Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành

Chia sẻ: pencil_5

Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Học sinh nhận biết được các môi trường sống của sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tố sinh thái của môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật. + Học sinh biết cỏch thu thập mẫu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành

Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành

Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của

một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

+ Học sinh nhận biết được các môi trường sống của
sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tố sinh thái của
môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.

+ Học sinh biết cỏch thu thập mẫu.

+ Xõy dựng tỡnh yờu thiờn nhiờn và ý thức bảo vệ
thiờn nhiờn

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.
- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- Có những hiểu biết về môi trường. Có ý thức bảo vệ
môi trường sống.

- Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức
bảo vệ thiên nhiên.

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. CHUẨN BỊ
- Dụng cụ:

+ Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây.

+ Giấy kẻ li, bút chì.

+ Vợt bắt côn trùng, lọ, túi nilông đựng động vật.

+ Băng hình về đời sống động vật, thực vật – tác
động tiêu cực, tích cực của con người đến môi trường
của sinh vật.
+ Tranh mẫu lá cây.

III. PHƯƠNG PHÁP
- Thực hành, chia nhóm thực hành.

- Tổng kết, chi chép.

IV. CÁCH TIẾN HÀNH

Có 2 phương án:

- Phương án 1: HS được tham quan ngoài thiên
nhiên, GV tiến hành các bước như nội dung SGK và
SGV.

- Phương án 2: Không có điều kiện tham quan thiên
nhiên, GV cho HS xem băng hình tại lớp.

* Tiến hành: Phương án 2:

Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh
vật

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Trước khi xem băng
hình, GV cho HS kẻ bảng
45.1 vào vở, thay tên
bảng là “Các loại sinh vật
- Cá nhân kẻ bảng 45.1
sống trong môi trường”
- Quan sát băng hình.
- GVbật băng hình 2 – 3
- Chú ý các nội dung
lần.
trong bảng và hoàn thành
- GV lưu ý HS nếu không
nội dung.
biét tên sinh vật trong
- HS trao đổi nhóm,
băng thì GV phải thông
thống nhát ý kiến trả lời:
báo (có thể theo họ, bộ).
+ Đại diện nhóm trình
- GV dùng băng đĩa hình
bày , nhóm khác bổ sung:
và nêu câu hỏi:
môi trường có điều kiện
- Em đã quan sát được
về ánh sáng, nhiệt độ...
những sinh vật nào? số
thì số lượng sinh vật
lượng như thế nào?
nhiều, số loài phong phú.
- Theo em có những môi
+ Môi trường sống có
trường sống nào trong
điều kiện sống không
đoạn băng trên? Môi thuận lợi thì sinh vật có
trường nào có số lượng số lượng ít hơn.
sinh vật nhiều nhất? Môi
trường nào có số lượng
sinh vật ít nhất? Vì sao?

Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng
tới hình thái lá cây ()

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS kẻ bảng - Cá nhân kẻ bảng 45.2,
45.2 vào vở quan sát băng hình.

- GV cho HS xem tiếp - Hoàn thành các nội
băng hình về thế giới thực dung trong bảng 45.2
vật. (lưu ý các cột 2, 3, 4).

- GV lưu ý: dùng băng
hình ở những loại lá có
những đặc điểm theo yêu
cầu để HS quan sát kĩ
hơn.

- GV nêu câu hỏi sau khi - HS thảo luận nhóm kết
HS xem băng xong: hợp với điều gợi ý SGK

- Từ những đặc điểm của (trang 137)  điền kết
phiến lá, em hãy cho biết quả vào cột 5 (bảng
lá cây quan sát được là 45.2).
loại lá cây nào? (ưa sáng, - Đại diện nhóm trình
ưa bóng...) bày, nhóm khác nhận

- GV nhận xét, đánh giá xét, bổ sung.
hoạt động của cá nhân và
nhóm sau khi hoàn thành
bảng (nội dung 1 và 2).

Hoạt động 3: Tìm hiểu môi trường sống của động
vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS xem băng
về thế giới động vật (lưu
ý GV đã lựa chọn kĩ nội
dung)

- GV nêu câu hỏi:

- Em đã quan sát được - HS kẻ bảng 45.3 vào
những loài động vật nào? vở.

- Lưu ý: yêu cầu HS điền - Xem băng hình, lưu ý
thêm vào bảng 45.3 một đặc điểm của động vật đó
số sinh vật gần gũi với thích nghi với môi
đời sống như: sâu, ruồi, trường như thế nào.
gián, muỗi...
- Tiếp tục thảo luận nội
- GV đánh giá hoạt động dung câu hỏi.
của HS
- Đại diện nhóm trình
- GV cho HS xem đoạn bày, nhóm khác nhận xét,
băng về tác động tiêu bổ sung.
cực, tích cực của con
người tới thiên nhiên và
- HS suy nghĩ trả lời theo
nêu câu hỏi:
ý kiến của bản thân.
- Em có suy nghĩ gì sau - Liên hệ thực tế đó là
khi xem đoạn băng trên? môi trường nơi đang

- Bản thân em sẽ làm gì sống, trường học.
để góp phần bảo vệ thiên
nhiên (cụ thể là đối với
động vật, thực vật)

4. Củng cố
- GV thu vở của 1 số HS để kiểm tra.

- GV nhận xét về thái độ học tập của HS trong 2 tiết
thực hành.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Cá nhân HS làm báo báo thu hoach theo nội dung
SGK.

- Sưu tầm tranh ảnh về động vật, thực vật.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản