Sơ đồ lắp ráp mạch ổn áp

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
640
lượt xem
156
download

Sơ đồ lắp ráp mạch ổn áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ lắp ráp Sơ đồ lắp ráp linh kiện: Linh kiện: R1 = 500 R2 = 3.3K R3 = R5 = 470 R4 = 1K R6 = 0.33 Đz: 9V C = 10àF III. Nguyờn lý hoạt động : 1. Mạch bao gồm 3 khối chớnh: _ Khối khuyếch đại điện áp so sánh _ Khối điều chỉnh _ Khối bảo vệ A. Khối khuyếch đại điện áp so sánh Đèn T4 thuộc loại C828 Điện trở R3, R4, R5 dùng để phân áp cho đèn T4 Điốt Zener 9V Điện trở R2, cùng với Đz để tạo điện áp chuẩn ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ lắp ráp mạch ổn áp

  1. M¹ch æn ¸p I. Sơ đồ nguyên lý : T2 5 1 T3 H1061 1 T2 R2 R3 470 6 R1 500 3,3K 4 - + 2 D468 4 T1 8 C828 3 T4 Rt T5 R4 1K C828 Dz R5 470 0.33 Trong đó Các thông số đầu vào : R1 = 500 R2 = 3.3K R3 = R5 = 470 R4 = 1K R6 = 0.33 §z: 9V C = 10µF Các thông số đo: U~ Uc Ura Uce(T3) U§z Ube(T123) Ube(T4) Uce(T4) 11 15 12 3 9 1.8 0.4 4.5 12 16 12 4 9 1.8 0.4
  2. 13 17 12 5 9 1.8 0.4 14 18 12 6 9 1.8 15 19 12 7 9 1.8 16 20 12 8 9 1.8 II. Sơ đồ lắp ráp : S¬ ®å l¾p r¸p linh kiÖn: Linh kiÖn: R1 = 500 R2 = 3.3K R3 = R5 = 470 R4 = 1K R6 = 0.33 §z: 9V C = 10µF
  3. III. Nguyên lý hoạt động : 1. Mạch bao gồm 3 khối chính: _ Khèi khuyÕch ®¹i ®iÖn ¸p so s¸nh _ Khèi ®iÒu chØnh _ Khèi b¶o vÖ A. Khèi khuyÕch ®¹i ®iÖn ¸p so s¸nh - §Ìn T4 thuéc lo¹i C828 - §iÖn trë R3, R4, R5 dïng ®Ó ph©n ¸p cho ®Ìn T4 - §ièt Zener 9V - §iÖn trë R2, cïng víi §z ®Ó t¹o ®iÖn ¸p chuÈn B. Khèi ®iÒu chØnh - §Ìn T1 thuéc lo¹i C828 - §Ìn T2 thuéc lo¹i D468 - §Ìn T3 thuéc lo¹i H1061 - §iÖn trë R1 ®Ó ®¶m b¶o ®Ìn ho¹t ®éng theo kiÓu dÉn dßng chø kh«ng ph¶i khuyÕch ®¹i vµ t¹o ®iÖn ¸p cÊp cho T1, T2, T3 C. Khèi b¶o vÖ - §Ìn T5 thuéc lo¹i C828 - §ièt D5 - §iÖn trë R6 2. Nguyên lý: _ M¹ch æn ¸p dïng ®iÖn ¸p lÊy ë ®Çu ra cña m¸y biÕn ¸p h¹ ¸p. §iÖn ¸p nµy kho¶ng 11÷ 15V ACV, ®-a vµo 4 §ièt lo¹i chØnh l-u cÇu vµ qua tô läc. _ §iÖn ¸p qua khèi ®iÒu chØnh gåm 3 ®Ìn m¾c theo kiÓu Darlington T1 lµ ®Ìn c«ng suÊt, T2 lµ ®Ìn tù kÝch, T3 lµ ®iÖn. + 3 ®Ìn m¾c theo kiÓu Darlington ®Ó t¨ng hÖ sè khuyÕch ®ai:
  4. β = β1 + β2 + β3 + ë khèi nµy, thùc hiÖn so s¸nh gi÷a ®iÖn ¸p chuÈn: §z =9V víi ®iÖn ¸p so s¸nh: Uss = Ura – ( Ube(T4) + U§z ). Cho ®Ìn lµm viÖc ë chÕ ®é A, c¨n cø ®Æc tuyÕn ra cña ®Ìn b¸n dÉn, ta cã: Ube(T4) = 2/3 Umax _ Khi Ura rÊt thÊp, dßng t¶i ko qua D5. Khi Ube(T3) = 0.6÷0.7 th× dßng qua T5, D5,R6 vÒ m¸t. _ Khi bËt nguån, Uc cña T1, T2, T3 ®Òu cã ®iÖn ¸p, qua R1, Ub(T3), Uc(T4, T5) còng cã ®iÖn ¸p. Khi T3 cã Uc vµ Ub, ®Ìn th«ng =>T2 vµ T1 th«ng => cã B1 ch-a æn. B1 // ph©n ¸p t¹o Ub cho ®Ìn khuyÕch ®¹i so s¸nh. Khi T4 cã Ub, ®Ìn th«ng, dßng tõ B0 ®Õn R1 qua Ce, §z vÒ ©m nguån. Sù th«ng t¾t cña T4 g©y nªn sù thay ®æi Ub(T3, T2, T1) vµ ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng còng thay ®æi -> ®Ìn t¾t, R lín, sôt ¸p lín. 3. Cách ®o: _ L©p b¶ng ®o c¸c th«ng sè: U~; Uc; Ura; Uce(T3); U§z; Ube(T123); Ube(T4); Uce(T4). _ §o: + U~ : §Ó ®ång hå thang 50ACV + Uc : §Ó ®ång hå ë thang 50DCV, (+) vµo cùc (+) cña tô, ( - ) vµo cùc ( - ) cña tô. + Ura : §Ó ®ång hå ®o ë thang 50DCV, (+) vµo ®Çu trªn R3, ( - ) vµo ®Çu d-íi cña R5. + Uce(T3) : §Ó thang 10DCV, (+) vµo ch©n C, ( - ) vµo ch©n E cña ®Ìn T3. + U§z : §Ó thang 10 DCV, (+) vµo P, ( - ) vµo N. + Ube(T123) : §Ó thang 10DCV, (+) vµo B cña ®Ìn T1, ( - ) vµo ch©n E cña ®Ìn T3. + Ube(T4) : §Ó thang 10DCV hoÆc 2.5DCV, (+)vµo ch©n B cña T4, ( - ) vµo ch©n E cña T4. + Uce(T4) : §Ó thang 10DCV, (+) vµo ch©n C, ( - ) vµo ch©n E cña T4.
  5. IV. Thông số đo được: 1. B¾t ®Çu l¾p m¹ch: a. Khi kh«ng t¶i: U~ Uc Ura Uce(T3) U§z Ube(T123) Ube(T4) Uce(T4) 11 15 12 12 16 12 13 17 12 14 18 12 15 19 12 16 20 12 b. Khi cã t¶i: U~ Uc Ura Uce(T3) U§z Ube(T123) Ube(T4) Uce(T4) 2.Khi ®· hiÖu chØnh: ChØnh: a. Khi ch-a cã t¶i: U~ Uc Ura Uce(T3) U§z Ube(T123) Ube(T4) Uce(T4) 11 15 12 12 16 12 13 17 12 14 18 12 15 19 12
  6. 16 20 12 b. Khi cã t¶i: V. Nhận xét: _ Qua bµi TN, em nhËn thÊy khi lµm viÖc ph¶i chó ý ®Ó ph©n biÖt chÝnh x¸c ch©n ®Ìn, cùc tÝnh cña tô ho¸ hay cùc P-N cña ®ièt. _ Khi l¾p ®Ìn nªn l¾p thµnh h×nh tam gi¸c ®Ó b¶o vÖ ®Ìn. _ BiÕt c¸ch tinh chØnh ®iÖn trë ph©n ¸p ®Ó m¹ch æn ¸p æn ®Þnh khi cã R t¶i _ BiÕt c¸ch kiÓm tra m¹ch hang ë ®©u. _ Cã thÓ hµn mèi hµn ®Ñp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản