoocmôn thực vật là gì? Đặc điểm chung của chúng?

2. Bài mới GV nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vào bài mới:
Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I. KHÁI NIỆM VỀ

+ Học sinh trả lời câu hỏi sau: SINH TRƯỞNG VÀ

Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật? PHÁT TRIỂN Ở

Cho ví dụ về phát triển ở động vật? ĐỘNG VẬT

Thế nào là phát triển?

Dựa vào cơ sở nào để nói động vật đang sinh - Sinh trưởng: tăng

trưởng hay đang phát triển? không thuận nghịch

+ Yêu cầu học sinh nêu được: kích thước khối lượng

- Sinh trưởng và phát triển của động vật : Từ khi cơ thể

hợp tử phân bào đến khi trưởng thành - Phát triển : Biến đổi

- Động vật đẻ trứng : Sinh trưởng và phát triển từ cấu trúc phát sinh hình

trong trứng – đẻ ra – trưởng thành thái, chức năng sinh lí

- Động vật đẻ con : Từ khi mang thai – đẻ ra – (phát triển bao gồm sự

trưởng thành. sinh trưởng phân hoá

+ Giáo viên bổ sung các ý kiến của học sinh và kết và phát sinh hình thái

luận. chức năng sinh lí).
- Sinh trưởng và phát

triển từ khi có hợp tử –

trưởng thành

* Hoạt động 2 II. PHÂN LOẠI

+ Treo tranh h37.1, 3 cho học sinh quan sát và SINH TRƯỞNG VÀ

cùng trong nhóm thảo luận vấn đề sau đây : sinh PHÁT TRIỂN :

trưởng và phát triển của thực vật gồm những hình + Sinh trưởng và phát

thái nào? Đặc điểm của mỗi hình thức? triển của động vật gồm

các hình thức :

- Sinh trưởng và phát

triển không qua biến

thái+ Học sinh trình bày ý kiến. Giáo viên bổ sung, -Sinh trưởng và phát

nhận xét và kết luận triển qua biến thái,

gồm có :

* Hoạt động 3 :

+ HS sử dụng phiếu học tập số 1 (theo nhóm) đồng + Biến thái hoàn toàn

thời nghiên cứu SGK và tranh cùng nhau thảo luận + Biến thái không hoàn

để hoàn thành phiếu toàn
+ Cho các nhóm báo cáo kết quả tìm hiểu ghi trên III. SINH TRƯỞNG

phiếu của nhóm mình, và ý kiến bổ sung các nhóm VÀ PHÁT TRIỂN

khác. KHÔNG QUA BIẾN

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và kết luận (theo THÁI

đáp án sau đây)

Phiếu học tập IV.SINH TRƯỞNG

VÀ PHÁT TRIỂN

Các kiểu sinh trưởng QUA BIẾN THÁI
Ví dụ Đặc điểm
và phát triển HOÀN TOÀN VÀ

+ Không qua biến thái KHÔNG HOÀN

+ Qua biến thái hoàn TOÀN

toàn (Học sinh nắm bài theo

+ Qua biến thái không nội dung đáp án)

hoàn toàn
IV. CỦNG CỐ

+ Nhấn mạnh sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không biến thái.

+ Nêu một số ví dụ (cho 3 kiểu biến thái)

+ Gợi ý trả lời và bài tập cuối bài.
+ Cho lớp suy nghĩ để trả lời câu hỏi sau :

Những động vật sau đây : Châu chấu, bọ rùa, cánh cam, có kiểu biến

thái như thế nào :

A. Không qua biến thái

B. Biến thái hoàn toàn

C. Biến thái không hoàn toàn

D. Tất cả A, B, C đều sai.

V.BÀI TẬP :

+ Trả lời câu hỏi sách giáo khoa

+ Đọc mục “Em có biết”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản