Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được các biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST. + Cơ chế hỡnh thành thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm. + Nêu được hiệu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Sinh học lớp 9 - Tiết 24 - Bài 23: Đột biến số lượng
nhiễm sắc thể

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm được các biến đổi số lượng thường
thấy ở một cặp NST.

+ Cơ chế hỡnh thành thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm.

+ Nêu được hiệu quả của biến đổi số lượng ở từng
cặp NST.

- Nêu được hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp
NST.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ.
- Tranh phóng to hình 23.1; 23.2 SGK; H 29.1; 29.2
SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra 3 câu hỏi SGK.

3. Bài mới

GV giới thiệu khái niệm đột biến số lượng NST
như SGK: đột biến số lượng NST là những biến đổi
số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST hoặc tất
cả bộ NST.

Hoạt động 1: Hiện tượng dị bội (18-20’)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

- GV kiểm tra - 1 vài HS nhắc 1: Hiện tượng
kiến thức cũ của lại các khái niệm dị bội
HS về: cũ.

- Thế nào là cặp
NST tương
đồng?
- HS quan sát
- Bộ NST lưỡng hình vẽ và nêu
bội, đơn bội? được:
- GV cho HS + Hình 29.1 cho
quan sát H 29.1 biết ở người bị
và 29.2 SGK, bệnh Đao, cặp
yêu cầu HS trả NST 21 có 3
lời câu hỏi: cặp
NST, các

- Qua 2 hình khác chỉ có 2
trên, hãy cho NST.
biết ở người, cặp + Hình 29.2 cho
NST thứ mấy đã biết người bị
Kết luận:
bị thay đổi và bệnh Tơcnơ, cặp
- Thể dị bội là
thay đổi như thế NST (cặp
23
cơ thể mà trong
nào so với các NST giới tính)
tế bào sinh
cặp NST khác? chỉ có 1 NST,
dưỡng có 1
các cặp khác có
hoặc một số cặp
2 NST.
- Cho HS quan
NST bị thay đổi
sát H 23.1 và - HS quan sát
về số lượng.
nghiên cứu mục hình 23.2 và nêu
- Các dạng:
được:
I để trả lời câu
+ Thêm 1
hỏi: + Cà độc dược
NST ở 1 cặp
có 12 cặp NST
- Ở chi cà độc
nào đó (2n + 1).
người ta phát
dược, cặp NST
+ Mất 1 NST
nào bị thay đổi hiện được 12 thể
và thay đổi như dị bội ở cả 12 ở 1 cặp nào đó
thế nào? cặp NST cho 12 (2n -1)

- Quả của 12 dạng quả khác + Mất 1 cặp
kiểu cây dị bội nhau về hình NST tương
khác nhau về dạng, kích thước đồng (2n – 2)....
kích thước, hình và số lượng gai. - Hậu quả: Thể
dạng và khác với đột biến (2n +
qu ả của cây 1) và (2n -1) có
lưỡng bội bình thể gây ra
thường như thế những biến đổi
nào? về hình thái
- HS tìm hiểu
- Từ các VD dạng,
(hình
khái niệm.
trên, xây dựng kích thước, màu
- 1 HS trả lời,
sắc) ở thực vật
cho HS khái
các HS khác
niệm: hoặc gây bệnh
nhận xét, bổ
ở người như
- Thế nào là thể
sung.
bệnh Đao, bệnh
dị bội? Các
Tơcnơ.
dạng dị bội thể?
- Hậu quả của
hiện tượng thể dị
bội?

Hoạt động 2: Sự phát sinh thể dị bội(18-20’)

Hoạt động Hoạt động của Nội dung
của GV HS

- GV cho HS - Các nhóm 2: Sự phát sinh
quan sát kĩ hình,
quan sát H 23.2 thể dị bội

- Sự phân li NST thảo luận và nêu
trong quá trình được:
giảm phân ở 2 + Một bên bố
trường hợp trên (mẹ) NST phân
có gì khác nhau? li bình thường,
mỗi giao tử có 1
của mỗi
NST
cặp.

+ Một bên bố Kết luận:
(mẹ) NST phân Cơ chế phát

- Các giao tử nói li không bình sinh thể dị bội:
trên tham gia thụ thường, 1 giao - Trong giảm
tinh tạo thành tử có 2 NST của phân sự không
hợp tử có số 1 cặp, giao tử phân li của 1
lượng như thế kia không có cặp NST tương
NST nào. đồng nào đó tạo
nào?

- GV treo H 23.2 + Hợp tử có 3 thành 1 giao tử
yêu cầu 1 HS lên NST hoặc có 1 mang 2 NST
bảng trình bày NST trong cặp trong 1 cặp và 1
cơ chế phát sinh tương đồng. giao tử không
mang NST nào
thể dị bội.
của cặp đó.
- GV chốt lại - 1 HS lên bảng
trình bày, các - Sự thụ tinh
kiến thức.
HS khác nhận của các giao tử
- Cho HS quan
bất thường này
sát H 29.2 và thử xét, bổ sung.
với các giao tử
giải thích trường
bình thường sẽ
hợp hình thành
bệnh Tơcnơ tạo ra các thể dị
(OX) có thể cho -HS quan sát bội (2n +1 ) và
HS viết sơ đồ lai hình và giải (2n – 1) NST.
minh hoạ. thích.

4. Củng cố

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.

- Bài tập trắc nghiệm

Sự không phân li của 1 cặp NST tương đồng xảy
ra ở các tế bào sinh dục của cơ thể 2n sẽ cho loại giao
tử nào?

a. n, 2n c. n + 1, n – 1

b. 2n + 1, 2n -1 d. n, n + 1, n – 1.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK.

- Đọc trước bài 24.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản