Sổ chi tiết các tài khoản

Chia sẻ: phucnguuson

Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tên tài khoản :……………….Số hiệu :……………. Đối tượng :…………………………………………... Mẫu số: S43 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu Ngày tháng 2 3 DIỄN GIẢI SỐ PHÁT SINH Nợ Có 5 6 SỐ DƯ Nợ 7 Có 8 GHI CHÚ 9 4 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Người ghi sổ (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Ngày … tháng … năm … Họ...

Nội dung Text: Sổ chi tiết các tài khoản

Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S43 -H
Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tên tài khoản :……………….Số hiệu :…………….
Đối tượng :…………………………………………...

Ngày
tháng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ GHI
ghi Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có CHÚ
sổ tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..
- Ngày mở sổ :………………

Ngày … tháng … năm …
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản