Sinh học 9 - GIẢM PHÂN

Chia sẻ: toshiba1209

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. Nêu được những điẻm kkhác nhau ở từng kì cua giảm phân I và giảm phân.

Nội dung Text: Sinh học 9 - GIẢM PHÂN

Bài 10: GIẢM PHÂNA. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.

- HS trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của giảm

phân. Nêu được những điẻm kkhác nhau ở từng kì cua giảm phân I và giảm

phân II. Phân tích được sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST

tương đồng

- Rèn luyện cho HS kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình, phát triển tư

duy lí luận

- Giáo dục ý thức nghiên cứu khoa học

B. Chuẩn bị:

GV: Tranh phóng to hình 10 SGK, bảng phụ ghi nội dung bảng 10

HS: Tìm hiểu trước bài

C. Tiến trình lên lớp:

I. ổn định: (1’)

II. Bài cũ:

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề: (1’) Giảm phân cũng là hình thức phân bào có thoi phân bào

như nguyên phân, diễn ra vào thời kì chín của TB sinh dục

2. Triển khai bài:
Hoạt động thầy trò Nội dungHĐ 1: (20’) I. Những diển biến cơ bản của nhiẽm

GV Y/C hs quan sát kì trung gian ở hình sắc thể trong giảm phân.

10, cho biết: 1. Kì trung gian.

? Kì trung gian NST có hình thái như thế

nào. - Nhiễm sắc thể ở dạng sợi mảnh

HS phát biểu, bổ sung (NST duổi xoắn và - Cuối kì NST nhân đổi thành NST kép

nhân đôi) dính nhau ở tâm động

GV Y/C các nhóm tìm hiểu thông mục I,II 2. Diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể

SGK và quan sát hình 10 trong giảm phân.

Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng 10

GV gọi HS lên bảng điền vào bảng, bổ

sung

GV chốt lại kiến thức.Những diển biến cơ bản cua NST ở các kì
Các kì
Lần phân bào I Lần phân bào II
- Các NST xoắn, co lại

- Các cặp NST kép trong cặp - NST co lại cho thấy số lượng
Kì đầu
tương đồng tiếp hợp và có thể NST kép trong bộ đơn bội

bắt chéo, sau đó tách rời nhau

- Các cặp NST tương đồng tập
-NST kép xếp thành 1 hàng ở
trung và xếp song song thành 2
Kì giữa măth phẳng xích đạo của thoi
hàng ở mặp phảng xích đạo
phân bào
của thoi phân bào

- Cặp NST kép tương đồng - Từng NST kép chẻ dọc ở tâm

Kì sau phân li độc lập với nhau về 2 động thành 2 NST đơn phân li

cựu của TB vè 2 cựu TB

- Các NST kép nằm gọn trong - Các NST đơn nằm gon trong

Kì cuối 2 nhân mới được tạo thành với nhân mới tạo thành với số

số lượng là đơn bội (n) lượng là đơn bội* Kết quả: Từ một TB mẹ (2nNST)

qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo ra 4

TB con mang bộ NST đơn bội (n

HĐ 2: (15’) NST)

GV Y/C các nhóm thảo luận: II. ý nghĩa của giảm phân.
? Vì sao trong giảm phân các TB

con lại có bộ NST giảm đi một nữa.

HS: giảm phân gồm 2 lần phân bào

liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi 1

lần ở kì trung gian trướclần phân

bào I

GV nhánh mạnh: Sự phân li độc lập

của các NST kép tương đồng, đây là

cơ chế tạo ra các giao tử khác nhau

về tổ hợp NST.

- Nêu những điểm khác nhau cơ bản - Tạo ra các TB con có bộ NST đơn

của giảm phân I và giảm phân II. bội khác nhau về nguồn gốc NST.

* GV gọi HS đọc kết luận cuối

bài.(1’)

IV. Kiểm tra, đánh giá: (6’)

- Tại sao những diển biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế

tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc của NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các

TB con ?
- Trong TB của 1 loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa & Bb

khi giảm phân sẽ cho ra các tổ hợp NST ở TB con (gtử) ( khi giảm phân tạo

ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab)

- Hoàn thành bảng sau:

Nguyên phân Giảm phân

- Xảy ra ở TB sinh dưỡng -...................................................

-............................................... - Gồm 2 lần phân bào liên tiếp

- Tạo ra......TB con có bộ NST như - Tạo ra.....TB con có bộ

TB mẹ NST..........

V. Dặn dò: (1’)

- Học bài cũ & làm bài tập SGK, đọc trước bài mới: “Phát sinh giao tử

và thụ tinh.”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản