Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: 1.2. Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống. - Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. -iến.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

quan sát thường biến

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

1.2. Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh
ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu
vật sống.

- Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa
thường biến và đột biến.

- Qua tranh ảnh và mẫu vật sống rút ra được:

+ Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu
gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường.

+ Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều
của môi trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ

- Tranh ảnh minh hoạ thường biến.

- Ảnh chụp thường biến.

- Mẫu vật: + Mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài
sáng.

+ 1 thân cây rau dừa nước từ mô đất bò xuống
ven bờ và trải trên mặt nước.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2.Kiểm tra

3.Bài học

- GV nêu yêu cầu của bài thực hành.
- Phát dụng cụ cho các nhóm (mỗi nhóm 10 – 15
HS).

Hoạt động 1: Nhận biết một số thường biến

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

- GV yêu cầu HS - HS quan sát kĩ 2: Nhận biết
quan sát tranh, ảnh, các tranh, ảnh và một số thường
mẫu vật các đối mẫu vật: Mầm biến
tượngvà: khoai lang, cây

+ Nhận biết thường rau dừa nước.
biến phát sinh dưới - Thảo luận nhóm
ảnh hưởng của ghi kết quả vào
ngoại cảnh. bảng báo cáo thu

+ Nêu các nhân tố hoạch.
tác động gây thường - Đại diện nhóm
biến. trình bày.

- GV chốt đáp án.
Đối Điều kiện môi Kiểu hình Nhân tố tác động
tượng trường tương ứng

- Mầm lá có - Ánh sáng
1. - Có ánh sáng
Mầm màu xanh
- Trong tối
khoai - Mầm lá có
màu vàng

2. Cây - Trên cạn - Thân lá nhỏ - Độ ẩm
rau - Ven bờ - Thân lá lớn
dừa
mặt - Thân lá lớn
- Trên
nước
nước hơn, rễ biến
thành phao.

3. Cây - Trong bóng - Thân lá màu - Ánh sáng
mạ tối vàng nhạt.

- Ngoài sáng - Thân lá có
màu xanh

Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến
Hoạt động Hoạt động của Nội dung
của GV HS

- GV hướng dẫn - Các nhóm 2: Phân biệt
HS quan sát trên quan sát tranh, thường biến và
đối tượng lá cây thảo luận và nêu đột biến
mạ mọc ven bờ được:
và trong ruộng,
thảo luận:
mạ
+ 2 cây
- Sự sai khác thuộc thế hệ thứ
giữa 2 cây mạ 1 (biến dị trong
mọc ở 2 vị trí đời cá thể)
khác nhau ở vụ
thứ 1 thuộc thế
của
+ Con
hệ nào?
giống
chúng
- Các cây lúa
(biến dị
nhau
được gieo từ hạt
không di truyền)
của 2 cây trên có
nhau + Do điều kiện
khác
không? Rút ra dinh dưỡng khác
kết luận gì? nhau.

- Tại sao cây mạ
ở ven bờ phát - 1 vài HS trình
triển không tốt bày, lớp nhận
bằng cây mạ xét, bổ sung.
trong ruộng?

- GV yêu cầu HS
phân biệt thường
biến và đột biến.

Hoạt động 3:

Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính
trạng số lượng và tính trạng chất lượng

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS
- GV yêu cầu - HS nêu được: 3: Nhận biết
HS quan sát ảnh + Hình dạng ảnh hưởng của
2 luống su hào giống nhau (tính môi trường
của cùng 1 trạng chất đối với tính
giống, nhưng có lượng). trạng số lượng
điều kiện chăm và tính trạng
+ Chăm sóc tốt
sóc khác nhau. chất lượng
 củ to. Chăm
- Hình dạng củ sóc không tốt 
su hào ở 2 luống củ nhỏ (tính
khác nhau như trạng số lượng)
thế nào?
- Nhận xét: tính
trạng chất lượng
phụ thuộc kiểu

- Rút ra nhận gen, tính trạng
số lượng phụ
xét.
thuộc điều kiện
sống.

4. Nhận xét - đánh giá
- GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các
nhóm.

- Nhận xét chung kết quả giờ thực hành.

- Nhắc HS thu dọn vệ sinh lớp học.

5. Dặn dò

- Viết báo cáo thu hoạch.

- Đọc trước bài 28.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản