Sinh sản vô tính ở thực vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào: mỗi cây, mỗi tế bào đều mang đặc điểm di truyền đặc trưng của loài, do đó mỗi cơ thể phát sinh từ các tế bào tách rời hoặc từ 1 phần cơ thể, qua quá trình nguyên phân, vẫn giữ được đặc điểm di truyền của cơ thể mẹ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh sản vô tính ở thực vật

CHƯƠNG IV SINH SẢN
A- SINH SẢN Ở THỰC VẬT
Em hãy cho biết:
thực vật có mấy hình
Thực vậthức sinh sảức sinh sản:
t có hai hình th n?
Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
Bài: 41 Tiết: 44

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
Giáo viên dạy: Trịnh Thị Kiều Việt
I.Khái niệm
Hãy quan sát sơ đồ sinh sản của thực vật dưới đây từ đó định nghĩa thế nào là sinh sản vô tính?
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản:
- không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- con cái sinh ra giống nhau và giống mẹ
Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào: mỗi cây,
Giải thích điại sao từn1 ặc trưng của
t ểm di truyề đ
mỗi tế bào đều mang đặc
phần của cơ quan sinh dưỡng
loài, dothểmỗi cơ tsản được cây con mangrời
có đó sinh hể phát sinh từ các tế bào tách
hoặc từ 1đặc n cơ thể, qua quáệt cây mẹ?
phầ tính giống h trình nguyên phân,
vẫn giữ được đặc điểm di truyền của cơ thể mẹ.
II-Các hình thức sinh sản vô tính
1.Sinh sản bào tử
Sinh sản bào tử có ở loại thực vật nào?
Đặc điểm của hình thức
sinh sản này?
-Đối tượng:
+thực vật bào tử :dương xỉ, nấm ,rêu, tảo đơn bào
-Đặc điểm:
+ cơ thể mới được sinh ra từ bào tử
+ một cá thể mẹ có thể sinh ra rất nhiều cá thể con
giống nhau và mang đặc tính di truyền của cơ thể
mẹ

Quá trình sinh sản của
dương xỉ diễn ra như thế nào?
-Quá trình sinh sản ở cây dương xỉ còn có đặc điểm :có
sự xen kẽ sinh sản vô tính bằng bào tử và sinh sản hữu
tính:
+Ở giai đoạn sinh sản vô tính:
* Vào thời kì trưởng thành, túi bào tử (ở mặt dưới của
lá) vỡ tung giải phóng các bào tử đơn bội (n)

* Gặp đất ẩm các bào tử nguyên phân nhiều lần cho cơ
thể đơn bội (n)-thể giao tử

+Ở giai đoạn sinh sản hữu tính:
Trên thể giao tử hình thành tinh trùng và trứng, sau thụ
tinh thành hợp tử (2n) →Thể bào tử (2n)→ Cây dương xỉ
độc lập(2n)
2.Sinh sản sinh dưỡng
Quan sát hình 41.2 và các mẫu vật đã sưu tầm, cho biết :thế
nào là sinh sản sinh dưỡng?
-Đối tượng:
+ Thực vật bậc cao
- Đặc điểm:
+ Cơ thể mới được hình thành từ 1 bộ phận của cơ
quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá
+ Mang đặc điểm di truyền hoàn toàn giống cây mẹ
III-Phương pháp nhân giống vô tính

A.Phương pháp truyền thống(Giâm, chiết, ghép)
Bài tập:Hãy ghép đúng tên của phương pháp nhân giống
vô tính giâm ,chiết , ghép với đặc điểm của chúng?
1.Giâm A. lấy 1 đoạn thân, cành, chồi (cành ghép)
ghép lên thân hay gốc của 1cây khác (gốc
ghép),sao cho phần vỏ có các mô tương
đồng và ăn khớp với nhau, chỗ ghép sẽ liền
lại , chất dinh dưỡng của gốc ghép sẽ nuôi
cành ghép
2. Chiết B. trên cây mẹ lấy đất bọc quanh 1 đoạn thân
hay cành đã bóc lớp vỏ, khi chỗ đó mọc rễ
cắt rời đem trồng thành cây mới
3. Ghép C. tạo cây mới từ 1 đoạn thân ,cành,1 đoạn
rễ, 1 mảnh lá
¤ng M−êi Lêi vμ c©y ®μo ghÐp 4 mμu hoa - ¶nh:N.H−ng- B¸o tuæi trÎ
Ghép cành khác với chiết cành
ở những điểm nào ?
- Ghép cành cần phải có
- Chiết cành là làm cho
cây cho cành ghép và
cành mọc rễ trên cây
cây cho gốc ghép tạo
mẹ rồi cắt rời đem trồng
thành tổ hợp ghép cùng
xuống đất để tạo cây
sinh trưởng phát triển
con
như một cây thống nhất
- Cành ghép mang đặc
- Cành chiết
tính di truyền của cây
(câycon)mang đặc tính
ghép nhưng chịu ảnh
di truyền hoàn toàn
hưởng của gốc ghép về
giống cây mẹ
một số đặc tính chống
chịu
B.Phương pháp nhân giống hiện đại (nuôi cấy mô)
Vì sao mô thực vật lại có thể nuôi
cấy để tạo thành cây mới ?
- Cơ sở khoa học :
Tính toàn năng của tế bào:
tế bào mang đủ thông tin cho sự
hình thành 1 cơ thể sống, nên khi tách rời khỏi cơ thể
vẫn giữ được tính độc lập
Hãy quan sát hình 41.3 và cho biết
cách nuôi cấy mô ở thực vật ?
-Cách nuôi cấy mô :

+Tách mô , khử trùng

+ Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp
(muối khoáng, đường và các chất kích thích)
để tạo chồi, rồi tạo rễ → cây non


+ Cây non đạt tiêu chuẩn được chăm sóc trong
vườn ươm → cây trưởng thành
H×nh ¶nh vÒ nu«i cÊy m« ë ViÖt Nam
Vậy nhân giống bằng sinh sản vô tính, đặc biệt nuôi cấy
mô đã có những ứng dụng gì trong thực tiễn ?


* Nhân giống bằng sinh sản vô tính kết hợp dùng chất
kích thích sinh trưởng đã được ứng dụng rộng rãi ở trong
nước và trên thế giới
→ giải quyết được nhu cầu nhiều mặt của con người
+ Phục vụ đời sống : trồng rau, cây ăn quả, trồng hoa
nhiều loại…
+Phục vụ sản suất, xuất khẩu : trồng mía, chuối…
* Nuôi cấy mô đã được áp dụng trên nhiều đối tượng tạo
hàng loạt cây mới trong phòng thí nghiệm, hàng loạt cây sạch
bệnh sinh trưởng mạnh → mở rộng qui mô sản suất và xuất
khẩu:
Chuối, dứa, đu đủ, gấc; khoai tây, gừng; các loại lúa, đậu;
mía, cà phê; phong lan, hoa hồng, cây ngập mặn…
* Trên thế giới nuôi cấy mô còn được áp dụng trong những
chiến lược mang tính toàn cầu:
Ví dụ :trồng rừng, nhân giống xương rồng giữ đất, ngăn ngừa
xa mạc hóa…
CÁNH ĐỒNG DÂU HỨA HẸN LỤA TƠ TẰM
NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH KHOAI TÂY
CÁNH ĐỒNG MÍA
Câu hỏi củng cố:
1.Dấu hiệu bản chất của sinh sản vô tính?
Quá trình sinh sản không có hiện tượng giảm phân và
thụ tinh
- Nếu được sống trong cùng một điều kiện như cây mẹ, con cháu sẽ tồn tại
và sinh sản với kết quả cao

-Sinh trưởng nhanh chóng hthức sinh sản vô tính trên
Từ các hình ơn
- Hệ số nhân gibiết các ưu thếmủa cây cóản ể tậtính?ng và phủ kín
hãy cho ống nhanh: từ c ột sinh s th vô n dụ
diện tích trồng trọt :từ 1 chồi dứa qua nuôi cấy (mô), sau 1 năm
tạo số cây là 116.649
Bài tập về nhà:


- Trả lời câu hỏi và bài tập sách giáo khoa trang 159


- Sưu tầm các thành tựu về nuôi cấy mô ở trong nước và trên thế giới
Đáp án:
1.Giâm C. tạo cây mới từ 1 đoạn thân ,cành,1 đoạn rễ,
1 mảnh lá


2. Chiết B. trên cây mẹ lấy đất bọc quanh 1 đoạn thân
hay cành đã bóc lớp vỏ, khi chỗ đó mọc rễ cắt
rời đem trồng thành cây mới
3. Ghép A. lấy 1 đoạn thân, cành, chồi (cành ghép)
ghép lên thân hay gốc của 1cây khác (gốc
ghép),sao cho phần vỏ có các mô tương đồng
và ăn khớp với nhau, chỗ ghép sẽ liền lại , chất
dinh dưỡng của gốc ghép sẽ nuôi cành ghép
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản