Sơ đồ phản ứng hóa học-Lê Ngọc Thu

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
185
lượt xem
57
download

Sơ đồ phản ứng hóa học-Lê Ngọc Thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ phản ứng hóa học-Lê Ngọc Thu

  1. http://ebook.here.vn Tải Đề thi, eBook, Tài liệu học tập Miễn phí S¥ §å PH¶N øng ho¸ h÷u c¬ (66) Biª so n : L£ n ¹ NGäc Tó .( 0915469911 - 0373856028 CO2 HOC-CHO [o (54) CH2 – CH2 ] +Cu(OH)2 (C2H5O2)2Cu Ag CH3-CH(OH)-COOH [C6H10O5(ONO2)3]n (-(CH3COO)CH-CH2-)n +NaOH(65) ( -CH2-CH-)n +[O] (56) (57) + Cu 0 O,t OH OH C12H22O11.CaO.2H2O a itl cic x at tix nl l z r e uo ¬ (64) 0 t,x ,p t ÷ poin l l y ic HOOC-COOH Ax o aic it x l (55) (53)+H2O/NaOH (67) +Ag 3/NH3 NO dd Xanh t u csóngk « gk ã hè hn hi OH CH3COOCH=CH2 AgC2$ 2 (59) (58) H 2 /Ni C2H4 + KMn 4 O C2H4Br2 (-CH2-CH-O–)n +CO2 (68) (69) e in z T¬v o ¬ isc z +HNO3/H2SO4 +HCl +[O] +HCN CH2=CH-CN (49) +d Br d 2 poie e lt C12H22O11 +I2 (128) (129) (130) C2H5OCH=CH2 (63) +Ag 3/NH3 NO (60) Nitina r l r c y ic +H2O/H+ (71) (70) ma t z n« ¬ (127) t hbé in t +Na ,CS2 OH (62) (61) C2H4Br4 C2H6 (51) xt 2O3/6000C :Cr 1700C, H2SO4 +Ca O.2H2O [C6H10O5]n H2SO4 Ca 3 CO +Br2 0 t,p (48) (50)+Cl/a 2 s C2H5Cl (72) C12H22O11 (126) +H2O/H + [C6H7O2(OH)3]n 0 (1) t +C2H5OH (9) CH2=CH–Cl (-CHCl 2-)n (52)+H, Fe -CH /HCl +HCl(62) sa c z z (® ê gmÝa c a«¬ - n ) H2O/H+ (125) (124) P.V.C CaO (5) (10) C2H2Br2 +HCl 0 +H2,Ni.t(49) +Na (63) OH +H2O/H+ CH2OH-(CHOH)4-COONH4 (2) +C +Br (7) 2 (8)
  2. http://ebook.here.vn Tải Đề thi, eBook, Tài liệu học tập Miễn phí (7) §/p k « c m/ng h ng ã ¨n MCl N-í Ja e c vn S¥ §å PH¶N øng ho¸ v« c¬ +H2SO4(36) +H2(37) Fe +H2SO4l ¶ng(38) o §/p(1) (2)+HCl (3) +HCl (8) (9) §/pnc + Cl (10) o Biª so n : L£ n ¹ NGäc Tó . ( 0915469911 -0373856028 + H2O (38) >5700C ( 34) +Cl(35) 2 +H2Oh¬i 5700C (6) + Oxi M M2 O + H2O MOH +HCl (63) Ca 2 Cl +H2SO4® (127) HCl +KMnO4 MnCl 2 Cr 3 Cl Fe 2 Cl Fe 3 Cl +Cl (39) 2 Fe 2 Cl §iÖ ph n nã c ¶ (4) n © ng h y + N-í (5) c Ca 2 C §/p(26) +x ®a « (27) (28)+HCl +HCl (29) K2Cr O7 (128) 2 +HCl (60) Fe O4 +O (39) 3 2 +NaOH(40) +Cu (41) + NaOH(42) + H O , hoÆc+ OH 2 –– (11) +C(61) + Cl/HCl 2 (25) +CO(52) Fe(OH)3 +O2+H2O(54) Fe(OH)2 (23) +Oxi Na O2 Al Ca Ca + KhÝ cacbonic(33) Ca 3 O CO (24)+CO , H O 2 2 Ca(HCO3) +O2d-(43) (129) 0 t(46) 0 + (12)+NaOH ,N-íc (13)dd H2O+CO2 +H2O (30) +CO2(31) (130) +O2(51) t(43) O2(44) +NaOH(14) (166) NaOH +H2O (62) +H2O(29) 0 t(163) + CO2,d-(32) Na CO3 2 (162) Fe O3 2 +CO(45) FeO Al x 0 + « i,t(15) AlO3 2 +NaOH(16) Al (OH)3 Ca(OH)2 +Cl (55) 2 CaOCl Mg 2 (OH)2 CH4 +H2SO4l ·ng(50) (53) o Na n/c(49) OH Na O2 Fe H2SO4l ·ng(48) o (17)§/P (18)nh tph n iÖ © + C17H35COO (69) MHCO3 Fe (SO4)3 2 +KMnO4/H2SO4(47) Fe 4 SO (21) 0 (19) +HCl (20)®/p (22)+ ddNH3 +HCl (75) + CO2 +H2O (78) +HNO3 (56) + Fe (57) t(175) §/p dd(59) Al 3 Cl +H2O (67) (C17H35COO)2Ca +MOH(77) M2CO3 Fe(NO3)3 +Cl(58) 2 Fe(NO3)2 O2 0 (64) +N2 ,t(65) + nh tph n(72) iÖ © +NH4HCO3(82) (76) + HCl(86) nh t®« iÖ (83) AlS3 2 Al N +H2O(66) AlC3 4 MNO2 (173) MCl 2 79) M(Ba ,Ca ,Sr ) MC2 + H2O (67) + C (68) + HNO3(71) +O2 (73) +Ba 2 (80) Cl (172) +Co d- (81) 2 (82) §/p n/c (84) + O2 + H2O (85) +S (70) M2 S (174) MNO3 +Ba(NO3)2(74) MSO4 MOH MCl 2 +H2O(88) MO + n-íc(87) M(OH)2 (NH4)2CrO7 2 Kh ngk Ý « h MO +H2O + CO2(98) MCO3 + CO2 ( 90) MCl 2 +Ag 3(97) NO MSO4 (92) MOCl 2 +Cl (89) 2 +HNO3(91) t(122) c -ngc tk (99) 3500C,-O2 – H2O(116) 0 h Ê k +NH4Cl (117) Na 2 NO +HCl (93) + Na CO3(94) 2 +H2O + CO2(95) nh tph n (96) iÖ © M(HCO3)2 M(NO3)2 N2 (100) , 4000C ,P>200a m t (103) ,t0 NH4NO2 +NaOH(119) NH3 +CO2 (120) (NH2)2CO(ur ) ª +H2O(121) (NH4)2CO3 CO2 +C (114) H3PO4 +HCl(113) ® AuCl 3 H2 + Cl(110)/CuO 2 NH3 +HCl (102) NH4NO3 Ca 3 CO +HNO3 (118) Ca(NO2)2 nhiÖtph©n (103) Ca(NO3)2 +CuO(104) HNO3 +H2O + O2 (105) (101) +C,t0 (109) + O2,Pt,9000C +H2S –H2O –N2 (112) +NH3(115) H2SO4.nSO3 + H2SO4 ® (124) (107) (106) H2O +H2O(131) O2 tiahåq(143) O3 NO +SO2 - SO3 (111) N2O HgS ®kt S +O / H SO ® (123) SO2 +O /V O ,t SO3 2 2 4 2 2 5 0 N2O5 +O3(108) NO2 +dd KI F2 + H2(132) HF + SO (134) SiF4 2 HCl + Cl +NaI (135) 2 I2 +Na (135) I Br2 (176) H2SO4 + ®-ê ¨ ng n C +H2Oh¬i(139) H2 + CuO(140) Cu (141) Fe 2 Cl KCl 4 O 0 t, (144) KCl 3 O 1000C ,KOH(143) +Na (136) Br + SO2 / H2S (137) +CH4 , t(138) 0 Ca (PO4)2 3 + SiO2+ C , 1500 0C (145) P (143) Ca P2 3 Fe 2 S 0 t(146) Fe +O (147) SO2 +dd Br H2SO4 S 2 2 +Mg(148) H2S + Pb (149) PbS 2+ + O3/H2O2(151) PbSO4 Ca 2 F +ddHI I2 Ca 2PO4)2 (H PH3 +O (170) 2 O2 CuCl 2 Cl 2 HNO3 +Al(159) NH3 +NaOH +Al (160) /Zn Cu(NO3)2 + H2SO4® +Cu (161) NO/ NO2 S +NaOH Na SO3 +H SO SO2 Mg+CO (164) C 2 ® 2 4 2 t0 KMnO4 K2CrO7 2 AgO 2 + HCOOH/NH3 CO2 H3PO4 + H2O (172) P2O5 CO +O2(168) CO2 (173)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản