Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: -Học sinh nêu được những đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dd và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày. -Thấy được sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng đế giày - biểu hiện mầm sống động vật đơn bào. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: Kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYA. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

-Học sinh nêu được những đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dd và sinh sản của

trùng biến hình và trùng giày.

-Thấy được sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng đế

giày  biểu hiện mầm sống động vật đơn bào.

2.Kĩ năng:

Rèn cho học sinh: Kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, hoạt động

nhóm

3.Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:Tranh phóng to H5.1, 5.2, 5.3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

GV giới thiệu bài mới.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm trùng biến hình

-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc -Học sinh đọc thông tin 1.Cấu tạo và di

thông tin SGK tìm hiểu về đặc SGK, kết hợp tranh vẽ chuyển :
điểm: Nơi sống, hình dạng thảo luận trả lời các câu -Trùng biến hình là

ngoài, cấu tạo của trùng biến hỏi về đặc điểm cấu tạo động vật đơn bào.

hình? (kết hợp với quan sát ngoài của trùng biến hình. -Di chuyển và bắt

tranh vẽ H5.1, 5.2) mồi bằng chân giả.
-Yêu cầu học sinh tìm hiểu đặc 2.Dinh dưỡng :
điểm dd của trùng biến hình -Học sinh làm bài tập sắp
-Tiêu hóa nội bào
bằng cách hoàn thành bài tập xếp 4 câu ngắn SGK.
nhờ không bào tiêu
sắp xếp 4 câu ngắn SGK. -Học sinh trình bày.
hóa.
-Chất thải được đưa ra ngoài
-Bài tiết : Chất bã
như thế nào? -Học sinh khác nhận xét,
thải ra ngoài nhờ
-Giáo viên đưa ra đáp án đúng: bổ sung.
không bào co bóp.
2,1,3,4
3.Sinh sản :
-Giáo viên đưa câu hỏi: trùng
-Sinh sản bằng cách
biến hình sinh sản như thế nào? -Học sinh trả lời câu hỏi
phân đôi cơ thể theo
-Giáo viên thuyết trình thêm về
chiều ngang.
cách sinh sản của trùng biến

hình -Học sinh khác nhận xét,

bổ sung

-Rút ra kết luận.

Hoạt động 2: tìm hiểu trùng giày
-Giáo viên hướng dẫn học sinh -Cá nhân quan sát 1.Cấu tạo :

nghiên cứu H5.3 nhận biết cấu H5.3 đọc thông tin tìm -Là động vật đơn bào có

tạo (so sánh với trùng biến hiểu đặc điểm cấu tạo chất nguyên sinh, nhân

hình) trùng giày. lớn, nhân nhỏ, 2 không
(có 2 nhân, 2 không bào co -Học sinh nêu đặc bào co bóp, không bào

bóp, rãnh miệng …) điểm cấu tạo. tiêu hóa, rãnh miệng, hầu.
Câu hỏi : Trùng giày di
-Di chuyển : Bằng lông
chuyển như thế nào? -Học sinh trả lời câu
bơi.
hỏi
2.Dinh dưỡng :

-Thức ăn  miệng 
-Giáo viên yêu cầu học sinh
hầu  không bào tiêu
đọc thông tin SGK tìm hiểu về -Học sinh trả lời về
hóa  biến đổi nhờ
đặc điểm dinh dưỡng của đặc điểm dinh dưỡng
enzim.
trùng giày? của trùng giày.

-Hướng dẫn học sinh trả lời -Hoạt động nhóm -Chất thải  không bào

các câu hỏi SGK hoàn thành bài tập. co bóp  lỗ thoát ra

Đại diện nhóm trình ngoài .

bày.
3. sinh sản :
-Nhóm khác bổ sung
-Sinh sản vô tính: Phân
-Trùng giày sinh sản như thế
nào? Có mấy hình thức sinh đôi

sản? -Sinh sản hữu tính: Tiếp
-Học sinh trả lời. hợp
IV. CỦNG CỐ :

Câu hỏi cuối bài.

V. DẶN DÒ :Học ghi nhớ, đọc mục em có biết.

Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập

STT Đặc điểm Trùng kiệt lỵ Trùng sốt rét

1. Cấu tạo

2. Dinh dưỡng

3. Phát triển
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản