Sinh học lớp 9 - Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. - Khôi phục môi trường và gỡn giữ thiờn nhiờn hoang dó gúp phần giữ cõn bằng sinh thỏi + Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng + Tránh được các thảm hoạ: xói mũn, lũ lụt, hạn hỏn ụ nhiễm mụi trường. Cỏc biện phỏp bảo vệ thiờn nhiờn:

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Sinh học lớp 9 - Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh
thái

I. MỤC TIÊU.

- Khôi phục môi trường và gỡn giữ thiờn nhiờn
hoang dó gúp phần giữ cõn bằng sinh thỏi

+ Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của
chúng

+ Tránh được các thảm hoạ: xói mũn, lũ lụt, hạn hỏn
ụ nhiễm mụi trường.

Cỏc biện phỏp bảo vệ thiờn nhiờn:

+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn

+ Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho
nhiều loài sinh vật

+ Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia

+ Không săn bắn động vật và khai thác quá mức
các loài sinh vật

+ ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn
gen quý hiếm.

- HS đưa ra được ví dụ minh hoạ các kiểu hệ sinh thái
chủ yếu.

- Trỡnh bày được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ
đa dạng các hệ sinh thái từ đó đề xuất được những
biện pháp bảo vệ phù hợp với hoàn cảnh của địa ph-
ương.

Biện phỏp bảo vệ hệ sinh thỏi nụng nghiệp:

+ Duy trỡ cỏc hệ sinh thỏi chủ yếu

+ Cần cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và
hiệu quả cao

- Trình bày được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ
đa dạng các hệ sinh thái, từ đó đề xuất được những
biện pháp bảo vệ phù hợp với hoàn cảnh của địa
phương.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ.
- Tranh ảnh về các hệ sinh thái.

III. PHƯƠNG PHÁP
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra theo câu hỏi 1, 2 trang 179 SGK.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Sự đa dạng của các hệ sinh thái

Hoạt động của Hoạt động của Nội Dung
GV HS
- GV cho SH - HS quan sát 1: Sự đa dạng
ảnh kết của các hệ sinh
quan sát tranh, tranh
ảnh các hệ sinh hợp nghiên cứu thái
thái, nghiên cứu bảng 60.1 và ghi
bảng 60.1 và trả nhớ kiến thức.
lời câu hỏi: - Một vài HS trả
- Trình bày đặc lời, các HS khác
điểm của các hệ nhận xét, bổ
sinh thái trên sung.
cạn, nước mặn
và hệ sinh thái
nước ngọt? Kết luận:
- GV cho HS - Có 3 hệ sinh
lại
quan sát thái chủ yếu:
- HS tìm VD
tranh và nhận
+ Hệ sinh thái
qua tranh ảnh,
xét ý kiến HS:
trên cạn: rừng,
kiến thức thực
- Cho VD về hệ thảo nguyên,
tế.
sinh thái? savan...

- GV nhận xét, + Hệ sinh thái
đánh giá, bổ nước mặn: rừng
ngập mặn, hệ
sung:
sinh thái vùng
Mỗi hệ sinh thái
biển khơi...
đặc trưng bởi
các đặc điểm: + Hệ sinh thái
khí hậu, động nước ngọt: ao,
vật, thực vật. hồ, sông, suối....
Đặc điểm riêng:
hệ động vật, hệ
thực vật, phân
tầng chiếu
sáng...

Hoạt động 2: Bảo vệ các hệ sinh thái

Hoạt động của Hoạt động của Nội Dung
GV HS
- Cho HS trả lời - Cá nhân 2: Bảo vệ các hệ
các câu hỏi: cứu
nghiên sinh thái
SGK, ghi nhớ Kết luận:
kiến thức, trả lời
- Vì sao phải bảo 1. Bảo vệ hệ sinh
câu hỏi và nêu
vệ hệ sinh thái thái rừng
được:
rừng? - Xây dựng kế
+ Vai trò quan
hoạch để khai thác
trọng của hệ
nguồn tài nguyên
sinh thái rừng.
rừng hợp lí để hạn
+ Hệ sinh thái chế mức độ khai
- Các biện pháp
rừng Việt Nam thác, không khai
bảo vệ hệ sinh
đã bị khai thác thác quá mức làm
thái rừng mang
quá mức. cạn kiệt nguồn tài
lại hiệu quả như
- Cá nhân nguyên.
thế nào?
nghiên cứu nội - Xây dựng các khu
- GV nhận xét ý
dung bảng 60.2 bảo tồn thiên nhiên,
kiến của HS và
SGK, thảo luận vườn quốc gia để
đưa ra đáp án.
hiệu quả các
- GV lưu ý HS: biện pháp bảo giữ cân bằng sinh
Với HS thành vệ, đại diện thái bảo vệ

phố, việc bảo vệ nhóm trả lời, các nguồn gen.
hồ, cây
trong nhóm khác nhận - Trồng rừng góp
vườn hoa, công xét, bổ sung. phần khôi phục các
viên là góp phần hệ sinh thái bị thoái
bảo vệ hệ sinh hoá, chống xói mòn
thái. đất, tăng nguồn
nước...
- HS nêu
- Phòng cháy rừng
được:
 bảo vệ rừng.
- Yêu cầu HS trả
lời câu hỏi: - Vận động định
canh, định cư để
- Tại sao phải bảo
+ Biển đã cho
bảo vệ rừng đầu
vệ hệ sinh thái
con người
nguồn.
biển?
những gì?
- Phát triển dân số
- Yêu cầu HS thảo
+ Con người đã
hợp lí, giảm áp lực
luận về các tình
khai thác sinh
sử dụng tài nguyên
huống nêu ra vật biển quá rừng.
trong bảng 60.3 và mức như
thế - Tuyên truyền bảo
đưa ra các biện nào? biển bị ô vệ rừng, toàn dân
pháp bảo vệ phù nhiễm như thế cùng tham gia bảo
hợp. nào? vệ rừng.
- HS nghiên cứu 2. Bảo vệ hệ sinh

- GV chữa bài bảng 60.3, thảo thái biển
bằng cách cho các luận nhóm đưa - Bảo vệ bãi cát
nhóm lên ghi kết ra tình huống biển (nơi rùa đẻ
quả trên bảng để phù hợp. trứng) và vận động
cả lớp nhận xét. - Đại diện nhóm người dân không

+ Cho HS liên hệ: lên ghi kết quả, đánh bắt rùa biển.
HS, sinh viên các nhóm khác - Bảo vệ rừng ngập
vùng biển Hạ bổ sung. mặn hiện có và
Long, Sầm Sơn... trồng lại rừng đã bị
tự nguyện nhặt rác chặt phá.
trên bãi biển vào
- Xử lí nước thải
mùa du lịch.
- Cho SH trả lời trước khi đổ ra
các câu hỏi: - HS nghiên cứu sông, biển.
- Tại sao phải bảo SGK, ghi nhớ - Làm sạch bãi biển
vệ các hệ sinh thái kiến thức và trả và nâng cao ý thức
nông nghiệp? lời câu hỏi: Hệ bảo vệ môi trường

- Có những biện sinh thái nông của người dân.
pháp nào để bảo nghệp cung cấp 3. Bảo vệ hệ sinh
vệ hệ sinh thái lương thực, thực thái nông nghiệp
phẩm nuôi sống
nông nghiệp? - Các hệ sinh thái
con người.
nghiệp chủ
nông
- HS nghiên cứu yếu ở Việt Nam
SGK và trả lời (Bảng 60.4).
câu hỏi, rút ra
- Bảo vệ:
kết luận.
+ Duy trì hệ sinh
nghiệp
thái nông
chủ yếu.

+ Cải tạo các hệ
sinh thái để đạt
năng suất và hiệu
quả cao.

4. Củng cố

- Vì sao phải bảo vệ các hệ sinh thái? Nêu biện pháp
bảo vệ?

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Tìm đọc cuốn “Luật bảo vệ MI”.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản