Sinh học phân tử đại cương

Chia sẻ: Lê Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
589
lượt xem
153
download

Sinh học phân tử đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh vật không bất biến mà biến đổi thông qua chọn lọc tự nhiên trong các điều kiện môi trường biến động. Các biến đổi có thể truyền cho thế hệ sau Ý nghĩa của thuyết Tế bào đối với Sinh học hiện đại 2. Thí nghiệm “Đột biến màu mắt ruồi giấm” của Beadle và Ephrussi nói lên điều gì ? 3. Thí nghiệm của Griffith dẫn đến kết luận gì ? Và thí nghiệm của Avery, McLeod và McCarty ? 4. Công trình của Morgan cho thấy điều gì ? 5. Công trình của MacClintock cho thấy điều gì ?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học phân tử đại cương

 1. SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ ÑAÏI CÖÔNG CHÖÔNG 1. MÔÛ ÑAÀU : LÖÔÏC SÖÛ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA SHPT – SÖÏ CHUYEÅN VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN CHÖÔNG 2. VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN : ÑAÏI PHAÂN TÖÛ SINH HOÏC & LIEÂN KEÁT HOÙA HOÏC YEÁU CHÖÔNG 3. TÍNH OÅN ÑÒNH VAØ NHÖÕNG BIEÁN ÑOÄNG CUÛA DNA : SAO CHEÙP & ÑOÄT BIEÁN, TAÙI TOÅ HÔÏP, GENE NHAÛY CHÖÔNG 4. SÖÏ PHIEÂN MAÕ CHÖÔNG 5. SÖÏ DÒCH MAÕ CHÖÔNG 6. SÖÏ ÑIEÀU HOØA BIEÅU HIEÄN GENE CHÖÔNG 7. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA SHPT TRONG ÑÔØI SOÁNG
 2. LÖÔÏC SÖÛ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ
 3. THUYEÁT TIEÁN HOÙA Sinh vaät khoâng baát bieán maø bieán ñoåi thoâng qua choïn loïc töï nhieân trong caùc ñieàu kieän moâi tröôøng bieán ñoäng. Caùc bieán ñoåi coù theå truyeàn cho theá heä sau
 4. THUYEÁT TEÁ BAØO Kính hieån vi quang hoïc Quan saùt cuûa Robert Hooke (1635-1703) Kính hieån vi ñieän töû
 5. DI TRUYEÀN HOÏC MENDEL
 6. PASTEUR VAØ SÖÏ BAÙC BOÛ THUYEÁT TÖÏ SINH
 7. SINH HOÏC THÖÏC NGHIEÄM SINH HOÙA HOÏC DI TRUYEÀN HOÏC Beänh alcapto nieäu (A. Garrod) Nhieãm saéc theå = Ñôn vò di truyeàn (Sutton) 1 gene = 1 enzyme Thí nghieäm veà ñoät bieán dinh Lieân heä gene-nhieãm saéc döôõng ôû Neurospora crassa (Beadle theå (nhoùm lieân keát gene) & Tatum) (Morgan) Thí nghieäm veà ñoät bieán maøu maét ôû ruoài giaám (Beadle & Ephrussi) Gene nhaûy (Mc Clintock) DNA laø vaät lieäu di truyeàn Thí nghieäm treân Streptococcus pneumoniae (Griffiths) – (Avery, McLeod & Mc Carty) Thí nghieäm treân phage (Hershey &Chase)
 8. THÍ NGHIEÄM ÑOÄT BIEÁN MAØU MAÉT RUOÀI GIAÁM (BEADLE & EPHRUSSI) Tryptophan Tryptophan pyrrolase N-formylkynurenine Kynurenine formylase Kynurenine Kynurenine Tieàn chaát X hydroxylase v+ enzyme 3-Hydroxykynurenine Phenoxazinone Chaát trung gian Y synthetase cn+ enzyme Phenoxazinone Saéc toá maét naâu Xanthommatin
 9. THÍ NGHIEÄM TREÂN NEUROSPORA CRASSA (BEADLE & TATUM)
 10. GENE – ENZYME CON ÑÖÔØNG CHUYEÅN HOÙA PHENYLALANINE
 11. CAÙC THÍ NGHIEÄM TREÂN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Thí nghieäm cuûa F. Griffiths Thí nghieäm cuûa Avery, McLeod & McCarty
 12. THÍ NGHIEÄM TREÂN PHAGE T2 (HERSHEY & CHASE)
 13. MOÂ HÌNH XOAÉN KEÙP CUÛA DNA (WATSON & CRICK)
 14. MOÄT SOÁ MOÂ HÌNH NGHIEÂN CÖÙU QUAN TROÏNG CUÛA SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ
 15. CAÂU HOÛI PHAÀN 1 1. YÙ nghóa cuûa thuyeát Teá baøo ñoái vôùi Sinh hoïc hieän ñaïi 2. Thí nghieäm “Ñoät bieán maøu maét ruoài giaám” cuûa Beadle vaø Ephrussi noùi leân ñieàu gì ? 3. Thí nghieäm cuûa Griffith daãn ñeán keát luaän gì ? Vaø thí nghieäm cuûa Avery, McLeod vaø McCarty ? 4. Coâng trình cuûa Morgan cho thaáy ñieàu gì ? 5. Coâng trình cuûa MacClintock cho thaáy ñieàu gì ?
 16. SÖÏ CHUYEÅN VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN Bieán naïp Taûi naïp Tieáp hôïp (giao naïp)
 17. THÍ NGHIEÄM VEÀ TAÙI TOÅ HÔÏP DI TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN (LEDERBERG & TATUM)
 18. CAÙC CON ÑÖÔØNG CHUYEÅN VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN
 19. SÖÏ BIEÁN NAÏP (TRANSFORMATION)
 20. CHU TRÌNH TAN ÔÛ THÖÏC KHUAÅN THEÅ (BACTERIOPHAGE)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản