Slide bài giảng luật kinh tế_Chương 1

Chia sẻ: hoapham7676

Nội dung bài giảng chương 1: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Slide bài giảng luật kinh tế_Chương 1

LUÂT KINH TẾ
̣
Th.s Hoàng Xuân Trường
Khoa Luật Đại học Kinh tế QD
xuantruong74@gmail.com;


    1
KẾT CẤU NỘI DUNG MÔN HỌC
 CHƯƠNG I. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
 CHƯƠNG II. QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ
DOANH NGHIỆP.
 CHƯƠNG III. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH
NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY
 CHƯƠNG IV. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC CHỦ THỂ
KINH DOANH KHÁC
 CHƯƠNG V. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG
KINH DOANH, THƯƠNG MẠI.
 CHƯƠNG VI. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI.
 CHƯƠNG VII. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN.
2
CHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ
CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 I. KHUÔN KHỔ PHAP LÝ CHO HOAT ĐÔNG
́ ̣ ̣
KINH DOANH
 II. ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH VÀ TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
 III.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH




3
I. KHUÔN KHỔ PHAP LÝ CHO
́
̣ ̣
HOAT ĐÔNG KINH DOANH
 1. Hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý
nhà nước về kinh tế
 1.1 Kinh doanh
 Điêu 4K2 LDN2005 Kinh doanh là viêc thực hiên liên
̀ ̣ ̣
tuc môt, môt số hoăc tât cả cac công đoan cua quá
̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉
trinh đâu tư, từ san xuât đên tiêu thụ san phâm hoăc
̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣
cung ứng dich vụ trên thị trường nhăm muc đich sinh
̣ ̀ ̣ ́
lợi.
 - Công dân có quyên tự do kinh doanh theo quy đinh
̀ ̣
cua phap luât (Đ57HP92) và chiu sự kiêm soat, quan
̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉
lý cua nhà nước thông qua cac hoat đông quan lý
̉ ́ ̣ ̣ ̉
nhà nước về kinh tê. ́ 4
1.2 Hoạt động quản lý nhà
nước về kinh tế
 Quan lý nhà nước về kinh tế là sự tac đông cua
̉ ́ ̣ ̉
Nhà nước đôi với cac chủ thể kinh doanh băng cac
́ ́ ̀ ́
phương phap và nôi dung do phap luât quy đinh
́ ̣ ́ ̣ ̣
nhăm tao điêu kiên thuân lợi cho hoat đông kinh
̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
doanh, đat được cac muc tiêu kinh tê, xã hôi nhà
̣ ́ ̣ ́ ̣
nước đăt ra.
̣
 Trong môt số quan hệ kinh doanh, Nhà nước
̣
thông qua cac cơ quan nhà nước cụ thể cung
́ ̃
tham gia với tư cach là chủ sở hữu phân vôn tai
́ ̀ ́ ̣
doanh nghiệp có vôn nhà nước.
́

5
2. Môi trường pháp lý cho hoạt động
kinh doanh
 2.1 Môi trường phap lý cho hoạt động kinh doanh
́
 Là sự thể chế hoa thanh quyên và nghia vụ phap lý đôi
́ ̀ ̀ ̃ ́ ́
với cả hai phia chủ thể kinh doanh và cơ quan nhà
́
nước.
 + Đối với các chủ thể kinh doanh đó là những quyền
và nghĩa vụ trong việc thực hiện quyền tự do kinh
doanh .
 + Đối với cơ quan nhà nước đó là nhiệm vụ, quyền
hạn và trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước
 Môi trường pháp lý bao gồm hai mặt: Quy định pháp
luật trong các văn bản và chất lượng hoạt động tổ
chức thực hiện các quy định pháp luật. 6
2.2 Pháp luật điều chỉnh hoạt động
kinh doanh
 Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có thể
chia thành 2 nhóm:
 Một là, những quy định pháp luật điều chỉnh trực
tiếp, dành riêng cho các chủ thể kinh doanh.
 Hai là, những quy định pháp luật áp dụng chung cho
mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh cũng như không
kinh doanh và khi các chủ thể kinh doanh thực hiện
những quyền và nghĩa vụ có liên quan nên phải tuân
theo.

7
2.2 Pháp luật điều chỉnh hoạt động
kinh doanh
 Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho hoat đông ̣ ̣
kinh doanh bao gôm những linh vực chủ yêu sau đây:
̀ ̃ ́
 Thứ nhât, phap luât về thanh lâp doanh nghiệp bao gôm
́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀
thanh lâp, đăng ký kinh doanh, đăng ký đâu tư và quan trị
̀ ̣ ̀ ̉
doanh nghiệp.
 Thứ hai, phap luât về hợp đông trong kinh doanh.
́ ̣ ̀
 Thứ ba, phap luât về chế độ sử dung lao đông trong doanh
́ ̣ ̣ ̣
nghiệp.
 Thứ tư, phap luât về tổ chức lai, giai thê, phá san doanh
́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉
nghiệp.
 Thứ năm, phap luât về giai quyêt tranh châp trong kinh
́ ̣ ̉ ́ ́
doanh.
8
3. Môi quan hệ giữa luât chung
́ ̣
và luât riêng
̣
 3.1 Khái niệm luât chung và luât riêng
̣ ̣
 3.2 Mối quan hệ giữa luật chung và riêng




9
3.1 Khái niệm luât chung và luât
̣ ̣
riêng
 Luật chung là các luật điều chỉnh các lĩnh
vực pháp luật chung như Bộ luật dân sự
2005, Bộ luật tố tụng dân sự 2004, Luật
doanh nghiệp 2005 làm cơ sở để ban
hành các luật riêng.
 Luật riêng là luật điều chỉnh từng ngành kinh
tế cụ thể như Luật kinh doanh bảo hiểm
2000, Luật các tổ chức tín dụng 1997,vv..

10
3.2 Môi quan hệ giữa luât chung và
́ ̣
̣
luât riêng
 Trong môi quan hệ giữa luât chung và luât riêng thì
́ ̣ ̣
luât riêng được ưu tiên ap dung vì nó quy đinh cai
̣ ́ ̣ ̣ ́
riêng, đăc thù cua từng loai quan hệ xã hôi.
̣ ̉ ̣ ̣
 Trong trường hợp có sự khac nhau giữa luât ́ ̣
chung và luât riêng thì luât riêng được ap dung.
̣ ̣ ́ ̣
Những vân đề mà luât riêng không quy đinh thì ap
́ ̣ ̣ ́
̣
dung luât chung.̣
 Trường hợp điêu ước quôc tế mà Công hoà xã hôi
̀ ́ ̣ ̣
chủ nghia Viêt Nam là thanh viên có quy đinh khac
̃ ̣ ̀ ̣ ́
thì ap dung theo quy đinh cua điêu ước quôc tê.
́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́
 Ví dụ Điêu 3 Luật DN05. ap dung Luât DN, điêu
̀ ́ ̣ ̣ ̀
ước quôc tế và cac luât có liên quan
́ ́ ̣
11
4. Môi quan hệ giữa văn ban phap
́ ̉ ́
luât với điêu lê, nôi quy, quy chế cua
̣ ̀ ̣ ̣ ̉
doanh nghiệp.
 - Điêu lệ công ty là ban cam kêt cua tât cả thanh viên
̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀
về thanh lâp, tổ chức quan lý và hoat đông cua công
̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉
ty.
 - Nôi quy lao đông cua doanh nghiệp là văn ban quy đinh
̣ ̣ ̉ ̉ ̣
đôi với người lao đông trong doanh nghiệp như thời giờ
́ ̣
lam viêc, thời giờ nghỉ ngơi, môi quan hệ công tac giữa
̀ ̣ ́ ́
cac bộ phân trong doanh nghiệp,vv....
́ ̣
 - Cac loai quy chế nôi bộ doanh nghiệp như quy chế
́ ̣ ̣
tuyên dung, quy chế đao tao, quy chế trả lương,vv…
̉ ̣ ̀ ̣
được doanh nghiệp ban hanh để chuân mực hoá công tac
̀ ̉ ́
tuyên dung, đao tao và trả lương trong doanh nghiệp.
̉ ̣ ̀ ̣
 - Quy chế cung câp hang hoa, dich vụ đôi với khach hang
́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀
̀ ́ ̣
bao gôm cac quy đinh liên quan đên viêc cung câp hang ́ ̣ ́ ̀
hoa, dich vụ cua doanh nghiệp.
́ ̣ ̉ 12
5. Nguồn pháp luật điều chỉnh
hoạt động kinh doanh
 5.1 Cac văn ban quy phạm phap luât
́ ̉ ́ ̣
̀ ̣ ̀
 Nguôn luât điêu chinh cac hoat đông kinh ̉ ́ ̣ ̣
doanh là cac văn ban quy pham phap luât và
́ ̉ ̣ ́ ̣
cac hinh thức khac chứa đựng cac quy pham
́ ̀ ́ ́ ̣
̀ ̉ ́
điêu chinh cac hoat đông kinh doanh. ̣ ̣
 Cac văn ban luât ở nước ta bao gôm Hiên
́ ̉ ̣ ̀ ́
phap và cac đao luât do Quôc hôi ban hanh.
́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀
 Cac văn ban dưới luât là cac văn ban do Uỷ
́ ̉ ̣ ́ ̉
ban Thường vụ Quôc hôi, cac cơ quan nhà ́ ̣ ́
nước khac ban hanh.́ ̀ 13
5.2 Công văn
 Công văn không được coi là văn ban quy pham
̉ ̣
phap luât, nhưng trên thực tế cac Bô, cơ quan
́ ̣ ́ ̣
ngang Bô, Uỷ ban nhân dân tinh, thanh phố trực
̣ ̉ ̀
thuôc trung ương đã ban hanh nhiêu văn ban nay
̣ ̀ ̀ ̉ ̀
để điêu chinh cac hoat đông kinh doanh.
̀ ̉ ́ ̣ ̣
 Viêc sử dung Công văn lam cho môi trường phap
̣ ̣ ̀ ́
lý cho hoat đông kinh doanh không ôn đinh, thiêu
̣ ̣ ̉ ̣ ́
tinh minh bach và khó có thể dự đoan trước.
́ ̣ ́


14
II. ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH
VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DN
 1. Đao đức trong kinh doanh
̣
 1.1 Khái niệm

 Đao đức trong kinh doanh được hiêu là cac
̣ ̉ ́
chuân mực đao đức cua cac chủ thể kinh
̉ ̣ ̉ ́
́ ̀ ̣ ̣
doanh khi tiên hanh hoat đông kinh doanh.
 Adam Smith, nhà kinh tế hoc người Anh, trong
̣
tac phâm “Weaths of Nations” cho răng cac cá
́ ̉ ̀ ́
nhân hanh đông vì lợi ich minh sẽ đem lai sự
̀ ̣ ́ ̀ ̣
thinh vượng chung cho xã hôi và do đó cho tât
̣ ̣ ́
cả moi người.
̣ 15
1.2 Quy tăc đao đức (Code of
́ ̣
conduct/ethics)
- Để khăng đinh uy tin cua doanh nghiệp trên
̉ ̣ ́ ̉
thương trường và bao vệ người tiêu dung,
̉ ̀
nhiêu doanh nghiệp, hiêp hôi nganh nghề đã
̀ ̣ ̣ ̀
xây dựng Quy tăc đao đức ap dung trong nôi
́ ̣ ́ ̣ ̣
bộ doanh nghiệp, hiêp hôi nganh nghề hoăc
̣ ̣ ̀ ̣
khi cung câp dich vụ cho khach hang.
́ ̣ ́ ̀
 Quy tăc đao đức thường đề ra những chuân
́ ̣ ̉
mực cao hơn so với yêu câu cua phap luât.
̀ ̉ ́ ̣


16
1.2 Quy tăc đao đức (Code of
́ ̣
conduct/ethics)
- Những chuân mực đao đức mà Quy tăc đao
̉ ̣ ́ ̣
đức thường đưa ra la: ̀
 Thứ nhât, bao mât thông tin. Bí mât kinh
́ ̉ ̣ ̣
doanh là môt tai san cua doanh nghiệp.
̣ ̀ ̉ ̉
 Thứ hai, tranh xung đôt lợi ich. Môt doanh
́ ̣ ́ ̣
nghiệp có thể tiêp nhân khach hang và quyên
́ ̣ ́ ̀ ̀
lợi cua họ có thể xung đôt với nhau.
̉ ̣
 Thứ ba, năng lực chuyên môn.


17
1.3 Môi quan hệ giữa phap luât
́ ́ ̣
và đao đức trong kinh doanh
̣
 - Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh luôn
phản ánh, trực tiếp hoặc gián tiếp, những giá trị
đạo đức mà người kinh doanh cần phải hành
động khi quan hệ với người khác.
 - Phap luât phan anh và thể chế hoá cac chuân
́ ̣ ̉ ̉ ́ ̉
mực đao đức nhưng phap luât không thể thể chế
̣ ́ ̣
hoá tât cả cac chuân mức đao đức thanh phap
́ ́ ̉ ̣ ̀ ́
luât. ̣
 - Vi pham phap luât thường phai ganh chiu những
̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣
hâu quả phap lý nhât đinh, trong khi vi pham quy
̣ ́ ́ ̣ ̣
tăc đao đức thì bị dư luân xã hôi lên an.
́ ̣ ̣ ̣ ́
18
2. Trach nhiêm xã hôi cua
́ ̣ ̣ ̉
doanh nghiệp
 - Doanh nghiệp là môt chủ thể kinh doanh, đông
̣ ̀
thời doanh nghiệp cung là môt chủ thể xã hôi.
̃ ̣ ̣
 - Phân lớn trach nhiêm xã hôi cua doanh nghiệp
̀ ́ ̣ ̣ ̉
là nghia vụ kinh tê.
̃ ́
 Môt phân trach nhiêm xã hôi cua doanh nghiệp
̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉
lai được quy đinh thanh nghia vụ đao lý trong
̣ ̣ ̀ ̃ ̣
Quy tăc đao đức nghề nghiêp, trong viêc doanh
́ ̣ ̣ ̣
nghiệp tự nguyên thực hiên cac hoat đông từ
̣ ̣ ́ ̣ ̣
̣
thiên.

19
2. Trach nhiêm xã hôi cua
́ ̣ ̣ ̉
doanh nghiệp
 Tháp nghĩa vụ của DN
́
Trach nhiêm ̣
xã hôi ̣
́
(Đong gop ́
nguôn lực cho
̀
xã hôi)
̣


Nghia vụ đao đức
̃ ̣
(Tuân theo cai được cho
́
là đung, công băng)
́ ̀



Nghia vụ phap lý
̃ ́
(Tuân thủ cac quy đinh cua phap luât)
́ ̣ ̉ ́ ̣




Nghia vụ kinh tế
̃
(Tao ra lợi nhuận)
̣



20
III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH
 1. Nôi dung quan lý nhà nước về kinh tế
̣ ̉
 Hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế thể
hiện một phần qua việc xây dựng ban hành
văn bản pháp luật nhưng chủ yếu thể hiện
qua các hoạt động tổ chức thực hiện pháp
luật của các cơ quan nhà nước.
 - Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế và
khoa học kỹ thuật; xây dựng quy hoạch phát
triển kinh tế theo ngành và các vùng lãnh thổ;
xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế –xã
hội dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.
21
Những nội dung cơ bản của của
quản lý nhà nước về kinh tế
 - Xây dựng và ban hành thành pháp luật các chính
sách, chế độ quản lý nhằm cụ thể hoá và thực
hiện Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội;
Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội.
 - Cung cấp các thông tin cho hoạt động kinh
doanh, bao gồm thông tin trong nước và quốc tế
về thị trường, giá cả; tiến hành dự báo, dự đoán
về sự tiến triển của thị trường,vv.
 - Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh
doanh bao gồm môi trường kinh tế, môi trường
pháp lý, chính trị trong và ngoài nước;vv..
22
Những nội dung cơ bản của của
quản lý nhà nước về kinh tế
 - Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch
và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý
kinh tế, cán bộ quản trị DN cho toàn bộ nền kinh
tế;vv...
 - Cấp, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép,
chứng chỉ hành nghề, giấy chúng nhận đủ điều
kiện kinh doanh cho DN.
 - Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra hoạt động
kinh doanh của DN. Kiểm tra là chức năng thường
xuyên, một nội dung vốn có của hoạt động quản
lý. Thanh tra là hoạt động đặc biệt của quản lý do
cơ quan thanh tra thực hiện. 23
2. Cac phương phap quan lý
́ ́ ̉
nhà nước về kinh tế
 Phương phap kế hoach hoá là phương phap
́ ̣ ́
để Nhà nước thực hiên vai trò hướng dân,
̣ ̃
đinh hướng cua minh đôi với sự phat triên cua
̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̉
nên kinh tế quôc dân.
̀ ́
 Phương phap phap chế đoi hỏi trước hêt là
́ ́ ̀ ́
cac biên phap, chinh sach, công cụ quan lý
́ ̣ ́ ́ ́ ̉
nhà nước phai thể hiên dưới hinh thức văn
̉ ̣ ̀
̉ ̣
ban quy pham phap luât. ́ ̣


24
2. Cac phương phap quan lý
́ ́ ̉
nhà nước về kinh tế
 Phương phap kinh tế là phương phap đưa ra
́ ́
cac biên phap tac đông vao lợi ich kinh tế cua
́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉
cac chủ thể kinh doanh để đat được cac muc
́ ̣ ́ ̣
đich cua chủ thể quan ly.
́ ̉ ̉ ́
 Phương phap kiêm tra, thanh tra hoat đông
́ ̉ ̣ ̣
cua cac đơn vị kinh doanh. Cơ quan nhà nước
̉ ́
không chỉ ban hanh những quy đinh, đưa ra
̀ ̣
những quyêt đinh quan lý mà con phai thực
́ ̣ ̉ ̀ ̉
hiên môt cach thường xuyên viêc kiêm tra,
̣ ̣ ́ ̣ ̉
thanh tra viêc thực hiên trong thực tiên những
̣ ̣ ̃
quy đinh, quyêt đinh đã được đưa ra.
̣ ́ ̣
25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản