Sinh học lớp 9 - Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. - Học sinh phải giải thích được vì sao cần khôi phục môi trường, giữ gìn thiên nhiên hoang dã, đồng thời nêu được ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Giải thích được vỡ sao cần khụi phục mụi trường, gỡn giữ thiờn nhiờn hoang dó.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Sinh học lớp 9 - Bài 59: Khôi phục môi trường và
giữ gìn thiên nhiên hoang dã

I. MỤC TIÊU.

- Học sinh phải giải thích được vì sao cần khôi phục
môi trường, giữ gìn thiên nhiên hoang dã, đồng thời
nêu được ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ thiên
nhiên hoang dã.

Giải thích được vỡ sao cần khụi phục mụi trường,
gỡn giữ thiờn nhiờn hoang dó.

- Nêu được ý nghĩa của cỏc biện phỏp bảo vệ thiờn
nhiờn hoang dó. Khôi phục môi trường và gỡn giữ
thiờn nhiờn hoang dó gúp phần giữ cõn bằng sinh
thỏi.

+ Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của
chúng

+ Tránh được các thảm hoạ: xói mũn, lũ lụt, hạn hỏn
ụ nhiễm mụi trường.
Cỏc biện phỏp bảo vệ thiờn nhiờn:

+ Bảo vệ cỏc khu rừng già, rừng đầu nguồn

+ Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho
nhiều loài sinh vật

+ Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia

+ Không săn bắn động vật và khai thác quá mức
các loài sinh vật

+ ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn
gen quý hiếm.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ.

- Tranh phóng to hình 59 SGK.

- Tranh ảnh và các hình vẽ về các biện pháp bảo vệ
thiên nhiên hoang dã.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Hãy phân biệt các dạng tài nguyên thiên nhiên? Cho
VD ?

- Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài
nguyên thiên nhiên? Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng
có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác
(VD như tài nguyên đất và nước)

3. Bài mới

Hoạt động 1:

Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và giữ gìn
thiên nhiên hoang dã
Mục tiêu: HS chỉ ra được việc khôi phục và gìn giữ
thiên nhiên hoang dã góp phần duy trì cân bằng sinh
thái.

Hoạt động của Hoạt động của Nội Dung
GV HS

- Vì sao cần 1: Ý nghĩa của
phải khôi phục việc khôi phục
và giữ gìn thiên môi trường và
nhiên hoang dã? giữ gìn thiên
- HS nghiêncứu
nhiên hoang dã
- GV giới thiệu
kết hợp
SGK,
thêm về nạn phá
với kiến thức bài
rừng: Đầu thế kỉ
trước và trả lời Kết luận:
XX, S rừng thế
câu hỏi. Môi trường
-
giới là 6 tỉ ha,
đạng bị suy
năm 1958 là 4,4
thoái.
tỉ ha, năm 1973
- Gìn giữ thiên
là 3,8 tỉ ha, năm
nhiên hoang dã
1995 lag 2,3 tỉ là bảo vệ các
loài sinh vật và
ha.
môi trường sống
Việt Nam tốc độ
của chúng tránh
mất rừng
nhiễm môi
ô
200.000 ha/năm.
trường, luc lụt,
- Vì sao gìn giữ
hạn hán, ... góp
thiên nhiên
phần giữ cân
hoang dã là góp
bằng sinh thái
phần giữ cân
bằng sinh thái?

Hoạt động 2: Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên
Mục tiêu: HS chỉ ra được các biện pháp chính để bảo
vệ thiên nhiên, liên hệ thực tế về vấn đề bảo vệ thiên
nhiên.

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung
GV

- GV treo các - Các nhóm quan sát 2: Các biệnpháp
tranh ảnh H 59 tranh tìm hiểu ý bảo vệ thiên
chú nghĩa, gắn các mảnh
không có nhiên
thích vào khổ giấy bìa thể hiện nội
to. yêu cầu HS dung.
chọn những mảnh
hìa in sẵn chữ gắn
- HS khái quát kiến
vào tranh sao cho
thức trong H 59, trả
phù hợp.
lời câu hỏi và rút ra
- Nêu các biện kết luận.
pháp chủ yếu bảo
vệ thiên nhiên
+ Vườn quốc gia Ba
hoang dã?
Bể, Ba Vì, Cát Bà,
- GV phân biệt
Bến én, Côn Đảo,
cho SH khu bảo
Cúc Phương...
tồn thiên nhiên và
+ Sao la, sếu đầu
vườn quốc gia.
đỏ....
- Kể tên các vườn
- HS nghiên cứu nội
quốc gia ở Việt
dung các biện pháp,
Nam?

- Kể tên những trao đổi nhóm điền
sinh vật có tên các biện vào bảng
trong sách đỏ cần 59, kẻ vào vở bài
tập:
được bảo vệ?

- GV yêu cầu HS + Cải tạo khí hậu,
hoàn thành cột 2, hạn chế xói mòn đất,
hạn chế hạn hán, lũ Kết luận:
bảng 59 SGK.
lụt... 1. Bảo vệ tài
- GV nhận xét và
nguyên sinh vật
đưa ra đáp án + Điều hòa lượng
nước, hạn chế lũ lụt, - SGK trang
đúng.
hạn hán, có nước mở 178.
rộng S trồng trọt, 2. Cải tạo các hệ
tăng năng suất cây sinh thái bị thoái
trồng. hoá.
+ Tăng độ màu mỡ Bảng 59 đã hoàn
cho đất, phủ xanh thành.
vùng đất trống bỏ
hoang, phân hữu cơ
được xử lí đúng kĩ
thuật, không mang
mầm bệnh cho người
và động vật.

+ Làm đất không bị
cạn kiẹt nguồn dinh
dưỡng, tận dụng hiệu
suất sử dụng đất,
tăng năng suất cây
trồng.

+ Đem lại lợi ích
kinh tế, có đủ kinh
phí đầu tư cho cải
tạo đất.

Hoạt động 3: Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ
thiên nhiên hoang dã
Mục tiêu: HS nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên,
tuyên truyền về bảo vệ thiên nhiên.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung

- Cho HS thảo - HS thảo luận và nêu 3: Vai trò của
luận bài tập: được: học sinh trong

+ Trách nhiệm của + Không vứt rác bừa việc bảo vệ
HS trong việc bảo bãi, tích cực tham gia thiên nhiên
vệ sinh công cộng, vệ hoang dã
vệ thiên nhiên.
sinh công viên, trường
học, đường phố...

+ Không chặt phá cây
+ Tuyên truyền
cối bừa bãi, tích cực
như thế nào cho
trồng cây, chăm sóc
mọi người cùng
và bảo vệ cây.
hành động để bảo
+ Tuyên truyền về giá
vệ thiên nhiên.
trị của thiên nhiên và
mục đích bảo vệ thiên
nhiên cho bạn bè và
cộng đồng.

4. Củng cố
- Yêu cầu HS trả lời câu 1, 2 SGK trang 179.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Tìm hiểu việc bảo vệ hệ sinh thái.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản