Sinh học phân tử đại cương

Chia sẻ: 1900201236232

Sinh vật không bất biến mà biến đổi thông qua chọn lọc tự nhiên trong các điều kiện môi trường biến động. Các biến đổi có thể truyền cho thế hệ sau Ý nghĩa của thuyết Tế bào đối với Sinh học hiện đại 2. Thí nghiệm “Đột biến màu mắt ruồi giấm” của Beadle và Ephrussi nói lên điều gì ? 3. Thí nghiệm của Griffith dẫn đến kết luận gì ? Và thí nghiệm của Avery, McLeod và McCarty ? 4. Công trình của Morgan cho thấy điều gì ? 5. Công trình của MacClintock cho thấy điều gì ?...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học phân tử đại cương

SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ ÑAÏI CÖÔNG
CHÖÔNG 1. MÔÛ ÑAÀU : LÖÔÏC SÖÛ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA SHPT – SÖÏ
CHUYEÅN VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN

CHÖÔNG 2. VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN : ÑAÏI PHAÂN TÖÛ SINH
HOÏC & LIEÂN KEÁT HOÙA HOÏC YEÁU

CHÖÔNG 3. TÍNH OÅN ÑÒNH VAØ NHÖÕNG BIEÁN ÑOÄNG CUÛA
DNA : SAO CHEÙP & ÑOÄT BIEÁN, TAÙI TOÅ HÔÏP, GENE NHAÛY

CHÖÔNG 4. SÖÏ PHIEÂN MAÕ

CHÖÔNG 5. SÖÏ DÒCH MAÕ

CHÖÔNG 6. SÖÏ ÑIEÀU HOØA BIEÅU HIEÄN GENE

CHÖÔNG 7. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA SHPT TRONG ÑÔØI
SOÁNG
LÖÔÏC SÖÛ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA
SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ
THUYEÁT TIEÁN HOÙA
Sinh vaät khoâng baát bieán maø bieán ñoåi thoâng qua choïn loïc töï nhieân
trong caùc ñieàu kieän moâi tröôøng bieán ñoäng.
Caùc bieán ñoåi coù theå truyeàn cho theá heä sau
THUYEÁT TEÁ BAØO
Kính hieån vi quang hoïc
Quan saùt cuûa Robert Hooke (1635-1703) Kính hieån vi ñieän töû
DI TRUYEÀN HOÏC MENDEL
PASTEUR VAØ SÖÏ BAÙC BOÛ THUYEÁT TÖÏ SINH
SINH HOÏC THÖÏC NGHIEÄM

SINH HOÙA HOÏC DI TRUYEÀN HOÏC


Beänh alcapto nieäu (A. Garrod) Nhieãm saéc theå = Ñôn vò
di truyeàn (Sutton)

1 gene = 1 enzyme
Thí nghieäm veà ñoät bieán dinh Lieân heä gene-nhieãm saéc
döôõng ôû Neurospora crassa (Beadle
theå (nhoùm lieân keát gene)
& Tatum)
(Morgan)
Thí nghieäm veà ñoät bieán maøu maét
ôû ruoài giaám (Beadle & Ephrussi)

Gene nhaûy (Mc Clintock)
DNA laø vaät lieäu di truyeàn
Thí nghieäm treân Streptococcus
pneumoniae (Griffiths) – (Avery,
McLeod & Mc Carty)
Thí nghieäm treân phage (Hershey
&Chase)
THÍ NGHIEÄM ÑOÄT BIEÁN MAØU MAÉT RUOÀI GIAÁM
(BEADLE & EPHRUSSI)
Tryptophan
Tryptophan
pyrrolase
N-formylkynurenine
Kynurenine
formylase
Kynurenine
Kynurenine
Tieàn chaát X hydroxylase
v+ enzyme 3-Hydroxykynurenine
Phenoxazinone
Chaát trung gian Y synthetase
cn+ enzyme Phenoxazinone


Saéc toá maét naâu Xanthommatin
THÍ NGHIEÄM
TREÂN
NEUROSPORA
CRASSA (BEADLE
& TATUM)
GENE – ENZYME
CON ÑÖÔØNG CHUYEÅN
HOÙA PHENYLALANINE
CAÙC THÍ NGHIEÄM TREÂN STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
Thí nghieäm cuûa F. Griffiths
Thí nghieäm cuûa Avery, McLeod & McCarty
THÍ NGHIEÄM TREÂN PHAGE T2
(HERSHEY & CHASE)
MOÂ HÌNH XOAÉN KEÙP CUÛA DNA (WATSON & CRICK)
MOÄT SOÁ
MOÂ HÌNH
NGHIEÂN
CÖÙU
QUAN
TROÏNG
CUÛA SINH
HOÏC
PHAÂN TÖÛ
CAÂU HOÛI PHAÀN 1
1. YÙ nghóa cuûa thuyeát Teá baøo ñoái vôùi Sinh hoïc hieän ñaïi
2. Thí nghieäm “Ñoät bieán maøu maét ruoài giaám” cuûa Beadle vaø Ephrussi noùi leân
ñieàu gì ?
3. Thí nghieäm cuûa Griffith daãn ñeán keát luaän gì ? Vaø thí nghieäm cuûa Avery,
McLeod vaø McCarty ?
4. Coâng trình cuûa Morgan cho thaáy ñieàu gì ?
5. Coâng trình cuûa MacClintock cho thaáy ñieàu gì ?
SÖÏ CHUYEÅN VAÄT LIEÄU DI TRUYEÀN
ÔÛ VI KHUAÅN

Bieán naïp


Taûi naïp


Tieáp hôïp (giao naïp)
THÍ NGHIEÄM VEÀ TAÙI TOÅ HÔÏP
DI TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN
(LEDERBERG & TATUM)
CAÙC CON ÑÖÔØNG CHUYEÅN VAÄT LIEÄU DI
TRUYEÀN ÔÛ VI KHUAÅN
SÖÏ BIEÁN NAÏP (TRANSFORMATION)
CHU TRÌNH TAN ÔÛ THÖÏC KHUAÅN THEÅ
(BACTERIOPHAGE)
THÍ NGHIEÄM VEÀ TAÛI NAÏP (TRANSDUCTION)
SÖÏ TAÛI NAÏP (TRANSDUCTION)
Ñóa ly giaûi do
phage ly giaûi
moät soá teá baøo
treân lôùp vi
khuaån nuoâi
treân maët thaïch
TAÛI NAÏP CHUNG – YÙ NGHÓA SINH HOÏC
THÍ NGHIEÄM VEÀ TIEÁP HÔÏP (GIAO NAÏP)
SÖÏ TIEÁP HÔÏP F+ / F- ÔÛ E. COLI
SÖÏ TIEÁP HÔÏP F- / Hfr
SÖÏ HÌNH THAØNH CHUÛNG Hfr
CÔ CHEÁ TIEÁP HÔÏP
SÖÏ TIEÁP HÔÏP F- / Hfr – CÔ CHEÁ
Thí nghieäm chöùng minh söï
tieáp hôïp Hfr/F-
CAÙC CON ÑÖÔØNG TIEÁP HÔÏP ÔÛ VI KHUAÅN
XAÂY DÖÏNG BAÛN ÑOÀ GENE NHÔØ HIEÄN TÖÔÏNG
TIEÁP HÔÏP
BAÛN ÑOÀ GENE E. COLI (1963) DÖÏA TREÂN TIEÁP HÔÏP
SÖÏ TIEÁP HÔÏP : MOÄT SOÁ PLASMID KHAÙC
CAÂU HOÛI PHAÀN 2

1. Neâu söï khaùc bieät giöõa bieán naïp, taûi naïp vaø giao naïp (tieáp hôp)
2. Moâ taû thí nghieäm cuûa Lederberg vaø Tatum
3. Thí nghieäm trong oáng hình chöõ U duøng ñeå laøm gì ?
4. YÙ nghóa vaø öùng duïng cuûa caùc kieåu chuyeån gene ôû vi khuaån
5. Tieáp hôïp F+/F- khaùc vôùi tieáp hôïp Hfr/F- nhö theá naøo, kieåu tieáp hôïp naøo coù yù
nghóa lôùn hôn ñoái vôùi di truyeàn vi khuaån ?
6. Trong tröôøng hôïp naøo thì söï taûi naïp coù yù nghóa ñoái vôùi di truyeàn cuûa vi
khuaån?
7. Moâ taû caùch söû duïng hieän töôïng tieáp hôïp ñeå xaây döïng baûn ñoà gene ôû E. coli
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản