Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

Chia sẻ: thekhoa82

Tài liệu tham khảo Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Slide bài giảng môn sinh " Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể "

TR¦êng thcs b¹ch th­îng
KÍNH CHµO QUÝ THÇY C¤ VÒ Dù GIê 
VíI LíP
Gv thöïc hieän: NGUYÔN THÕ KHOA
Chuyeân moân: Sinh – Hoùa
Kiểm tra bài

 Đột biến gen là gì? Tại sao
đột biến gen thường có hại
cho sinh vật?
 Nêu vai trò của đột biến gen
trong thực tiễn sản xuất?
Bài 22 - Tiết
23
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì?
Nhiễm sắc thể ban đầu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc
AB C D E FG H AB C D E FG
a

AB C D E FG H A BC B C D E FG H
b

AB C D E FG H AD C B E FG H
c

Một số dạng đột biến cấu trúc NST
: Chỉ điểm bị đứt : Chỉ quá trình dẫn đến đột biến
Nhóm ST Nhiễm sắc thể NST sau Tên
T
ban đầu khi bị biến dạng
đ ổi biến
đổi
01
02
03
Bài 22 - Tiết
23
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì?
Nhiễm sắc thể ban đầu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc
AB C D E FG H AB C D E FG
a

AB C D E FG H A BC B C D E FG H
b

AB C D E FG H AD C B E FG H
c

Một số dạng đột biến cấu trúc NST
: Chỉ điểm bị đứt : Chỉ quá trình dẫn đến đột biến
Phiếu học tập:

Nhóm STT Nhiễm sắc thể ban NST sau khi bị Tên
đ ầu biến đổi dạng
biến đổi

01 a Gồm các đoạn Mất đoạn H Mất đoạn
ABCDEFGH

Gồm các đoạn Lặp lại đoạn
02 b Lặp đoạn
ABCDEFGH BC
Trình tự
Gồm các đoạn đoạn BCD
03 c ABCDEFGH đổi lại thành Đảo đoạn
đoạn DCB
Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn
Bài 22 - Tiết
23
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì?
− Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi
trong cấu trúc NST
− Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn,
lặp đoạn, đảo đoạn . . .
Bài 22 - Tiết
23
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến
cấu trúc NST:
1) Nguyên nhân phát sinh:
− Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều
kiện tự nhiên hoặc do con người
− Nguyên nhân: Do các tác nhân vật lý và hóa học
trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể
hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng làm
thay đổi thành phần, số lượng và trình tự các gen
trên NST
Bài 22 - Tiết
23
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến
cấu trúc NST:
1) Tính chất của đột biến cấu trúc NST:
− Đột biến cấu trúc NST làm biến đổi cách sắp xếp
bình thường của các gen nên thường gây hại
− Đôi khi đột biến cấu trúc NST cũng có lợi → có ý
nghĩa trong chọn giống và tiến hóa
Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch
Sản xuất bia từ lúa mạch Lúa mạch thường
Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch
Sản xuất bia từ lúa mạch Lúa mạch thường
Kiểm tra, đánh giá:

Câu 1: Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây
hậu quả lớn nhất? V× sao ?
a. Lặp đoạn nhiễm sắc thể Sai rồi
b. Đảo đoạn nhiễm sắc thể Sai rồi

c. Mất đoạn nhiễm sắc thể Đúng

d. cả a, b và c Sai rồi
Câu 2: nguyên nhân gây đột biến cấu trúc
NST là gì?
a. Do các tác nhân vật lý, hóa học từ môi
Sai rồi
trường tác động làm phá vỡ cấu trúc NST
b. Do con người chủ động sử drụing các tác
Sai ồ
nhân vật lý, hóa học tác động vào cơ thể
sinh vật
c. Do quá trình giao phối ở các sinh vật sinh
Sai rồi
sản hữu tính
d. Cả a và b Đúng
Dặn dò:
− Học bài theo nội dung sách giáo khoa
− Trả lời câu 3 trang 66 vào vỡ bài tập
− Chuẩn bị bài tiết sau: § “Đột biến số lượng
nhiễm sắc thể”
• Nhóm 1: Đột biến số lượng NST là gì?
• Nhóm 2: Thế nào là hiện tượng dị bội thể?
• Nhóm 3: Trả lời mục ▼ trang 67 sách giáo khoa
• Nhóm 4: Trả lời mục ▼ trang 68 sách giáo khoa
• Nhóm 5: Trả lời câu 2 trang 68 sách giáo khoa
• Nhóm 6: Hậu quả của hiện tượng dị bội thể
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản