Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: - Học sinh phân biệt được và lấy VD minh hoạ các dạng tài nguyên thiên nhiên. - Nêu được cụ thể một số dạng tài nguyên. - Học sinh phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài nguyên - Trỡnh bày được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên
thiên nhiên

I. MỤC TIÊU.

1 Kiến thức:

- Học sinh phân biệt được và lấy VD minh hoạ các
dạng tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được cụ thể một số dạng tài nguyên.

- Học sinh phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài
nguyên

- Trỡnh bày được tầm quan trọng và tác dụng của
việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Giải thớch được vỡ sao cần khụi phục mụi trường,
gỡn giữ thiờn nhiờn hoang dó.

- Nêu được ý nghĩa của cỏc biện phỏp bảo vệ thiờn
nhiờn hoang dó

- Trình bày được tầm quan trọng và tác dụng của việc
sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
I. CHUẨN BỊ.

- Tranh phóng to hình 58.1; 58.2 SGK.

- Tranh ảnh tư liệu về các mỏ khai thác, cánh rừng,
ruộng bậc thang.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra

3. Bài học
VB: ?Tài nguyên thiên nhiên là gì? Kể tên những
tài nguyên thiên nhiên mà em biết?

Hoạt động 1: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ
yếu

Mục tiêu: HS phân biệt được dạng tài nguyên không
tái sinh và tài nguyên tái sinh, tài nguyên vĩnh cửu.

Hoạt động của Hoạt động của Nội Dung
GV HS

- GV yêu cầu HS - Cá nhân HS 1: Các dạng tài
cứu nghiên cứu
nghiên nguyên thiên
SGK, thảo luận thông tin mục I nhiên chủ yếu
nhóm và hoàn SGK, trao đổi
tập nhóm
thành bài hoàn
bảng 58.1 SGK thành bảng
trang 173. 58.1.
Kết luận:
- GV nhận xét, - Đại diện nhóm
- Có 3 dạng tài
thông báo đáp án trình kết
bày
đúng bảng 58.1 quả, các nhóm nguyên thiên
khác nhận xét, nhiên:
1- b, c, g
bổ sung. + Tài nguyên tái
2- a, e. i
sử
sinh: khi
3- d, h, k, l.
dụng hợp lí sẽ
- GV đặt câu hỏi
khả năng

hướng tới kết
phục hồi (tài
luận: - HS dựa vào
nguyên sinh vật,
- Nêu các dạng thông tin và
đất, nước...)
tài nguyên thiên bảng 58.1 để trả
+ Tài nguyên
lời, rút ra kết
nhiên và đặc
không tái sinh
luận:
điểm của mỗi
dạng tài

dạng? Cho VD?
nguyên qua 1
- Yêu cầu HS - HS tự liên hệ
thời gian sử
thực hiện  bài và trả lời:
dụng sẽ bị cạn
tập SGK trang + Than đá, dầu
kiệt (than đá,
174. lửa, mỏ thiếc, dầu mỏ...)
- Nêu tên các sắt, vàng...
+ Tài nguyên
dạng tài nguyên + Rừng là tài vĩnh cửu: là tài
khả nguyên tái sinh nguyên sử dụng
không có
năng tái sinh ở vì bảo vệ và mãi mãi, không
nước ta? khai thác hợp lí gây nhiễm
ô

nguyên thì có thể phục môi trường
- Tài
rừng là dạng tài hồi sau mỗi lần (năng lượng mặt
trời,
nguyên tái sinh khai thác. gió,
sóng...).
hay không tái
sinh? Vì sao?

Hoạt động 2: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Mục tiêu: HS chỉ ra các biện pháp sử dụng hợp lí
nguồn tài nguyên đất, nước và rừng, liên hệ thực tế ở
Việt Nam.

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung
GV

- GV giới thiệu 2 2: Sử dụng hợp lí
vấn đề sử dụng tài nguyên thiên
hợp lí tài nguyên nhiên
thiên nhiên

+ Cần tận dụng - HS tiếp thu kiến
triệt để năng thức.
lượng vĩnh cửu để
thay thế dần năng
lượng đang bị cạn
kiệt dần và hạn
chế ô nhiễm môi
trường. Kết luận:
+ Đối với tài - Mục 1. 1. Sử dụng hợp lí
nguyên không tái tài nguyên đất
sinh, cần có kế
- Vai trò của đất:
hoạch khai thác
+ HS nghiên cứu SGK.
thật hợp lí và sử
thông tin mục 1 và - Nguồn tài
dụng tiết kiệm.
trả lời: nguyên đất đang
+ Đối với tài
+ Tài nguyên đất bị suy thoái do xói
nguyên tái sinh:
đất, nước, rừng đang bị suy thoái mòn, rửa trôi,
phải sử dụng bên do xói mòn, rửa nhiễm mặn, bạc
cạnh phục hồi. trôi, nhiễm mặn, màu, ô nhiễm...

- GV giới thiệu về bạc màu, ô nhiễm - Cách sử dụng
thành phần của đất. hợp lí: chống xói
đất: chất khoáng, - HS thảo luận mòn, chống khô
nước, không khí, nhóm hoàn thành hạn, chống nhiêm
sinh vật. bài tập. xmặn.. và nâng

+ Đánh dấu vào cao độ phì nhiêu
-Yêu cầu HS:
bảng kẻ sẵn trong của đất.
- Nêu vài trò của
vở bài tập. - Biện pháp: Thuỷ
đất?
lợi, kĩ thuật làm
- Vì sao phải sử + Nước chảy
đất, bón phân, chế
dụng hợp lí tài chậm vì va vào
gốc cây và lớp độ canh tác... đặc
nguyên đất?
thảm mục  biệt là trồng cây,
chống xói mòn đất gây rừng nhất là
- GV cho HS làm
nhất là ở những rừng đầu nguồn.
bảng 58.2 và bài
sườn dốc. 2. Sử dụng hợp lí
tập mục 1 trang - HS dựa vào vốn tài nguyên nước:
hiểu biết để nêu - Nước là một nhu
174.

- Vậy cần có biện được: Nước là cầu không thể
pháp gì để sử thành phần cơ bản thiếu của tất cả
dụng hợp lí tài của chất sống, các sinh vật trên
chiếm 90% lượng trái đất.
nguyên đất?
cơ thể sinh vật,
Nguồn tài
-
con người cần
nguyên nước đang
nước sinh hoạt
bị ô nhiễm và có
- Nước có vai trò
(25o lít/ 1 người/
nguy cơ cạn kiệt.
quan trọng như
1 ngày) nước cho
- Cách sử dụng
thế nào đối với
hoạt động công
hợp lí: khơi thông
con người và sinh
nghịêp, nông
dòng chảy, không
vật?
nghiệp...
xả rác thải công
- HS trả lời, GV
Nguồn tài
+
nghiệp và sinh
nhận xét và rút ra
nguyên nước đang
hoạt xuống sông,
kết luận. Cho HS
bị ô nhiễm và có
hồ, ao, biển.. tiết
quan sát H 58.2
nguy cơ cạn kiệt.
kiệm nguồn nước.
- Vì sao phải sử 3. Sử dụng hợp lí
dụng hợp lí nguồn + Thiếu nước là tài nguyên rừng:
tài nguyên nước? nguyên nhân gây - Vai trò của rừng

Cho HS làm bài ra nhiều bệnh tật :SGK
tập điền
bảng do mất vệ sinh, - Hậu quả của việc
58.3, nêu nguyên ảnh hưởng tới chặt phá và đốt
nhiễm mùa màng, hạn rừng làm cạn kiệt
nhân ô
nguồn nước và hán, không đủ nguồn nước, xói
cách khắc phục. nước cho gia súc. mòn, ảnh hưởng

- Nếu thiếu nước + Trồng rừng tạo tới khí hậu do
sẽ có tác hại gì? điều kiện cho tuần lượng nước bốc

- Trồng rừng có hoàn nước, tăng hơi ít....
tác dụng bảo vệ nước bốc hơi và - Sử dụng hợp lí
tài nguyên như thế nước ngầm. tài nguyên rừng:
- HS thảo luận khai thác hợp lí
nào?

tài nhóm, trả lời câu kết hợp với trồng
Sử dụng
-
nguyên nước như hỏi và rút ra kết rừng và bảo vệ
luận. rừng. Thành lập
thế nào là hợp lí? - HS dựa vào vốn khu bảo tồn thiên
kiến thức của nhiên.
mình để trả lời
câu hỏi.
4. Củng cố
- Phân biệt tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái
sinh?

- Tại sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên?

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản