Sinh học lớp 9 - Bài 34: Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. - Học sinh hiểu và trình bày được nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật,. Vai trò của chúng trong chọn giống. + Nêu được phương pháp tạo dũng thuần ở cõy giao phấn (cõy ngụ). I

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 34: Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần

Sinh học lớp 9 - Bài 34: Thoái hoá do tự thụ phấn
và do giao phối gần

I. MỤC TIÊU.

- Học sinh hiểu và trình bày được nguyên nhân thoái
hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao
phối gần ở động vật,. Vai trò của chúng trong chọn
giống.

+ Nêu được phương pháp tạo dũng thuần ở cõy giao
phấn (cõy ngụ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh phóng to H 34.1 tới 34.3 SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Đàm thoại gợi mở, trực quan.

- Nhóm, tổ chức hoạt động nhóm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ

- Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây
đột biến?

(Vì các tác nhân có tác dụng khác nhau tới cơ sở vật
chất của tính di truyền:

+ Tia phóng xạ có sức xuyên sâu, dễ gây đột
biến gen và đột biến cấu trúc NST và số lượng NST.

+ Tia tử ngoại có ức xuyên sâu kém nên chỉ dùng
sử lí vật liệu có kích thước bé. Có loại hoá chất có tác
dụng chuyên biệt, đặc thù đối với từng loaị nuclêôtit
nhất định của gen.

- Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hoá học,
người ta thường sử dụng biện pháp nào?

3. Bài mới (40-42’)

Hoạt động 1: Hiện tượng thoái hoá (12-14’)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS
1: Hiện tượng

nghiên thoái hoá
- Yêu cầu HS - HS
nghiên cứu SGK cứu SGK để trả Kết luận:
mục I lời câu hỏi, rút 1. Hiện tượng

tượng ra kết luận.
Hiện thoái hoá do tự
-
thoái hoá do tự thụ phấn ở cây
thụ phấn ở cây giao phấn: các
giao phấn biểu cá thể của thế hệ
- HS quan sát H
hiện như thế kế tiếp có sức
34.1 để thấy
sống dần biểu
nào?
hiện tượng
hiện các dấu
- Cho HS quan thoái hoá ở ngô.
hiêuk như phát
sát H 34.1 minh
VD: hồng xiêm,
triển chậm,
hoạ hiện tượng
bưởi, vải thoái
chiều cao cây và
thoái hoá ở ngô
hoá quả nhỏ, ít
năng suất giảm
do tự thụ phấn.
quả, khôn ngọt.
dần, nhiều cây bị
- HS tìm hiểu
- Dựa vào thông
chết, bộc lộ đặc
mục 2 và trả lời
tin ở mục 2 để
điểm có hại.
câu hỏi: trả lời. 2. Hiện tượng
thoái hoá do
- Giao phối gần
giao phối gần ở
là gì? Gây ra
động vật:
hậu quả gì ở
sinh vật? - Giao phối gần
(giao phối cận
huyết) là sự giao
phối giữa các
con cái sinh ra
từ 1 cặp bố mẹ
hoặc giữa bố mẹ
với con cái của
chúng.

- Giao phối gần
hiện
gây ra
tượng thoái hoá
ở thế hệ con
cháu: sinh
trưởng và phát
triển yếu, khả
năng sinh sản
giảm, quái thai,
dị tật bẩm sinh,
chết non

.Hoạt động 2: Nguyên nhân của hiện tượng thoái
hoá(12-14’)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

- GV giới thiệu 2: Nguyên
H 34.3 ; màu nhân của hiện
xanh biểu thị thể tượng thoái hoá
- HS nghiên cứu
đồng hợp
kĩ H 34.3, thảo
- Yêu cầu HS luận nhóm và
quan sát H 34.3 nêu được:
và trả lời:
+ Tỉ lệ đồng
- Qua các thế hệ hợp tăng, tỉ lệ dị
tự thụ phán hoặc hợp giảm.
giao phối cận
huyết, tỉ lệ thể
+ Các gen lặn ở
đồng hợp và dị
trạng thái dị hợp
hợp biến đổi như
chuyển sang
thế nào?
trạng thái đồng
- Tại sao tự thụ hợp  các gen
phấn ở cây giao lặn có hại gặp
phấn và giao nhau biểu hiện
phối gần ở động thành tính trạng
Kết luận:
vật lại gây ra có hại, gây hiện
- Tự thụ phấn
hiện tượng thoái tượng thoái hoá.
hoặc giao phối
hoá?
gàn ở động vật
- GV giúp HS
gây ra hiện
hoàn thiện kiến
tượng thoái hoá
thức.
vì tạo ra cặp gen
- GV mở rộng lặn đồng hợp
thêm: ở một số gây hại.
loài động vật,
thực vật cặp gen
đồng hợp không
hại
gây nên
không dẫn đến
hiện tượng thoái
hoá  có thể
tiến hành giao
phối gần.

Hoạt động 3: (12-14’

Vai trò của phương pháp tự thụ phấn và giao phối
cận huyết trong chọn giống)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

-GV yêu cầu HS - HS nghiên cứu 3: vai trò của
đọc thông tin SGK mục III và phương pháp
trả lời câu hỏi.
SGK và tự thụ phấn và

- 1 HS trả lời, giao phối cận
trả lời câu hỏi:
các HS khác huyết trong
- Tại sao tự thụ
bổ chọn giống
phấn bắt buộc nhận xét,

và giao phối gần sung. Kết luận:

hiện - Dùng phương
gây ra
tượng thoái hoá pháp này để
nhưng những củng cố và duy
phương pháp trì 1 số tính
này vẫn được trạng mong
người ta sử dụng muốn, tạo dòng
chọn thuần, thuận lợi
trong
giống? cho sự kiểm tra
đánh giá kiểu
gen của từng
dòng, phát hiện
các gen xấu để
loại ra khỏi
quần thể, chuẩn
bị lai khác dòng
để tạo ưu thế
lai.

4. Củng cố

- HS trả lời 2 câu hỏi SGK trang 101

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Tìm hiểu vai trò của dòng thuần trong chọn giống.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản