Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Chia sẻ: babymickeybeautiful

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S02B­H SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Ngày

Nội dung Text: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

 

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S02B­H Đơn vị :........ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú Ngày Số CT Kèm theo : ..............................................................................chứng từ gốc Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản