Sổ chi tiết doanh thu ( các khoàn thu do bán hàng )

Chia sẻ: phucnguuson

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) Mẫu số: S51 -H SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng 2 3 DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG Số Đơn giá Thành lượng tiền 5 6 7 GHI CHÚ 8 4 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Người...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản