Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Chia sẻ: falco

Ngày tháng ghi sổ (1) | DIỄN GIẢI (2): Số dư đầu kỳ; Số phát sinh tháng; Số dư cuối kỳ;…. | NHẬT KÝ CHUNG [Số trang (3) - STT dòng (4) | Số hiệu TK đối ứng (5) | SỐ TIỀN [Nợ (6) - Có (7)] | GHI CHÚ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập | Phụ trách kế toán | Thủ trưởng đơn vị

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản