Sổ bán hàng

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu thống kê sổ bán hàng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sổ bán hàng

SOÅ BAÙN HAØNG

NGAØY P.THU HH, DV SL KH SOÁ TIEÀN
1-Dec 534 huyû
535 Möïc 10 Cty INCHEM VN 948,000
536 Möïc 1 VP Thieát keá 126,000
2-Dec 537 PVC 2 Coopmart Nguyeãn Kieäm 40,000
538 IJ-glossy 20 VPP Ngoïc Thuyû 2,000,000
539 Maùy 1160 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 4,456,000
HTCÑ 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 1,027,000
Möïc 4 CH Baêng Ñóa Baù Loan 442,000
540 Maùy 1160 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 3,925,000
541 Möïc 6 Anh Hieáu CM 539,000 -5%
Nöôùc phuû 1 553,000
542 Reset 1 Anh Troïng 142,000
543 IJ-paper 1 Cty Thanh Danh 98,000
544 huyû
545 PVC 2 Cty Leâ Thanh 40,000
3-Dec 546 HTCÑ 1 Anh Nhaân - C60 869,000
Möïc 4 Anh Nhaân - C60 442,000
547 huyû
548 Möïc 2 Cty SP 252,000
549 Reset 1 Hot-computer 142,000
4-Dec 550 IJ-paper 1 Anh Phuù 98,000
550 Name card 1 Anh Phuù 60,000
551 Name card 1 Cty Ñoâng A 60,000
552 IJ-paper 1 Cty Ñoâng A 98,000
553 HTCÑ 116 1 Cty Big 5 1,027,000 taëng 1 glossy +
553 Thay ñaàu phunCty Big 5 1,674,000
553 Möïc 4 Cty Big 5 442,000
6-Dec 554 Möïc 4 Chuù Minh 442,000
555 HTCÑ 129 1 Chò Ngoïc 1,027,000
555 Möïc 6 Chò Ngoïc 663,000
555 IJ-glossy 2 Chò Ngoïc 240,000
556 IJ-paper 2 Cty Trí Long 196,000
557 PVC card 10 Anh Nhaät- Hueá 200,000
557 IJ-glossy 2 Anh Nhaät- Hueá 240,000
557 Tieàn HÑ Anh Nhaät- Hueá 95,500
558 Reset 2 Cty Baùch Khoa 284,000
559 IJ-paper 4 Cty Saùng Taïo Treû 392,000
7-Dec 560 Maùy C60 1 Chuù Dich 1,106,000
561 Möïc 2 Anh Haøo 252,000
562 IJ-paper 1 Anh Sôn 98,000
563 Reset 1 Anh Troïng 142,000
564 huyû
565 Möïc 4 Cty Haïc Vieät 442,000
566 HTCÑ C40 1 Anh Hieáu 869,000
566 HTCÑ C60 1 Anh Hieáu 869,000
566 Möïc 8 Anh Hieáu 884,000 I lít nöôùc fuû ñeàn
567 IJ-paper 5 Chò Thuyû 490,000
8-Dec 568 Möïc 4 Cty AIDA 442,000
569 HTCÑ 1 Anh Thaéng 711,000
570 PVC card 50 DNTN Tröôøng Giang 900,000
571 Möïc Dura 6 Ñaëng Thaønh Trung 1,137,000
572 huyû
573 Möïc 6 DNTN Taân Quang Huy 663,000
574 Söûa chöõa boä nhCty Savy 50,000
575 IJ-paper 10 Chò Thònh 980,000
9-Dec 576 HTCÑ 1 Nguyeãn Khoa Hieáu 869,000
576 Möïc 6 Nguyeãn Khoa Hieáu 663,000
577 IJ-glossy 1 Anh Troïng 120,000
578 Möïc 6 Anh Haèng 663,000
579 Möïc 2 Anh Tröïc Sôn 252,000
580 IJ-paper 1 Anh Tröïc Sôn 98,000
581 Tieàn HÑ Cty AIDA 22,000
10-Dec 582 IJ-paper 1 Anh Cöôøng 98,000
10-Dec 583 IJ-paper 1 Cty Thi Gia 98,000
10-Dec 584 Tieàn HÑ Cty Thi Gia 85,000
10-Dec 585 HTCÑ C65 1 Anh Sang 1,106,000
10-Dec 586 Maùy 830 1 Anh Hieáu 1,974,100 giaûm 5 %,
10-Dec 586 HTCÑ 1 Anh Hieáu 840,900 taëng 1 glossy
10-Dec 586 Möïc 6 Anh Hieáu 663,000 1 paper
10-Dec 587 HTCÑ C60 1 Chuù Troïng 869,000
10-Dec 587 Möïc 4 Chuù Troïng 442,000
10-Dec 588 IJ-glossy 1 Chuù Troïng 120,000
10-Dec 589 Möïc 1 Cty Nhaø Vieät 126,000
10-Dec 590 Name card 1 Coâ Sen 60,000
10-Dec 591 Ñaët coïc ma 1 Anh Ngueãyn Vaên 500,000
10-Dec 592 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000
10-Dec 593 Maùy C61 1 Anh Nguyeãn Vaên 1,185,000 taëng 1 glossy
10-Dec 593 HTCÑ C61 1 Anh Nguyeãn Vaên 869,000 1 paper
10-Dec 593 Möïc 4 Anh Nguyeãn Vaên 442,000
10-Dec 594 IJ-paper 1 Anh Huøng 98,000
11-Dec 595 Tieàn HÑ Cty Nguyeân Höng 131,000
11-Dec 596 HTCÑ C40 1 Chò Thanh 869,000 taëng C40
11-Dec 596 Möïc 1 Chò Thanh 442,000
11-Dec 597 huyû
11-Dec 598 Möïc 4 Nhaø Beø 442,000
11-Dec 599 Möïc Dura 1 Nhaø Beø 189,000
11-Dec 600 Möïc 4 Cty K&T 442,000
11-Dec 601 Möïc 1 Anh Bình 126,000
11-Dec 602 Maùy eùp aùo 1 Chò Thanh 7,900,000 taëng C60
11-Dec 602 HTCÑ C60 1 790,000
11-Dec 602 Möïc chuyeå 4 1,883,000
13-Dec 603 Möïc 3 Cty YÙ Töôûng 379,000
13-Dec 604 Möïc 2 Cty Thaûo Vy 252,000
13-Dec 605 Tieàn HÑ Cty Hoaøng Sôn 147,000
13-Dec 606 HTCÑ C40 1 Cty Haïc Vieät 869,000 taëng C40
13-Dec 607 Möïc 6 Cty Phong Vuõ 663,000
13-Dec 608 HTCÑ C40 1 Chuù Thaønh 869,000
13-Dec 608 Möïc 4 Chuù Thaønh 442,000
13-Dec 609 Möïc 6 Anh Vuõ 663,000
14-Dec 610 HTCÑ C40 1 Chuù Haûi 869,000 taëng C40
610 Möïc chuyeå 4 1,896,000
610 Nöôùc phuû 1 553,000
610 IJ-paper 1 98,000
611 HTCÑ 680 1 Chuù Ñaït 869,000 taëng 1paper + 1
611 Möïc 4 442,000
612 HTCÑ C43 1 Anh Tuaán 869,000 taëng 1paper + 1
Möïc 4 442,000
613 IJ-paper 40 Ngoïc Thuyû 3,000,000
15-Dec 614 HTCÑ C40 1 Anh Loäc 869,000 taëng 40
Möïc 4 442,000
615 Möïc 6 Chò Thuyû ÑN 663,000
616 IJ-paper 1 Chuù Thaøh 98,000
617 Möïc 6 Cty Sen Vieât 663,000
16-Dec 618 HTCÑ R21 1 Anh Duy 869,000 taëng 1paper + 1
Möïc 6 663,000
Maùy R210 1 2,939,000
619 Möïc 6 Cty 4P 663,000
620 Möïc 3 DV VT Hoàng Phuùc 379,000
621 Möïc 4 Cty NVC 442,000
IJ-paper 3 294,000
17-Dec 622 PVC 5 Coâ Vaân 100,000
623 Möïc 1 Anh Troïng 126,000
624 Möïc 6 Uyeån ÑL 663,000
625 Tieàn HÑ 1 Cty Phaïm Ñaëng 65,500
18-Dec 626 Möïc 5 Anh Bình 553,000
627 Thay ñaàu p 1 Cty Trí Vyõ 1,840,000
628 Reset 2 Baùch Khoa 284,000
629 Möïc 10 Anh Haøo GV 869,000
630 IJ-glossy 1 Cty Nhòp Soùng 120,000
631 Möïc Dura 4 Anh Huy T.H.Thaønh 758,000
632 PVC 3 60,000
633 PVC 10 Cty Nhòp Soùng 200,000
634 huyû
635 Maùy eùp dóa 1 Cty Nhòp Soùng 30,020,000 taëng 7 glossy, 1l
Maùy eùp ly 1 4 chuyeån nhieät,
Maùy eùp ph 1
20-Dec 636 HTCÑ C41 1 Chuù Thanh Sôn 869,000 taëng 1paper + 1
Möïc 4 442,000
637 Möïc 1 Cty Kim An Ñoâng 126,000
638 IJ-paper 5 Chò Thanh 490,000
IJ-glossy 3 360,000
Möïc 4 442,000
639 IJ-paper 40 Ngoïc Thuyû 3,000,000
640 Thu tieàn thieáu Chò Thanh 2,000,000
21-Dec 641 HTCÑ 5 Cty Nhòp Soùng 3,160,000
642 Möïc 2 DV VT Kity 252,000
643 Möïc 5 Chuù Ñaït 553,000
22-Dec 644 HTCÑ C61 1 Cty Ngaøn Thoâng 869,000 taëng 1paper + 1
Möïc 4 442,000
645 Möïc 6 Cty AÙ Ñoâng 663,000
646 Möïc Dura 1 Anh Sang Q3 189,000
647 huyû
648 Maùy in maø 1 (Coïc ) Cty Thieân Khai 4,000,000
649 Möïc 2 Cty SP 252,000
23-Dec 650 IJ-paper 2 Cty Thieân Minh 196,000
301 Möïc 4 Sa Anh Caùt 442,000
302 HTCÑ C63 1 Anh Huøng-BT 1,106,000 taëng 1paper + 1
Möïc 4 442,000
303 Ngaâm ñaïu phun Anh Tuùaân 200,000
24-Dec 304 Maùy C61 1 Cty Mía ñöôøng Daknoâng 1,185,000 taëng 1paper + 1
HTCÑ 1 869,000
Möïc 4 442,000
305 Möïc 1k 126,000
306 IJ-glossy 2 Chuù Maãn 240,000
25-Dec 307 PVC 10 Minh Chaâu - Chaâu Ñoác 200,000
308 IJ-paper 1 Cty Giang Thanh 98,000
309 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000
310 HTCÑ C65 1 Anh Huy T.H.Thaønh 1,106,000 taëng 1paper + 1
311 Möïc 4 Cty Baù Loan 442,000
312 huyû
313 IJ-paper 1 Anh Bình 98,000
314 Maùy C65 1 Anh Ng. Maïnh Trung 1,106,000 taëng 1paper + 1
314 HTCÑ 1 Anh Ng. Maïnh Trung 1,106,000
314 Möïc 4 Anh Ng. Maïnh Trung 442,000
315 Name card 2 Anh Cöôøng 120,000
316 Möïc 4 Anh Hoaøng 442,000
317 Möïc 4 Cty Khang Thaùi 442,000
318 Möïc 1 Chuù Nghóa 126,000
319 huyû
320 huyû
321 IJ-glossy 2 Anh Ñaït 240,000
321 Name card 1 Anh Ñaït 60,000
28-Dec 322 Möïc 1 Anh Sang 126,000
29-Dec 323 Maùy C61 1 Ng. Höõu Taâm 1,185,000 taëng 1paper + 1
323 HTCÑ C61 1 869,000
323 Möïc 4 442,000
324 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000
325 Maùy C65 Anh Trung 1,343,000 taëng 1paper + 1
HTCÑ C65 869,000
Möïc 442,000
326 Möïc 4 CH Baêng Ñóa Baù Loan 442,000
30-Dec 327 Möïc 1 Anh Thaønh 126,000
328 HTCÑ C60 1 Chuù Thuaän 869,000 taëng 1paper + 1
Möïc 4 442,000
329 Möïc 5 Cty Hueâ Phong 553,000
330 Reset 2 Chuù Thuaän 284,000
331 PVC card 10 Chuù Hoaøn g 200,000
332 huyû
333 huyû
1 paper
n
glossy

glossy
glossy
l phuû,
HTCÑ C65

glossy
glossy
glossy


glossy
glossy
glossy
glossy
glossy
glossy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản