Sinh học lớp 9 - Tiết 25 - Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Tiếp theo)

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh phân biệt được hiện tượng đa bội thể và thể đa bội. - Trình bày được sự hình thành thể đa bội do nguyên phân, giảm phân và phân biệt sự khác nhau giữa 2 trường hợp trên. - Nhận biết được một số thể đa bội bằng mắt thường qua tranh ảnh và có được các ý niệm sử dụng các đặc điểm của thể đa bội trong i

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 25 - Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Tiếp theo)

Sinh học lớp 9 - Tiết 25 - Bài 24: Đột biến số lượng
nhiễm sắc thể (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh phân biệt được hiện tượng đa bội thể và
thể đa bội.

- Trình bày được sự hình thành thể đa bội do nguyên
phân, giảm phân và phân biệt sự khác nhau giữa 2
trường hợp trên.

- Nhận biết được một số thể đa bội bằng mắt thường
qua tranh ảnh và có được các ý niệm sử dụng các đặc
điểm của thể đa bội trong

+ Nhận biết được hiện tượng đa bội hoá và thể đa
bội,

+ Nhận biết được sự hỡnh thành thể đa bội do:
Nguyên phân, giảm phân và phân biệt sự khác nhau
giữa 2 trường hợp trên.
+ Nhận biết được 1 số thể đa bội qua tranh ảnh.

2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng
hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với
SGK.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ.
- Tranh phóng to hình 24.1 đến 24.5 SGK.

- Phiếu học tập: tìm hiểu sự tương quan giữa mức bội
thể và kích thước các cơ quan.

III. PHƯƠNG PHÁP
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ
- Đột biến số lượng NST là gì? Sự biến đổi số lượng
NST ở một cặp thường thấy ở những dạng nào? Nêu
hậu quả và cho VD?

- Nêu cơ chế dẫn tới sự hình thành thể dị bội có số
lượng NST là 2n + 1 và 2n -1.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hiện tượng đa bội thể (14-16’)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

- Thế nào là thể - HS vận dụng 1: Hiện tượng
lưỡng bội? kiến thức đã học đa bội thể
và nêu được: Kết luận:
+ Thể lưỡng bội: - Hiện tượng đa
có bộ NST chứa bội thể là trường
- Thể đa bội là gì?
các cặp tương
- GV phân biệt cho đồng. hợp cả bộ NST
HS khái niệm đa - HS nghiên cứu trong tế bào sinh
bội thể và thể đa thông tin SGK và dưỡng tăng theo
bội. trả lời, rút ra kết bội của n (lớn hơn
2n): 3n, 4n, n....
- Yêu cầu HS quan luận.
Cơ thể mà
sát H 24.1; 24.2; -
24.3, thảo luận và trong tế bào sinh
- HS trao đổi
trả lời các câu hỏi: dưỡng có số NST
nhóm, thống nhất
- Sự tương quan câu trả lời, đại là bội của n gọi là
giữa số lượng và diện 1 nhóm trình thể đa bội.
kích thước của cơ bày, các nhóm - Tế bào đa bội
quan sinh dưỡng, khác nhận xét, bổ có số lượng NST
cơ quan sinh sản sung. tăng lên gấp bội
 só lượng ADN
của cây nói trên
+ Tăng số lượng
như thế nào? cũng tăng tương
NST dẫn tới tăng
ứng vì thế quá
- Có thể nhận biết kích thước tế
trình tổng hợp các
cây đa bội bằng bào, cơ quan.
chất hữu cơ diễn
mắt thường qua
những dấu hiệu + Có thể, nhận ra mạnh mẽ hơn
biết qua dấu hiệu  kích thước tế
nào?

- Nguyên nhân nào tăng kích thước bào của thể đa bội
làm cho thể đa bội các cơ quan của lớn, cơ quan sinh
dưỡng to, sinh
có các đặc điểm cây.
+ Lượng ADN trưởng phát triển
trên ?
tăng gấp bội làm mạnh, chống chịu
- Có thể khai thác
với ngoại cảnh
những đặc điểm tăng trao đổi
tốt.
nào ở cây đa bội chất, tăng sự tổng
trong chọn giống hợp prôtêin nên - Hiện tượng đa
tăng kích thước bội thể khá phổ
cây trồng?
tế bào. biến ở thực vật đã
- GV lấy một số
được ứng dụng
VD hiện tượng đa - HS rút ra kết
hiệu quả trong
bội thể: dưa hấu luận.
chọn giống cây
3n, chuối, nho....,
trồng.
tằm, rau
dâu
+ Tăng kích
muống, dương
- HS lắng nghe
thước thân cành
liễu....
- Liên hệ đa bội ở và tiếp thu kiến để tăng sản lượng
động vật. thức. gỗ (dương liễu...)

- Lưu ý: Dự tăng + Tăng kích
kích thước của tế - Cơ chế xác định thước thân, lá, củ
bào hoặc cơ quan giới tính bị rối để tăng sản lượng
chỉ trong giới hạn loạn, ảnh hưởng rau, hoa màu.
mức bội thể nhất đến quá trình + Tạo giống có
định. Khi số lượng sinh sản nên ít năng suất cao,
NST tưng quá giới gặp hiện tượng chống chịu tốt với
hạn thì kích thước này ở động vật. các điều kiện
của cơ thể lại nhỏ không thuận lợi
dần đi. của môi trường.

4. Củng cố

- Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đột biến đa bội là dạng đột biến nào?

a. NST bị thay đổi về cấu trúc

b. Bộ NST bị thừa hoặc thiếu 1 vài NST.
c. Bộ NST tăng theo bội số của n và lớn hơn 2n

d. Bộ NST tăng, giảm theo bội số của n.

(đáp án c)

Câu 2: Cây đa bội được tạo thành do tác động vào
quá trình nào? bộ phận nào của cây?

a. Tác động vào quá trình nguyên phân, lúc hợp
tử mới bắt đầu phân chia.

b. Tác động vào quá trình giảm phân.

c. Tác động vào đỉnh sinh trưởng của cây.

d. a, b đúng.

(đáp án d)

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và làm câu 3 vào vở bài tập.

- Trả lời câu hỏi 1, 2, 3.

- Sưu tầm tranh, ảnh sự biến đổi kiểu hình theo môi
trường sống.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản