Sổ bán hàng

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
265
lượt xem
28
download

Sổ bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thống kê sổ bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ bán hàng

  1. SOÅ BAÙN HAØNG NGAØY P.THU HH, DV SL KH SOÁ TIEÀN 1-Dec 534 huyû 535 Möïc 10 Cty INCHEM VN 948,000 536 Möïc 1 VP Thieát keá 126,000 2-Dec 537 PVC 2 Coopmart Nguyeãn Kieäm 40,000 538 IJ-glossy 20 VPP Ngoïc Thuyû 2,000,000 539 Maùy 1160 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 4,456,000 HTCÑ 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 1,027,000 Möïc 4 CH Baêng Ñóa Baù Loan 442,000 540 Maùy 1160 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 3,925,000 541 Möïc 6 Anh Hieáu CM 539,000 -5% Nöôùc phuû 1 553,000 542 Reset 1 Anh Troïng 142,000 543 IJ-paper 1 Cty Thanh Danh 98,000 544 huyû 545 PVC 2 Cty Leâ Thanh 40,000 3-Dec 546 HTCÑ 1 Anh Nhaân - C60 869,000 Möïc 4 Anh Nhaân - C60 442,000 547 huyû 548 Möïc 2 Cty SP 252,000 549 Reset 1 Hot-computer 142,000 4-Dec 550 IJ-paper 1 Anh Phuù 98,000 550 Name card 1 Anh Phuù 60,000 551 Name card 1 Cty Ñoâng A 60,000 552 IJ-paper 1 Cty Ñoâng A 98,000 553 HTCÑ 116 1 Cty Big 5 1,027,000 taëng 1 glossy + 553 Thay ñaàu phunCty Big 5 1,674,000 553 Möïc 4 Cty Big 5 442,000 6-Dec 554 Möïc 4 Chuù Minh 442,000 555 HTCÑ 129 1 Chò Ngoïc 1,027,000 555 Möïc 6 Chò Ngoïc 663,000 555 IJ-glossy 2 Chò Ngoïc 240,000 556 IJ-paper 2 Cty Trí Long 196,000 557 PVC card 10 Anh Nhaät- Hueá 200,000 557 IJ-glossy 2 Anh Nhaät- Hueá 240,000 557 Tieàn HÑ Anh Nhaät- Hueá 95,500 558 Reset 2 Cty Baùch Khoa 284,000 559 IJ-paper 4 Cty Saùng Taïo Treû 392,000 7-Dec 560 Maùy C60 1 Chuù Dich 1,106,000 561 Möïc 2 Anh Haøo 252,000
  2. 562 IJ-paper 1 Anh Sôn 98,000 563 Reset 1 Anh Troïng 142,000 564 huyû 565 Möïc 4 Cty Haïc Vieät 442,000 566 HTCÑ C40 1 Anh Hieáu 869,000 566 HTCÑ C60 1 Anh Hieáu 869,000 566 Möïc 8 Anh Hieáu 884,000 I lít nöôùc fuû ñeàn 567 IJ-paper 5 Chò Thuyû 490,000 8-Dec 568 Möïc 4 Cty AIDA 442,000 569 HTCÑ 1 Anh Thaéng 711,000 570 PVC card 50 DNTN Tröôøng Giang 900,000 571 Möïc Dura 6 Ñaëng Thaønh Trung 1,137,000 572 huyû 573 Möïc 6 DNTN Taân Quang Huy 663,000 574 Söûa chöõa boä nhCty Savy 50,000 575 IJ-paper 10 Chò Thònh 980,000 9-Dec 576 HTCÑ 1 Nguyeãn Khoa Hieáu 869,000 576 Möïc 6 Nguyeãn Khoa Hieáu 663,000 577 IJ-glossy 1 Anh Troïng 120,000 578 Möïc 6 Anh Haèng 663,000 579 Möïc 2 Anh Tröïc Sôn 252,000 580 IJ-paper 1 Anh Tröïc Sôn 98,000 581 Tieàn HÑ Cty AIDA 22,000 10-Dec 582 IJ-paper 1 Anh Cöôøng 98,000 10-Dec 583 IJ-paper 1 Cty Thi Gia 98,000 10-Dec 584 Tieàn HÑ Cty Thi Gia 85,000 10-Dec 585 HTCÑ C65 1 Anh Sang 1,106,000 10-Dec 586 Maùy 830 1 Anh Hieáu 1,974,100 giaûm 5 %, 10-Dec 586 HTCÑ 1 Anh Hieáu 840,900 taëng 1 glossy 10-Dec 586 Möïc 6 Anh Hieáu 663,000 1 paper 10-Dec 587 HTCÑ C60 1 Chuù Troïng 869,000 10-Dec 587 Möïc 4 Chuù Troïng 442,000 10-Dec 588 IJ-glossy 1 Chuù Troïng 120,000 10-Dec 589 Möïc 1 Cty Nhaø Vieät 126,000 10-Dec 590 Name card 1 Coâ Sen 60,000 10-Dec 591 Ñaët coïc ma 1 Anh Ngueãyn Vaên 500,000 10-Dec 592 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000 10-Dec 593 Maùy C61 1 Anh Nguyeãn Vaên 1,185,000 taëng 1 glossy 10-Dec 593 HTCÑ C61 1 Anh Nguyeãn Vaên 869,000 1 paper 10-Dec 593 Möïc 4 Anh Nguyeãn Vaên 442,000 10-Dec 594 IJ-paper 1 Anh Huøng 98,000 11-Dec 595 Tieàn HÑ Cty Nguyeân Höng 131,000 11-Dec 596 HTCÑ C40 1 Chò Thanh 869,000 taëng C40
  3. 11-Dec 596 Möïc 1 Chò Thanh 442,000 11-Dec 597 huyû 11-Dec 598 Möïc 4 Nhaø Beø 442,000 11-Dec 599 Möïc Dura 1 Nhaø Beø 189,000 11-Dec 600 Möïc 4 Cty K&T 442,000 11-Dec 601 Möïc 1 Anh Bình 126,000 11-Dec 602 Maùy eùp aùo 1 Chò Thanh 7,900,000 taëng C60 11-Dec 602 HTCÑ C60 1 790,000 11-Dec 602 Möïc chuyeå 4 1,883,000 13-Dec 603 Möïc 3 Cty YÙ Töôûng 379,000 13-Dec 604 Möïc 2 Cty Thaûo Vy 252,000 13-Dec 605 Tieàn HÑ Cty Hoaøng Sôn 147,000 13-Dec 606 HTCÑ C40 1 Cty Haïc Vieät 869,000 taëng C40 13-Dec 607 Möïc 6 Cty Phong Vuõ 663,000 13-Dec 608 HTCÑ C40 1 Chuù Thaønh 869,000 13-Dec 608 Möïc 4 Chuù Thaønh 442,000 13-Dec 609 Möïc 6 Anh Vuõ 663,000 14-Dec 610 HTCÑ C40 1 Chuù Haûi 869,000 taëng C40 610 Möïc chuyeå 4 1,896,000 610 Nöôùc phuû 1 553,000 610 IJ-paper 1 98,000 611 HTCÑ 680 1 Chuù Ñaït 869,000 taëng 1paper + 1 611 Möïc 4 442,000 612 HTCÑ C43 1 Anh Tuaán 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 613 IJ-paper 40 Ngoïc Thuyû 3,000,000 15-Dec 614 HTCÑ C40 1 Anh Loäc 869,000 taëng 40 Möïc 4 442,000 615 Möïc 6 Chò Thuyû ÑN 663,000 616 IJ-paper 1 Chuù Thaøh 98,000 617 Möïc 6 Cty Sen Vieât 663,000 16-Dec 618 HTCÑ R21 1 Anh Duy 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 6 663,000 Maùy R210 1 2,939,000 619 Möïc 6 Cty 4P 663,000 620 Möïc 3 DV VT Hoàng Phuùc 379,000 621 Möïc 4 Cty NVC 442,000 IJ-paper 3 294,000 17-Dec 622 PVC 5 Coâ Vaân 100,000 623 Möïc 1 Anh Troïng 126,000 624 Möïc 6 Uyeån ÑL 663,000 625 Tieàn HÑ 1 Cty Phaïm Ñaëng 65,500 18-Dec 626 Möïc 5 Anh Bình 553,000
  4. 627 Thay ñaàu p 1 Cty Trí Vyõ 1,840,000 628 Reset 2 Baùch Khoa 284,000 629 Möïc 10 Anh Haøo GV 869,000 630 IJ-glossy 1 Cty Nhòp Soùng 120,000 631 Möïc Dura 4 Anh Huy T.H.Thaønh 758,000 632 PVC 3 60,000 633 PVC 10 Cty Nhòp Soùng 200,000 634 huyû 635 Maùy eùp dóa 1 Cty Nhòp Soùng 30,020,000 taëng 7 glossy, 1l Maùy eùp ly 1 4 chuyeån nhieät, Maùy eùp ph 1 20-Dec 636 HTCÑ C41 1 Chuù Thanh Sôn 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 637 Möïc 1 Cty Kim An Ñoâng 126,000 638 IJ-paper 5 Chò Thanh 490,000 IJ-glossy 3 360,000 Möïc 4 442,000 639 IJ-paper 40 Ngoïc Thuyû 3,000,000 640 Thu tieàn thieáu Chò Thanh 2,000,000 21-Dec 641 HTCÑ 5 Cty Nhòp Soùng 3,160,000 642 Möïc 2 DV VT Kity 252,000 643 Möïc 5 Chuù Ñaït 553,000 22-Dec 644 HTCÑ C61 1 Cty Ngaøn Thoâng 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 645 Möïc 6 Cty AÙ Ñoâng 663,000 646 Möïc Dura 1 Anh Sang Q3 189,000 647 huyû 648 Maùy in maø 1 (Coïc ) Cty Thieân Khai 4,000,000 649 Möïc 2 Cty SP 252,000 23-Dec 650 IJ-paper 2 Cty Thieân Minh 196,000 301 Möïc 4 Sa Anh Caùt 442,000 302 HTCÑ C63 1 Anh Huøng-BT 1,106,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 303 Ngaâm ñaïu phun Anh Tuùaân 200,000 24-Dec 304 Maùy C61 1 Cty Mía ñöôøng Daknoâng 1,185,000 taëng 1paper + 1 HTCÑ 1 869,000 Möïc 4 442,000 305 Möïc 1k 126,000 306 IJ-glossy 2 Chuù Maãn 240,000 25-Dec 307 PVC 10 Minh Chaâu - Chaâu Ñoác 200,000 308 IJ-paper 1 Cty Giang Thanh 98,000 309 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000 310 HTCÑ C65 1 Anh Huy T.H.Thaønh 1,106,000 taëng 1paper + 1
  5. 311 Möïc 4 Cty Baù Loan 442,000 312 huyû 313 IJ-paper 1 Anh Bình 98,000 314 Maùy C65 1 Anh Ng. Maïnh Trung 1,106,000 taëng 1paper + 1 314 HTCÑ 1 Anh Ng. Maïnh Trung 1,106,000 314 Möïc 4 Anh Ng. Maïnh Trung 442,000 315 Name card 2 Anh Cöôøng 120,000 316 Möïc 4 Anh Hoaøng 442,000 317 Möïc 4 Cty Khang Thaùi 442,000 318 Möïc 1 Chuù Nghóa 126,000 319 huyû 320 huyû 321 IJ-glossy 2 Anh Ñaït 240,000 321 Name card 1 Anh Ñaït 60,000 28-Dec 322 Möïc 1 Anh Sang 126,000 29-Dec 323 Maùy C61 1 Ng. Höõu Taâm 1,185,000 taëng 1paper + 1 323 HTCÑ C61 1 869,000 323 Möïc 4 442,000 324 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000 325 Maùy C65 Anh Trung 1,343,000 taëng 1paper + 1 HTCÑ C65 869,000 Möïc 442,000 326 Möïc 4 CH Baêng Ñóa Baù Loan 442,000 30-Dec 327 Möïc 1 Anh Thaønh 126,000 328 HTCÑ C60 1 Chuù Thuaän 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 329 Möïc 5 Cty Hueâ Phong 553,000 330 Reset 2 Chuù Thuaän 284,000 331 PVC card 10 Chuù Hoaøn g 200,000 332 huyû 333 huyû
  6. 1 paper
  7. n
  8. glossy glossy glossy
  9. l phuû, HTCÑ C65 glossy glossy glossy glossy glossy
  10. glossy glossy glossy glossy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản