Sinh học 9 - Tiết 26: Thường biến

Chia sẻ: lenovo1209

HS trình bày được khái niệm thường biến. Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến về 2 phương diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình. Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt. Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng - Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình - rèn kỹ năng hoạt động nhóm....

Nội dung Text: Sinh học 9 - Tiết 26: Thường biến

Tiết 26:

Thường biếnI/ MỤC TIÊU DẠY HỌC

- HS trình bày được khái niệm thường biến. Phân biệt sự khác nhau giữa

thường biến và đột biến về 2 phương diện khả năng di truyền và biểu hiện

kiểu hình. Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong

chăn nuôi và trồng trọt. Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với

tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng trong việc nâng cao năng

suất vật nuôi, cây trồng

- Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình - rèn kỹ năng hoạt động nhóm

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh thường biến

- Phiếu học tập: Tìm hiểu sự biến đổi kiểu hình

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

* Hoạt động 1: Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

GV yêu cầu HS quan sát tranh - Các nhóm đọc kỹ thông tin trong các ví

thường biến, tìm hiểu các ví dụ thảo luận thống nhất ý kiến điền

dụ hoàn thành phiếu học tập phiếu học tập

- GV chốt lại đáp án đúng - Đại diện nhóm lên làm trên bảng
phân túch kỹ ví dụ hình 25 nhóm khác bổ xung

H?: Nhận xét kiểu gen của cây + Kiểu gen giống nhau

rau mác mọc trong 3 môi + Sự biến đổi kiểu hình để thích ghi với

trường? điều kiện sống

H?: Tại sao lá cây rau mác có sự - Là hình dải: tránh sống ngầm

biến đổi kiểu hình? - Phiến rộng: nổi trên mặt nước

- GV yêu cầu HS thảo luận + Thường viến là những biến đổi kiểu

H?: Sự biến đổi kiểu hình trong hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới

các ví dụ trên do nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường

nào?

H?: Thường biến là gì?

* Hoạt động 2: Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

GV yêu cầu HS thảo luận - Từ vd I và  mục II các nhóm thảo

H?: Sự biểu hiện ra kiểu hình luận nêu được

của 1 kiểu gen, phụ thuộc vào + Biểu hiện kiểu hình là do tương tác

những yếu tố nào? giữa kiểu gen và môi trường

H?: nhận xét mối quan hệ giữa * kết luận

kiểu gen, môi trường và kiểu - Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu

hình? gen và môi trường

H?: Những tính trạng loại nào - Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ
chịu ảnh hưởng của môi trường? yếu vào kiểu gen

H?: Tính dễ biến dị của tính - Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng

trạng số lượng, liên quan đến của môi trường

năng suất có lợi ích và tác gì

trong sản xuất

* Hoạt động 3: mức phản ứng

GV thông báo mức phản ứng đề * Mức phản ứng là giới hạn thường biến

cập đến giới hạn thường biến của 1 kiểu gen trước môi trường khác

của tính trạng số lượng nhau

- GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ

SGK - trả lời

H?: Sự khác nhau giữa năng suất

tối đa của giống DR do đâu? - Mức phản ứng do kiểu gen quy định

H?: Giới hạn năng suất do giống

hay do kỹ thuật chăm sóc quy

định?

H?: Mức phản ứng là gì?

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Hoàn thành bảng sau

Thường biên đột biến
1.......................................................... 1- biến đổi trong cơ sở vật chất di

truyền AND (NST)

2- Không di truyền 2..................................................

3.......................................................... 3- Xuất hiện ngẫu nhiên

4 - thường biến 4..................................................

V/ DẶN DÒ

- Đọc bài theo nội dung SGK

- Làm câu 1, 3 vào vở

- Sưu tầm tranh, ảnh về các đột biến ở vật nuôi, cây trồng

---------------o0o-------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản