SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

Chia sẻ: huyennhungsoctrang

Tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán và các ngành khác tham khảo. Sơ đồ trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu giúp các bạn sinh viên học hiệu quả hơn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN
SƠ ĐỒ KẾ TOÁN SẢN XUẤT-GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1a - Xuất kho Nguyên Vật Liệu 152 dùng cho Trực Tiếp Sản Xuất 621
1b - Xuất Kho Nguyên Vật Liệu 152 sản xuất chung 627
2 - Mua nguyên Vật Liệu 152-Công Cụ 153 bằng Tiền mặt 111-Tiền gởi NH.112.của người
bán.331.Xuất kho NVL
3a - Các khoản phải trả 338-lương CN phải trả 334 tập hợp vào Chi Phí Nhân Công trực Tiếp 622
3b - Các khoản phải trả 338-lương CN phải trả 334 tập hợp vào Chi Phí sản Xuất Chung 627
4a - Kết chuyễn Chi Phí Nguyên Vật Liệu 621 vào CP SX Dở Dang 154
4b - Kết chuyễn Chi Phí sản Xuất Chung 627 vào CP SX Dở Dang 154
4c - Kết chuyễn Chi Phí Nhân Công 622 vào CP SX Dở Dang 154
5- Kết chuỵễn Thành Phẩm 155
5a - Thu hồi nguyên Vật Liệu SXDD 154 nhập kho 152
5b - Thu hồi Những Khoản Phải Thu 138
5c - Kết Chuyễn Giá Thành Sản Phẩm 155-Giá Vốn Hàng Bán 632


SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM
6- Hàng gởi đi bán 157
7- Giá Vốn Hàng Bán 632
8- Doanh Thu Bán Hàng 511-Thuế hàng Bán 333-Thu Tiền Bán Hàng 111-112. Nguoi Mua Chưa Thanh
Toán 131
9- Chiết Khấu Bán Hàng 521-Giảm Doanh Thu 511
10- Kết Chuyễn Doanh Thu Bán Hàng 511 về lãi lổ 911
11a Kết chuyễn Giá Vốn Hàng Bán 632 vào Lãi Lổ 911
11b Kết chuyễn Chi Phí bán Hàng 641 vào Lãi Lổ 911
11c Kết Chuyễn Chi Phí Quản Lý 642 vào Lãi Lổ 911
12a Lãi
12b Lổ
1a/ Chi Tiền Mặt 111 - Tiền Gởi NH 112 - Chưa Thanh Toán Người Bán 331 - Vay Ngắn Hạn 311
1b/ Hàng Đang Đi Đường 151 - Hàng Về nhập kho 156
Nguyên Vật Liệu 153 - Tài Sản Cố Định 211
Thuế GTGT Hàng Mua 133
2/ Hàng Mua về Nhập Kho 156
3a/ Hàng Gởi Đi Bán 157
3b/ Kết Chuyễn Xuất Kho Giá Vốn Hàng Bán 632
4/ Kết Chuyễn Xuất Kho Giá Vốn Hàng Bán 632
5/ Doanh Thu Bán Hàng 511 - Thu bằng Tiền Mặt 111 - Thu Bằng Chuyễn Khoản 112 - Người Mua chưa
Thanh Toán
6/ Chiết Khấu Hàng Bán 521 - Giảm Doanh Thu 511
7/ Kết Chuyễn Doanh Thu 511- xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911
8a/ Kết Chuyễn Giá Vốn Hàng Bán 632 - Xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911
8b/ Kết Chuyễn Chi Phí Bán hàng 641- Xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911
8c/ Kết Chuyễn Chi Phí Quản Lý DN 642 - Xây Dựng Kết Quả Kinh Doanh 911
9a/ Lãi Có 421
9b/ Lỗ Nợ 421
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản