Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Chia sẻ: falco

Ngày tháng ghi sổ (1) | DIỄN GIẢI (2): Số dư đầu kỳ; Số phát sinh tháng; Số dư cuối kỳ;…. | NHẬT KÝ CHUNG [Số trang (3) - STT dòng (4) | Số hiệu TK đối ứng (5) | SỐ TIỀN [Nợ (6) - Có (7)] | GHI CHÚ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập | Phụ trách kế toán | Thủ trưởng đơn vị

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H
Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 -
TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ
tài chính)SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm…………….
Tài khoản:……...
Số hiệu:………...Ngày NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu SỐ TIỀN
tháng DIỄN GIẢI
TK đối GHI
ghi sổ Số STT ứng Nợ Có CHÚ
trang dòng
1 2 3 4 5 6 7 8


Số dư đầu kỳ
Số phát sinh tháng
Số dư cuối kỳ


-Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..
-Ngày mở sổ :………………


Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản