Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM

Chia sẻ: lenovo1209

Phân biệt được các phản ứng sáng, với các phản ứng tối của quang hợp. - Nêu được các sản phẩm của pha sáng và các sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối. - nêu được điểm giống và khác giữa các con đường cố định CO2 trong pha tối ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Nguyên nhân. - Giải thích phả ứng thích nghi của nhóm thực vật C4 và CAM đối với môi trường sống. -Nêu tên các sản phẩm của quá trình quang hợp. ...

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM

Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM
I. MỤC TIÊU

Học sinh

- Phân biệt được các phản ứng sáng, với các phản ứng tối của

quang hợp.

- Nêu được các sản phẩm của pha sáng và các sản phẩm của pha

sáng được sử dụng trong pha tối.

- nêu được điểm giống và khác giữa các con đường cố định CO2

trong pha tối ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Nguyên nhân.

- Giải thích phả ứng thích nghi của nhóm thực vật C4 và CAM đối

với môi trường sống.

-Nêu tên các sản phẩm của quá trình quang hợp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Hình 9.1 Sơ đồ các quá trình của 2 pha trong quang hợp

Hình 9.2. Chu trình Canvin

Hình 9.3. Sơ đồ chu trình C4.

Hình 9.4 Giải phẫu và vị trí cố định CO2 ở lá thực vật C4.
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong ; phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Quang hợp ở cây xanh là gì ? lá cây xanh đã có những đặc điểm gì

thích nghi với quang hợp ?

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I. THỰC VẬT C3

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục

I.1, sơ đồ 9.1, phát phiếu số 1

Phiếu học tập số 1

Khái niệm

Nơi diễn ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

Pha sáng diễn ra ở đâu, những biến đổi

nào xảy ra trong pha sáng ?

Học sinh : trả lời bằng cách điền các nội

dung trên vào phiếu.
Giáo viên : cho 1 học sinh trình bày phiếu 1.Pha sáng

của mình, các em khác nhận xét bổ sung -Học sinh học theo nội dung của

phiếu số 1.

* Hoạt động 2 2.Pha tối (pha cố định CO2)

-Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp

GV : cho học sinh nghiên cứu mục I.2, sơ -Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng

đồ 9.2, 9.3, 9.4 ATP và NADPH

? pha tối ở thực vật C3 diễn ra ở đâu, chỉ -Pha tối được thực hiện qua chu trình

rõ nguyên liệu, sản phẩm của pha tối ? canvin

Học sinh : Nêu được +Chất nhận CO2 là ribulôzơ 1-5 điP

+Diễn ra ở chất nền của lục lạp +Sản phẩm đầu tiên : APG

+Đều cần CO2 và sản phẩm của pha sáng +Pha khử APG  PGA  C6H12O6

ATP và NADPH +Tái sinh chất nhận là : Rib -1,5-diP

+Sản phẩm cácbon hiđrat

*Hoạt động 3

Giáo viên : cho học sinh quan sát hình

9.2 và 9.3, 9.4 hãy rút ra những nét giống

nhau và khác nhau giữa thực vật C3 và

thực vật C4 ?

Phiếu học tập số 2 II.THỰC VẬT C4
Quang hợp Quang hợp +Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời
Chỉ số so
sở thực vật ở thực vật (TB nhu mô) và tái cố định CO2 (TB
sánh
C3 C4 bao bó mạch)

Nhóm thực +Chất nhận CO2 là PEP

vật +Sản phẩm đầu tiên là : AOA

Quang hô III.THỰC VẬT CAM

hấp Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời

Chất nhận (vào ban đêm) và tái cố định CO2

CO2 đầu (ban ngày) trong cùng loại tế bào nhu

tiên mô.

Enzym cố Học sinh học tập theo phiếu.

định CO2

Các tế bào

quang hợp

của lá

Các loại lục

lạp

Học sinh : Thảo luận và trả lời bằng cách

điền vào phiếu số 2.

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
III, phát phiếu số 3

Phiếu học tập số 3

QH ở
Chỉ số QH ở QH ở
TV
so sánh TV C3 TV C4
CAM

Đại diện

Chất

nhận

CO2

Sản

phẩm

đầu tiên

Thời

gian cố

đinj

CO2

Các TB

Qhợp

của lá
Các loại

lục lạp

? pha tối ở thực vật CAM diễn ra như thế

nào ? chu trình CAM có ý nghĩa gì đối

với thực vật ở vùng sa mạc ?

Pha tối ở thực vật C3, C4 và thực vật

CAM có điểm nào giống và khác nhau

Học sinh thảo luận và hoàn thành PHT,

giáo viên bổ sung hoàn chỉnh.

IV. CỦNG CỐ

- Lập sơ đồ tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ?

- Nguồn gốc ôxi trong quang hợp ?

- Hãy chọn đáp án đúng :

V. BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Chuẩn bị các câu hỏi còn lại

Phần bổ sung kiến thúc :

- Đọc thêm mục em có biết trang 42 sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản